ارتباط خشونت صدای ناشی از لوله‌گذاری داخل تراشه با برخی از مشخصات فردی و بالینی بیماران تحت عمل جراحی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پرستار مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان

چکیده

مقدمه: خشونت صدا، یکی از عوارض شایع ناشی از اینتوبه بودن است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط خشونت صدای ناشی از لوله‌گذاری داخل تراشه با برخی از مشخصات فردی و بالینی بیماران تحت عمل جراحی انتخابی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بود.روش‌ها: این مطالعه، به صورت توصیفی- تحلیلی آینده‌نگر بر روی 98 بیمار (با میانگین سنی 4/13 ± 7/38 سال) تحت جراحی انتخابی و واجد شرایط ورود به مطالعه انجام شد که در آن، ارتباط برخی از مشخصات دموگرافیک (جنس، سن، وزن، قد و شاخص توده‌ی بدنی) و برخی مشخصات بالینی (طول مدت زمان اینتوبه بودن و نوع عمل جراحی) با خشونت صدای ناشی از اینتوبه بودن بررسی گردید. داده‌ها 72 ساعت پس از اتمام جراحی، جمع‌آوری و تحت نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: در این مطالعه، 98 بیمار با متوسط زمان اینتوبه بودن 5/165 دقیقه مورد مطالعه قرار گرفتند. فراوانی زور زدن موقع اکستوباسیون 1/55 درصد، خشونت صدا 5/25 درصد، و سرفه و گلودرد هر یک 1/7 درصد بود. همچنین، بین مدت زمان اینتوبه بودن (027/0 = P) و نوع عمل جراحی (040/0 = P) با خشونت صدا، ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده گردید؛ اما ارتباط معنی‌داری بین خشونت صدا با سن، قد، وزن، شماره‌ی لوله‌ی تراشه و شاخص توده‌ی بدنی مشاهده نشد (050/0 ≤ P).نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، ارتباط معنی‌داری بین خشونت صدا با مدت زمان اینتوبه بودن و نوع عمل جراحی بیماران وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation of Hoarseness Fallowing Tracheal Intubation with Some of the Demographic and Clinical Characteristics of Patients Undergoing Surgery

نویسندگان [English]

 • Saeed Abassi 1
 • Reihanak Talakoub 1
 • Maryam Alimohammadi 2
 • Bibi Maleki 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Critical Care Nurse, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hoarseness is a common complication after tracheal intubation. The aim of this study was to investigate the correlation between hoarseness after tracheal intubation with some demographic and clinical characteristics of patients undergoing elective surgery in Alzahra hospital, Isfahan, Iran.Methods: This descriptive-prospective analytic study conducted on 98 patients (mean age: 38.7 ± 13.4 years, gender: 53.2% were women) undergoing elective surgery and had eligible criteria for the study. The correlations between intubation complication (hoarseness) and some demographic data [sex, age, weight, height, and body mass index (BMI)] and clinical characteristics (duration intubation, type of surgery, and tube size) were studied. Data were collected 72 hours after the surgery and analyzed using SPSS software.Findings: In this study, 98 patients with a mean intubation time of 165.5 minutes were studied. Straining during extubation (55.1%), hoarseness (25.5 %), cough (7.1%), and sore throat (7.1%) were prevalent intubation complications, respectively. The correlations between duration of intubation (P = 0.027), and type of surgery (P = 0.040) with hoarseness were statistically significant. But there was not significant correlation between age, height, weight, tracheal tube size, and body mass index with hoarseness (P ≥ 0.050).Conclusion: The results indicate significant correlation between hoarseness and duration of intubation and type of surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hoarseness
 • Intratracheal
 • Intubation
 • Surgery
 1. Mehdizadeh J, Safikhani R, Motiee Langroudi M. Laryngotracheal Injury following prolonged endotracheal intubation. Tehran Univ Med J 2006; 64(5): 111-9. [In Persian].
 2. Pileggi C, Bianco A, Flotta D, Nobile CG, Pavia M. Prevention of ventilator-associated pneumonia, mortality and all intensive care unit acquired infections by topically applied antimicrobial or antiseptic agents: a meta-analysis of randomized controlled trials in intensive care units. Crit Care 2011; 15(3): R155.
 3. Martins RHG, Braz JRC, Dias NH, Castilho EC, Braz LG, Navarro LHC. Hoarseness after tracheal intubation. Rev Bras Anestesiol 2006; 56(2): 189-99.
 4. Geraci G, Cupido F, Lo Nigro C, Sciuto A, Sciume C, Modica G. Postoperative laryngeal symptoms in a general surgery setting. Clinical study. Ann Ital Chir 2013; 84(4): 377-83.
 5. Bahar I, Elay G, Coskun R, Gündogan K, Güven M, Sungur M. Complications of Endotracheal Intubation in the Intensive Care Unit: A Single-center Experience after Training. Erciyes Med J 2015; 37(4): 133-7.
 6. Sumathi PA, Shenoy T, Ambareesha M, Krishna HM. Controlled comparison between betamethasone gel and lidocaine jelly applied over tracheal tube to reduce postoperative sore throat, cough, and hoarseness of voice. Br J Anaesth 2008; 100(2): 215-8.
 7. Mortazavi Y, Nasiri E, Mirhossini M. A survey of changes in hemodynamic responses to intubation of trachea by oral and nasal routes. J Gorgan Uni Med Sci 2002; 4(1): 36-41. [In Persian].
 8. Mousavi SAJ, Niakan Lahiji M, Akhovatian F, Moradi Moghadam O, Valizade Hassanlouei MA. An investigation of endotracheal tube cuff pressure. Daneshvar Med 2009; 17(83): 43-8. [In Persian].
 9. Miller RD. Miller's anesthesia. 6th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2004.
 10. Jaensson M. Postoperative sore throat and hoarseness: clinical studies in patients undergoing general anasthesia [Doctoral Thesis]. Orebro, Sweden: Orebro University; 2013.
 11. Meneghini L, Zadra N, Metrangolo S, Narne S, Giusti F. Post-intubation subglottal stenosis in children: risk factors and prevention in pediatric intensive care. Minerva Anestesiol 2000; 66(6): 467-71. [In Italian].
 12. Realini E. Vocal and laryngo-tracheal sequelae of prolonged intubation at the university medical clinic of the cantonal hospital at Lausanne. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1976; 38(Suppl 1): 94-100. [In French].
 13. Burns HP, Dayal VS, Scott A, van Nostrand AW, Bryce DP. Laryngotracheal trauma: observations on its pathogenesis and its prevention following prolonged orotracheal intubation in the adult. Laryngoscope 1979; 89(8): 1316-25.
 14. Dunham CM, LaMonica C. Prolonged tracheal intubation in the trauma patient. J Trauma 1984; 24(2): 120-4.
 15. Gaynor EB, Greenberg SB. Untoward sequelae of prolonged intubation. Laryngoscope 1985; 95(12): 1461-7.
 16. Acosta L, Cruz PV, Zagalo C, Santiago N. Iatrogenic tracheal stenosis following endotracheal intubation: a study of 20 clinical cases. Acta Otorrinolaringol Esp 2003; 54(3): 202-10. [In Spanish].
 17. Ghandour H, Shoeib R, Nassar J, El-Shafei M. Assessment of the short-term effects of endotracheal intubation on vocal functions. Egypt J Otolaryngol 2012; 28(3): 251-61.
 18. Hamdan AL, Sibai A, Rameh C, Kanazeh G. Short-term effects of endotracheal intubation on voice. J Voice 2007; 21(6): 762-8.
 19. Hamdy B, Mamdouh H, Ahmed R, Adeeb S, Ali A. Effect of general anesthesia on voice. Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences 2016; 17(2): 75-9.