بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی تجویز داروی Donepezil بر میزان بروز اختلالات شناختی پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیرتجویز داروی Donepezil برمیزان بروز اختلال شناختی پس از عمل جراحی عروق کرونر بود.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده بود. کلیه‌ی بیماران کاندیدای Coronary artery graft bypass (CABG) که به بیمارستان چمران مراجعه نمودند، جمعیت مورد مطالعه را تشکیل می‌دادند. نمونه‌گیری به شیوه‌ی آسان بود و طی آن، بیماران به ترتیب ورود به بیمارستان و در صورت احراز شرایط ورود، وارد مطالعه شدند. روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت تکمیل چک لیست و مصاحبه‌ی حضوری و ابزار مورد استفاده، پرسش‌نامه و انجام آزمون‌های روان‌پزشکی بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های 2χ، t و Mann-Whitney تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: در روز اول و دوم بستری، فراوانی بروز موارد مبتلا به اختلال شناختی در گروه شاهد بالاتر از گروه مورد (دریافت کننده‌ی Donepezil) بود و دو گروه، دارای تفاوت معنی‌داری بودند (050/0 > P). متوسط تعداد واحد خون دریافتی میان دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (050/0 < P)، تنها پس از Cardiopulmonary bypass (CPB) متوسط تعداد واحد فراورده‌ی خونی دریافتی Cryo میان دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت (004/0 = P). متوسط زمان پمپ، زمان کلامپ، زمان عمل جراحی، مدت زمان اقامت در Intensive care unit (ICU) و مدت زمان اقامت در بیمارستان میان گروه‌های مورد و شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت (050/0 < P).نتیجه‌گیری: مصرف داروی Donepezil به طور معنی‌داری در کاهش اختلالات شناختی بعد از عمل CABG مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Preventive Effect of Donepezil on Post-Operative Cognitive Disorder in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Surgery

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Mansouri 1
 • Seyyed Gholam Reza Masoumi 1
 • Elnaz Izadi 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This article aimed to study the effect of donepezil prescription on the incidence of post-operative cognitive disorder in patients undergoing coronary artery bypass graft (CABG) surgery.Methods: In this double-blind randomized clinical trial study, the statistical population consisted of all candidates for coronary artery bypass graft surgery visiting Chamran hospital, Isfahan, Iran. Convenience sampling was employed and the patients were enrolled according to the order of visiting and inclusion criteria. Data were collected using a questionnaire and psychiatric tests by filling up check lists and conducting interviews. The data were then analyzed using chi-square, t, and Mann-Whitney tests via SPSS software.Findings: The frequency of cognitive disorder development was greater in control group than donepezil group on the first and second days of hospitalization and the differences were significant (P < 0.050 for both). The average number of transfused blood units was not significantly difference between the two groups (P > 0.050). The average number of cryo blood products had a significant difference between two groups after cardiopulmonary bypass (CPB) (P = 0.004). No significant difference was found between the two groups concerning the average pump time, clamping time, duration of surgery, length of stay in intensive care unit (ICU), and length of stay in hospital (P > 0.050 for all).Conclusion: Donepezil significantly declines the cognitive disorder after coronary artery bypass graft surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Donepezil
 • Cognitive disorder
 • Surgery
 • Coronary arteries
 1. Loscalzo J. Disorders of the cardiovascular system: Approach to the patient with possible cardiovascular disease. In: Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Loscalzo J, Jameson JL, et al., editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. 2008. p. 1301.
 2. Eizadi-Mood N, Aghadavoudi O, Najarzadegan MR, Fard MM. Prevalence of delirium in opium users after coronary artery bypass graft surgery. Int J Prev Med 2014; 5(7): 900-6.
 3. Bahramnezhad F, Mohammadi Y, Asadi Noghabi AA, Seif H, Amini M, Shahbazi B. Comparative study on quality of life in patients after Percutaneous TransluminalCoronary Angioplasty and Coronary Artery Bypass Graft surgery. Cardiovascular Nursing Journal 2012; 1(2): 8-15. [In Persian].
 4. Asadi Noughabi A, Shaban M, Faghihzadeh S, Asadi M. Effect of cardiac rehabilitation program's first phase on anxiety in patients with coronary arteries bypass surgery. Hayat 2009; 14 (3-4): 5-13. [In Persian].
 5. Loghmani L, Jaryani A, Borhani F. Effect of preoperative education on postoperative depression in patients undergoing open heart surgery. Daneshvar Med 2006; 14(67): 33-42. [In Persian].
 6. Smith I, Skues M, Philip Bk. Ambulatory (Outpatient) anesthesia. In: Miller RD, Cohen LH, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Young WL, editors. Miller's anesthesia. 8th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2015. p. 2612-41.
 7. Cooper C, Li R, Lyketsos C, Livingston G. Treatment for mild cognitive impairment: systematic review. Br J Psychiatry 2013; 203(3): 255-64.
 8. Rockwood K, Mitnitski A, Black SE, Richard M, Defoy I, VASPECT Study Investigators. Cognitive change in donepezil treated patients with vascular or mixed dementia. Can J Neurol Sci 2013; 40(4): 564-71.
 9. Kubo T, Sato T, Noguchi T, Kitaoka H, Yamasaki F, Kamimura N, et al. Influences of donepezil on cardiovascular system--possible therapeutic benefits for heart failure--donepezil cardiac test registry (DOCTER) study. J Cardiovasc Pharmacol 2012; 60(3): 310-4.
 10. Doraiswamy PM, Babyak MA, Hennig T, Trivedi R, White WD, Mathew JP, et al. Donepezil for cognitive decline following coronary artery bypass surgery: a pilot randomized controlled trial. Psychopharmacol Bull 2007; 40(2): 54-62.
 11. Szwed K, Bielinski M, Drozdz W, Pawliszak W, Hoffmann A, Anisimowicz L, et al. Cognitive dysfunction after cardiac surgery. Psychiatr Pol 2012; 46(3): 473-82.
 12. McKhann GM, Borowicz LM, Goldsborough MA, Enger C, Selnes OA. Depression and cognitive decline after coronary artery bypass grafting. Lancet 1997; 349(9061): 1282-4.
 13. Liu YH, Wang DX, Li LH, Wu XM, Shan GJ, Su Y, et al. The effects of cardiopulmonary bypass on the number of cerebral microemboli and the incidence of cognitive dysfunction after coronary artery bypass graft surgery. Anesth Analg 2009; 109(4): 1013-22.
 14. Park-Wyllie LY, Mamdani MM, Li P, Gill SS, Laupacis A, Juurlink DN. Cholinesterase inhibitors and hospitalization for bradycardia: a population-based study. PLoS Med 2009; 6(9): e1000157.