اثر امواج الکترومغناطیس تلفن همراه با فرکانس 900 مگاهرتز بر روی بقا و تکثیر رده‌ی سلولی MCF-7 سرطان پستان در محیط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد آزمایشگاه، گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 مقاله پژوهشیمقدمه:با افزایش کاربرد تلفن‌های همراه، نگرانی‌هایی در ارتباط با اثرات زیان‌بار آن وجود دارد که بررسی اثرات زیستی آن‌ها ضروری است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر امواج الکترومغناطیس با فرکانس 900 مگاهرتز تابش شده از تلفن همراه بر روی بقا و سمیت سلول‌های Michigan cancer foundation-7 (MCF-7) سرطان پستان در محیط آزمایشگاهی بود.روش‌ها: سلول‌های سرطانی MCF-7 کشت داده شد. سلول‌ها به 3 گروه تابش تقسیم شدند و در دو فاصله‌ی 10 و 20 سانتی‌متر از آنتن دستگاه شبیه‌ساز امواج موبایل که قادر به تولید امواج الکترومغناطیس با فرکانس 900 مگاهرتز می‌باشد، قرار گرفتند. سلول‌ها در زمان‌های تابش 6، 15 و 30 دقیقه در روز با فاصله‌ی زمانی 10 دقیقه برای هر تابش نسبت به تابش بعدی به مدت 3 و 5 روز متوالی مورد تابش قرار گرفتند. پس از 3 و 5 روز، میزان رشد و بقای سلول‌ها با استفاده از روش MTT assay [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] و میزان تکثیر سلول‌ها با به کار گیری روش Trypan blue ارزیابی گردید. آنالیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.یافته‌ها: زمان‌های تابش امواج و بازه‌های زمانی 3 و 5 روز بر میزان زنده ماندن سلول‌های MCF-7 تأثیر معنی‌داری داشتند (050/0 > P)، اما فواصل تابش 10 و 20 سانتی‌متر بر میزان زنده ماندن سلول‌های MCF-7 تأثیر معنی‌داری نداشتند (050/0 < P).نتیجه‌گیری: تابش امواج الکترومغناطیس با فرکانس 900 مگاهرتز با توجه به زمان‌های مختلف تابش می‌تواند باعث کاهش بقا و تکثیر سلول‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of 900-MHz Mobile Phone Radiation on Survival and Proliferation Rate of Breast Cancer MCF-7 Cells: An In-vitro Study

نویسندگان [English]

 • Batool Hashemi-Beni 1
 • Alireza Moradi 2
 • Daryoush Shahbazi-Gahrouei 3
 • Maryam Aliakbari 4
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Nowadays, investigation of the biological effects of mobile phones is important due to increasing use of these devices. This study aimed to assess the effects of exposure with 900-MHz mobile phone radiation on survival and proliferation of breast cancer Michigan cancer foundation-7 (MCF-7) cells.Methods: Breast cancer MCF-7 cells was used and divided into 3 radiation groups which located at 10 and 20 cm from Global System Mobile Communication (GSM) antenna signal simulator that is able to produce electromagnetic waves with a frequency of 900 MHz. The cells were exposed 6, 15 and 30 minutes per day with an interval of 10 minutes during exposure time for 3 and 5 days, respectively. After 3 and 5 days, MTT assay [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] was used to evaluate the growth and viability. Trypan blue test was done to assess the rate of cells proliferation. Data analysis was performed using SPSS software.Findings: Irradiation times and periods of 3 and 5 days had a significant impact on viability of MCF-7 cells (P < 0.05); but radiation intervals at distances 10 and 20 cm showed no significant effect on viability of MCF-7 cells (P > 0.05).Conclusion: The results showed that 900-MHz radio-frequency electromagnetic fields (RF-EMF) signal radiation may reduce cell viability and proliferation rates of the MCF-7 cells regarding to the duration of exposure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electromagnetic waves
 • Survival
 • Proliferation
 • Mobile phone
 • Breast cancer MCF-7 cells
 1. Mailankot M, Kunnath AP, Jayalekshmi H, Koduru B, Valsalan R. Radio frequency electromagnetic radiation (RF-EMR) from GSM (0.9/1.8GHz) mobile phones induces oxidative stress and reduces sperm motility in rats. Clinics (Sao Paulo) 2009; 64(6): 561-5.
 2. Shahbazi-Gahrouei D, Mortazavi SM, Nasri H, Baradaran A, Baradaran-Ghahfarokhi M, Baradaran-Ghahfarokhi HR. Mobile phone radiation interferes laboratory immunoenzymometric assays: Example chorionic gonadotropin assays. Pathophysiology 2012; 19(1): 43-7.
 3. Verschaeve L. Genetic damage in subjects exposed to radiofrequency radiation. Mutat Res 2009; 681(2-3): 259-70.
 4. Shahbazi-Gahrouei D, Karbalae M, Moradi HA, Baradaran-Ghahfarokhi M. Health effects of living near mobile phone base transceiver station (BTS) antennae: a report from Isfahan, Iran. Electromagn Biol Med 2014; 33(3): 206-10.
 5. Shahbazi-Gahrouei D, Shiri L, Alaei H, Naghdi N. The effect of continuous ELF-MFs on the level of 5-HIAA in the raphe nucleus of the rat. J Radiat Res 2016; 57(2): 127-32.
 6. Shahbazi-Gahrouei D, Hashmi-Beni B, Ahmadi Z. Effects of RF-EMF Exposure from GSM Mobile Phones on Proliferation Rate of Human Adipose-derived Stem Cells: An In-vitro Study. J Biomed Phys Eng 2016; 6(4): 243-52.
 7. Shahbazi-Gahrouei D, Asgarian M, Setayeshi S, Jafari S. The influence of low-frequency electromagnetic fields (ELFs) on MCF-7 cancer cells. J Isfahan Med Sch 2016; 33(362): 2137-42. [In Persian].
 8. Shahbazi D, Shiri L, Alaei H, Naghdi N, Kermani S, Afrouzi H, et al. The effect of extremely low-frequency magnetic fields on the level of serotonin metabolite in the raphe nuclei of adult male rat. J Isfahan Med Sch 2014; 32(298): 1354-62. [In Persian].
 9. Scarfi MR, Fresegna AM, Villani P, Pinto R, Marino C, Sarti M, et al. Exposure to radiofrequency radiation (900 MHz, GSM signal) does not affect micronucleus frequency and cell proliferation in human peripheral blood lymphocytes: an interlaboratory study. Radiat Res 2006; 165(6): 655-63.
 10. Ahmadi Z, Shahbazi-Gahrouei D, Hashmibeni B, Karbalae M. Effects of exposure to 900-MHz mobile-telephony radiation on growth and metabolism of human-adipose-derived stem cells. J Isfahan Med Sch 2015; 32(316): 2269-78. [In Persian].
 11. Kim KB, Byun HO, Han NK, Ko YG, Choi HD, Kim N, et al. Two-dimensional electrophoretic analysis of radio-frequency radiation-exposed MCF7 breast cancer cells. J Radiat Res 2010; 51(2): 205-13.
 12. Zeng Q, Chen G, Weng Y, Wang L, Chiang H, Lu D, et al. Effects of global system for mobile communications 1800 MHz radiofrequency electromagnetic fields on gene and protein expression in MCF-7 cells. Proteomics 2006; 6(17): 4732-8.
 13. Panagopoulos DJ, Margaritis LH. The effect of exposure duration on the biological activity of mobile telephony radiation. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen 2010; 699(1-2): 17-22.
 14. Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Margaritis LH. Bioeffects of mobile telephony radiation in relation to its intensity or distance from the antenna. Int J Radiat Biol 2010; 86(5): 345-57.
 15. Panagopoulos DJ, Margaritis LH. The identification of an intensity 'window' on the bioeffects of mobile telephony radiation. Int J Radiat Biol 2010; 86(5): 358-66.
 16. Xu S, Chen G, Chen C, Sun C, Zhang D, Murbach M, et al. Cell type-dependent induction of DNA damage by 1800 MHz radiofrequency electromagnetic fields does not result in significant cellular dysfunctions. PLoS One 2013; 8(1): e54906.
 17. Zeni O, Schiavoni A, Perrotta A, Forigo D, Deplano M, Scarfi MR. Evaluation of genotoxic effects in human leukocytes after in vitro exposure to 1950 MHz UMTS radiofrequency field. Bioelectromagnetics 2008; 29(3): 177-84.
 18. Nylund R, Kuster N, Leszczynski D. Analysis of proteome response to the mobile phone radiation in two types of human primary endothelial cells. Proteome Sci 2010; 8: 52.
 19. Razavi S, Salimi M, Shahbazi-Gahrouei D, Karbasi S, Kermani S. Extremely low-frequency electromagnetic field influences the survival and proliferation effect of human adipose derived stem cells. Adv Biomed Res 2014; 3: 25.
 20. Shahbazi-Gahrouei D, Koohian F, Koohian M. Changes of cortisol and glucose concentrations in rats exposed to MR imaging field. J Biomed Phys Eng 2013; 3(1): 9-12.