بررسی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونری بیماران مراجعه کننده به مراکز قلب شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آزمایشگاه ژنتیک، بیمارستان الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه قلب و عروق، بیمارستان شهید چمران، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک، اداره‌ی کل بیمه‌ی سلامت اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 کارشناس پرستاری، اداره‌ی کل بیمه‌ی سلامت اصفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس ارشد آمار، اداره‌ی کل بیمه‌ی سلامت اصفهان، اصفهان، ایران

7 دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی ملکولی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: آنژیوگرافی عروق کرونری تشخیصی، به عنوان یک ابزار مهم در شناسایی بیماران دارای انسداد عروق قلبی می‌باشد و انجام آن در بیماران با احتمال بالای خطر ایسکمی عروق کرونری توصیه می‌گردد.روش‌ها: یافته‌های آنژیوگرافی عروق کرونری 1100 نفر از بیماران مراجعه کننده به چهار مرکز اصلی قلب شهر اصفهان، شامل اطلاعات دموگرافیک افراد، نتایج روش‌های غیر تهاجمی قلبی، شاخص توده‌ی بدنی، مصرف سیگار، فشار خون بالا، دیابت ملیتوس و سابقه‌ی فامیلی بیماری ایسکمی قلب در پرسش‌نامه ثبت گردید. آنالیزهای آماری به منظور تعیین ارتباط بین نتایج آنژیوگرافی و عوامل خطر عروق کرونری مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته‌ها: در آنژیوگرافی، 40 درصد بیماران نتیجه‌ی طبیعی یا تنگی خفیف کرونر را نشان دادند و نتایج آنژیوگرافی طبیعی در زنان 2 برابر مردان بوده است. همچنین، 26 و 44 درصد افراد به ترتیب سابقه‌ی دیابت ملیتوس و فشار خون بالا داشتند. 19 درصد بیماران سابقه‌ی فامیلی بیماری ایسکمی قلب و 21 درصد مصرف کننده‌ی سیگار بودند. بیشتر افراد مورد بررسی (72 درصد) اضافه وزن و چاقی (25 کیلوگرم بر مترمربع < Body mass index یا BMI) داشتند. روش‌های غیر تهاجمی شامل تست ورزش و اسکن قلبی به ترتیب در 0/24 و 7/2 درصد از بیماران انجام شده بود.نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، بیش از یک سوم بیماران بیماری عروق کرونری قابل توجه نداشتند و بیش از نیمی از بیماران، روش‌های غیر تهاجمی قبل از آنژیوگرافی انجام نداده بودند. انجام آزمون‌های غیر تهاجمی، می‌تواند در کاهش آنژیوگرافی طبیعی نقش داشته باشد. در نهایت، با توجه به هزینه‌هایی که انجام آنژیوگرافی بر نظام سلامت ملی تحمیل می‌کند و از سوی دیگر، اهمیت انجام آن در تشخیص بیماری‌های عروق کرونری، انتخاب مناسب بیماران ضروری می‌باشد. مطالعات گسترده جهت بررسی تناسب انجام آنژیوگرافی با نیاز بیماران توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Coronary Angiography Results in Patients Referred to Cardiac Centers in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Maryam Sedghi 1
 • Seyed Mohammad Hashemi 2
 • Alireza Khosravi 2
 • Ahmad Reza Riaziat 3
 • Mohammad Reza Rezayatmand 4
 • Vahid Sabetjoo 5
 • Hamed Tasdighi 6
 • Mojtaba Baktashian 7
1 Genetic Laboratory, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Cardiology, Chamran Hospital, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Isfahan Province Health Insurance Office, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Management and Health Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Nurse, Isfahan Province Health Insurance Office, Isfahan, Iran
6 Statistician, Isfahan Province Health Insurance Office, Isfahan, Iran
7 PhD Student of Molecular Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background: Diagnostic invasive coronary angiography is known as an important tool for identifying patients with obstructive coronary heart disease. Angiography performance is recommended in patients with high risk of ischemic heart disease.Methods: Coronary arteries angiography data of 1100 subjects from a large population of patients referred to four main heart disease centers in Isfahan city, Iran, were collected during 2016 January-March. Demographic information, cardiac noninvasive test results, body mass index (BMI), smoking habits, hypertension, diabetes mellitus and family background of ischemic heart disease were recorded in using a questionnaire. Data were analyzed using ANOVA and chi-square statistical tests in SPSS software to determine the association between angiography results and cardiovascular risk factors.Findings: In angiography, 40% of patients did not show any significant obstructive coronary disease and normal angiography was approximately two times more in women than men in the studied populations. 26% and 44% of subjects had a history of diabetes mellitus and hypertension, respectively. 19% of patients had past history of myocardial infarction (MI) and 21% had history of cigarette smoking. Most of the subjects (72%) had overweight and obesity (BMI > 25%). Non-invasive testing, including exercise test and heart scan, was performed in only 42.0% and 2.7% of patients, respectively.Conclusion: Due to significant economic cost of angiography for the national healthcare system, beside the importance of angiography performance in diagnosing coronary artery diseases, we recommend more studies to clear patient need to angiography.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coronary Artery
 • Angiography
 • Risk Factors
 1. Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2011. p. 1375-9.
 2. Baktashian M, Riaziat AR, Moshaveri F, Rouzbahani R. Periodic health assessment in office workers of Isfahan Insurance Organization, Iran. J Isfahan Med Sch 2012; 30(201): 1225-33. [In Persian].
 3. Sharples L, Hughes V, Crean A, Dyer M, Buxton M, Goldsmith K, et al. Cost-effectiveness of functional cardiac testing in the diagnosis and management of coronary artery disease: a randomised controlled trial. The CECaT trial. Health Technol Assess 2007; 11(49): iii-iv, ix-115.
 4. Goldman L, Ausiello DA, Arend W, Armitage JO, Clemmons D, Drazen J. Cecil medicine. 23th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2007.
 5. Marcus ML, Schelbert HR, Skorton DJ, Wolf G. Cardiac Imaging: A companion to Braunwald's heart disease. Philadelphia, PA: Saunders; 1991.
 6. Baim DS, Grossman W. Cardiac catheterization, angiography, and intervention. Baltimore, MD: Williams and Wilkins; 1996.
 7. Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, Andreotti F, Arden C, Budaj A, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013; 34(38): 2949-3003.
 8. Garber AM, Solomon NA. Cost-effectiveness of alternative test strategies for the diagnosis of coronary artery disease. Ann Intern Med 1999; 130(9): 719-28.
 9. Abdollahi AA, Hosseini SA, Behnampour N, Salehi A. Coronary arteries angiography findings of subjects referring to Kosar Angiography Center in Golestan province, Iran (2008-2009). J Gorgan Uni Med Sci 2011; 13(1): 109-14. [In Persian].
 10. Roeters van Lennep JE, Westerveld HT, Erkelens DW, van der Wall EE. Risk factors for coronary heart disease: implications of gender. Cardiovasc Res 2002; 53(3): 538-49.
 11. Adams KF, Jr., Dunlap SH, Sueta CA, Clarke SW, Patterson JH, Blauwet MB, et al. Relation between gender, etiology and survival in patients with symptomatic heart failure. J Am Coll Cardiol 1996; 28(7): 1781-8.
 12. Kazazi EH, Sheikhvatan M, Mahmoodian M, Fathollahi MS, Sadeghian H. Comparing angiography features of inferior versus anterior myocardial infarction regarding severity and extension in a cohort of Iranian patients. J Res Med Sci 2011; 16(4): 484-9.
 13. Lamm G, Auer J, Weber T, Berent R, Lassnig E, Eber B. Cardiovascular risk factor profiles and angiography results in young patients. Acta Med Austriaca 2003; 30(3): 72-5. [In German].
 14. Asadi H, Rahimi EA. Angiographic study of coronary arteries in Tohid Hospital, Sanandaj, 2002-2003. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2004; 8(2): 59-66. [In Persian].
 15. Hannan EL, Samadashvili Z, Cozzens K, Walford G, Holmes DR, Jr., Jacobs AK, et al. Appropriateness of diagnostic catheterization for suspected coronary artery disease in New York State. Circ Cardiovasc Interv 2014; 7(1): 19-27.
 16. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart disease and stroke statistics--2015 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2015; 131(4): e29-322.
 17. Peters SA, Huxley RR, Woodward M. Diabetes as risk factor for incident coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of 64 cohorts including 858,507 individuals and 28,203 coronary events. Diabetologia 2014; 57(8): 1542-51.
 18. Neishabory M, Ashktorab T. Effects of change positioning on vascular complications and comfort in patients undergoing heart catheterization. Koomesh 2007; 9(1): 53-8. [In Persian].
 19. Sadeghi M, Poormoghadas M, Roohafza HM, Talaei M, Golshadi I. The relationship between women physical fitness and obesity and the severity of CAD. J Qazvin Univ Med Sci 2008; 12(1): 46-53. [In Persian].
 20. Dawber TR, Moore FE, Mann GV. II. Coronary Heart Disease in the Framingham Study. Int J Epidemiol 2015; 44(6): 1767-80.
 21. Jayachandra S, Agnihotram G, Rao RP, Murthy CRV. Risk-factor profile for coronary artery disease among young and elderly patients in Andhra Pradesh. Heart India 2014; 2(1): 11-4.
 22. Mitsutake R, Miura S, Shiga Y, Uehara Y, Saku K. Association between hypertension and coronary artery disease as assessed by coronary computed tomography. J Clin Hypertens (Greenwich) 2011; 13(3): 198-204.
 23. Rosendorff C, Black HR, Cannon CP, Gersh BJ, Gore J, Izzo JL, Jr., et al. Treatment of hypertension in the prevention and management of ischemic heart disease: a scientific statement from the American Heart Association Council for High Blood Pressure Research and the Councils on Clinical Cardiology and Epidemiology and Prevention. Hypertension 2007; 50(2): e28-e55.
 24. Beckman JA, Creager MA, Libby P. Diabetes and atherosclerosis: epidemiology, pathophysiology, and management. JAMA 2002; 287(19): 2570-81.
 25. Bartnik M, Ryden L, Ferrari R, Malmberg K, Pyorala K, Simoons M, et al. The prevalence of abnormal glucose regulation in patients with coronary artery disease across Europe. The Euro Heart Survey on diabetes and the heart. Eur Heart J 2004; 25(21): 1880-90.
 26. Stallones RA. The association between tobacco smoking and coronary heart disease. Int J Epidemiol 2015; 44(3): 735-43.
 27. Alvarez LR, Balibrea JM, Surinach JM, Coll R, Pascual MT, Toril J, et al. Smoking cessation and outcome in stable outpatients with coronary, cerebrovascular, or peripheral artery disease. Eur J Prev Cardiol 2013; 20(3): 486-95.
 28. Ambrose JA, Barua RS. The pathophysiology of cigarette smoking and cardiovascular disease: an update. J Am Coll Cardiol 2004; 43(10): 1731-7.
 29. Clair C, Rigotti NA, Porneala B, Fox CS, D'Agostino RB, Pencina MJ, et al. Association of smoking cessation and weight change with cardiovascular disease among adults with and without diabetes. JAMA 2013; 309(10): 1014-21.