بررسی تأثیر هم‌کشتی سلول‌های بنیادی مشتق از چربی بر بقا و مهاجرت سلول‌های شبکیه در محیط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان (Human adipose-derived stromal/stem cells یا hADSCs) جمعیتی از سلول‌ها هستند که از بافت چربی استخراج می‌شوند. hADSCs توانایی تمایز به انواع سلول‌ها را دارند و می‌توانند عوامل رشد مختلف را ترشح کنند که بر سلول‌های مجاور اثرگذار باشند. مطالعات قبلی، تأثیر این سلول‌ها و محیط آن‌ها را بر روی عصب نشان داده‌اند. از آن جایی که مطالعه‌ای در مورد تأثیر hADSCs بر روی سلول‌های شبکیه انجام نشده بود، هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر این سلول‌ها و محیط ترشحی آن‌ها بر رشد و مهاجرت سلول‌های شبکیه در محیط آزمایشگاهی می‌باشد.روش‌ها: در این مطالعه، پس از دریافت رضایت‌نامه، سلول‌های بنیادی از بافت چربی بیماران جداسازی، کشت و سپس پاساژ داده شد. شبکیه‌ی رت پس از جداسازی، در ظرف‌های کوت شده قرار گرفت و پس از تهیه‌ی محیط ‌رویی از hADSCs، شبکیه با سلول‌ها و همچنین، محیط ‌رویی آن‌ها هم‌کشتی داده شد و میزان بقا و مهاجرت سلول‌ها بررسی گردید.یافته‌ها: گروه‌های هم‌کشتی شبکیه با hADSCs و محیط ترشحی آن‌ها دارای تفاوت معنی‌داری (050/0 > P) در بقا و مهاجرت سلول‌های شبکیه در روزهای 7 و 14 نسبت به روز یک و گروه شبکیه (شاهد) بودند.نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشخص شد که hADSCs و محیط ‌رویی آن‌ها می‌توانند باعث افزایش میزان بقا و مهاجرت سلول‌های شبکیه به سمت اطراف شوند و امید است که در آینده بتوان از آن‌ها برای درمان بیماری‌های چشم استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Co-culturing Human Adipose-Derived Stem Cells on Retinal Cells Survival and Migration in Vitro Environment

نویسندگان [English]

 • Leila Naseri 1
 • Noushin Amirpour 2
 • Hamid Bahramian 3
 • Hossein Salehi 2
1 MSc Student, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Human adipose-derived stem cells (hADSCs) are population of cells isolated from adipose tissue. hADSCs have ability to differentiate along multiple cell lineages and secret verity of growth factors, which affect the neighboring cells. Previous studies had assessed the effects of hADSCs and their conditioned medium on neural cells. To our knowledge, there were no studies done on the effects of hADSCs on retinal cells in vitro. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of hADSCs and their conditioned medium on retinal cell survival and migration in vitro.Methods: The adipose tissue samples were obtained from a healthy donor after signing the consent. The stem cells were isolated and expanded through several subcultures. Rat retinal explants were isolated and cultured on coated wells. Retinal explants were co-cultured with hADSCs (direct) and their conditioned medium (indirect) for 1, 7 and 14 days.Findings: There were significant differences (P < 0.05) in cell survival and migration between co-culture groups (Retina/hADSCs and Retina/Conditioned medium) and control group (Retina) at the day 14.Conclusion: These data suggest that hADSCs and their conditioned medium improve retinal cell survival and migration in vitro culture environment. We hope that our study paves the way to use these cells for treatment of retinal degenerative diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human adipose-derived stem cells (hADSCs)
 • Retina
 • Conditioned medium
 • Co-culture
 1. Liedtke T, Schwamborn JC, Schroer U, Thanos S. Elongation of axons during regeneration involves retinal crystallin beta b2 (crybb2). Mol Cell Proteomics 2007; 6(5): 895-907.
 2. Zhao X, Liu J, Ahmad I. Differentiation of embryonic stem cells into retinal neurons. Biochem Biophys Res Commun 2002; 297(2): 177-84.
 3. Shih DT, Lee DC, Chen SC, Tsai RY, Huang CT, Tsai CC, et al. Isolation and characterization of neurogenic mesenchymal stem cells in human scalp tissue. Stem Cells 2005; 23(7): 1012-20.
 4. Zuk PA, Zhu M, Ashjian P, De Ugarte DA, Huang JI, Mizuno H, et al. Human adipose tissue is a source of multipotent stem cells. Mol Biol Cell 2002; 13(12): 4279-95.
 5. Bikbova G, Oshitari T, Baba T, Yamamoto S. Neurotrophic factors for retinal ganglion cell neuropathy - with a special reference to diabetic neuropathy in the retina. Curr Diabetes Rev 2014; 10(3): 166-76.
 6. Ahmadi N, Razavi S, Kazemi M, Oryan S. Stability of neural differentiation in human adipose derived stem cells by two induction protocols. Tissue Cell 2012; 44(2): 87-94.
 7. Hao P, Liang Z, Piao H, Ji X, Wang Y, Liu Y, et al. Conditioned medium of human adipose-derived mesenchymal stem cells mediates protection in neurons following glutamate excitotoxicity by regulating energy metabolism and GAP-43 expression. Metab Brain Dis 2014; 29(1): 193-205.
 8. Johnson TV, Martin KR. Development and characterization of an adult retinal explant organotypic tissue culture system as an in vitro intraocular stem cell transplantation model. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008; 49(8): 3503-12.
 9. Mead B, Berry M, Logan A, Scott RA, Leadbeater W, Scheven BA. Stem cell treatment of degenerative eye disease. Stem Cell Res 2015; 14(3): 243-57.
 10. Sippl C, Bosserhoff AK, Fischer D, Tamm ER. Depletion of optineurin in RGC-5 cells derived from retinal neurons causes apoptosis and reduces the secretion of neurotrophins. Exp Eye Res 2011; 93(5): 669-80.
 11. Koeberle PD, Ball AK. Effects of GDNF on retinal ganglion cell survival following axotomy. Vision Res 1998; 38(10): 1505-15.
 12. Oshitari T, Yoshida-Hata N, Yamamoto S. Effect of neurotrophic factors on neuronal apoptosis and neurite regeneration in cultured rat retinas exposed to high glucose. Brain Res 2010; 1346: 43-51.
 13. Salehi H, Amirpour N, Niapour A, Razavi S. An overview of neural differentiation potential of human adipose derived stem cells. Stem Cell Rev 2016; 12(1): 26-41.
 14. Wang X, Liu C, Xu F, Cui L, Tan S, Chen R, et al. Effects of neuritin on the migration, senescence and proliferation of human bone marrow mesenchymal stem cells. Cell Mol Biol Lett 2015; 20(3): 466-74.
 15. Chan TM, Harn HJ, Lin HP, Chiu SC, Lin PC, Wang HI, et al. The use of ADSCs as a treatment for chronic stroke. Cell Transplant 2014; 23(4-5): 541-7.
 16. Douglas-Escobar M, Rossignol C, Steindler D, Zheng T, Weiss MD. Neurotrophin-induced migration and neuronal differentiation of multipotent astrocytic stem cells in vitro. PLoS One 2012; 7(12): e51706.