بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی در مرکز چشم‌پزشکی فیض در استان اصفهان بود.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی گذشته‌نگر بود که بر روی بیمارانی که در مرکز پزشکی فیض دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های 94-1390 تحت ویترکتومی عمیق قرار گرفته بودند، انجام شد. پرونده‌ی این بیماران، بررسی و اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات مربوط به جراحی ویترکتومی بیماران از آن استخراج شد و تحت آنالیز قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه، پرونده‌ی 2437 بیمار تحت ویترکتومی در سال‌های 94-1390 تحت بررسی قرار گرفت که میانگین سنی 40/17 ± 25/54 داشتند و 4/56 درصد آن‌ها مرد بودند. همچنین، 2/35 و 2/37 درصد بیماران به ترتیب دید در حد Hand motion و Finger count داشتند. عمل جراحی ویترکتومی در 2/49 درصد بیماران در چشم راست انجام شده بود. شایع‌ترین علت عمل جراحی ویترکتومی در بیماران، رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی (3/35 درصد) و پس از آن دکولمان شبکیه (3/29 درصد) بود. 5/7 درصد از بیماران سابقه‌ی ویترکتومی قبلی داشتند.نتیجه‌گیری: ویترکتومی از اعمال جراحی شایع در بیمارستان‌های چشم‌پزشکی است که بیشتر بر روی مردان، در رده‌ی سنی 70-50 سال و اغلب به دنبال رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی و دکولمان شبکیه انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic Assessment of Pars Plana Vitrectomy in Feyz Ophthalmology Center, Isfahan, Iran, during 2011 to 2015

نویسندگان [English]

 • Alireza Dehghani 1
 • Hasan Razmju 2
 • Heshmatollah Ghanbari 1
 • Farhad Fazel 1
 • Farzan Kianersi 1
 • Ali Salehi 3
 • Mohamadreza Akhlaghi 1
 • Yasaman Mohseni 4
1 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to evaluate the epidemiological characteristics of deep vitrectomy surgery at the Feiz Ophthalmology center in Isfahan, Iran.Methods: This was a retrospective descriptive study on patients underwent deep vitrectomy in Feiz Medical Center during 2011 to 2015. Reviewing patients' medical records and information including demographic data was done and the data were analyzed.Findings: In this study, 2437 patients undergoing deep vitrectomy were reviewed, with a mean age of 54.25 ± 17.40 years, of them, 56.4% were men. 35.2% and 37.2% of patients had visual acuity of hand motion and counting fingers, respectively. Vitrectomy was performed in right eye in 49.2% of the patients. The most common cause of vitrectomy was proliferative diabetic retinopathy (35.3%), followed by retinal detachment (29.3%). 7.5% of patients had a history of previous vitrectomy.Conclusion: Deep vitrectomy surgery is common in ophthalmology centers and is more common in men, and in the age category of 50-70 years. Generally, proliferative diabetic retinopathy and retinal detachment were the most common causes of deep vitrectomy in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epidemiology
 • Vitrectomy
 • Iran
 1. Peyman GA, Meffert SA, Chou F, Conway MD. Vitreoretinal surgical techniques. Boca Raton, FL: CRC Press; 2000.
 2. Vaughan D, Cook RD, Asbury T. General ophthalmology.Stamford, CT: Lange Medical Publications; 1971.
 3. Castellarin A, Grigorian R, Bhagat N, Del Priore L, Zarbin MA. Vitrectomy with silicone oil infusion in severe diabetic retinopathy. Br J Ophthalmol 2003; 87(3): 318-21.
 4. Peyman GA, Raichand M, Huamonte FU, Nagpal KC, Goldberg MF, Sanders DR. Vitrectomy in 125 eyes with diabetic vitreous haemorrhage. Br J Ophthalmol 1976; 60(11): 752-5.
 5. Yang SS, Jiang T. Vitrectomy combined with silicone oil tamponade in the treatment of severely traumatized eyes with the visual acuity of no light perception. Int J Ophthalmol 2013; 6(2): 198-203.
 6. Fujii GY, De Juan E Jr, Humayun MS, Pieramici DJ, Chang TS, Awh C, et al. A new 25-gauge instrument system for transconjunctival sutureless vitrectomy surgery. Ophthalmology 2002; 109(10): 1807-12.
 7. Fujii GY, De Juan E Jr, Humayun MS, Chang TS, Pieramici DJ, Barnes A, et al. Initial experience using the transconjunctival sutureless vitrectomy system for vitreoretinal surgery. Ophthalmology 2002; 109(10): 1814-20.
 8. Kellner L, Wimpissinger B, Stolba U, Brannath W, Binder S. 25-gauge vs 20-gauge system for pars plana vitrectomy: a prospective randomised clinical trial. Br J Ophthalmol 2007; 91(7): 945-8.
 9. Moradian S, Valaei M, Ahmadieh H, Soheylian M, Azarmina M, Dehghan MH, et al. Causes and results of vitrectomy for spontaneous non-diabetic vitreous hemorrhage. Bina J Ophthalmol 2006; 11(4): 470-8. [In Persian].
 10. Feghhi M, Farahi F, Moghaddasi A, Yadollahi M. The results of Pars Plana Vitrectomy in patients with Intraocular Foreign Body. Jentashapir 2017; 2012(3): 2-373.
 11. Moradian M, Ghadiri B, Ahmadieh H, Soheilian M, Azarmina M, Dehghan MH, et al. Results of vitrectomy in idiopathic macular hole. Bina J Ophthalmol 2006; 12(1): 14-22. [In Persian].
 12. Aghadoust D, Ahmadieh H, Soheylian M, Azarmina M, Dehghan MH, Mashayekhi A. Early vitrectomy for severe proliferative diabetic retinopathy in eyes with useful vision. Iran J Ophthalmol 2003; 16(1): 7-13.
 13. Parvaresh M, Baradaran EK, Bakhtiari P. Pars Plana Vitrectomy for Removing Intraocular Foreign Bodies: Visual and Anatomical Outcome, Complications and Prognostic Factors. 2001.
 14. da R Lucena D, Ribeiro JA, Costa RA, Barbosa JC, Scott IU, de Figueiredo-Pontes LL, et al. Intraoperative bleeding during vitrectomy for diabetic tractional retinal detachment with versus without preoperative intravitreal bevacizumab (IBeTra study). Br J Ophthalmol 2009; 93(5): 688-91.
 15. di Lauro R, De Ruggiero P, di Lauro R, di Lauro MT, Romano MR. Intravitreal bevacizumab for surgical treatment of severe proliferative diabetic retinopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2010; 248(6): 785-91.
 16. Yeh PT, Yang CM, Lin YC, Chen MS, Yang CH. Bevacizumab pretreatment in vitrectomy with silicone oil for severe diabetic retinopathy. Retina 2009; 29(6): 768-74.
 17. Lo WR, Kim SJ, Aaberg TM, Sr., Bergstrom C, Srivastava SK, Yan J, et al. Visual outcomes and incidence of recurrent vitreous hemorrhage after vitrectomy in diabetic eyes pretreated with bevacizumab (avastin). Retina 2009; 29(7): 926-31.
 18. Romano MR, Gibran SK, Marticorena J, Wong D, Heimann H. Can an intraoperative bevacizumab injection prevent recurrent postvitrectomy diabetic vitreous hemorrhage? Eur J Ophthalmol 2009; 19(4): 618-21.