شناسایی وضعیت مبنا برای مطالعات سونوگرافیک فاشیای توراکولمبار زنان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، رادیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه پزشکی ورزشی، دانشکده‌ی توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: فاشیا، بافت فیبری کلاژنی است که قسمتی از سیستم گسترده‌ی انتقال نیروی بدن را شکل می‌دهد. برای شناخت دقیق نقش این عامل غیر انقباضی و بسیار گسترده و تأمین کننده‌ی ثبات و غنی از گیرنده‌های عمقی، مطالعات زیادی مورد نیاز است. مطالعاتی که به بررسی فاشیای توراکولمبار موجود زنده پرداخته‌اند، به طور معمول از تکنیک‌های سونوگرافی بهره برده‌اند. با توجه به تنوع وضعیت‌های مورد مطالعه، مطالعه‌ی حاضر با هدف ارایه‌ی وضعیتی مبنا برای انجام این مطالعات انجام شد.روش‌ها: 53 آزمودنی سالم به صورت داوطلبانه با اعلام رضایت کتبی در این مطالعه شرکت داده شدند. سپس، با علامت‌گذاری 2 سانتی‌متری مهره‌ی L2-L3 و در وضعیت‌های دمر، نشسته و چهار دست و پا و در انتهای دم و بازدم در سمت راست و چپ ضخامت فاشیای توراکولمبار با استفاده از روش سونوگرافی ثبت شد.یافته‌ها: یافته‌های سونوگرافی در دو وضعیت دمر و نشسته نشان داد که ضخامت فاشیا در انتهای دم به طور معنی‌داری بیشتر از انتهای بازدم بود و این رابطه در هر دو طرف راست و چپ برقرار بود، اما در وضعیت چهار دست و پا، این رابطه معکوس شد؛ به گونه‌ای که ضخامت بافت فاشیا در انتهای بازدم، بیشتر از انتهای دم بود. از این رو، عامل تنفس بر ضخامت فاشیا و عامل وضعیت نیز بر تغییرات ضخامت فاشیا تأثیرگذار است.نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که رفتار فاشیای توراکولمبار در وضعیت‌های مختلف، متفاوت است. از طرفی تنفس نیز تعیین کننده‌ی رفتار فاشیا می‌باشد. از این رو، پیشنهاد می‌شود با اصلاح وضعیت و انجام تمرینات تنفسی، احتمال می‌رود در بلند مدت، تغییراتی در فاشیای توراکولمبار مشاهده گردد. همچنین، در انجام مطالعات سونوگرافیک، به طور حتمی باید به این دو عامل توجه ویژه‌ای شود. این مطالعه، وضعیت نشسته‌ی سمت راست و انتهای بازدم را به عنوان وضعیت مبنا در ارزیابی سونوگرافیک Thoracolumbar fascia (TLF) معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Base Position for Women’s Thoracolumbar Fascia Ultrasound

نویسندگان [English]

 • Amir Hussein Barati 1
 • SadrAldin Shoja’Aldin 2
 • Mehdi Karami 3
 • Mohammad Hussein Pourgharib-Shahi 4
 • Mina Haghighi 5
1 Associate Professor, Department of Sport Injury, School of Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sport Injury and Sport Biomechanics, School of Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Radiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Sport Medicine, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran
5 PhD Student, Department of Sport Injury, School of Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The role of noncontractile and wide elements of thoracolumbar fascia is miserable. Studies that examine the thoracolumbar fascia in living beings have often been used ultrasound techniques. Because of the variety of positions, we tried to identify base position to carry out these studies.Methods: Fifty three voluntaries entered the study. Then we did sonography in prone, sitting, and quadruped positions, after inspiration and respiration and at both sides at L3 level.Findings: Sonography findings showed that thoracolumbar fascia thickness at the end of inspiration was significantly more than thickness at the end of respiration at prone and sitting positions despite quadruped position at both sides. Therefore, breathing and position factors affected the fascia thickness. Lordosis angle in any of the studied states did not show significant and strong correlation with fascia thickness.Conclusion: The findings show that thoracolumbar fascia behavior is different in various positions; in addition, breathing determines different fascia behaviors. So, ultrasound studies should have particular attention to these two factors. Besides, we suggest that thoracolumbar fascia may have changes by breathing exercises and posture correction at long time. This study introduces the end of exhalation, sitting position, and right side as base position in thoracolumbar fascia ultrasonic evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Basic position
 • Thoracolumbar fascia
 • Ultrasound
 1. Schleip R, Duerselen L, Vleeming A, Naylor IL, Lehmann-Horn F, Zorn A, et al. Strain hardening of fascia: static stretching of dense fibrous connective tissues can induce a temporary stiffness increase accompanied by enhanced matrix hydration. J Bodyw Mov Ther 2012; 16(1): 94-100.
 2. Willard FH, Vleeming A, Schuenke MD, Danneels L, Schleip R. The thoracolumbar fascia: Anatomy, function and clinical considerations. J Anat 2012; 221(6): 507-36.
 3. Yahia L, Rhalmi S, Newman N, Isler M. Sensory innervation of human thoracolumbar fascia. An immunohistochemical study. Acta Orthop Scand 1992; 63(2): 195-7.
 4. Tesarz J, Hoheisel U, Wiedenhofer B, Mense S. Sensory innervation of the thoracolumbar fascia in rats and humans. Neuroscience 2011; 194: 302-8.
 5. Corey SM, Vizzard MA, Badger GJ, Langevin HM. Sensory innervation of the nonspecialized connective tissues in the low back of the rat. Cells Tissues Organs 2011; 194(6): 521-30.
 6. Schleip R. Fascial plasticity- a new neurobiological explanation: Part 1. J Bodyw Mov Ther 2003; 7(1): 11-9.
 7. Findley TW, Schleip R. Fascia research, basic science and implications for conventional and complementary health care. Munich, Germany: Elsevier GmbH, Urban and Fischer; 2007. p. 85-90.
 8. Langevin HM, Fox JR, Koptiuch C, Badger GJ, Greenan-Naumann AC, Bouffard NA, et al. Reduced thoracolumbar fascia shear strain in human chronic low back pain. BMC Musculoskelet Disord 2011; 12: 203.
 9. Gracovetsky S. Is the lumbodorsal fascia necessary? J Bodyw Mov Ther 2008; 12(3): 194-7.
 10. Bishop JH, Fox JR, Maple R, Loretan C, Badger GJ, Henry SM, et al. Ultrasound evaluation of the combined effects of thoracolumbar fascia injury and movement restriction in a porcine model. PLoS One 2016; 11(1): e0147393.
 11. Cao DY, Pickar JG. Thoracolumbar fascia does not influence proprioceptive signaling from lumbar paraspinal muscle spindles in the cat. J Anat 2009; 215(4): 417-24.
 12. Blanquet M, Domingo T, Ortiz JC. Ultrasound study of thoracolumbar fascia and surrounding tissues in chronic low back pain before and after spinal manipulative therapy. Proceedings of the 7th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain; 2010 Nov 9-12; Los Angeles, CA.
 13. Carslake R. An experimental study to assess the potential of ultrasound to explore the mechanical role of the thoracolumbar fascia in spinal function [Thesis]. London, UK: British School of Osteopathy; 2010. p. 15-20
 14. Langevin HM, Stevens-Tuttle D, Fox JR, Badger GJ, Bouffard NA, Krag MH, et al. Ultrasound evidence of altered lumbar connective tissue structure in human subjects with chronic low back pain. BMC Musculoskelet Disord 2009; 10: 151.
 15. Schleip R, Klingler W, Lehmann-Horn F. Active contraction of the thoracolumbar fascia - Indications of a new factor in low back pain research with implications for manual therapy. Proceedings of the 5th interdisciplinary world congress on low back and pelvic pain; 2014 Nov 10-13; Melbourne, Australia.
 16. Gracovetsky S, Farfan HF, Lamy C. The mechanism of the lumbar spine. Spine (Phila Pa 1976) 1981; 6(3): 249-62.
 17. Adams MA, Dolan P. How to use the spine, pelvis, and legs effectively in lifting A2 - Vleeming, Andry. In: Mooney V, Stoeckart R, Wilson P, editors. Movement, stability and lumbopelvic pain. 2th ed. Edinburgh, Scotland: Churchill Livingstone; 2007. p. 167-83.
 18. Schleip R, Jager H, Klingler W. What is 'fascia'? A review of different nomenclatures. J Bodyw Mov Ther 2012; 16(4): 496-502.