بررسی کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی استان اصفهان و ارتباط آن با افسردگی و شاخص توده‌ی بدنی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 برنامه‌ی سلامت سالمندان، مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مرکز بهداشت استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیدهمقدمه: چالش اصلی بهداشت عمومی در قرن بیستم، «افزایش امید به زندگی» بود، در حالی که چالش اصلی در قرن بیست و یکم، «‌زندگی با کیفیت بهتر» است. هدف از زندگی سالمندان، ‌نه تنها عمر طولانی و زنده بودن آن‌ها، ‌بلکه بهبود کیفیت زندگی آنان می‌باشد. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی چگونگی کیفیت زندگی سالمندان و ارتباط آن با افسردگی و شاخص توده‌ی بدنی (BMI یا Body mass index) در استان اصفهان بود.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1389 بر روی 637 سالمند در استان اصفهان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انجام شد. اطلاعات کیفیت زندگی و نمره‌ی افسردگی بر اساس پرسش‌نامه‌های کیفیت زندگی 36 موردی و مقیاس افسردگی سالمندان جمع‌آوری شد. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS به روش آمار توصیفی و آزمون‌های t، ANOVAOne-way  و نیز آزمون‌های ضریب همبستگی Spearman و Pearson مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: ۶۳۷ سالمند با میانگین سنی 32/6 ± 74/68 سال (بالاترین سن ۸۹ سال) در مطالعه وارد شدند. میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی 60/20 ± 56/54 بود. مرد بودن، سن پایین‌تر و افزایش سطح تحصیلات، با کیفیت زندگی و برخی از ابعادآن ارتباط مستقیمی داشت و تنها در بعد فعالیت فیزیکی با BMI رابطه‌ی معکوس مشاهده شد.نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی سالمندان در حد متوسط است و نیاز به توجه بیشتری دارد. مطالعه‌ی حاضر در راستای مطالعات قبلی است که در آن، کیفیت زندگی با افزایش سن، زن بودن و تحصیلات پایین‌تر کاهش نشان داد. همچنین، از نظر وضعیت روانی، رابطه‌ای میان افسردگی و ابعاد کیفیت زندگی مشاهده نشد که می‌تواند نشان دهنده‌ی تعدد عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی سالمندان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of Life among the Elderly under the Protection of Health and Treatment Centers in Isfahan Province, Iran, and its Relationship with Depression and Body Mass Index

نویسندگان [English]

 • Anahita Babak 1
 • Soheila Davari 2
 • Pejman Aghdak 3
 • Omid Pirhaji 4
 • Pegah Jahangiri 5
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Geriatrics Health Program, Vice Chancellor for Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Vice Chancellor for Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Resident, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 General Practitioner, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

AbstractBackground: Increasing the life expectancy was the major issue of public health during the 20th century, while living with better quality is the goal of 21th century. Psychological and physical situations are important factors that affect quality of life in elderly. In the present study, we aimed to evaluate the quality of life among the elderly and its relationship with depression and body mass index (BMI) in Isfahan province, Iran.Methods: A total of 637 elderly were included in this analytical observational study using a random and multistage cluster sampling method. Quality of life and depression scores were collected using Geriatric Depressions Scale (GDS) and Quality of Life Short Form-36 (SF-36) Questionnaire. Data were analyzed using t, one-way ANOVA, Pearson and Spearman correlation coefficients statistical tests.Findings: The mean score of quality of life was 54.64 ± 20.60. Quality of life and some of its dimensions had a direct relationship with lower age, being male and high level of education. We found no significant correlation between the depression score and quality of life or its dimensions. In addition, assessment of the correlation between body mass index and quality of life showed that body mass index had significant negative relationship only with physical functioning among all of the dimensions.Conclusion: Results of the present study showed that lower quality of life is associated with increasing of the age, being female and low level of education. Furthermore, we found no relationship between the dimensions of quality of life and depression that might be due to the effects of several variables on quality of life among elderly.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elderly
 • Quality of Life
 • Body Mass Index
 • Depression
 1. Sajadi H, Beiglarian A. Quality of Life in female elderly in Kahrizak Charity Nursing Home. Payesh Health Monit 2006; 6(2): 105-8. [In Persian].
 2. Eshaghi SR, Farajzadegan Z, Babak A. Healty lifestyle assessment questionnaire in elderly: translation, reliability and validity. Payesh Health Monit 2010; 9(1): 91-9. [In Persian].
 3. Center for Strategic Statistics and Information, Iranian Ministry of Cooperatives, Labour and Social Welfare. Isfahan Province at a Glance. [online]. Available from URL:
 4. http://www.amarkar.ir/handler/getfile.ashx?type=pub&id=275. [In Persian].
 5. Vahdani Nia MS, Goshtasebi A, Montazeri A, Maftoon F. Health-related quality of life in an elderly population in Iran: A population-based study. Payesh Health Monit 2005; 4(2): 113-20. [In Persian].
 6. Habibi Sola A, Nikpoor S, Sohbatzade R, Haghani H. Quality of life in elderly people of west of Tehran. Iran J Nurs Res 2007; 2(6-7): 29-36. [In Persian].
 7. Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM, Martin M. Validation of the United States' version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol 2000; 53(1): 1-12.
 8. Nilsson J, Parker MG, Kabir ZN. Assessing health-related quality of life among older people in rural Bangladesh. J Transcult Nurs 2004; 15(4): 298-307.
 9. Barnett K, Mercer SW, Norbury M, Watt G, Wyke S, Guthrie B. Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: a cross-sectional study. The Lancet 2007; 380(9836): 37-43.
 10. Fayers PM, Machin D. Quality of life: The assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes. New York, NY: John Wiley & Sons, 2013.
 11. Wikman A, Wardle J, Steptoe A. Quality of life and affective well-being in middle-aged and older people with chronic medical illnesses: a cross-sectional population based study. PLoS One 2011; 6(4): e18952.
 12. Mohaqeqi Kamal H, Sajadi H, Zare H, Beiglarian A. Elderly quality of life: A comparison between pensioners of Social Security Organization and National Retirement Fund (Qom County, 2006). J Health Adm 2007; 10(27): 49-56.
 13. Alipoor F, Sajadi H, Beiglarian A, Jalilian A. Quality of life in the elderly of zone two in Tehran. Salmand Iran J Ageing 2008; 3(9-10): 75-83. [In Persian].
 14. Ahmadi F, Salar AR, Faghihzadeh S. Evaluating quality of life in the elderly in Zahedan. Hayat 2004; 10(3): 61-7. [In Persian].
 15. Albou Kordi M, Ramezani MA, Arizi F. A study on the quality of life among elderly Shahinshahr area of Isfahan province in year 2004. Jundishapur Sci Med J 2007; 5(4): 701-7. [In Persian].
 16. Andrews GR. Promoting health and function in an ageing population. BMJ 2001; 322(7288): 728-9.
 17. Apolone G, Mosconi P. Review of the concept of quality of life assessment and discussion of the present trend in clinical research. Nephrol Dial Transplant 1998; 13(Suppl 1): 65-9.
 18. A Review on Gerontology. Semnan, Iran: Semnan University of Medical Sciences Publications; 2004. p. 23-30, 84-5. [In Persian].
 19. Leigh JP, Hubert HB, Romano PS. Lifestyle risk factors predict healthcare costs in an aging cohort. Am J Prev Med 2005; 29(5): 379-87.
 20. Nazemi L, Skoog I, Karlsson I, Hosseini S, Hosseini M, Hosseinzadeh MJ, et al. Depression, prevalence and some risk factors in elderly nursing homes in Tehran, Iran. Iran J Public Health 2013; 42(6): 559-69.
 21. Keshavarzi S, Ahmadi SM, Lankarani KB. The impact of depression and malnutrition on health-related quality of life among the elderly Iranians. Glob J Health Sci 2014; 7(3): 161-70.
 22. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res 2005; 14(3): 875-82.
 23. Eshaghi SR, Ramezani MA, Shahsanaee A, Pooy A. Validity and Reliability of the Short Form- 36 Items Questionnaire as a Measure of Quality of Life in Elderly Iranian Population. Am J Appl Sci 2006; 3(3): 1763-66.
 24. Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Zandi T. Reliability, validity and factor structure of the GDS-15 in Iranian elderly. Int J Geriatr Psychiatry 2006; 21(6): 588-93.
 25. Hamidizadeh S, Salehi K. Evaluation of the senior’s Quality of Life. Proceedings of the National Congress of Gerontology & Geriatrics; 2005 Jan 11-12; Isfahan, Iran. [In Persian].
 26. Lee TW, Ko IS, Lee KJ. Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: a cross-sectional survey. Int J Nurs Stud 2006; 43(3): 293-300.
 27. Lee Y, Shinkai S. A comparison of correlates of self-rated health and functional disability of older persons in the Far East: Japan and Korea. Arch Gerontol Geriatr 2003; 37(1): 63-76.
 28. Giuli C, Papa R, Bevilacqua R, Felici E, Gagliardi C, Marcellini F, et al. Correlates of perceived health related quality of life in obese, overweight and normal weight older adults: an observational study. BMC Public Health 2014; 14: 35.