بررسی اثر درمانی تکنیک‌های دستی در بیماران مبتلا به اختلال کارکرد مفصل ساکروایلیاک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش پزشکی ورزشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دستیار، بخش پزشکی ورزشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: درگیری مفصل ساکروایلیاک، یکی از علل کمردرد در 30-15 درصد موارد است. چندین مطالعه درمان‌های مختلفی را برای درمان اختلال کارکرد ساکروایلیاک مطرح کرده‌اند که از بین آن‌ها به مانیپولاسیون نیز اشاره شده است، اما با وجود شیوع بالای این اختلال هنوز روش درمانی مشخصی برای آن معرفی نشده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر مانیپولاسیون در بهبود این اختلال بود.روش‌ها: افراد دارای درد کمر یا باتوک که از بین آزمایش‌های تشخیصی اختلال کارکرد ساکروایلیاک، حداقل 3 آزمایش مثبت داشتند و در Magnetic resonance imaging (MRI) لومبوساکرال علت دیگری برای درد کمر آن‌ها وجود نداشت، به شرط داشتن سایر معیارهای ورود به مطالعه، تحت مانور Posterior innominate rotation قرار گرفتند. خود بیماران به مدت یک ماه در منزل تکنیک Self-mobilization posterior innominate را انجام می‌دادند. قبل از مداخله و 1 ماه پس از آن، درد بیمار با استفاده از Visual analog scale (VAS) و توانایی انجام فعالیت‌های مختلف با استفاده از Oswestry disability index اندازه‌گیری شد.یافته‌ها: 34 بیمار از نظر درد کمر ارزیابی شدند که پس از مداخله، درد کمر در 22 نفر (70/64 درصد) بهبود یافته بود (05/0 > P). کارکرد و توانایی انجام فعالیت‌های روزمره‌ی زندگی در 29 بیمار ارزیابی شد و پس از مداخله، این توانایی در 23 نفر (31/79 درصد) افزایش داشت (05/0 > P).نتیجه‌گیری: انجام یک بار مانیپولاسیون Posterior innominate rotation و انجام روزانه‌ی آن توسط بیمار به مدت یک ماه، تأثیر مثبتی در کاهش درد کمر و بهبود کارکرد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Manipulation in Sacroiliac Joint Dysfunction

نویسندگان [English]

 • Parisa Nejati 1
 • Farshid Karimi 2
 • Afsaneh Safarcherati 1
1 Assistant Professor, Department of Sports Medicine, Rasool Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Resident, Department of Sports Medicine, Rasool Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Sacroiliac joint dysfunction (SID) is the cause of low back pain in 15-30 percent of cases. Several studies have introduced different treatments for sacroiliac joint dysfunction that include manipulation but there is not any accepted treatment for that.Methods: The patients with low back or buttock pain, who had at least three positive diagnostic tests, did not have any other cause of low back pain in lumbosacral magnetic resonance imaging (MRI) and had other inclusion criteria were included to study. The patients took posterior innominate rotation and then, they did posterior innominate self-mobilization at home for 1 month. The visual analog scale (for pain) and Oswestry Disability Index (for disability measurement) were measured before intervention and 1 month after it.Findings: Thirty four subjects were evaluated for pain that 22 patients (64.70%) had pain reduction after the intervention (P < 0.05). Disability was evaluated in 29 subjects that after intervention, 23 patients (79.31%) had improvement (P < 0.05).Conclusion: Posterior innominate rotation and self-mobilization at home for 1 month could improve low back pain and ability in sacroiliac joint dysfunction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pain
 • Sacroiliac joint
 • Manipulation
 1. Laslett M. Evidence-based diagnosis and treatment of the painful sacroiliac joint. J Man Manip Ther 2008; 16(3): 142-52.
 2. Cohen SP, Chen Y, Neufeld NJ. Sacroiliac joint pain: a comprehensive review of epidemiology, diagnosis and treatment. Expert Rev Neurother 2013; 13(1): 99-116.
 3. Cohen SP, Benzon HT. Pain originating from the buttock: sacroiliac joint syndrome and piriformis syndrome. In: Benzon B, Raja SN, Fishman SE, Liu S, Cohen SP, editors. Essentials of pain medicine. 3rd ed. Saint Louis, MO: W.B. Saunders; 2011. p. 330-9.
 4. Farrell JP, Koury M, Taylor CD. Therapeutic exercise for back pain. In: Twomey LT, Taylor JR, editors. Physical therapy of the low back pain. 3rd ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2000. p. 327-39.
 5. Hayden JA, van Tulder MW, Tomlinson G. Systematic review: strategies for using exercise therapy to improve outcomes in chronic low back pain. Ann Intern Med 2005; 142(9): 776-85.
 6. Calvillo O, Skaribas I, Turnipseed J. Anatomy and pathophysiology of the sacroiliac joint. Curr Rev Pain 2000; 4(5): 356-61.
 7. Heller M. Sacroiliac instability: An overview. Dynamic Chiropractic 2006; 24 (21): 1-6.
 8. Cibulka MT. Low back pain and its relation to the hip and foot. J Orthop Sports Phys Ther 1999; 29(10): 595-601.
 9. Prentice W. Rehabilitation techniques for sports medicine and athletic training. 3rd ed. Boston, MA: WCB McGraw Hill; 2003. p. 678-80.
 10. Brukner P, Khan K. Brukner and Khan's clinical sports medicine. 4th ed. Sydney, Australia: McGraw-Hill Education/Australia; 2011. p. 496-9.
 11. Nordin M, Frankel VH. Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2001. p. 156-9.
 12. Timm KE. Sacroiliac joint dysfunction in elite rowers. J Orthop Sports Phys Ther 1999; 29(5): 288-93.
 13. Siahpoosh M, Ebadiani M, Shah Hosseini G, Isfahani M, Nasrabadi AN, Dadgostar H. Avicenna the first to describe diseases which may be prevented by exercise. Iran J Public Health 2012; 41(11): 98-101.
 14. Poley RE, Borchers JR. Sacroiliac joint dysfunction: evaluation and treatment. Phys Sportsmed 2008; 36(1): 42-9.
 15. Thomson O, Haig L, Mansfield H. The effects of high-velocity low-amplitude thrust manipulation and mobilisation techniques on pressure pain threshold in the lumbar spine. Int J Osteopath Med 2009; 12(2): 56-62.
 16. Fryer G, Carub J, McIver S. The effect of manipulation and mobilisation on pressure pain thresholds in the thoracic spine. J Osteopath Med 2004; 7(1): 8-14.
 17. Maigne JY, Vautravers P. Mechanism of action of spinal manipulative therapy. Joint Bone Spine 2003; 70(5): 336-41.
 18. Jull G. Use of high and low velocity cervical manipulative therapy procedures by Australian manipulative physiotherapists. Aust J Physiother 2002; 48(3): 189-93.
 19. Orakifar N, Mohammadi M, Kamali F, Piroozy S. The effect of Sacroiliac joint manipulation on pressure pain and Hoffmann's reflex. J Birjand Univ Med Sci 2011; 18(4): 302-11. [In Persian].
 20. UK BEAM Trial Team. United Kingdom back pain exercise and manipulation (UK BEAM) randomised trial: effectiveness of physical treatments for back pain in primary care. BMJ 2004; 329(7479): 1377.
 21. Hansen H, Manchikanti L, Simopoulos TT, Christo PJ, Gupta S, Smith HS, et al. A systematic evaluation of the therapeutic effectiveness of sacroiliac joint interventions. Pain Physician 2012; 15(3): E247-E278.
 22. Manchikanti L, Abdi S, Atluri S, Benyamin RM, Boswell MV, Buenaventura RM, et al. An update of comprehensive evidence-based guidelines for interventional techniques in chronic spinal pain. Part II: guidance and recommendations. Pain Physician 2013; 16(2 Suppl): S49-283.
 23. Mousavi SJ, Parnianpour M, Mehdian H, Montazeri A, Mobini B. The Oswestry Disability Index, the Roland-Morris Disability Questionnaire, and the Quebec Back Pain Disability Scale: translation and validation studies of the Iranian versions. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31(14): E454-E459.
 24. Barbosa AC, Martins FL, Barbosa MC, Dos Santos RT. Manipulation and selective exercises decrease pelvic anteversion and low-back pain: a pilot study. J Back Musculoskelet Rehabil 2013; 26(1): 33-6.
 25. Barbosa AW, Silva AM, Silva AF, Martins FL, Almeida Barbosa MC. Immediate improvements in activation amplitude levels of the deep abdominal muscle following a sacroiliac joint manipulation during rapid upper limb movement. J Bodyw Mov Ther 2014; 18(4): 626-32.
 26. Jonely H, Brismee JM, Desai MJ, Reoli R. Chronic sacroiliac joint and pelvic girdle dysfunction in a 35-year-old nulliparous woman successfully managed with multimodal and multidisciplinary approach. J Man Manip Ther 2015; 23(1): 20-6.