شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست‌زا در استان تهران در سال 1394

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده‌ی زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

4 گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده‌ی زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در سال‌های اخیر، شیوع زایمان سزارین به طور قابل ‌ملاحظه‌ای در سراسر جهان به ویژه در ایران افزایش یافته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین شیوع زایمان سزارین در زنان نخست‌زا و عوامل مرتبط با آن در زایشگاه‌های استان تهران بود.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 2120 زن نخست‌زا با زایمان تک‌قلویی مراجعه‌ کننده به زایشگاه‌های استان تهران طی 30-15 تیر 1394 انجام شد. داده‌ها با استفاده از چک ‌لیست محقق‌ ساخته و از طریق مصاحبه با مادران و بررسی پرونده‌ی آنان در اتاق زایمان جمع‌آوری شد. به‌ منظور بررسی عوامل مرتبط با زایمان سزارین، از مدل Logistic regression استفاده گردید.یافته‌ها: شیوع زایمان سزارین در این مطالعه برابر با 1/72 درصد بود. نتایج تحلیل تک متغیره نشان داد که سن بالای مادر، تحصیلات دانشگاهی پدر و مادر، اشتغال مادر، وضعیت اقتصادی بالا، نمایه‌ی توده‌ی بدنی بالای مادر، دور سر بالای نوزاد، پره‌اکلامپسی و استفاده از روش‌های کمک باروری با زایمان سزارین ارتباط داشت (050/0 > P). در تحلیل چند متغیره، سن مادر، وضعیت اقتصادی، نمایه‌ی توده‌ی بدنی مادر و دور سر نوزاد بر زایمان سزارین اثر معنی‌داری داشتند (050/0 > P).نتیجه‌گیری: شیوع زایمان سزارین در تهران بسیار بالا می‌باشد. عواملی مانند سن مادر، وضعیت اقتصادی، نمایه‌ی توده‌ی بدنی و دور سر نوزاد در افزایش زایمان سزارین نقش دارند. همچنین، نیاز مبرم به بهبود آموزش، بالا بردن کیفیت خدمات زایمان طبیعی و ارایه‌ی مداخلات روان‌شناختی به منظور کاهش میزان زایمان سزارین و عوارض جانبی آن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Cesarean Section and its Related Factors among Primiparas in Tehran Province, Iran, in 2015

نویسندگان [English]

 • Saman Maroufizadeh 1
 • Narges Bagheri-Lankarani 2
 • Amir Almasi-Hashiani 1
 • Payam Amini 1
 • Arezoo Esmaeilzadeh 3
 • Behnaz Navid 4
 • Maryam Mohammadi 4
 • Reza Omani-Samani 2
1 PhD Student, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
4 Department of Epidemiology and Reproductive Health, Reproductive Epidemiology Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: In recent years, the prevalence of Cesarean section (CS) has risen significantly worldwide, especially in Iran. The aim of this study was to determine the prevalence of Cesarean section among primipars, and identify related factors in Tehran province.Methods: This cross-sectional study was conducted on 2120 primipars who gave singleton birth in Tehran province from 6 to 21 July 2015. Data were collected by a researcher-made questionnaire through interview with mothers and review of their medical records. To identify factor associated with Cesarean section, logistic regression model was used.Findings: The prevalence of Cesarean section was 72.1%. In univariate analysis, higher maternal age, parents’ educational level, economic status, body mass index, fetal head circumference, preeclampsia, and use of assisted reproductive technology were associated with Cesarean section. Moreover, multivariate analysis showed a significant relationship between Cesarean section with mother’s age, economic status, and body mass index and also with fetal head circumference.Conclusion: The prevalence of Cesarean section is very high in Tehran province. Factors such as mother’s age, socioeconomic status, and body mass index, and fetal head circumference were related to Cesarean section. Moreover, there is a critical need to improve the education, quality of natural delivery services, and providing psychological interventions to reduce the Cesarean section rate and its adverse outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean section
 • Pregnancy
 • Iran
 1. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap LC, Wenstrom KD. Williams Obstetrics. 22nd ed. New York, NY: McGraw Hill; 2005.
 2. Geidam AD, Audu BM, Kawuwa BM, Obed JY. Rising trend and indications of caesarean section at the university of Maiduguri teaching hospital, Nigeria. Ann Afr Med 2009; 8(2): 127-32.
 3. Betran AP, Merialdi M, Lauer JA, Bing-Shun W, Thomas J, Van Look P, et al. Rates of caesarean section: analysis of global, regional and national estimates. Paediatr Perinat Epidemiol 2007; 21(2): 98-113.
 4. Gibbons L, Belizan JM, Lauer JA, Betran AP, Merialdi M, Althabe F. Inequities in the use of cesarean section deliveries in the world. Am J Obstet Gynecol 2012; 206(4): 331-19.
 5. Gibbons L, Belizan LM, Lauer JA, Betran AP, Merialdi M, Althabe F. The global numbers and costs of additionally needed and unnecessary caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage (World Health Report 2010). Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2010.
 6. Betran AP, Ye J, Moller AB, Zhang J, Gulmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. PLoS One 2016; 11(2): e0148343.
 7. Hager RM, Daltveit AK, Hofoss D, Nilsen ST, Kolaas T, Oian P, et al. Complications of cesarean deliveries: rates and risk factors. Am J Obstet Gynecol 2004; 190(2): 428-34.
 8. Schuitemaker N, van Roosmalen J, Dekker G, van Dongen P, van Geijn H, Gravenhorst JB. Maternal mortality after cesarean section in The Netherlands. Acta Obstet Gynecol Scand 1997; 76(4): 332-4.
 9. Hebert PR, Reed G, Entman SS, Mitchel EF, Jr., Berg C, Griffin MR. Serious maternal morbidity after childbirth: prolonged hospital stays and readmissions. Obstet Gynecol 1999; 94(6): 942-7.
 10. Allen VM, O'Connell CM, Liston RM, Baskett TF. Maternal morbidity associated with cesarean delivery without labor compared with spontaneous onset of labor at term. Obstet Gynecol 2003; 102(3): 477-82.
 11. Owen J, Andrews WW. Wound complications after cesarean sections. Clin Obstet Gynecol 1994; 37(4): 842-55.
 12. Murphy DJ, Stirrat GM, Heron J. The relationship between Caesarean section and subfertility in a population-based sample of 14 541 pregnancies. Hum Reprod 2002; 17(7): 1914-7.
 13. Towner D, Castro MA, Eby-Wilkens E, Gilbert WM. Effect of mode of delivery in nulliparous women on neonatal intracranial injury. N Engl J Med 1999; 341(23): 1709-14.
 14. Levine EM, Ghai V, Barton JJ, Strom CM. Mode of delivery and risk of respiratory diseases in newborns. Obstet Gynecol 2001; 97(3): 439-42.
 15. Miri Farahani L, Abbasi Shavazi M J. Caesarean section change trends in iran and some demographic factors associated with them in the past three decades. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2(3): 127-34. [In Persian].
 16. Movahed M, Enayat H, Ghaffarinasab E, Alborzi S, Mozafari R. related factors to choose cesarean rather than normal delivery among Shirazian pregnant women. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2(2): 78-83. [In Persian].
 17. Moore B. Appropriate technology for birth. The Lancet 1985; 326(8458): 787.
 18. Hamilton BE, Martin JA, Osterman MJ. Births: Preliminary Data for 2015. Natl Vital Stat Rep 2016; 65(3): 1-15.
 19. Bahadori F, Hakimi S, Heidarzade M. The trend of caesarean delivery in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2014; 19)Suppl 3): S67-S70.
 20. Alimohamadian M, Shariat M, Mahmoodi M, Ramezanzadeh F. The survey of impact of pregnant women's request in selected cesarean. Payesh 2003; 2(2): 133-9. [In Persian].
 21. Shariat M, Majlesi F, Azari S, Mahmoudi M. Cesaren section in maternity hospitals in Tehran, Iran. Payesh 2002; 1(3): 5-10. [In Persian].
 22. Mohamadbeigi A, Tabatabaee S H, Mohammad Salehi N, Yazdani M. Factors Influencing Cesarean Delivery Method in Shiraz Hospitals. Iran J Nurs Res 2009; 21(56): 37-45. [In Persian].
 23. Dehghani SL, Mehrolhasani N, Rastad H, Ebrahimi M, Motamed Jahromi M. Factors influencing Cesarean delivery in women visiting the women's pregnancy clinic in bam, iran. Journal of Health and Development 2012; 1(3): 237-43. [In Persian].
 24. Badiee S, Ravanshad Y, Azarfar A, Dastfan F, Babayi S, Mirzayi N. Survey of cesarean deliveries and their causes in hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences, Iran, 2011. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(66): 10-7. [In Persian].
 25. Rezaei M, Zand Vakili F, Shahavi R, Roshani D, Farhadifar F. Modes of delivery and maternal outcomes in women referred to Sanandaj Hospitals in 2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 18(85): 1-9. [In Persian].
 26. Naseh N, Khazaie T, Kianfar S, Dehghan R, Yoosefi S. Prevalence of Cesarean and its complications in women referring to Vali-e-Asr hospital. Mod Care J 2010; 7(1-2): 12-8. [In Persian].
 27. Khayyatian N, Nasiri S. Prevalence of Cesarean section and its causes in governmental obstetric hospitals of Kashan-2014. Journal of Health and Care 2016; 18(1): 28-36.
 28. Fabri RH, Murta EF. Socioeconomic factors and cesarean section rates. Int J Gynaecol Obstet 2002; 76(1): 87-8.
 29. Kenny LC, Lavender T, McNamee R, O'Neill SM, Mills T, Khashan AS. Advanced maternal age and adverse pregnancy outcome: evidence from a large contemporary cohort. PLoS One 2013; 8(2): e56583.
 30. Roos N, Sahlin L, Ekman-Ordeberg G, Kieler H, Stephansson O. Maternal risk factors for postterm pregnancy and cesarean delivery following labor induction. Acta Obstet Gynecol Scand 2010; 89(8): 1003-10.
 31. Trojner-Bregar A, Blickstein I, Lucovnik M, Steblovnik L, Verdenik I, Tul N. The relationship between cesarean section rate in term singleton pregnancies, maternal weight, and weight gain during pregnancy. J Perinat Med 2016; 44(4): 393-6.
 32. Rey E, Couturier A. The prognosis of pregnancy in women with chronic hypertension. Am J Obstet Gynecol 1994; 171(2): 410-6.
 33. Elvander C, Hogberg U, Ekeus C. The influence of fetal head circumference on labor outcome: a population-based register study. Acta Obstet Gynecol Scand 2012; 91(4): 470-5.