بررسی ویژگی‌های دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و علل بستری و فوت بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 94-1390

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات پیشین نشان داده است که بخش‌های مراقبت‌های ویژه با میزان بروز بالای مرگ و میر مواجه هستند، اما عوامل مؤثر در مرگ بیماران بستری در این بخش، به طور کامل بررسی نشده است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و علل بستری بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان در سال 1394 انجام شد.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، 400 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه انتخاب شدند و اطلاعات دموگرافیک و بالینی و بروز مرگ و میر و علت مرگ در آن‌ها تعیین و ثبت شد و نقش این عوامل در مرگ بیماران مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: از 400 بیمار بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه در سال‌های 94-1390، 138 نفر (5/34 درصد) فوت کردند که 44 نفر (9/31 درصد) در روز اول بستری، 55 بیمار (9/39 درصد) در فاصله‌ی زمانی 6-1 روز، 28 نفر (3/20 درصد) در فاصله‌ی 12-7 روز و 11 نفر (0/8 درصد) در فاصله‌ی زمانی 24-13 روز از موقع ورود به بخش مراقبت‌های ویژه فوت نمودند. از بین عوامل مورد بررسی، سن بیمار، وضعیت علایم حیاتی در بدو ورود، ابتلا به بیماری زمینه‌ای، زمان ورود به بخش مراقبت‌های ویژه و برخی یافته‌های آزمایشگاهی در مرگ بیماران تأثیر معنی‌داری داشتند.نتیجه‌گیری: میزان مرگ و میر در بخش مراقبت‌های ویژه بالا می‌باشد که عوامل مختلفی در آن نقش دارد. از این رو، لازم است امکانات و تجهیزات بخش‌های مراقبت‌های ویژه با توجه به ویژگی‌های بیماران و علل شایع مرگ و میر در این بخش فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic and Demographic Aspects and Causes of Hospitalization and Mortality in Patients Admitted to Intensive Care Units of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, during 2011-2015

نویسندگان [English]

 • Parviz Kashefi 1
 • Hosein Eghei 2
 • Maryam Khalifesoltani 3
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Previous studies showed that mortality rate in intensive care units is high but etiology of this problem has not been studied completely. So, this study aimed to determine epidemiologic and demographic aspects and causes of hospitalization and mortality in patients admitted to intensive care units.Methods: In a cross-sectional study, 400 patients hospitalized during 2011-2015 in intensive care units of Alzahra hospital, Isfahan, Iran, were studied. Demographic data, clinical findings, mortality, and causes of hospitalization were extracted from hospital records and role of the factors on the mortality were investigated.Findings: Of 400 hospitalized patients in intensive care units during 2011-2014, 138 (34.5%) died, 44 (31.9%) of them in the first day, 55 (39.9%) during 1st-6th days, 28 (20.3%) during 7th-12th days, and 11 (8.0%) during 13th-24th days after hospitalization in intensive care units. Among factors that related to mortality, vital signs at the entrance to intensive care unit, underlying disease, time of hospitalization in intensive care unit, and some of laboratory findings had significant effect on mortality.Conclusion: Mortality rate in intensive care units of Alzahra hospital is high. Therefore, special care facilities considering patient characteristics and causes of mortality in this sector should be provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospitalization
 • Mortality
 • Intensive Care Unit
 1. Abbasi S, Mahjobipoor H, Kashefi P, Massumi G, Aghadavoudi O, Farajzadegan Z, et al. The effect of lidocaine on reducing the tracheal mucosal damage following tracheal intubation. J Res Med Sci 2013; 18(9): 733-8.
 2. Aghadavoudi O, Kamran M, Masoudifar M. Comparison of two modes of ventilation after fast-track cardiac surgery: Adaptive support ventilation versus synchronized intermittent mandatory ventilation. Pak J Med Sci 2012; 28(2): 303-8.
 3. Eizadi-Mood N, Aghadavoudi O, Najarzadegan MR, Fard MM. Prevalence of delirium in opium users after coronary artery bypass graft surgery. Int J Prev Med 2014; 5(7): 900-6.
 4. Aghadavoudi O, Abbasi S, Kashefi P, Golparvar M, Habibzade M, Kazemi S. Evaluation of intravenous neostigmine infusion on tolerance of enteral nutrition in Intensive Care Unit patients. J Res Med Sci 2013; 18(9): 750-4.
 5. Berry AM, Davidson PM. Beyond comfort: oral hygiene as a critical nursing activity in the intensive care unit. Intensive Crit Care Nurs 2006; 22(6): 318-28.
 6. Saeidi M, Aghadavoudi O, Sadeghi MM, Mansouri M. The efficacy of preventive parasternal single injection of bupivacaine on intubation time, blood gas parameters, narcotic requirement, and pain relief after open heart surgery: A randomized clinical trial study. J Res Med Sci 2011; 16(4): 477-83.
 7. DeKeyser GF, Fink NF, Raanan O, Asher M, Bruttin M, Nun MB, et al. ICU nurses' oral-care practices and the current best evidence. J Nurs Scholarsh 2009; 41(2): 132-8.
 8. Browne JA, Evans D, Christmas LA, Rodriguez M. Pursuing excellence: development of an oral hygiene protocol for mechanically ventilated patients. Crit Care Nurs Q 2011; 34(1): 25-30.
 9. Adib-Hajbaghery M, Ansari A. Comparing nurses opinion and practice about mouth care for patients under mechanical ventilation. Zahedan J Res Med Sci 2012; 13(10): 19.
 10. Adib-Hajbaghery M, Ansari A, Azizi-Fini E. Oral care in ICU patients: a review of research evidence. Feyz 2011; 15(3): 280-93. [In Persian].
 11. Ranjbar H. Knowledge and attitude of ICUs nurses [MSc Thesis]. Urmia, Iran: Urmia University of Medical Sciences; 2009. [In Persian].
 12. Mohammadi H, Haghighi M. Survey relationship of mortality rate of hospitalized patients in ICU with different degrees of APACHE II. J Guilan Univ Med Sci 2006; 15(59): 85-90. [In Persian].
 13. Zohoor A, Pilevarzadeh M. Study of speed of offering services in emergency department at Kerman Bahonar Hospital in 2000. Razi J Med Sci 2003; 10(35): 413-20. [In Persian].
 14. Luyt CE, Combes A, Aegerter P, Guidet B, Trouillet JL, Gibert C, et al. Mortality among patients admitted to intensive care units during weekday day shifts compared with "off" hours. Crit Care Med 2007; 35(1): 3-11.
 15. Feizi E, Eydi M, Ansari M. Mortality rate and effective factors of patients in intensive care unit. J Ardabil Univ Med Sci 2008; 8(4): 420-3. [In Persian].