بررسی ‌عملکرد ‌رده‌ی‌ سلولی ‌سرطانی 4T1 در راستای ‌ایجاد مدل ‌متاستاتیک ‌حیوانی ‌در موش‌های BALB/c

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌ کارشناسی ‌ارشد، گروه ‌ایمنی‌‌شناسی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه ‌ایمنی‌شناسی، دانشکده‌ی ‌پزشکی، دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی ‌اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه ‌پاتولوژی، دانشکده‌ی‌ پزشکی، دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی ‌ایران، تهران، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات ‌ایمنی‌‌شناسی و گروه ‌ایمنی‌شناسی، دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌ایران، تهران، ایران

5 استادیار، مرکز تحقیقات‌ ایمونولوژی ‌آسم ‌آلرژی ‌و گروه ‌زیست‌‌فن‌آوری ‌پزشکی، دانشکده‌ی ‌فن‌آوری‌های‌ نوین‌ پزشکی، دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: متاستاز، مرحله‌ی پیشرفته‌ی ‌سرطان ‌است ‌که ‌سلول‌های ‌سرطانی ‌با جدا شدن‌ از توده‌ی‌ اولیه‌ به‌ مناطق ‌دیگر بدن ‌مهاجرت می‌کنند ‌و ‌با تکثیر خود توده‌های ‌جدید ایجاد می‌کنند. می‌توان از مدل‌های ‌حیوانی جهت بررسی روند مراحل ‌متاستاز و همچنین ‌پیش‌گیری‌ و درمان ‌آن ‌استفاده‌ کرد. رده‌ی ‌سلولی ‌کارسینومای 4T1، یک ‌رده‌ی ‌سلولی ‌متاستاتیک ‌است ‌که با تکثیر شدید سلولی و با تهاجم می‌تواند به بافت‌های کبد، ریه، مغز و غدد لنفی وارد شده و آن‌ها را مورد تهاجم قرار دهد.روش‌ها: حدود 500000 سلولی 4T1 به‌ موش‌های BALB/c تزریق شد و پس ‌از قابل لمس شدن بافت ‌سرطانی، میزان رشد تومور، بقای ‌حیوان و سایر علایم ‌ظاهری بررسی ‌و ثبت شد. جهت بررسی‌ متاستاز، بافت‌های ‌کبد، ریه و مغز جدا شده و با روش ‌هماتوکسیلین- ائوزین (H-E یا Hematoxilin-Eosin) رنگ‌‌آمیزی شدند و نفوذ سلول‌های سرطانی در این ‌بافت‌ها بررسی شد.یافته‌ها: با گذشت زمان، میزان رشد تومور به طور فزاینده‌ای افزایش ‌یافت و میزان بقای ‌موش‌های سرطانی به 8-7 هفته‌ کاهش ‌یافت. با ‌این که بافت‌های کبد و ریه ملتهب و حاوی توده‌های متعدد سرطانی و سلول‌های متاستاتیک در حال ‌نکروز بودند، در بافت مغز متاستاز سلول‌های سرطانی مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: در این مدل ‌موشی، تکثیر بالای ‌سلول‌های ‌سرطانی با کاهش شدید بقای موش‌ها همراه بود. همچنین، بافت‌های نرم ریه و کبد از بافت‌های در معرض‌ متاستاز هستند. احتمال می‌رود این متاستاز به مغز با تزریق میزان بیشتری ‌از سلول ‌سرطانی و با سپری شدن مدت ‌زمان‌ بیشتر رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Functionality of 4T1 Cell Line in Development of Metastatic Cancer in Balb/c Mice as an Animal Model

نویسندگان [English]

 • Banafsheh Fazeli-Delshad 1
 • Mazdak Ganjalikhani-Hakemi 2
 • Faezeh Soltanpour-Gharibdousti 1
 • Nasrin Shayanfar 3
 • Reza Falak 4
 • Gholam Ali Kardar 5
1 MSc Student, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Immunology Research Center AND Department of Immunology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Asthma and Allergy Research Institute AND Department of Biotechnology, School of Advanced Technologies in Medicin, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Metastasis is an advanced stage of cancer in which tumor cells are removed from the primary tumor and migrate to other areas of the body and develop a new mass by high replication. Animal models could be applied to evaluate metastasis along with a metastatic and appropriate cell line. Carcinoma 4T1 cell line is a metastatic cell line with excessive cell proliferation and invasion up to the liver, lungs, brain and lymph nodes.Methods: By injection of about 5 ´ 105 4T1 cells to BALB/c mice, primary tumor was developed. Rate of tumor growth, survival and other morphologic symptoms were checked and recorded. To study the metastasis process, liver, lung and brain tissues were separated and the pathological status was studied following hematoxylin/eosin dye staining.Findings: The primary tumor growth was increased significantly. The survival rate in mice with breast cancer was decreased to maximum in 7-8 weeks. Liver and lung tissues were metastatic with necrosis and infiltration of numerous cancer cells while metastasis was not observed in brain tissue.Conclusion: In this model, high proliferation of cancer cells in mice was in association with a sharp decline in survival rate as well as lung and liver tissues metastasis. Metastasis to the brain cells might be accomplished by injection of more 4T1 cells and presumably occurs in a longer period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 4T1 cell line
 • Metastasis
 • Metastatic mouse model
 1. Lindsey T, Rebecca S, Ahmedin J. Global cancer facts and figures. Atlanta, GA: American Cancer Society, Inc; 2012.
 2. Cairns J. Mutation selection and the natural history of cancer. Nature 1975; 255(5505): 197-200.
 3. American Cancer Society. Cancer facts and figures [Online]. [cited 2015]; Available from: URL: http://www.cancer.org/acs/groups/content/@editorial/documents/document/acspc-044552.pdf
 4. Ray MR, Jablons DM. Hallmarks of metastasis. In: Keshamouni V, Arenberg D, Kalemkerian G, Editors. Lung cancer metastasis: Novel biological mechanisms and impact on clinical practice. Berlin, Germany: Springer Science & Business Media; 2009. p. 29-46.
 5. Chambers AF, Groom AC, MacDonald IC. Dissemination and growth of cancer cells in metastatic sites. Nat Rev Cancer 2002; 2(8): 563-72.
 6. Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 2000; 100(1): 57-70.
 7. Weigelt B, Peterse JL, van 't Veer LJ. Breast cancer metastasis: markers and models. Nat Rev Cancer 2005; 5(8): 591-602.
 8. Ostrand-Rosenberg S, Kruisbeek AM. Animal models for tumor immunology. Curr Opin Immunol 2001; 20: 20.0. [Online]. [cited 2001]; Available from: URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/0471142735.im2000s43/pdf
 9. van Dalum G, Holland L, Terstappen LW. Metastasis and circulating tumor cells. EJIFCC 2012; 23(3): 87-97.
 10. Dexter DL, Kowalski HM, Blazar BA, Fligiel Z, Vogel R, Heppner GH. Heterogeneity of tumor cells from a single mouse mammary tumor. Cancer Res 1978; 38(10): 3174-81.
 11. Aslakson CJ, Miller FR. Selective events in the metastatic process defined by analysis of the sequential dissemination of subpopulations of a mouse mammary tumor. Cancer Res 1992; 52(6): 1399-405.
 12. Pulaski BA, Ostrand-Rosenberg S. Reduction of established spontaneous mammary carcinoma metastases following immunotherapy with major histocompatibility complex class II and B7.1 cell-based tumor vaccines. Cancer Res 1998; 58(7): 1486-93.
 13. Lelekakis M, Moseley JM, Martin TJ, Hards D, Williams E, Ho P, et al. A novel orthotopic model of breast cancer metastasis to bone. Clin Exp Metastasis 1999; 17(2): 163-70.
 14. Peixoto RC, Miranda-Vilela AL, de Souza Filho J, Carneiro ML, Oliveira RG, da Silva MO, et al. Antitumor effect of free rhodium (II) citrate and rhodium (II) citrate-loaded maghemite nanoparticles on mice bearing breast cancer: a systemic toxicity assay. Tumour Biol 2015; 36(5): 3325-36.
 15. DuPre SA, Redelman D, Hunter KW Jr. The mouse mammary carcinoma 4T1: characterization of the cellular landscape of primary tumours and metastatic tumour foci. Int J Exp Pathol 2007; 88(5): 351-60.
 16. Tao K, Fang M, Alroy J, Sahagian GG. Imagable 4T1 model for the study of late stage breast cancer. BMC Cancer 2008; 8: 228.