بررسی بیان آنتی‌ژن هسته‌ای Epstein-Barr Virus در گروهی از بیماران مبتلا به کارسینوم پاپیلاری تیروئید در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کارسینوم پاپیلاری، شایع‌ترین بدخیمی غده‌ی تیروئید است که خاصیت لنفوتروپیک قوی دارد و احتمال می‌رود ابتلا به Epstein-barr virus (EBV) در بروز آن نقش داشته باشد. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی بیان آنتی‌ژن هسته‌ای Epstein-barr virus (EBNA یا Epstein-barr virus nuclear antigen) به عنوان عامل مؤثر احتمالی در کارسینوم پاپیلاری تیروئید در شهر اصفهان در سال 1394 انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی‌ حاضر، بر روی 43 نمونه‌ی کارسینوم پاپیلاری تیروئید تأیید شده توسط پاتولوژیست انجام شد. با استفاده از بلوک پارافینی بافت تثبیت شده در فرمالین، به روش Polymerase chain reaction (PCR) کیفی، بیان EBNA در بافت تومور بررسی شد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، اندازه‌ی تومور و درگیری غدد لنفاوی از پرونده‌ی بیماران استخراج شد. در نهایت، اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های Mann-Whitney، Fisher's exact و Independent t در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بیان EBNA در 9 مورد (9/20 درصد) از نمونه‌ها شناسایی شد. بررسی رابطه‌ی بیان EBNA با عوامل مختلف نشان داد که بین سن افراد و بیان ژن ارتباط معنی‌داری وجود داشت (050/0 > P). در مقابل، دیگر عوامل مورد بررسی، رابطه‌ی معنی‌داری با بیان EBNA نداشتند (050/0 < P).نتیجه‌گیری: با توجه به این که در حدود 21 درصد از بیماران EBNA بیان شد، احتمال ارتباط بین بروز بیماری و بیان این ژن وجود دارد، اما برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، پیشنهاد می‌شود در طراحی مطالعات دیگر، گروه شاهد نیز مد نظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression of Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen (EBNA) in Papillary Thyroid Carcinoma in a Population of Patients in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Mozhgan Mokhtari 1
 • Mona Bahreini-Isfahani 2
 • Faegheh Naji 2
 • Ali Safaei 3
1 Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Papillary thyroid carcinoma is the most prevalent malignancy of thyroid gland and is significantly lymphtropic. Epstein-Barr virus (EBV) infection may play an important role in the development of this malignancy. The aim of this study was to investigate the expression of Epstein-Barr virus nuclear antigen (EBNA), as a probable risk factor, in papillary thyroid carcinoma in a population of patients in Isfahan city, Iran, in the year 2015.Methods: This study was performed on 43 cases of papillary thyroid carcinoma confirmed by pathologist. Using qualitative polymerase chain reaction (PCR) method in formalin-fixed paraffin-embedded tissue specimens, EBNA expression in tumor tissue was investigated. Information on age, sex, tumor size, lymph node status and metastasis were collected from the patients' medical records. The collected data were analyzed using independent t and chi-square tests via SPSS software.Findings: EBNA antigen expression was detected in 9 cases (20.9%). The relationship between different factors and EBNA antigen expression showed a significant relationship between patients' age and gene expression (P < 0.05). In contrast, other factors were not significantly correlated with EBNA gene expression (P > 0.05).Conclusion: According to the results of this study, Epstein-Barr virus may have a role in pathogenesis of papillary thyroid carcinoma. Further studies with control group are necessary to confirm the issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epstein-Barr virus (EBV)
 • Papillary thyroid carcinoma
 • Epstein-Barr virus nuclear antigen (EBNA)
 1. Keegan TH, Grogan RH, Parsons HM, Tao L, White MG, Onel K, et al. Sociodemographic disparities in differentiated thyroid cancer survival among adolescents and young adults in California. Thyroid 2015; 25(6): 635-48.
 2. Grigsby PW, Reddy RM, Moley JF, Hall BL. Contralateral papillary thyroid cancer at completion thyroidectomy has no impact on recurrence or survival after radioiodine treatment. Surgery 2006; 140(6): 1043-7.
 3. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid 2016; 26(1): 1-133.
 4. Shimakage M, Kawahara K, Sasagawa T, Inoue H, Yutsudo M, Yoshida A, et al. Expression of Epstein-Barr virus in thyroid carcinoma correlates with tumor progression. Hum Pathol 2003; 34(11): 1170-7.
 5. Draborg AH, Duus K, Houen G. Epstein-Barr virus and systemic lupus erythematosus. Clin Dev Immunol 2012; 2012: 370516.
 6. Hochberg MC. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 1997; 40(9): 1725.
 7. Namjou B, Kilpatrick J, Harley JB. Genetics of clinical expression in SLE. Autoimmunity 2007; 40(8): 602-12.
 8. Grywalska E, Markowicz J, Grabarczyk P, Pasiarski M, Rolinski J. Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disorders. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2013; 67: 481-90.
 9. Shimakage M, Sasagawa T, Kawahara K, Yutsudo M, Kusuoka H, Kozuka T. Expression of Epstein-Barr virus in cutaneous T-cell lymphoma including mycosis fungoides. Int J Cancer 2001; 92(2): 226-31.
 10. Sasagawa T, Shimakage M, Nakamura M, Sakaike J, Ishikawa H, Inoue M. Epstein-Barr virus (EBV) genes expression in cervical intraepithelial neoplasia and invasive cervical cancer: a comparative study with human papillomavirus (HPV) infection. Hum Pathol 2000; 31(3): 318-26.
 11. Shimakage M, Sasagawa T. Detection of Epstein--Barr virus-determined nuclear antigen-2 mRNA by in situ hybridization. J Virol Methods 2001; 93(1-2): 23-32.
 12. Shimakage M, Horii K, Tempaku A, Kakudo K, Shirasaka T, Sasagawa T. Association of Epstein-Barr virus with oral cancers. Hum Pathol 2002; 33(6): 608-14.
 13. Veiga LH, Neta G, Aschebrook-Kilfoy B, Ron E, Devesa SS. Thyroid cancer incidence patterns in Sao Paulo, Brazil, and the U.S. SEER program, 1997-2008. Thyroid 2013; 23(6): 748-57.
 14. Curado MP, Edwards B, Shin HR, Storm H, Ferlay J, Heanue M, et al. Cancer incidence in five continents Vol. IX. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer (IARC); 2007.
 15. Kijima Y, Hokita S, Takao S, Baba M, Natsugoe S, Yoshinaka H, et al. Epstein-Barr virus involvement is mainly restricted to lymphoepithelial type of gastric carcinoma among various epithelial neoplasms. J Med Virol 2001; 64(4): 513-8.
 16. Shek TW, Luk IS, Ng IO, Lo CY. Lymphoepithelioma-like carcinoma of the thyroid gland: lack of evidence of association with Epstein-Barr virus. Hum Pathol 1996; 27(8): 851-3.
 17. Wilson JB, Bell JL, Levine AJ. Expression of Epstein-Barr virus nuclear antigen-1 induces B cell neoplasia in transgenic mice. EMBO J 1996; 15(12): 3117-26.
 18. Londero SC, Krogdahl A, Bastholt L, Overgaard J, Trolle W, Pedersen HB, et al. Papillary thyroid microcarcinoma in Denmark 1996-2008: a national study of epidemiology and clinical significance. Thyroid 2013; 23(9): 1159-64.