مقایسه‌ی تأثیر تزریق موضعی گلوکانتیم همراه با گلیکولیک اسید 70 درصد و سالیسیلیک اسید 20 درصد با تزریق موضعی گلوکانتیم به تنهایی در درمان Leishmaniasis جلدی حاد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود پیشرفت‌های روزافزون در درمان بیماری‌های پوستی، هنوز بیماری Leishmaniasis یکی از معضلات بهداشتی محسوب می‌شود. بر خلاف بهبودی خود به خود این بیماری، اسکار به جا مانده از این بیماری می‌تواند مشکلات روحی و اجتماعی زیادی را برای بیماران ایجاد نماید. در مطالعه‌‌ی حاضر، اثر درمان گلیکولیک اسید 70 درصد و سالیسیلیک اسید 20 درصد همراه با تزریق موضعی گلوکانتیم با تزریق موضعی گلوکانتیم به تنهایی در این بیماری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.روش‌ها: 75 بیمار مبتلا به Leishmaniasis که دارای دو ضایعه در محل آناتومیکی یکسان بودند، در مطالعه شرکت داده‌ شدند (150 ضایعه‌ی Leishmaniasis). 75 بیمار تزریق گلوکانتیم داخل ضایعه و 75 بیمار دیگر تزریق گلوکانتیم همراه با محلول موضعی گلیکولیک اسید 70 درصد و سالیسیلیک اسید 20 درصد توأم داخل ضایعه دریافت نمودند. برای همه‌ی بیماران پرسش‌نامه تهیه گردید. داده‌های حاصل شده در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: پس از گذشت 8 هفته از درمان، 3/37 درصد ضایعات تحت درمان با گلوکانتیم داخل ضایعه و 7/42 درصد ضایعات تحت درمان توأم، بهبود کامل یافتند. بین میزان بهبودی در دو گروه تحت درمان ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (05/0 < P).نتیجه‌گیری: تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم همراه با محلول موضعی گلیکولیک اسید 70 درصد و سالیسیلیک اسید 20 درصد، روش درمانی مؤثرتری در مقایسه با روش تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم به تنهایی نیست و میانگین مدت زمان بهبودی را کاهش نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effects of Topical Injection of Glucantime Plus Glycolic Acid 70% and Salicylic Acid 20% with Topical Injection of Glucantime Alone in the Treatment of Acute Cutaneous Leishmaniasis

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Frida Ghazanfarpour 2
 • Fatemeh Sokhanvari 2
 • Nazli Ansari 2
 • Asieh Heidari 3
 • Mehrdad Maham 2
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 General Practitioner, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Despite the increasing developments in treatment of skin diseases, leishmaniasis is still considered as one of the major health problems. Despite the spontaneously improving of the disease, its scars can highly create emotional and social problems for the patients. In this study, the effect of combination therapy of intralesional glucantime plus glycolic acid 70% and salicylic 20% was compared with intralesional glucantime alone in reducing scars of this disease.Methods: 75 patients with cutaneous leishmaniasis, which had 2 lesions at the same anatomical location, participated in the study (150 lesions). 75 lesions were treated with combination therapy and 75 with intralesional glucantime alone. For each patient a questionnaire was filled. All the data were analyzed using SPSS software.Findings: After 8 weeks of treatment, 37.3% of lesions cured completely with intralesional glucantime and 42.7% with combination therapy. There was no statistically significant difference between the improvements among the two groups (P > 0.05).Conclusion: Intralesional glucantime plus glycolic acid 70% and salicylic 20% was not more effective in cutaneous leishmaniasis compared to intralesional glucantime alone and did not reduce the mean time of improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cutaneous leishmaniasis
 • Glucantim
 • Glycolic acid 70%
 • Salicylic acid 20%
 1. Ramezani Y, Mousavi SGA, Bahrami A, Fereydooni M, Parsa N, Kazemi B. Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Aran and Bidgol from April to September 2009. Feyz 2011; 15 (3): 254-58. [In Persian].
 2. Shamsi-Meymandi S, Eslam-Manesh T, Dabiri S, Shamsi-Meymandi M, Nadji M. The histopathological changes and immunohistochemical findings of acute, chronic nonlupoid and chronic lupoid types of cutaneous leishmaniasis. J Kerman Univ Med Sci 2010; 17(4): 281-96. [In Persian].
 3. Vega-Lopez F, Hay RJ. Parasitic worms and protozoa. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths C, editors. Rook's textbook of dermatology. 8th ed. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell; 2010. p. 33-44.
 4. Berman J. Current treatment approaches to leishmaniasis. Curr Opin Infect Dis 2003; 16(5): 397-401.
 5. Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Ansari N, Moradi S, Siadat AH. The comparison between trichloroacetic Acid 50% and co(2) laser in the treatment of cutaneous leishmaniasis scar. Indian J Dermatol 2011; 56(2): 171-3.
 6. Nilforoushzadeh MA, Jaffary F, Derakhshan R, Haftbaradaran E. Comparison between intralesional meglumine antimoniate and combination of trichloroacetic acid 50% and intralesional meglumine antimoniate in the treatment of acute cutaneous leishmaniasis: a randomized clinical trial. J Skin Stem Cell 2014; 1(1): e16633.
 7. Zakopoulou N, Kontochristopoulos G. Superficial chemical peels. J Cosmet Dermatol 2006; 5(3): 246-53.
 8. Javaheri SM, Handa S, Kaur I, Kumar B. Safety and efficacy of glycolic acid facial peel in Indian women with melasma. Int J Dermatol 2001; 40(5): 354-7.
 9. Kligman D, Kligman AM. Salicylic acid peels for the treatment of photoaging. Dermatol Surg 1998; 24(3): 325-8.
 10. Becker FF, Langford FP, Rubin MG, Speelman P. A histological comparison of 50% and 70% glycolic acid peels using solutions with various pHs. Dermatol Surg 1996; 22(5): 463-5.
 11. Nilforoushzadeh MA, Jafari F, Derakhshan R, Haftbaradaran E. Comparison of healing effects of local injection of glucantime with or without trichloroacetic acid 50% in cutaneous leshmaniasis. J Isfahan Med Sch 2009; 27(98): 460-7. [In Persian].
 12. Isoda M, Ueda S, Imayama S, Tsukahara K. New formulation of chemical peeling agent: histological evaluation in sun-damaged skin model in hairless mice. J Dermatol Sci 2001; 27(Suppl 1): S60-S67.
 13. Tung RC, Bergfeld WF, Vidimos AT, Remzi BK. Alpha-Hydroxy acid-based cosmetic procedures. Guidelines for patient management. Am J Clin Dermatol 2000; 1(2): 81-8.
 14. Brody HJ. Chemical Peeling. St Louis, MO: Mosby-Year Book; 1992.
 15. Bernstein EF, Lee J, Brown DB, Yu R, Van Scott E. Glycolic acid treatment increases type I collagen mRNA and hyaluronic acid content of human skin. Dermatol Surg 2001; 27(5): 429-33.
 16. Hill P. Milady's aesthetician series: peels and chemical exfoliation. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning; 2006. p. 250.
 17. Kim SW, Moon SE, Kim JA, Eun HC. Glycolic acid versus Jessner's solution: which is better for facial acne patients? A randomized prospective clinical trial of split-face model therapy. Dermatol Surg 1999; 25(4): 270-3.
 18. Kessler E, Flanagan K, Chia C, Rogers C, Glaser DA. Comparison of alpha- and beta-hydroxy acid chemical peels in the treatment of mild to moderately severe facial acne vulgaris. Dermatol Surg 2008; 34(1): 45-50.
 19. Sharad J. Glycolic acid peel therapy - a current review. Clin Cosmet Investig Dermatol 2013; 6: 281-8.
 20. Jaffary F, Nilforoushzadeh MA, Siadat A, Haftbaradaran E, Ansari N, Ahmadi E. A Comparison between the effects of glucantime, topical trichloroacetic acid 50% plus glucantime, and fractional carbon dioxide laser plus glucantime on cutaneous leishmaniasis lesions. Dermatol Res Pract 2016; 2016: 6462804.