بررسی مقایسه‌ای کمبود ویتامین D در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری با گروه شاهد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی جانوری، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه پیام نور تهران،تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زنان و مامایی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

4 متخصص زنان، زایمان ونازایی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات متعددی، شیوع بالای کمبود ویتامین D را در بالغین سالم کشورهای مختلف نشان داده است. سندرم تخمدان پلی‌سیستیک (PCOS یا Polycystic ovary syndrome)، یکی از اختلالات بالینی شایع است که در 10-5 درصد زنان در سنین باروری مشاهده می‌شود و یکی از علل نازایی در زنان محسوب می‌شود. در این مطالعه، ارتباط مقایسه‌ای بین کمبود ویتامین D و PCOS در زنان مبتلا به این سندرم در شهر اصفهان صورت پذیرفت.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، گروه مورد شامل 44 نفر از زنان 40-20 ساله بود که به علت ابتلا به PCOS به درمانگاه نازایی بیمارستان شهید بهشتی اصفهان مراجعه کرده بودند. گروه شاهد نیز 44 نفر از زنان 40-20 ساله‌ی سالم بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. وزن و قد آن‌ها با ترازو و متر چسبیده به دیوار اندازه‌گیری و نمایه‌ی توده‌ی بدن محاسبه گردید. برای هر یک از شرکت کنندگان، پرسش‌نامه‌ مورد نظر تکمیل گردید. همچنین، جهت انجام آزمایش ویتامین D، از هر کدام از نمونه‌ها خون‌گیری انجام شد. از آزمون‌های Independent t و Mann-Whitney برای مقایسه‌ی چند میانگین و از آزمون همبستگی Pearson برای تعیین همبستگی دو متغیر استفاده شد.یافته‌ها: در گروه‌های مطالعه شده، بین سن و قد افراد، اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. ویژگی‌هایی مانند سن (290/0 = P)، قد (710/0 = P)، شغل (290/0 = P) و سطح تحصیلات (490/0 = P) در دو گروه شاهد و مورد، اختلاف معنی‌داری نداشتند، اما سطح ویتامین D در گروه مورد نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی‌داری داشت (006/0 = P).نتیجه‌گیری: میزان میانگین سطح سرمی ویتامین D در گروه مورد نسبت به گروه شاهد کمتر بود. در ضمن، این کمبود در افراد با Body mass index (BMI) بیشتر مشهود بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Vitamin D Deficiency in Women with Polycystic Ovary Syndrome Who Referred to Infertility Clinic with Control Group

نویسندگان [English]

 • Razieh Salimian-Rizi 1
 • Farahnaz Mardanian 2
 • Akbar Karimi 3
 • Vida Razavi 4
1 MSc Student, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biology, School of Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Gynecologist, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study compared the relationship between vitamin D deficiency and polycystic ovary syndrome (PCOS) in women with this syndrome in the city of Isfahan, Iran.Methods: The subject of this study consisted of 44 women with age range of 20-40 years old who were suffering from PCOS and referred to a fertility clinic of Beheshti Hospital, Isfahan, Iran. The control group were 44 healthy women who were 20 to 40 years old and they were selected randomly. Their height and weight measured by meter and scales that were attached to the wall and body mass index was calculated. They completed a questionnaire as well as any of the blood samples were taken for testing vitamin D. the analysis of independent t test and Mann-Whitney tests was used to compare the means and the Pearson correlation test has been applied to determine the correlation between two variables.Findings: In the studied group, there was no significant difference between age and height. Features such as age (P = 0.29), height (P = 0.71) Job (P = 0.29) level of education (P = 0.49) in the two groups were not significantly different, but, vitamin D levels in patients with PCOS were significantly different than the control group (P = 0.006).Conclusion: The mean levels of vitamin D in patients with PCOS were lower than the control group, while the short fall was more in patients with higher body mass index (BMI).

کلیدواژه‌ها [English]

 • 25-Hydroxy vitamin D
 • Female infertility
 • Polycystic Ovarian Syndrome
 1. Fritz MA, Sproff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 8th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2010. p. 465-99.
 2. Berek JS. Berek and Novak's Gynecology. 15th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2011. . p. 837-9.
 3. Rad P, Tadayon M, Abbaspour M, Latifi M, Delaviz H. The effect of vitamin D on dryness and pale vaginal mucosa. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2014; 22(1): 871-9. [In Persian].
 4. Rafraf M, Rashidi M, Mahdavi R, Mesgari M. Comparison of serum 25-hydroxyvitamin D levels in women of childbearing age, oral contraceptive users, postmenopausal and who take hormone replacement therapy. Med J Tabriz Univ Med Sci 2007; 29(1): 43-7. [In Persian].
 5. Sabour H, Hosseinnezhad A, Maghbooli Z, Ardeshir Larijani MB. Effects of vitamin d and calcium intake on serum bone markers at delivery. J Reprod Fertil 2007; 8(2): 135-41. [In Persian].
 6. Borzouei S, Esna Ashari F, Kiani SJ, Kaveh MR, Goodarzi MT, Salim Bahrami SA. The relationship between serum 25-hydroxyvitamin D levels and metabolic syndrome. Sci J Hamdan Univ Med Sci 2013; 20(1): 25-31. [In Persian].
 7. Azziz R, Woods KS, Reyna R, Key TJ, Knochenhauer ES, Yildiz BO. The prevalence and features of the polycystic ovary syndrome in an unselected population. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89(6): 2745-9.
 8. Bonakdaran S, Mazloom Khorasani Z, Davachi B, Shakeri MT. Comparison of calcitriol and metformin effects on clinical and metabolic consequences of polycystic ovary syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 14(8): 16-24.
 9. Ostad Rahimi A, Zarghami N, Sadighi A, Alani B, Dostzadeh A. Prevalence of vitamin D deficiency and other possible risk factors in reproductive age women in Tabriz. Med J Tabriz Univ Med Sci 2006; 25(4): 7-11. [In Persian].
 10. Kim JJ, Choi YM, Chae SJ, Hwang KR, Yoon SH, Kim MJ, et al. Vitamin D deficiency in women with polycystic ovary syndrome. Clin Exp Reprod Med 2014; 41(2): 80-5.
 11. Moini A, Shirzad N, Ahmadzadeh M, Hosseini R, Hosseini L, Sadatmahalleh SJ. Comparison of 25-hydroxyvitamin D and Calcium Levels between Polycystic Ovarian Syndrome and Normal Women. Int J Fertil Steril 2015; 9(1): 1-8.