اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه‌های روان‌شناختی بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis (MS)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 روان‌شناس عمومی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طالقانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی، یک ساختار چند بعدی شامل سلامت جسمانی، وضعیت روان‌شناختی، سطح استقلال و روابط اجتماعی است. همچنین، نشانه‌های روان‌شناختی شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی، وسواس اجباری، افسردگی، اضطراب، ستیزه‌جویی، ترس مرضی، افکار پارانوئید و روان‌پریشی را می‌سنجد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه‌های روان‌شناختی بیماران مبتلا Multiple sclerosis (MS) بود.روش‌ها: در این پژوهش، از طرح شبه آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گمارش تصادفی استفاده شد و انتخاب، بر اساس نمونه‌گیری تصادفی بود؛ بدین صورت که 30 بیمار مبتلا به Multiple sclerosis به صورت تصادفی انتخاب شدند و در گروه‌های مورد (15 نفر) و شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان در گروه مورد، 8 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت نمودند. ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش، عبارت از پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی (Quality of Life Questionnaire یا QLQ) و پرسش‌نامه‌ی نشانگان مختصر (Brief Symptom Inventory یا BSI) بودند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون ANCOVA مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: با اجرای شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در بیماران MS، تغییرات حاصل از میانگین نمرات بیماران در زیر مقیاس‌های متغیر کیفیت زندگی برای بعد سلامت جسمانی 40/40 و سلامت روان 01/44 بود. همچنین، این تغییرات ناشی از مداخله‌ی ذهن‌آگاهی برای مؤلفه‌های پرخاشگری 20/3، اضطراب 60/3، حساسیت فردی 00/3، شکایت جسمی 20/3 و افسردگی 40/2 به دست آمد.نتیجه‌گیری: شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی، رویکردی کارآمد و مبتنی بر شواهد برای مداخله‌ی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به Multiple sclerosis می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Increasing the Quality of Life and Reducing Psychological Symptoms in Patients with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • Mahboobeh Askari 1
 • Hamed Radmehr 2
 • Hossein Mohammadi 3
 • Amir Hosein Jahangir 4
1 General Psychologist, School of Psychology and Educational Sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Student Research Committee, School of School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Clinical Psychology, Taleghani Educational Hospital, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Quality of life is a multidimensional construct including physical health, psychological state, level of independence, and social relationships, as well as psychological symptoms, somatization, interpersonal sensitivity, and obsessive-compulsive, depression, and anxiety disorders, aggression, phobic anxiety, and paranoid ideation. This study aimed to assess the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on increasing the quality of life and reducing psychological symptoms in patients with multiple sclerosis.Methods: In this clinical trial study, in a pre and post design, 30 patients were randomly selected and located in equal experimental and control groups. Participants in the experimental group received treatment of mindfulness-based cognitive therapy for eight 90-minutes sessions. Quality of life questionnaire (QLQ) and Brief Symptom Inventory (BSI) were used to collect the data. Analysis of covariance test was used for data analysis via SPSS software.Findings: With the implementation of mindfulness-based cognitive therapy in patients with multiple sclerosis, the level of quality of life scores for physical health, and mental health changed as 40.40 and 44.01, respectively. In addition, the changes of aggression, anxiety, interpersonal sensitivity, physical complaints and depression components were 3.20, 3.60, 3.00, 3.20 and 2.40, respectively.Conclusion: The results showed that mindfulness-based cognitive therapy is an effective and evidence-based approach for psychological intervention in patients with multiple sclerosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)
 • Quality of life, Psychological symptoms
 • Multiple sclerosis (MS)
 1. Moshtagheshgh Z, Saeedi M. Multiple sclerosis (epidemiology pathology). Proceedings of the 7th International Congress of Multiple Sclerosis; 2010 Nov 4-5; Tehran, Iran: p. 45. [In Persian].
 2. Haghighat F, Zadhoosh S, Rasoolzade-TabatabaeiK, Etemadifar M. The relationship between pain self-efficacy and pain intensity in multiple sclerosis patients. J Behavioral Sciences 2011; 5(1): 47-54. [In Persian].
 3. Etemadifar M, Sajjadi S, Nasr Z, Firoozeei TS, Abtahi SH, Akbari M, et al. Epidemiology of multiple sclerosis in Iran: a systematic review. Eur Neurol 2013; 70(5-6): 356-63.
 4. Ghafari S, Ahmadi F, Nabavi M, Memarian R. Effects of applying progressive muscle relaxation technique on depression, anxiety and stress of multiple sclerosis patients in Iran National MS Society. Pajouhesh Dar Pezeshki 2008; 32(1): 45-53. [In Persian].
 5. Esmaeili M, Hosseini F. Multiple sclerosis and stressful thought habit. Iran J Nurs Res 2009; 3(10-11): 25-32. [In Persian].
 6. Rezaei H, Shafieabadi A. The effect of group logo therapy on multiple sclerosis patients' depression. Pazhouhesh-Nameye Tarbiati 2008; 4(16): 53-71. [In Persian].
 7. Krusche A, Cyhlarova E, Williams JM. Mindfulness online: an evaluation of the feasibility of a web-based mindfulness course for stress, anxiety and depression. BMJ Open 2013; 3(11): e003498.
 8. Fonseca A, Nazare B, Canavarro MC. Parental psychological distress and quality of life after a prenatal or postnatal diagnosis of congenital anomaly: a controlled comparison study with parents of healthy infants. Disabil Health J 2012; 5(2): 67-74.
 9. Uskun E, Gundogar D. The levels of stress, depression and anxiety of parents of disabled children in Turkey. Disabil Rehabil 2010; 32(23): 1917-27.
 10. Smits DW, Ketelaar M, Gorter JW, van SP, Dallmeijer A, Jongmans M, et al. Development of daily activities in school-age children with cerebral palsy. Res Dev Disabil 2011; 32(1): 222-34.
 11. Mehmedinovic S, Saric E, Poljic A, Bratovcic V, Mujanovic A. Religiosity and Depression Mothers of Chidren with Cerebral palsy: Correlation Analysis. The Journal of International Social Research 2011; 4(16): 292-7.
 12. Mehranfar M, Younesi J, Banihashem A. Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on reduction of depression and anxiety symptoms in mothers of children with cancer. Iran J Cancer Prev 2012; 5(1): 1-9.
 13. Shapiro SL, Oman D, Thoresen CE, Plante TG, Flinders T. Cultivating mindfulness: effects on well-being. J Clin Psychol 2008; 64(7): 840-62.
 14. Ghashghaie S, Naziry G, Farnam R. The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on quality-of-life in outpatients with diabetes. Iran J Diabetes Lipid Disord 2014; 13(4):319-30. [In Persian].
 15. Aghabagheri H, Mirzaian B, Mohammadkhani P, Omrani S. The effectiveness of mindfulness-based group cognitive therapy in reduction of depression in patients with multiple sclerosis. Andisheh Va Raftar 2012; 6(23): 75-82. [In Persian].
 16. Sheppard SC, Forsyth JP, Hickling EJ, Bianchi JM. A novel application of acceptance and commitment therapy for psychosocial problems associated with multiple sclerosis. Int J MS Care 2010; 12(4): 200-6.
 17. Nyklicek I, Kuijpers KF. Effects of mindfulness-based stress reduction intervention on psychological well-being and quality of life: is increased mindfulness indeed the mechanism? Ann Behav Med 2008; 35(3): 331-40.
 18. Forman EM, Herbert JD, Moitra E, Yeomans PD, Geller PA. A randomized controlled effectiveness trial of acceptance and commitment therapy and cognitive therapy for anxiety and depression. Behav Modif 2007; 31(6): 772-99.
 19. Lee WK, Bang HJ. The effects of mindfulness-based group intervention on the mental health of middle-aged Korean women in community. Stress and Health 2010; 26(4): 341-8.
 20. Kabat-Zinn J. Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future. Clinical Psychology: Science and Practice 2003; 10(2): 144-56.
 21. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res 2005; 14(3): 875-82.
 22. Mohammadkhani P, Dobson KS, Amiri M, Hosseini Ghafari F. Psychometric properties of the Brief Symptom Inventory in a sample of recovered Iranian depressed patients. Int J Clin Health Psychol 2010; 10(3): 541-51.
 23. Irandoos F, Taher Neshatdoost H, Nadi MA. The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on quality of life of women with chronic low back pain . J Behavioral Sciences 2014; 8(1): 89-96. [In Persian].
 24. Yook K, Lee SH, Ryu M, Kim KH, Choi TK, Suh SY, et al. Usefulness of mindfulness-based cognitive therapy for treating insomnia in patients with anxiety disorders: a pilot study. J Nerv Ment Dis 2008; 196(6): 501-3.
 25. Nordin L, Rorsman I. Cognitive behavioural therapy in multiple sclerosis: a randomized controlled pilot study of acceptance and commitment therapy. J Rehabil Med 2012; 44(1): 87-90.
 26. Mohabbat-Bahar S, Maleki-Rizi F, Akbari ME, Moradi-Joo M. Effectiveness of group training based on acceptance and commitment therapy on anxiety and depression of women with breast cancer. Iran J Cancer Prev 2015; 8(2): 71-6.
 27. Mojtabaie M, Gholamhosseini S. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) to reduce the symptoms of anxiety in women with breast cancer. Journal of Social Issues & Humanities 2014; 4(2): 522-7.
 28. Roemer L, Orsillo SM. An open trial of an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder. Behav Ther 2007; 38(1): 72-85.
 29. Williams JM. Mindfulness, Depression and Modes of Mind. Cognitive Therapy and Research 2008; 32(6): 721.