مروری بر نیازهای آموزشی بهداشت باروری و جنسی نوجوانان ایرانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری بهداشت باروری، دفتر تحقیقات و فن‌آوری دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بهداشت باروری نوجوانان، یکی از اولویت‌های بهداشتی جهان می‌باشد. بهداشت باروری نوجوانان، بر جنبه‌های سلامت، شکل‌گیری عقاید و توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد. در جوامعی مانند ایران که نوجوانان بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، این موضوع اهمیت خاصی دارد. رسیدن به اهداف بهداشت باروری بدون آگاهی، بینش و مشارکت نوجوانان امکان پذیر نیست و آگاه شدن صحیح از مسایل بلوغ و بهداشت باروری- جنسی، مانع بروز بسیاری مشکلات مخاطره‌آمیز می‌شود. هدف از انجام این مطالعه‌ی مروری، بررسی نیازهای آموزشی بهداشت باروری و جنسی نوجوانان ایرانی بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی مروری، با استفاده از کلمات کلیدی نوجوان ایرانی، بلوغ، رفتار جنسی، سلامت جنسی، بهداشت باروری و جنسی در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر علمی، مطالعات مرتبط ایرانی انتشار یافته طی سال‌های 94-1370 را مورد بررسی قرار داد. از 52 مقاله‌ی کیفی و کمی جستجو شده، 37 مقاله‌ی مرتبط با هدف که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‌ها: نیازها و مسایل باروری- جنسی نوجوانان را می‌توان در سه حیطه‌ی اصلی گنجانید: نوجوانان (آگاهی و نگرش نوجوانان، منابع اطلاعاتی)، خانواده و مدرسه (نقش والدین و معلمان، محتوای برنامه آموزشی، زمان و طریقه‌ی اجرای آموزش) و اسلام. از مسایل قابل توجه این دوران، کسب اطلاعات نادرست و منابع اطلاعاتی غیر موثق، عدم آگاهی نوجوانان و والدین از نیازهای بهداشت باروری و دستورهای دینی می‌باشند. نیاز به آموزش مناسب مسایل جنسی و بلوغ برای نوجوانان، خانواده‌ها و حتی معلمین نیز بیان شده است.نتیجه‌گیری: متأسفانه به علت وجود شرم و حیا، تابوها و اعتقادات فرهنگی- اجتماعی موجود در جامعه، آموزش‌های مناسب بهداشت باروری- جنسی برای نوجوانان در محیط خانواده و مدرسه و نیز گنجاندن این مطالب در کتب درسی مورد غفلت واقع شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Iranian Adolescents' Educational Needs for Sexual and Reproductive Health

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Simbar 1
 • Shiva Alizadeh 2
 • Mahbobeh Hajifoghaha 3
 • Samira Golezar 2
1 Professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Department of Midwifery and Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 PhD Candidate, Department of Midwifery and Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: One of the global reproductive health priorities is adolescent reproductive health. Adolescents' reproductive health affects health aspects, formation of beliefs and socio-economic development of the society. In Iran, as the adolescents form a large part of the population, this issue has a special importance. Achieving the reproductive health goals is not possible without the knowledge, attitude and participation; and getting aware properly from puberty and sexual and reproductive health issues prevents many problems that can be risks. This study aimed to review the educational needs of Iranian adolescents for sexual and reproductive health.Methods: In this review study, using keywords Iranian adolescent, puberty, sexual behavior, sexual health and sexual and reproductive health, Iranian related studies were searched in scientific databases from 1998 to 2015. Out of 52 qualitative and quantitative articles, 37 articles related to our aim according to the inclusion criteria of this review article, were studied.Findings: Adolescent sexual reproductive needs and problems were integrated in three main domains: adolescents' domain (knowledge and attitude, information sources), school and family domain (role of parents and teachers, the content of the curriculum, time and manner of curriculum’s implementation) and Islam domains. The significant issues in this period were incorrect learning and unreliable sources of information, unawareness of adolescents, their parents and teachers from reproductive health needs, and religious orders.Conclusion: Unfortunately, because of the shame, taboos, and cultural and social beliefs in society, appropriate education of sexual reproductive health for adolescents had been neglected in family and school. Besides, these issues did not inserted in textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian adolescents
 • Reproductive health
 • Puberty
 • Sexual health
 1. Jalali Aria K, Nahidi F, Akbari AA, Alavi Majd H. Parents and teachers' view on appropriate time and method for female reproductive health education. J Gorgan Uni Med Sci 2010; 12(3): 84-90. [In Persian].
 2. Koohestani HR, Roozbahani N, Baghcheghi N. Adolescent boys' lived experience of puberty: a qualitative study. Iran J Nurs 2009; 22(57): 53-65. [In Persian].
 3. Hatami H, Razavi SM, Eftekhar AH, Majlesi F, Sayed Nozadi M, Parizadeh SM. Text book of public health. Tehran, Iran: Arjmand Publications; 2006. [In Persian].
 4. Kalantary S, Ghana S, Sanagoo A, Jouybari L. Puberty and sex education to girls: experiences of Gorganians' mothers. J Health Promot Manag 2013; 2(3): 74-90. [In Persian].
 5. Anoosheh M, Niknami S, Tavakoli R, Faghihzadeh S. Preliminary study of puberty education in adolescent girls: a qualitative research. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2003; 9(2): 64-70. [In Persian].
 6. Goldman JD. An exploration in health education of an integrated theoretical basis for sexuality education pedagogies for young people. Health Educ Res 2011; 26(3): 526-41.
 7. Latifnejad R, Javad Nouri M, Hasanpour M, Hazaveyi SMM, Taghipour A. The necessity of sexual-health education for Iranian female adolescents: a qualitative study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(12): 7-17.
 8. Mahmodi G, Hassanzadeh R, Heidari G. The effect of sex education on family health on Mazandran medical university students. Horizon Med Sci 2007; 13(2): 64-70. [In Persian].
 9. Olfati F, Aligholi S. A study on educational needs of teenager girls regarding the reproductive health and determination of proper strategies in achieving the target goals in Qazvin. J Qazvin Univ Med Sci 2008; 12(2): 76-82. [In Persian].
 10. Boromandfar K, Abedi MR, Hasanzadeh A. Investigation of high school boys' educational needs concerning adolescence period, in Isfahan city, 2002. Iran J Med Educ 2002; 2(2): 15-20. [In Persian].
 11. Sajjadi M, Moshki M, Abasnezhad A, Bahri N. Educational needs of fathers about boys puberty period and its related factors. Zahedan J Res Med Sci 2012; 14(2): 66-70. [In Persian].
 12. Abolghasemi N, Merghati Khoei E, Taghdissi H. Teachers' perceptions of sex education of primary school children. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2010; 8(2): 27-39. [In Persian].
 13. Merghati Khoie E, Abolghasemi N, Taghdisi MH. Child sexual health: qualitative study, explaining the views of parents. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2013; 11(2): 65-74. [In Persian].
 14. Shahhosseini Z, Simbar M, Ramezankhani A. Female adolescents health-information needs: a qualitative study. J Mazandaran Univ Med Sci 2011; 20(80): 82-5. [In Persian].
 15. Abdollahy F, Shabankhani B, Khani S. Study of puberty Health educational needs of adolesecents in Mazandaran province in 2003. J Mazandaran Univ Med Sci 2004; 14(43): 56-63. [In Persian].
 16. Malek Afzali H, Jandaghi J, Robab Allameh M, Zare M. Study of educational needs of 12-14 years old girls about adolescent health and determines appropriate and effective strategies for adolescent health education. Koomesh 2000; 1(2): 39-47. [In Persian].
 17. Sabet Ghadam S. Investigation of secondary school students attitude regarding parent-adolescent inter- relationships in Tehran (1993). Iran J Nurs 1996; (14-15): 109-15. [In Persian].
 18. Ansari Lari M, Hadi N. Knowledge of high school girls regarding reproductive health in Shiraz, Iran. Armaghane-danesh 2003; 8(2): 55-63. [In Persian].
 19. Mohammadi MR, Mohammad K, Khalajabadi Farahani F, Alikhani S, Zare M, Ramezani Tehrani F, et al. Reproductive knowledge, attitude and practice of Tehranian adolescent boys aged 15-18 years, 2002. J Reprod Infertil 2003; 4(3): 237-50.
 20. Yazdi CA, Aschbacher K, Arvantaj A, Naser HM, Abdollahi E, Asadi A, et al. Knowledge, attitudes and sources of information regarding HIV/AIDS in Iranian adolescents. AIDS Care 2006; 18(8): 1004-10.
 21. Malek A, Abbasi SH, Faghihi AN, Bina M, Shafiee-Kandjani AR. A study on the sources of sexual knowledge acquisition among high school students in northwest Iran. Arch Iran Med 2010; 13(6): 537-42.
 22. Marcell AV, Wibbelsman C, Seigel WM. Male adolescent sexual and reproductive health care. Pediatrics 2011; 128(6): e1658-e1676.
 23. Rezaei Abhari F, Hamzehgardeshi Z, Hajikhani Golchin NA, Zabihei M, Hamzehgardeshi L. Rug user girls' perceptions of their sexual decision making: qualitative research. Iran J Nurs Res 2011; 6(21): 79-87. [In Persian].
 24. Mirzaii Nagmabadi K, Babazadeh R, Shariati M, Mousavi SA. Iranian adolescent girls and sexual and reproductive health information and services: a qualitative study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(92): 9-18.
 25. Movahhed M, Abbsi Shavzi MT. Traditional and modern values among girls residing in Shiraz. Women's Studies (Sociological and Psychological) 2006; 4(1): 67-99. [In Persian].
 26. Mohammad-Alizadeh S, Forozi-Azizzadeh M. Attitude and opinion of parents about sex education of adolescents and its contents in Kerman. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2007; 15(2): 93-9. [In Persian].
 27. Noori Sistani M, Marghati Kooi E, Taghdisi M. Comparison among viewpoints of mothers, girls and teachers on pubertal health priorities in guidance schools in District 6, Tehran. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2008; 6(2): 13-22. [In Persian].
 28. Zarei E. Relationship between parent child– rearing practices and high risk behavior on basis of cloninger's scale. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2010; 18(3): 220-4. [In Persian].
 29. Khalajabadi Farahani F, Mehyar AH. The role of family in premarital heterosexual relationships among female university students in Tehran. Journal of Family Research 2011; 6(24): 449-68. [In Persian].
 30. Shahhosseini Z, Simbar M, Ramezankhani A. Female adolescents'health needs: the role of family. Payesh 2012; 11(3): 351-9. [In Persian].
 31. Nikmanesh Z, Khosravi Z, Kazemi Y. Investigate the role of the family in the sexual behavior of adolescents. Journal of Educational Psychology Studies 2008; 5(8): 89-111. [In Prsian].
 32. Maleki A, Delkhoush M, Haji Amini Z, Ebadi A, Ahmadi K, Ajali A. Effect of puberty health education through reliable sources on health behaviors of girls. Journal of Behavioral Sciences 2010; 4(2): 23-4. [In Persian].
 33. Faghihi AN, Shokohiyekta M, Parand A. Sex education for children from the Islamic perspective and psychological studies. Journal of Islamic Education 2009; 3(7): 51-80. [In Persian].
 34. Ghahremani L, Heydarnia A, Babaie G, Nazary M. Effects of puberty health education on health behavior of secondary school girl students in Chabahar city. Iran South Med J 2008; 11(1): 61-8. [In Persian].
 35. Amini M, Tammanaeifar MR, Pashaei R. Sexual education in Iranian high school curricula. Curriculm Research 2011; 1(1): 169-202. [In Persian].
 36. Farmahini Farahani M. Appropriate content for sex education in secondary schools. Daneshvar Raftar 2005; 11(9): 1-14. [In Persian].
 37. Khakbazan Z, Jamshidi F, Mehran A, Damghanian M. Effects of lecture presentation and presenting educational packages on girls' knowledge about adolescence health. Hayat 2008; 14(1): 41-8. [In Persian].
 38. Noori Sistani M, Merghati Khoi E. Promoting knowledge, attitude and practices (KAP) of the mothers in their girls' pubertal health based on peer education approach. J Babol Univ Med Sci 2010; 11(6): 33-9. [In Persian].
 39. Nouri M, Merghati Khoie ES. The impact of peer-based educational approaches on girls' physical practice of pubertal health. J Arak Univ Med Sci 2010; 12(4): 129-35. [In Persian].
 40. Hazavehei SMM, Taghdisi MH, Mohaddes HR, Hasanzadeh A. The effects of three teaching methods of lecture, training game and role playing on knowledge and practice of middle school girls in regard to puberty nutrition. Strides Dev Med Educ 2007; 3(2): 126-33. [In Persian].
 41. Ajedani N, Amintabatabaii TS. Strategies to deal with sexual misconduct in the Holy Quran. Shiite Women 2001; 8(27): 183. [In Persian].
 42. Alimordi Z, Simbar M. Puberty health education for Iranian adolescent girls: challenges and priorities to design school-based interventions for mothers and daughters. Payesh 2014; 13(5): 621-36. [In Persian].
 43. Okonkwo JE, Obionu C, Uwakwe R, Okonkwo CV. Sources of sexual information and its relevance to sexual behaviour in Nigeria. West Afr J Med 2002; 21(3): 185-7.
 44. Brown JD, L'Engle KL, Pardun CJ, Guo G, Kenneavy K, Jackson C. Sexy media matter: exposure to sexual content in music, movies, television, and magazines predicts black and white adolescents' sexual behavior. Pediatrics 2006; 117(4): 1018-27.
 45. Masatu MC, Kvale G, Klepp KI. Frequency and perceived credibility of reported sources of reproductive health information among primary school adolescents in Arusha, Tanzania. Scand J Public Health 2003; 31(3): 216-23.
 46. Dehne K, Riedner G. Sexually transmitted infections among adolescents: The need for adequate health services. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2005.
 47. United Nations Population Fund. UNFPA strategy on adolescents and youth [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: http://www.unfpa.org/resources/unfpa-strategy-adolescents-and-youth
 48. Mohammadi MR, Alikhani S, Abadi Farahani FK, Bahonar A. Parents' attitudes towards adolescent boy's reproductive health needs and practice in Tehran. Iran J Psychiatry 2007; 2(1): 13-24.
 49. Buhi ER, Goodson P. Predictors of adolescent sexual behavior and intention: a theory-guided systematic review. J Adolesc Health 2007; 40(1): 4-21.
 50. Bahrami N, Simbar M, Soleimani M. Sexual health challenges of adolescents in Iran: A review article. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2013; 10(4): 1-16. [In Persian].
 51. Refaie Shirpak K, Eftekhar Ardebili H, Mohammad K, Maticka Tyndale E, Chinichian M, Ramenzankhani A, et al. Developing and testing a sex education program for the female clients of health centers in Iran. Sex Education 2007; 7(4): 333-49.
 52. Haglund KA, Fehring RJ. The association of religiosity, sexual education, and parental factors with risky sexual behaviors among adolescents and young adults. J Relig Health 2010; 49(4): 460-72.
 53. Chamratrithirong A, Miller BA, Byrnes HF, Rhucharoenpornpanich O, Cupp PK, Rosati MJ, et al. Spirituality within the family and the prevention of health risk behavior among adolescents in Bangkok, Thailand. Soc Sci Med 2010; 71(10): 1855-63.