بررسی مقایسه‌ای میزان بروز عوارض تنفسی در دو روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران با استفاده از ماسک حنجره‌ای در شیرخواران 24-6 ماهه‌ی تحت عمل جراحی فتق اینگوئینال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کاروز، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از ماسک حنجره‌ای در بیهوشی کودکان رو به افزایش است، اما در مورد نوع داروی نگهداری بیهوشی مورد استفاده در شیرخوارانی که را ه هوایی آن‌ها توسط ماسک حنجره‌ای محافظت می‌شود، مطالعات کافی انجام نشده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای میزان بروز عوارض تنفسی در دو روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران با استفاده از ماسک حنجره‌ای در شیرخواران 24-6 ماهه‌ی تحت عمل جراحی فتق اینگوئینال انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه، 90 شیرخوار 24-6 ماهه که کاندیدای عمل هرنیورافی (Herniorrhaphy) با ماسک حنجره‌ای بودند، به شکل تصادفی به دو گروه 45 نفره تقسیم شدند. در گروه اول، پروپوفول و در گروه دوم، ایزوفلوران به عنوان نگهدارنده‌ی بیهوشی استفاده شد. میزان SPO2 (اشباع اکسیژن شریانی) و CO2 انتهای بازدمی و فشار متوسط شریانی حین عمل هر 5 دقیقه ثبت شد و در ریکاوری، SPO2 و فشار متوسط شریانی هر 15 دقیقه و عوارض تنفسی (لارنگواسپاسم، برونکواسپاسم و سرفه) و میزان تهوع و استفراغ در تمامی بیماران ارزیابی و در فرم جمع‌آوری اطلاعات هر بیمار ثبت گردید.یافته‌ها: دریافت کنندگان پروپوفول از میانگین CO2 انتهای بازدمی، ضربان قلب و فشار متوسط شریانی پایین‌تری برخوردار بودند. همچنین، درصد اشباع اکسیژن خون در دقایق 15، 25 و 30 عمل و در بدو ورود و دقایق 15 و 45 ریکاوری در گروه ایزوفلوران به طور معنی‌داری پایین‌تر بود (010/0 > P). عوارض تنفسی و مدت زمان اقامت در ریکاوری در گروه دریافت کننده‌ی پروپوفول کمتر بود، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و با بررسی سایر متون، پیشنهاد می‌شود از پروپوفول برای نگهداری بیهوشی در شیرخواران بیهوش با ماسک حنجره‌ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Respiratory Complications of Propofol and Isoflurane among Six-Months to Two-Years-Old Infants Undergoing Inguinal Herniorrhaphy under General Anesthesia with Laryngeal Mask Airway

نویسندگان [English]

 • Amir Shafa 1
 • Mahshid ُShirani 2
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Intern, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The use of laryngeal mask airway (LMA) for infants is increasing. But, there is not sufficient research on the anesthetic drugs used for infants whose airway is supported with laryngeal mask airway. This study aimed to compare the respiratory complications of propofol and isoflurane in these infants.Methods: Ninety 6- to 24-months old infants undergoing inguinal herniorrhaphy under general anesthesia with laryngeal mask airway were randomly allocated into two groups of 45. The first group received propofol and the second received isoflurane as maintenance of anesthesia. Peripheral capillary oxygen saturation (SpO2), end-tidal carbon dioxide (ETCO2) and mean arterial blood pressure (MAP) were recorded every 5 minutes. In addition, for each patient MAP, SpO2, respiratory complication, nausea and vomiting were recorded every 15 minutes in the recovery room.Findings: Patients receiving propofol had significantly lower ETCO2, heart rate and MAP (P < 0.01 for all). SPO2 was lower at 15th, 25th, 30th minutes of the surgery and on admission, 15th and 45th minute of recovery in patients receiving isoflurane; but the differences were not statistically significant.Conclusion: Regarding the results, propofol is probably a better choice for maintenance of general anesthesia with laryngeal mask airway in infants.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laryngeal mask
 • Propofol
 • Isoflurane
 • Infant
 1. Zhu XY, Lin BC, Zhang QS, Ye HM, Yu RJ. A prospective evaluation of the efficacy of the laryngeal mask airway during neonatal resuscitation. Resuscitation 2011; 82(11): 1405-9.
 2. Yu SH, Beirne OR. Laryngeal mask airways have a lower risk of airway complications compared with endotracheal intubation: a systematic review. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68(10): 2359-76.
 3. Mathis MR, Haydar B, Taylor EL, Morris M, Malviya SV, Christensen RE, et al. Failure of the Laryngeal Mask Airway Unique and Classic in the pediatric surgical patient: a study of clinical predictors and outcomes. Anesthesiology 2013; 119(6): 1284-95.
 4. Goldmann K. Supraglottic airways in infants and children. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2013; 48(4): 246-50. [In German].
 5. Gao P, Yan M. Observational study of complications connected with the use of the laryngeal mask airway and sevoflurane anesthesia in children. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2013; 93(33): 2677-9. [In Chinese].
 6. von Ungern-Sternberg BS, Boda K, Schwab C, Sims C, Johnson C, Habre W. Laryngeal mask airway is associated with an increased incidence of adverse respiratory events in children with recent upper respiratory tract infections. Anesthesiology 2007; 107(5): 714-9.
 7. Stevanovic A, Rossaint R, Fritz HG, Froeba G, Heine J, Puehringer FK, et al. Airway reactions and emergence times in general laryngeal mask airway anaesthesia: a meta-analysis. Eur J Anaesthesiol 2015; 32(2): 106-16.
 8. Sahu DK, Kaul V, Parampill R. Comparison of isoflurane and sevoflurane in anaesthesia for day care surgeries using classical laryngeal mask airway. Indian J Anaesth 2011; 55(4): 364-9.
 9. Heard C, Harutunians M, Houck J, Joshi P, Johnson K, Lerman J. Propofol anesthesia for children undergoing magnetic resonance imaging: a comparison with isoflurane, nitrous oxide, and a laryngeal mask airway. Anesth Analg 2015; 120(1): 157-64.
 10. Keller C, Brimacombe J, Hoermann C, Loeckinger A, Kleinsasser A. Pressure support ventilation with the ProSeal laryngeal mask airway. A comparison of sevoflurane, isoflurane and propofol. Eur J Anaesthesiol 2005; 22(8): 630-3.