بررسی رابطه‌ی بین پرخاشگری، مصرف دخانیات و مواد مخدر با فراوانی و شدت تصادفات رانندگی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطابق با داده‌های سازمان بهداشت جهانی، عوامل انسانی (رفتاری) در 60 درصد تصادفات نقلیه‌ای، به عنوان دلیل اصلی و در 95 درصد کل تصادفات نیز به عنوان یک عامل تأثیرگذار به شمار می‌آیند. مرگ و میر حوادث رانندگی در ایران، 15 برابر کشورهای توسعه یافته است. عوامل گوناگونی در بروز رفتار پرخطر رانندگی نقش دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط پرخاشگری و مصرف مواد مخدر با تعداد و شدت تصادفات رانندگی بود.روش‌ها: این مطالعه، از نوع توصیفی- تحلیلی و بررسی مقطعی بود. داده‌ها از طریق توزیع دو پرسش‌نامه‌ی دموگرافیک (مشتمل بر سن، جنس، مصرف دخانیات، سوء مصرف مواد مخدر) و پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری Buss and Perry (Buss and Perry aggression questionnaire یا AGQ) در شهر اصفهان در سال 1394 جمع‌آوری شد. پرسش‌نامه‌ی AGQ شامل 29 ماده است که جهت سنجش پرخاشگری استفاده می‌شود. در صورت به دست آمدن نمره‌ی بیش از 87، فرد پرخاشگر محسوب می‌شود. برای واکاوی اطلاعات، از آزمون‌ 2χ، آزمون تعقیبی Tukey و آزمون‌های Wilcoxon، Kruskall-wallis، ANOVA و Mann-Whitney و همچنین، نرم‌افزار SPSS استفاده شد.یافته‌ها: از 450 راننده‌ی مورد پژوهش، 26 درصد افراد نمره‌ی آزمون AGQ بیشتر از 87 و 74 درصد نمره‌ی آزمون کمتر از 87 داشتند. 40 درصد افراد مورد بررسی، دارای سابقه‌ی مصرف سیگار و 2/16 درصد دارای سابقه‌ی مصرف مواد مخدر بودند. 8/28 درصد تصادفات صورت گرفته منجر به جرح، 4/12 درصد منجر به فوت و 8/58 درصد منجر به خسارت مالی شده بودند. مصرف مواد مخدر و سیگار با تعداد و شدت تصادفات رانندگی ارتباط داشت (001/0 = P برای هر دو). همچنین، پرخاشگری با تعداد (017/0 = P) و شدت تصادفات (006/0 = P) مرتبط بود.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه از وجود ارتباط بین فراوانی و شدت تصادفات با پرخاشگری، مصرف سیگار و سوء مصرف مواد مخدر حکایت دارد. این یافته‌ها، لزوم توجه بیشتر به ارزیابی پرخاشگری و مصرف مواد در رانندگان توسط دستگاه‌های مسؤول را مورد تأکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Frequency and Severity of Traffic Accidents and Aggression, Smoking, and Substance Abuse

نویسندگان [English]

 • Gholam Hossein Ahmadzedeh 1
 • Sayed Ghafour Mousavi 2
 • Maryam Kiani 3
 • Behzad Mahaki 4
1 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine AND Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine AND Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident , Department of Psychiatry, School of Medicine AND Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Biostatistics, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: According to WHO reports, human factors are major contributing causes in 60% of car accidents and 95% of all other accidents. The mortality rate of car accidents in Iran is over 15 times more than developed countries. Several indices contribute to the occurrence of dangerous driving behaviors. We aimed to assess the relationship between the frequency and severity of traffic accidents and aggression, smoking, and substance abuse.Methods: This was an analytical cross-sectional survey. Data were collected in Isfahan city, Iran, during the year 2015 through distribution of two questionnaires, Buss and Perry aggression questionnaire (AGQ), and a demographic researcher-made one. The data were analyzed using chi-square, post-hoc Tukey, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, ANOVA, and Mann-Whitney tests via SPSS software.Findings: From 450 drivers, 26% had AGQ score of more than 78, and in 74% the score was less than 78. Smoking and substance abuse frequencies were 40% and 16.2%, respectively. 28.8% of accidents were led to injury, 12.4% to death, and 58.8% to financial damages. Smoking and substance abuse had relationship with the number and severity of traffic accidents (P = 0.001 for both). In addition, aggression had relationship with the number (P = 0.017) and severity (P = 0.006) of traffic accidents, too.Conclusion: This study shows significant correlation between the frequency and the severity of traffic accidents and aggression and substance abuse. The findings lay more emphasis on the significance of evaluating aggression and substance abuse in drivers by the responsible agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aggression
 • Substance
 • Driving
 • Accident
 1. Ya'ghoobi H. The role of human factors in car accidents in Iran. Iran J Psychiatry Clin Psycho 2000; 6(1): 60-7. [In Persian].
 2. Kheirabadi G, Bolhari J. Interventional approaches in order to reduce injuries from car accidents. Sci J Rescue Relief 2011; 3(1-2): 48-59. [In Persian].
 3. Soori H, Ainy E, Movahedinejad AA, Mahfozphoor S, Movahedi M, Rezazadeh Azari M, et al. A practical model of political mapping in road traffic injury in Iran in 2008. Hakim Health Sys Res 2009; 12(3): 1-9. [In Persian].
 4. Peden M, Scurfield R, Sleet D, Mohan D, Hyder AA, Jarawan E, et al. World report on road traffic injury prevention. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2004.
 5. Shafiei Moghaddam P. Instructions operational standards meet physical and mental health (medical eligibility) of driving license applicants. Proceedings of the 3rd Regional Conference of Traffic Management; 2006 Oct 26-27; Tehran, Iran. [In Persian].
 6. Haghayegh A, Oreyzi H R. Relation of aggression types according to Karen Horney's Theory with negative and positive driving behaviors and accidents. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2009; 15(1): 81-5. [In Persian].
 7. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, Kaplan HI. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2009. p. 1369, 2579-80.
 8. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, Kaplan HI. Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 10th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2017.
 9. Owsley C, McGwin G, Jr., McNeal SF. Impact of impulsiveness, venturesomeness, and empathy on driving by older adults. J Safety Res 2003; 34(4): 353-9.
 10. Mousavi SG, Mousavi H. Psychiatric emergencies for psychiatry residents. 1st ed. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2010. [In Persian].
 11. Bener A, Crundall D, Haigney D, Al-Falasi AS. Driving behaviour, lapses, errors and violations on the road: United Arab Emirates study. Adv Transp Stud 2007; 12(12): 5-14.
 12. O'Malley PM, Johnston LD. Driving after drug or alcohol use by US high school seniors, 2001-2011. Am J Public Health 2013; 103(11): 2027-34.
 13. Arria AM, Caldeira KM, Vincent KB, Garnier-Dykstra LM, O'Grady KE. Substance-related traffic-risk behaviors among college students. Drug Alcohol Depend 2011; 118(2-3): 306-12.
 14. Buss AH, Perry M. The Aggression Questionnaire. J Pers Soc Psychol 1992; 63(3): 452-9.
 15. Reyna C, Sanchez A, Ivacevich MGL, Brussino S. The Buss-Perry Aggression Questionnaire: construct validity and gender invarianceamong Argentinean adolescents. Int J Psychol Res 2011; 4(2): 30-7.
 16. Fathi K, Merabizade Honarmand M. A survey of depression, sensation seeking, aggression, attachment styles and Education of parent as predictors of drug dependency among Ahwaz teenage boys. Studies in Education and Psychology 2009; 9(2): 23-45.
 17. [In Persian].
 18. Samani S. Study of reliability and validity of the Buss and Perry's Aggression Questionnaire. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2008; 13(4): 359-65. [In Persian].
 19. Lonero LP, Clinton KM, Black DM. Driver education curriculum outline. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 42th Annual Meeting; 1998 Oct 5-9; Chicago, IL, USA. p. 1396-400.
 20. Dula CS, Ballard ME. Development and evaluation of a measure of dangerous, aggressive, negative emotional, and risky driving. J Appl Soc Psychol 2003; 33(2): 263-82.
 21. Kim JA, Choi JW, Kim HJ, Park JT. A study of working status and industrial accidents for migrant workers in Korea. Korean J Occup Environ Med 1999; 11(1): 66-79.
 22. Davey J, Wishart D, Freeman J, Watson B. An application of the driver behaviour questionnaire in an Australian organisational fleet setting. Transp Res Part F Traffic Psychol Behav 2007; 10(1): 11-21.
 23. Ozkan T, Lajunen T, Chliaoutakis JE, Parker D, Summala H. Cross-cultural differences in driving skills: a comparison of six countries. Accid Anal Prev 2006; 38(5): 1011-8.
 24. Dahlen ER, Martin RC, Ragan K, Kuhlman MM. Driving anger, sensation seeking, impulsiveness, and boredom proneness in the prediction of unsafe driving. Accid Anal Prev 2005; 37(2): 341-8.
 25. Deffenbacher JL, Lynch RS, Filetti LB, Dahlen ER, Oetting ER. Anger, aggression, risky behavior, and crash-related outcomes in three groups of drivers. Behav Res Ther 2003; 41(3): 333-49.
 26. Maxwell JP, Grant S, Lipkin S. Further validation of the propensity for angry driving scale in British drivers. Personality and Individual Differences 2005; 38(1): 213-24.
 27. Haghayegh A, Oreyzi H R. Relation of aggression types according to Karen Horney's Theory with negative and positive driving behaviors and accidents. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2009; 15(1): 81-5. [In Persian].
 28. Araghi E, Vahedian M. Study on susceptible and damages from motorcycle accidents in Mashhad in 2005. Ofogh-e-Danesh 2007; 13(1): 34-9. [In Persian].
 29. Rajabpour Z, Majdzadeh S, Faiz Zadeh Khorasani A, Motevalian A, Husseini M. The relationship between narcotic drug use and traffic accidents leading to injury. Sci J Forensic Med 2005; 11(3):145-53. [In Persian].
دوره 34، شماره 415 - شماره پیاپی 415
بهمن و اسفند 1395
صفحه 1666-1673
 • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1395
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401