بررسی اپیدمیولوژی مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر یزد در سال 1394

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پایش سلامت و گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پرشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

3 پزشک عمومی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات پایش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: مسمومیت، از شایع‌ترین علل مراجعه‌ی بیماران به مراکز درمانی می‌باشد. با توجه به تفاوت الگوهای اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت در نقاط مختلف دنیا، این مطالعه به منظور بررسی ویژگی‌های افراد مسموم مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر یزد انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی، به روش مقطعی انجام شد. تمام افرادی که در چهار ماه از سال 1394 به علت مسمومیت به بیمارستان‌های شهر یزد مراجعه کرده بودند، به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. سن و جنس، تحصیلات، نوع ماده‌ی مسمومیت‌زا، محل سکونت، نوع مسمومیت و تاریخ مراجعه‌ی بیماران، با استفاده از فرم ویژه‌ای که به این منظور طراحی شده بود، از پرونده‌ی بیماران استخراج گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون 2χ آنالیز شد و 050/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.یافته‌ها: از بین 460 بیمار مسموم مورد بررسی، 269 نفر (0/58 درصد) مرد و 191 نفر (5/41 درصد) زن بودند. فراوان‌ترین سطح تحصیلی افراد مسموم 181 نفر (3/39 درصد) دیپلم بود. بیشترین علت مسمومیت، 327 نفر (1/71 درصد) غیر عمدی بود. مسمومیت‌ها در فصل بهار و تابستان بیشتر بود. بیشترین ماده‌ی مورد استفاده در مسمومیت‌ها، داروها (178 نفر معادل 38 درصد) بود. شایع‌ترین گروه سنی افراد مسموم، 39-25 سال (162 نفر معادل 2/35 درصد) بود و بیشتر مسمومین (451 نفر معادل 0/98 درصد) ساکن شهر بودند.نتیجه‌گیری: بیشترین میزان مسمومیت در جوانان شهری و با علت غیر عمدی می‌باشد. اصلی‌ترین ماده‌ی مسمومیت‌زا، داروها بودند. پیشنهاد می‌گردد در مورد مصرف صحیح داروها و از بین بردن داروهای اضافی و یا نگهداری آن‌ها در مکان‌های امن در خانه، آموزش لازم به خانواده‌ها ارایه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

One-Year Epidemiology of Poisoned Patients Who Visited Hospitals in Yazd City, Iran, March 21, 2015 till March 19, 2016

نویسندگان [English]

 • Mahmood Vakili 1
 • Banafsheh Shirani 2
 • Mohsen Mirzaei 3
1 Associate Professor, Health Monitoring Research Center AND Department of Community Medicine, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
3 General Practitioner, Department of Community Medicine, School of Medicine AND Health Monitoring Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
چکیده [English]

Background: Poisoning is one of the most common causes of visiting the clinics by patients in each year. Regarding the differences between epidemiologic patterns of poisoning in various points of the world, this study aimed to assess the characters of poisoned patients who visited hospitals in Yazd city, Iran, during 1 year.Methods: In this descriptive and cross-sectional study, all the patients who visited hospitals of Yazd city for the reason of poisoning from March 21, 2015 till July 22, 2015 were entered using census method. Age, gender, education level, type of poisoner, location of living, and type of poisoning were extracted from the patients’ files by using a researcher-made data collection form. Data were analyzed using chi-square test at the significant level of P < 0.05.Findings: Among 460 poisoned patients, 269 persons (58.0%) were men and 191 persons (41.5%) were women. The most frequent educational level of the poisoned patients was diploma (in 181 persons 39.3%). The most common cause of poisoning was involuntary (327 patients, 71.1%). Poisoning was more in spring and summer. The most used poisoner was medicine (178 patients, 38%). The most common age group of poisoned patients was 25 to 39 years (162 patients, 35.2%) and most of them were living in urban areas (451 persons, 98.0%).Conclusion: The results of this study showed that the highest rate of poisoning was among urban youth and with unintentional causes. The most main poisoners were medicines. Educating the families for using medicines accurately and elimination of additional medicines or keeping them in safe places at home is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemiology
 • Poisoning
 • Iran
 1. Lee HL, Lin HJ, Yeh TY, Chi CH, Guo HR. The epidemiology and prognostic factors of poisoning. Epidemiology 2004; 15(4): S179-S180.
 2. Mehdizadeh G, Manouchehri A, Zarghami A, Moghadamnia A. Prevalence and causes of poisoning in patients admitted to Shahid Beheshti Hospital of Babol in 2011-2012. J Babol Univ Med Sci 2015; 17(7): 22-8. [In Persian].
 3. Chen F, Wen JP, Wang XP, Lin QM, Lin CJ. Epidemiology and characteristics of acute poisoning treated at an emergency center. World J Emerg Med 2010; 1(2): 154-6.
 4. Chowdhury MSJH, Baque M, Islam MTI, Ahmed H, Faiz MA, Islam ASMN. Clinico- epidemiological study of corrosive poisoning by different agents in Dhaka Medical College Hospital. Bangladesh Med J 2013; 42(3): 78-81.
 5. Sadequl Islam AHM, Basher A, Rashid M, Islam M, Arif SM, Abul Faiz M. Pattern of pre-hospital treatment received by cases of pesticide poisoning. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 2012; 2(3): 88-96.
 6. Weiss HB. Pregnancy-associated injury hospitalizations in Pennsylvania, 1995. Ann Emerg Med 1999; 34(5): 626-36.
 7. Eddleston M. Patterns and problems of deliberate self-poisoning in the developing world. QJM 2000; 93(11): 715-31.
 8. Torkashvand F, Sheikh Fathollahi M, Shamsi S, Kamali M, Rezaeian M. Evaluating the pattern of acute poisoning in cases referred to the emergency department of Ali-ebn Abi Taleb Hospital of Rafsanjan from October 2013 to September 2014 .J Rafsanjan Univ Med Sci 2015; 14 (4) :311-24. [In Persian].
 9. Ignjatovic-Ristic D, Radevic S, Djokovic D, Petrovic D, Kocic S, Ristic B, et al. Epidemiological characteristics of suicidal patients admitted to the Psychiatric Clinic in Kragujevac: a ten-year retrospective study. Srp Arh Celok Lek 2011; 139(Suppl 1): 26-32.
 10. Ruan HI, Yang CX, Feng X-M. A study on epidemiology among emergency patients in a comprehensive hospital with acute poisoning. Chin Gener Pract 2006; 9: 141-3.
 11. Li H, Wang X, Huang X, Wang J. The characteristics of the acute poisoning patients in emergency department of a general hospital in a new emerging district. Chin J Emerg Med 2006; 15: 930-2.
 12. Hossain R, Amin R, Riyadh Hossain A, Kahhar A, Rabbi Chowdhury F. Clinico-Epidemiological study of poisoning in a tertiary care hospital in Bangladesh. Journal of Emergency Practice and Trauma 2016; 3(1): 4-10.
 13. Clark D, Murray DB, Ray D. Epidemiology and outcomes of patients admitted to critical care after self-poisoning. Journal of the Intensive Care Society 2011; 12(4): 268-73.
 14. Zhou J, Chen SY, Li ZJ, Wu YQ. Study of drug poisoning on 2612 cases in the department of emergency. Wei Sheng Yan Jiu 2005; 34(1): 98-100. [In Chinese].
 15. Azizpour Y, Asadollahi K, Sayehmiri K, Kaikhavani S, Abangah G. Epidemiological survey of intentional poisoning suicide during 1993-2013 in Ilam Province, Iran. BMC Public Health 2016; 16: 902.
 16. Wei F. Clinical Investigation of 650 Cases of Acute Intoxication. Clinical Misdiagnosis & Mistherapy 2008; 21(11): 18-9. [In Chinese].
 17. Adinew GM, Asrie AB. Pattern of acute poisoning in teaching hospital, northwest Ethiopia. International Journal of Pharmacology and Toxicology 2016; 4(1): 47-52.
 18. Patil A, Peddawad R, Verma VCS, Gandh H. Profile of acute poisoning cases treated in a tertiary care hospital: a study in Navi Mumbai. Asia Pac J Med Toxicol 2014; 3(1): 36-40.
دوره 34، شماره 409 - شماره پیاپی 409
بهمن و اسفند 1395
صفحه 1445-1452
 • تاریخ دریافت: 08 مهر 1395
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401