بررسی نقش پیش‌آگهی دهنده‌ی سطح سرمی سلنیوم بیماران دچار آسیب‌های چندگانه در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه بر نیاز به تهویه‌ی مکانیکی و مدت زمان آن و ارتباط با عوامل التهابی و مرگ و میر بیماران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سلنیوم یکی از عناصر کمیاب بدن است که در بدن نقش‌های فیزیولوژیک متعددی را ایفا می‌کند. کمبود این عنصر، می‌تواند بسیاری از سلول‌های ایمنی و مدیاتورها را تحت تأثیر قرار دهد. بنا بر این، اختلال در سطح سرمی آن باعث اختلال در عملکرد اعضا و در نهایت، سپسیس و نارسایی اندام‌ها و کاهش بقا می‌شود. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین نقش پیش‌آگهی دهنده‌ی سطح سرمی سلنیوم در بیماران دچار آسیب‌های چندگانه، در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه، بر نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان آن، ارتباط با عوامل التهابی و مرگ و میر بیماران به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌‌ی توصیفی- تحلیلی در سال 1394، 80 بیمار دچار آسیب‌های چندگانه که در بخش‌ مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بستری بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند و نقش پیش‌آگهی دهنده‌ی سطح سرمی سلنیوم در آن‌ها در بدو ورود به بخش مراقبت‌های ویژه بر نیاز به تهویه‌ی مکانیکی، مدت زمان آن، ارتباط با عوامل التهابی و مرگ و میر بیماران بررسی گردید.یافته‌ها: میانگین سطح سرمی سلنیوم بیماران مورد مطالعه، 9/44 ± 54/77 بود و 43 نفر (8/53 درصد) دارای سطح سلنیوم پایین و 37 نفر (2/46 درصد) دارای سطح سلنیوم طبیعی بودند. بر حسب آزمون همبستگی Pearson، سطح سرمی سلنیوم با سطح اینترلوکین6، لکوسیت، هماتوکریت، pH، PaO2/FiO2، ضربان قلب، Glasgow coma scale (GCS) و امتیاز APACHE II (APACHE II score یا Acute physiology and chronic health evaluation II score)، همبستگی معنی‌داری داشت (050/0 > P)، اما با سایر متغیرها رابطه‌ی معنی‌داری نشان نداد.نتیجه‌گیری: سطح سرمی سلنیوم با نیاز به تهویه‌ی مکانیکی بیماران دچار آسیب‌های چندگانه، ارتباط معنی‌داری نداشت، اما با اینترلوکین6، مرگ ومیر بیماران، میانگین ضربان قلب، میزان رسوب اریتروسیتی، لکوسیت، هماتوکریت، pH، PaO2/FiO2، GCS و امتیاز APACHE در دو گروه با سطح سلنیوم پایین و طبیعی اختلاف معنی‌داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Relationship between Serum Level of Selenium at Arrival to Intensive Care Unit with Duration of Mechanical Ventilation, Mortality and Inflammatory Factors in Multiple Trauma Patients

نویسندگان [English]

 • Saeed Abbasi 1
 • Hamid Saryazdi 1
 • Azim Honarmand 1
 • Sayyed Amirhosein Mohsenzadeh 2
 • Soheila Masoudi 2
1 Associate Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan university of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Selenium is a trace element in the body that plays multiple physiological roles. Lack of this element can affect many serum mediators and immune cells. Abnormality in serum selenium impairs organ function and eventually causes sepsis and organ failure and reduced survival. Therefore this study was conducted to evaluate the relation between serum selenium level at arrival to intensive care unit with duration of ventilation, inflammatory factors and mortality in multiple trauma patients.Methods: 80 multiple trauma patients hospitalized in intensive care unit (ICU) of Al-Zahra hospital, Isfahan, Iran, aged 16 to 85 years were included. Serum level of selenium, C reactive protein (CRP), erythrocyte sedimentation rate (ESR), Interleukin 1(IL1), IL33, and IL6 were measured. Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) and Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) scores were calculated for each patient. Pearson’s correlation was used to analysis the relationship between these variables and serum level of selenium.Findings: All 80 patients were included in final analysis. Mean selenium level was 77.54 ± 44.90 and 43 patient (53.8%) had low levels of selenium and 37patient (46.2%) had normal level. Pearson correlation showed correlation between Serum selenium levels and IL6, ESR, white blood cell (WBC) and mortality, but, there was no significant correlation with other variables.Conclusion: There is no relation between serum level of selenium and mechanical ventilation of multiple trauma patients but there is relation between its level and mortality and some inflammatory factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Selenium
 • Critically ill patient
 • Mortality
 • Inflammatory factors
 • Mechanical Ventilation
 1. Marino PL. The ICU book. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2007. p. 1152-3.
 2. Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Cohen NH, Young WL. Miller's anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2014. p. 286-90.
 3. Berger MM, Soguel L, Shenkin A, Revelly JP, Pinget C, Baines M, et al. Influence of early antioxidant supplements on clinical evolution and organ function in critically ill cardiac surgery, major trauma, and subarachnoid hemorrhage patients. Crit Care 2008; 12(4): R101.
 4. Motoyama T, Okamoto K, Kukita I, Hamaguchi M, Kinoshita Y, Ogawa H. Possible role of increased oxidant stress in multiple organ failure after systemic inflammatory response syndrome. Crit Care Med 2003; 31(4): 1048-52.
 5. Xu G, Su R, Li B, Lv J, Sun W, Hu B, et al. Trace element concentrations in human tissues of death cases associated with secondary infection and MOF after severe trauma. Biol Trace Elem Res 2015; 168(2): 335-9.
 6. Cander B, Dundar ZD, Gul M, Girisgin S. Prognostic value of serum zinc levels in critically ill patients. J Crit Care 2011; 26(1): 42-6.
 7. Berger MM, Cavadini C, Chiolero R, Dirren H. Copper, selenium, and zinc status and balances after major trauma. J Trauma 1996; 40(1): 103-9.
 8. Park K, Rimm EB, Siscovick DS, Spiegelman D, Manson JE, Morris JS, et al. Toenail selenium and incidence of type 2 diabetes in U.S. men and women. Diabetes Care 2012; 35(7): 1544-51.
 9. Manzanares W, Biestro A, Torre MH, Galusso F, Facchin G, Hardy G. High-dose selenium reduces ventilator-associated pneumonia and illness severity in critically ill patients with systemic inflammation. Intensive Care Med 2011; 37(7): 1120-7.
 10. Costa NA, Gut AL, Pimentel JA, Cozzolino SM, Azevedo PS, Fernandes AA, et al. Erythrocyte selenium concentration predicts intensive care unit and hospital mortality in patients with septic shock: a prospective observational study. Crit Care 2014; 18(3): R92.
 11. Sakr Y, Reinhart K, Bloos F, Marx G, Russwurm S, Bauer M, et al. Time course and relationship between plasma selenium concentrations, systemic inflammatory response, sepsis, and multiorgan failure. Br J Anaesth 2007; 98(6): 775-84.