بررسی اثر بهبود دهنده‌ی عصاره‌ی چای سبز بر سمیت کلیوی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پژوهشگر، انستیتو پژوهشی نیکان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار ریستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 پژوهشگر، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

5 استاد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه: آسیب کلیوی ناشی از تزریق ماده‌ی حاجب، می‌تواند منجر به نقص عملکردی کلیه شود. به همین دلیل، به تازگی، توجه زیادی به سمت کاربرد گیاهان دارویی در پیش‌گیری و درمان بیماری‌های مختلف به خصوص عوارض کلیوی و کبدی آن‌ها معطوف شده است. بیشترین تأثیرات مفید این گیاهان دارویی، به دلیل وجود ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی آن‌ها می‌باشد که در این میان، چای سبز به دلیل دارا بودن خواص آنتی‌اکسیدانی فراوان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.روش‌ها: این مطالعه، بر روی 40 رت انجام شد که به طور تصادفی به چهار گروه شاهد، ماده‌ی حاجب، ماده‌ی حاجب و چای سبز و ماده‌ی حاجب با پیش درمانی با چای سبز تقسیم شدند. در نهایت، پس از خون‌گیری سطح کراتینین و نیتروژن اوره‌ی خون در آن‌ها اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA و نرم‌افزار SPSS واکاوی گردید. 050/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.یافته‌ها: در گروه دریافت کننده‌ی ماده‌ی حاجب، سطح کراتینین خون به طور معنی‌داری بیش از سایر گروه‌ها بود (001/0 = P). همچنین، سطح کراتینین در دو گروه تجربی دیگر در مقایسه‌ی با گروه دوم کاهش معنی‌داری را نشان داد.نتیجه‌گیری: پلی‌فنول‌ موجود در چای سبز، سهم مفیدی بر عوارض ناشی از استرس اکسیداتیو دارد و می‌تواند اثر پیش‌گیری کننده بر میزان کراتینین خون داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Effects of Green Tea on Renal Nephrotoxicity (A Biochemical Study)

نویسندگان [English]

 • Hamid Nasri 1
 • Samaneh Khodadadi 2
 • Mitra Moradi 2
 • Ali Ahmadi 3
 • Golnoosh Kohi 4
 • Mahmoud Rafieian-Kopaei 5
1 Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Researcher, Nickan Research Institute, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
4 Researcher, Medical Plants Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
5 Professor, Medical Plants Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Sharekord, Iran
چکیده [English]

Background: Contrast media-induced acute renal damage could lead to renal failure; so, recently much attention has been made on the efficacy of medicinal plants in prevention and treatment of various diseases, especially in kidney and liver complications.Methods: Forty rats were randomly divided into four groups of 10 consisting of control, contrast media, contrast media plus green tea and green tea pretreatment and contrast media group, respectively. After collecting blood samples from lateral tail vein blood urea nitrogen (BUN) and serum creatinine were measured for assessing tubular nephrotoxicity.Findings: In the second group creatinine level was significantly higher than other groups (P < 0.05).Conclusion: Green tea can provide an applicable intervention approach in individuals with a risk for contrast induced acute kidney injury. So, further preclinical investigations are necessary to confirm the efficiency of this herb against various injurious substances to the renal tubular cells.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green Tea
 • Contrast Media
 • Medicinal Plants
 • Acute Kidney Injury
 • Toxicity
 1. Mardani S, Nasri H, Rafieian-Kopaei M, Hajian S. Herbal medicine and diabetic kidney disease. J Nephropharmacol 2013; 2(1): 1–2.
 2. Sanadgol H, Abdani S, Tabatabaiee P, Mohammadi M. Protective effect of high dose short term statin therapy with normal saline in prevention of contrast-induced nephropathy among iodixanol-receiving patients. J Renal Inj Prev 2012; 1(1): 43-5.
 3. Nasri H. Antioxidants; from laboratory investigations to clinical studies. Ann Res Antioxid. 2016; 1(2): e19.
 4. Jafari T. Antioxidants; helpful or harmful? Ann Res Antioxid. 2016; 1(2): e13.
 5. Rastegari F, Rafieian-Kopaei M. Antioxidant supplements and cancer. Immunopathol Persa. 2016; 2(2): e14.
 6. Gheissari A. Acute kidney injury and renal angina. J Renal Inj Prev 2013; 2(2): 33-4.
 7. Nasri H. Ischemic nephropathy; new concepts on its pathophysiology. Angiol Persica Acta 2016; 1(1): e03.
 8. Nasri H. Aggravating role of inflammation in diabetic kidney disease. J Inj Inflamm 2016; 1(1): e03.
 9. Khodadadi S. Role of herbal medicine in boosting immune system. Immunopathol Persa. 2015; 1(1): e01.
 10. Khodadadi S, Nasri P, Ardalan MR, Rafieian-Kopaei M. Melatonin and kidney; a narrative review on the renoprotective efficacy of melatonin in various renal diseases. Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e15.
 11. Tavafi M. Protection of renal tubules against gentamicin induced nephrotoxicity. J Renal Inj Prev 2013; 2(1): 5-6.
 12. Mardani S, Nasri P, Tavakoli M. Contrast induced nephropathy; recent findings. J Nephropharmacol 2013; 2(2): 27-30.
 13. Roshan B. Pre-renal or pre-tubular? J Renal Inj Prev 2015; 4(4): 107-8.
 14. Moghaddaszadeh-Ardebili S. The communication between chemical composition and supportive effects of Thymus vulgaris on immune system. Ann Res Antioxid. 2016; 1(2): e21.
 15. Nasri H, Abedi-Gheshlaghi Z, Rafieian-Kopaei M. Curcumin and kidney protection; current findings and new concepts. Acta Persica Pathophysiol 2016; 1(1): e01.
 16. Khodadadi S, Rafieian-Kopaei M. Herbs, health and hazards; a nephrology viewpoint on current concepts and new trends. Ann Res Antioxid 2016; 1(1): e05.
 17. Beladi-Mousavi SS, Hajibabaei K, Tamadon MR, Rafieian-Kopaei M. Relationship between free radicals and risk of kidney diseases; the role of antioxidants and their reaction mechanisms. Ann Res Antioxid 2016; 1(1): e02.
 18. Akbari R, Bahadoram M, Ghorbani A, Zarghami A. Campaigning for kidney health; an experience from kidney day in Iran. Ann Res Dial 2016; 1(1): e07.
 19. Nasri H. Trends toward amelioration of renal inflammation and fibrosis in various kidney diseases. J Inj Inflamm 2016; 1(1): e02.
 20. Tavafi M, Hasanvand A, Ashoory H. Proximal convoluted tubule cells in ischemia and post-injury regeneration. Acta Persica Pathophysiol 2016; 1(1): e05.
 21. Dehghan-Shahreza F, Beladi-Mousavi SS, Rafieian-Kopaei M. Medicinal plants and diabetic kidney disease; an updated review on the recent findings. Immunopathol Persa 2016; 2(1): e04.
 22. Hajian S. Positive effect of antioxidants on immune system. Immunopathol Persa 2015; 1(1): e02.
 23. Kafeshani M. Ginger, micro-inflammation and kidney disease. J Renal Endocrinol 2015; 1: e04.
 24. Karimi A, Moradi MT. Total phenolic compounds and in vitro antioxidant potential of crude methanol extract and the correspond fractions of Quercus brantii L. acorn. J Herbmed Pharmacol 2015; 4(1): 35-9.
 25. Rafieian-Kopaei M, Motamedi P, Vakili L, Dehghani N, Kiani F, Taheri Z, et al. Green tea and type 2 diabetes mellitus. J Nephropharmacol 2014; 3(1): 21-3.
 26. Amiri M, Hosseini SM. Diabetes mellitus type 1; is it a global challenge? Acta Epidemioendocrinol 2016; 1(1): e02.
 27. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A, Rafieian M. Plants antioxidants: from laboratory to clinic. J Nephropathol 2013; 2(2): 152-3.
 28. Hajian S. Renoprotective effects of Green tea. J Nephropharmacol 2013; 2(2): 21-2.
 29. Fallahzadeh MH, Fallahzadeh MA. On the occasion of world kidney disease 2016; renal disease in children. Acta Persica Pathophysiol 2016; 1(1): e04.
 30. Inoue H, Maeda-Yamamoto M, Nesumi A, Tanaka T, Murakami A. Low and medium but not high doses of green tea polyphenols ameliorated dextran sodium sulfate-induced hepatotoxicity and nephrotoxicity. Biosci Biotechnol Biochem 2013; 77(6): 1223-8.
 31. Baradaran A, Rabiei Z, Rafieian M, Shirzad H. A review study on medicinal plants affecting amnesia through cholinergic system. J Herbmed Plarmacol 2012; 1(1): 3-9.
 32. Amiri M. Type 2 diabetes mellitus; an international challenge. Ann Res Dial 2016; 1(1): e04.
 33. Rafieian-Kopaei M, Bahmani M, Khodadadi S, Moradi M, Kafeshani M. Ameliorative effects of antioxidants on hypertension. Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e17.
 34. Ezeonwu BU,Nwafor I, Nnodim I, Ayodeji A, Ajaegbu O, Maduemem E,Okolo AA. Risk factors for chronic kidney diseasein children attending pediatric outpatient clinic in federal medical center Asaba. J Prev Epidemiol 2016 ;1(2): e10.
 35. Khodadadi S. Administration of Galega officinalis in experimental and clinical investigations; a narrative review. Ann Res Antioxid 2016; 1(1): e03.
 36. Ranjbar A, Ghasemi H, Hatami M, Dadras F, Heidary Shayesteh T, Khoshjou F. Tempol effects on diabetic nephropathy in male rats. J Renal Inj Prev 2016; 5(2): 74-8.
 37. Kang MY, Park YH, Kim BS, Seo SY, Jeong BC, Kim JI, et al. Preventive effects of green tea (Camellia sinensis var. assamica) on diabetic nephropathy. Yonsei Med J 2012; 53(1): 138-44.
 38. Kafeshani M. Rosmarinic acid and kidney ischemia reperfusion damage. Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e25.
 39. Lala MA, Nazar CMJ, Lala HA, Singh JK. Interrelation between blood pressure and diabetes. J Renal Endocrinol 2015; 1: e05.
 40. Khajehdehi P. Turmeric: Reemerging of a neglected Asian traditional remedy. J Nephropathol 2012; 1(1): 17-22.
 41. Khodadadi S. Herbal medication to cure insomnia. J Prev Epidemiol 2016; 1(1): e02.
 42. Nasri H. Herbal drugs and new concepts on its use. J Prev Epidemiol 2016; 1(1): e01.
 43. Baradaran A, Tavafi M, Ardalan MR Rafieian-Kopaei M. Cisplatin; nephrotoxicity and beyond. Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e014.
 44. Rehman H, Krishnasamy Y, Haque K, Thurman RG, Lemasters JJ, Schnellmann RG, et al. Green tea polyphenols stimulate mitochondrial biogenesis and improve renal function after chronic cyclosporin a treatment in rats. PLoS One 2014; 8(6): e65029.
 45. Mardani S, Nasri H, Hajian S, Ahmadi A, Kazemi R, Rafieian-Kopaei M. Impact of Momordica charantia extract on kidney function and structure in mice. J Nephropathol 2014; 3(1): 35-40.
 46. Tamadon MR, Ardalan MR, Nasri H. World Kidney Day 2013; acute renal injury; a global health warning. J Parathyr Dis 2013; 1(2): 27-8.
 47. Ardalan MR, Rafieian-Kopaei M. Is the safety of herbal medicines for kidneys under question? J Nephropharmacol 2013; 2(2): 11-12.
 48. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A, Merrikhi A, Nematbakhsh M, Madihi Y, Nasri H. Efficacy of Co-administration of Garlic Extract and Metformin for Prevention of Gentamicin-Renal Toxicity in Wistar Rats: A Biochemical Study. Int J Prev Med 2013; 4(3): 258-64.
 49. Hajian S, Asgary S, Rafieian-Kopaei M, Sahebkar A, Goli-Malekabady N, Rashidi B. Hibiscus esculentus seed and mucilage beneficial effects in reducing complications of diabetes in streptozotocin-induced diabetic rats Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e23.
 50. Ryu HH, Kim HL, Chung JH, Lee BR, Kim TH, Shin BC. Renoprotective effects of green tea extract on renin-angiotensin-aldosterone system in chronic cyclosporine-treated rats. Nephrol Dial Transplant 2011; 26(4): 1188-93.
 51. Shin BC, Kwon YE, Chung JH, Kim HL. The antiproteinuric effects of green tea extract on acute cyclosporine-induced nephrotoxicity in rats. Transplant Proc 2012; 44(4): 1080-2.
 52. Tavafi M, Sameni HR, Tamjidipour A, Hasanvand A, Ashoory H. Antioxidant effect of rosmarinic acid against renal ischemia reperfusion injury in rat; a histopathological study. Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e24.
 53. Tamadon MR, Baradaran A, Rafieian-Kopaei M. Antioxidant and kidney protection; differential impacts of single and whole natural antioxidants. J Renal Inj Prev 2014; 3(2): 41-2.
 54. Dehghan Shahreza F. From oxidative stress to endothelial cell dysfunction. J Prev Epidemiol 2016; 1(1): e04.
 55. Tolouian R, Nasri H, Baradaran A,Nasri P, Khodadadi S, Rafieian-Kopaei M.A nephrology viewpoint on renoprotective properties of metformin. Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e20.
 56. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A. Combination of metformin with other antioxidants may increase its renoprotective efficacy. J Renal Inj Prev 2013; 2(2): 35-6.
 57. Nasri H, Ahmadi A, Baradaran A, Nasri P, Hajian S, Pour-Arian A, et al. A biochemical study on ameliorative effect of green tea (Camellia sinensis) extract against contrast media induced acute kidney injury. J Renal Inj Prev 2014; 3(2): 47-9.
 58. Baradaran A. Concepts towards endothelial dysfunction in diabetes mellitus. Angiologica Persica Acta 2016; 1(1): e02.
 59. Mirhosseini M, Baradaran A, Rafieian-Kopaei M. Anethum graveolens and hyperlipidemia: A randomized clinical trial. J Res Med Sci 2014; 19(8): 758-61.
 60. Dehghan Shahreza F. Mechanistic impact of renal tubular cell protection by antioxidants. Ann Res Antioxid 2016; 1(1): e11.
 61. Asadi-Samani M, Bahmani M. Trends on the treatment of atherosclerosis; new improvements. Angiologica Persica Acta 2016; 1(1): e01.
 62. Dehghan-Shahreza F, Beladi-Mousavi SS, Rafieian-Kopaei M. Medicinal plants and diabetic kidney disease; an updated review on the recent findings. Immunopathol Persa 2016; 2(1): e04.
 63. Tavafi M. Hibiscus esculentus against hyperglycemia and dyslipidemia. Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e26.
 64. Asadi-Samani M, Nasrollah N, Bahmani M. A review of the most important and the most widely used native medicinal plants of Iran effective on cardiac arrhythmia. Angiologica Persica Acta 2016; 1(2): e025.
 65. Rafieian-Kopaei M, Baradaran A. On the occasion of world diabetes day 2105; act today to change tomorrow. J Renal Endocrinol 2015; 1: e02.
 66. Fiorino P, Evangelista FS, Santos F, Motter Magri FM, Delorenzi JC, Ginoza M, et al. The effects of green tea consumption on cardiometabolic alterations induced by experimental diabetes. Exp Diabetes Res 2012; 2012: 309231.
 67. Baradaran A. Lipoprotein(a), type 2 diabetes and nephropathy; the mystery continues. J Nephropathol 2012; 1(3): 126-9.
 68. Jafari T. Nutritional assessment in patients on hemodialysis. J Prev Epidemiol 2016; 1(1): e08.
 69. Baradaran A, Hasanpour Z, Rafieian-Kopaei M. An update on renoprotective and nephrotoxicity of statins. Ann Res Antioxid 2016; 1(2): e16.