نقش فعالیت بدنی در تنظیم عوامل رشد عصبی (Brain-Derived Neurotrophic Factor یا BDNF و Nerve Growth Factor یا NGF) در مبتلایان به Multiple Sclerosis: مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه نورولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: Multiple Sclerosis (MS) یک عامل ناتوانی عصبی شایع در بزرگ‌سالان و یک بیماری خود ایمن با مکانیسم ناشناخته و پیچیده است که با آسیب آکسونی و دمیلینه شدن نورون‌های سیستم عصبی مرکزی مشخص می‌شود. یکی از مکانیسم‌های مطرح در بیماری‌زایی MS، عوامل رشد عصبی هستند. از طرفی، فعالیت بدنی می‌تواند یکی از مکانیسم‌های مؤثر در تنظیم عوامل رشد عصبی در افراد مبتلا به MS باشد. هدف از انجام این مطالعه‌ی مروری، بررسی نظام‌مند تأثیر فعالیت بدنی بر عوامل رشد عصبی در افراد مبتلا به MS است.روش‌ها: مطالعه‌ی مروری نظام‌مند، بر اساس واژه‌های سیستم Medical subject headings در پایگاه‌های اطلاعاتی Pubmed، Googlescholar، Sciencedirect و Springer به زبان انگلیسی و پایگاه‌های اطلاعاتی Magiran و SID به زبان فارسی انجام شد. معیارهای انتخاب مطالعه، شامل فارسی یا انگلیسی بودن زبان مقاله، بازه‌ی زمانی 15 سال اخیر، تمرکز صرف مطالعه بر روی مبتلایان به MS، مداخله‌ی ورزشی یا فعالیت بدنی در مبتلایان به MS به همراه ارزیابی عوامل رشد عصبی بود. روش کار مطالعات، با استفاده از مقیاس Physiotherapy evidence database ارزیابی شد.یافته‌ها: از بین 161 مطالعه‌ی مورد بررسی، 9 مطالعه شرایط مورد نظر را داشتند. میانگین شاخص Physiotherapy evidence database مطالعات مرور شده 55/6 بود. مطالعات اغلب از Brain-derived neurotrophic factor (8 مطالعه) و Nerve growth factor (4 مطالعه) استفاده کرده بودند. نتایج اغلب مطالعات نشان داد که فعالیت بدنی منجر به افزایش Brain-derived neurotrophic factor می‌شود، اما تغییرات معنی‌دار Nerve growth factor را به دنبال ندارد.نتیجه‌گیری: فعالیت بدنی منظم، می‌تواند به عنوان یک روش درمانی کمکی در بیماری MS مورد توجه باشد و از طریق تنظیم عوامل رشد عصبی و به خصوص Brain-derived neurotrophic factor، بر روند بیماری MS مؤثر باشد؛ هر چند برای اثبات قطعی این یافته، انجام مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Physical Activity on Modulation of Nerve Growth Factors [Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and Nerve Growth Factor (NGF)] in Patients with Multiple Sclerosis: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Motahareh Mokhtarzadeh 1
 • Rohollah Ranjbar 2
 • Nastaran Majdinasab 3
 • Raoof Negaresh 4
1 MSc Student, Department of Sport Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Jundishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
4 PhD Student, Department of Sport Physiology, School of Humanity, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Multiple sclerosis is a common cause of neurological disability in adults and a disease with largely unknown and complex etiology that characterizes with axonal damage and central nervous system demyelination. One of the mechanisms involved in the pathogenesis of multiple sclerosis is nerve growth factors. On the other hand, physical activity can be one of the effective mechanisms in modulation of neural growth factors in patients with multiple sclerosis. The purpose of this review was the systematic investigation of the effect of physical activity on nerve growth factors in ppatients with multiple sclerosis.Methods: A systematic review was made based on Medical Subject Headings system word on the databases of Pubmed, Googlescholar, Sciencedirect and Springer in English and the databases of Magiran and (SID) in Persian. The inclusion criteria were studies published in English or Persian, during a 15-year period, only in patients with multiple sclerosis, with sport or physical activity intervention, and assessment of nerve growth factors. Methodology assessed through Physiotherapy Evidence Database scale.Findings: Between 161 reviewed studies, 9 that had the criteria were selected. Physiotherapy Evidence Database scale mean was 6.55. Studies had mostly assessed brain-derived neurotrophic factor (BDNF) (8 studies) and nerve growth factor (NGF) (4 studies). Most of the results indicated that physical activity lead to an increase in brain-derived neurotrophic factor but is not associated with significant changes in nerve growth factor.Conclusion: Although further studies are needed, regular physical activity can be considered as an adjuvant therapy in multiple sclerosis. It can affect multiple sclerosis disease process through regulation of nerve growth factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Physical Activity
 • Multiple Sclerosis
 • Brain-derived neurotrophic factor
 • Nerve growth factor
 1. Torabipour A, Asl ZA, Majdinasab N, Ghasemzadeh R, Tabesh H, Arab M. A study on the direct and indirect costs of multiple sclerosis based on expanded disability status scale score in Khuzestan, Iran. Int J Prev Med 2014; 5(9): 1131-8.
 2. Frota ER, Rodrigues DH, Donadi EA, Brum DG, Maciel DR, Teixeira AL. Increased plasma levels of brain derived neurotrophic factor (BDNF) after multiple sclerosis relapse. Neurosci Lett 2009; 460(2): 130-2.
 3. Chahkhoie M, Shariati A, Majdi Nasab N, Asadizaker M, Latifi M, Chahkhoie F, et al. Collaborative care model effect on multiple sclerosis(MS) patients' lifestyle. Jundishapur J Chronic Dis Care 2013; 2(3): 47-56.
 4. Mokhtarzade M, Mahdinasab N, Rohollah R, Negaresh R. The effect of regular physical activity on some cytokines in people with multiple sclerosis: A systemic review. Sport Physiol 2017. [In Press]. [In Persian].
 5. Kargar M. Changes in quality of life and fatigue in women with multiple sclerosis after 8 weeks of aquatic exercise training. J Fundam Ment Health 2010; 12(47): 562-73. [In Persian].
 6. Mokhtarzade M, Ranjbar R, Majdinasab N, Patel D, Molanouri SM. Effect of aerobic interval training on serum IL-10, TNFalpha, and adipokines levels in women with multiple sclerosis: Possible relations with fatigue and quality of life. Endocrine 2017; 57(2): 262-71.
 7. Mokhtarzade M, Ranjbar R, Majdinasab N. The Relationship between the values of leptin, interlukin-10, and TNFα with fatigue and aerobic capacity in women with multiple sclerosis. Shefaye Khatam 2017; 5(3): 1-10. [In Persian].
 8. Mahmoudian A, Hosseini E. Using complementary and alternative medicine in multiple sclerosis. J Isfahan Med Sch 2017; 32(320): 2501-10. [In Persian].
 9. Mokhtarzadeh M, Majdinasab N, Negaresh R, Ranjbar R. Association of relapse of multiple sclerosis with increased serum levels of leptin and decreased aerobic capacity in women. J Isfahan Med Sch 2016; 34(403): 1251-5. [In Persian].
 10. Monjezi S, Negahban H, Tajali S, Yadollahpour N, Majdinasab N. Effects of dual-task balance training on postural performance in patients with Multiple Sclerosis: a double-blind, randomized controlled pilot trial. Clin Rehabil 2017; 31(2): 234-41.
 11. Wens I, Dalgas U, Stenager E, Eijnde BO. Risk factors related to cardiovascular diseases and the metabolic syndrome in multiple sclerosis - a systematic review. Mult Scler 2013; 19(12): 1556-64.
 12. Mokhtarzade M, Ranjbar R, Majdinasab N. The effect of interval aerobic training on some functional factors, quality of life, fatigue and sleep in women with multiple sclerosis. Daneshvar Med 2016; 24(125): 67-76. [In Persian].
 13. Alvarenga-Filho H, Sacramento PM, Ferreira TB, Hygino J, Abreu JE, Carvalho SR, et al. Combined exercise training reduces fatigue and modulates the cytokine profile of T-cells from multiple sclerosis patients in response to neuromediators. J Neuroimmunol 2016; 293: 91-9.
 14. Dinoff A, Herrmann N, Swardfager W, Liu CS, Sherman C, Chan S, et al. The effect of exercise training on resting concentrations of peripheral brain-derived neurotrophic factor (BDNF): A meta-analysis. PLoS One 2016; 11(9): e0163037.
 15. Leech KA, Hornby TG. High-intensity locomotor exercise increases brain-derived neurotrophic factor in individuals with incomplete spinal cord injury. J Neurotrauma 2017; 34(6): 1240-8.
 16. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L, et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108(7): 3017-22.
 17. Aberg MAI, Pedersen NL, Toren K, Svartengren M, Backstrand Br, Johnsson T, et al. Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood. Proceedings of the National Academy of Sciences 2009; 106(49): 20906-11.
 18. Vaynman S, Ying Z, Gomez-Pinilla F. Hippocampal BDNF mediates the efficacy of exercise on synaptic plasticity and cognition. Eur J Neurosci 2004; 20(10): 2580-90.
 19. Huang T, Larsen KT, Ried-Larsen M, Moller NC, Andersen LB. The effects of physical activity and exercise on brain-derived neurotrophic factor in healthy humans: A review. Scand J Med Sci Sports 2014; 24(1): 1-10.
 20. Pedersen BK, Pedersen M, Krabbe KS, Bruunsgaard H, Matthews VB, Febbraio MA. Role of exercise-induced brain-derived neurotrophic factor production in the regulation of energy homeostasis in mammals. Exp Physiol 2009; 94(12): 1153-60.
 21. Chaldakov GN, Tonchev AB, Aloe L. NGF and BDNF: From nerves to adipose tissue, from neurokines to metabokines. Riv Psichiatr 2009; 44(2): 79-87.
 22. Knaepen K, Goekint M, Heyman EM, Meeusen R. Neuroplasticity - exercise-induced response of peripheral brain-derived neurotrophic factor: a systematic review of experimental studies in human subjects. Sports Med 2010; 40(9): 765-801.
 23. Coelho FG, Gobbi S, Andreatto CA, Corazza DI, Pedroso RV, Santos-Galduroz RF. Physical exercise modulates peripheral levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF): a systematic review of experimental studies in the elderly. Arch Gerontol Geriatr 2013; 56(1): 10-5.
 24. Latimer-Cheung AE, Martin Ginis KA, Hicks AL, Motl RW, Pilutti LA, Duggan M, et al. Development of evidence-informed physical activity guidelines for adults with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 2013; 94(9): 1829-36.
 25. Briken S, Rosenkranz SC, Keminer O, Patra S, Ketels G, Heesen C, et al. Effects of exercise on Irisin, BDNF and IL-6 serum levels in patients with progressive multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2016; 299: 53-8.
 26. Wens I, Keytsman C, Deckx N, Cools N, Dalgas U, Eijnde BO. Brain derived neurotrophic factor in multiple sclerosis: effect of 24 weeks endurance and resistance training. Eur J Neurol 2016; 23(6): 1028-35.
 27. Bansi J, Bloch W, Gamper U, Kesselring J. Training in MS: influence of two different endurance training protocols (aquatic versus overland) on cytokine and neurotrophin concentrations during three week randomized controlled trial. Mult Scler 2013; 19(5): 613-21.
 28. Castellano V, White LJ. Serum brain-derived neurotrophic factor response to aerobic exercise in multiple sclerosis. J Neurol Sci 2008; 269(1-2): 85-91.
 29. Schulz KH, Gold SM, Witte J, Bartsch K, Lang UE, Hellweg R, et al. Impact of aerobic training on immune-endocrine parameters, neurotrophic factors, quality of life and coordinative function in multiple sclerosis. J Neurol Sci 2004; 225(1-2): 11-8.
 30. Gold SM, Schulz KH, Hartmann S, Mladek M, Lang UE, Hellweg R, et al. Basal serum levels and reactivity of nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor to standardized acute exercise in multiple sclerosis and controls. J Neuroimmunol 2003; 138(1-2): 99-105.
 31. Saghebjoo M, Dehghani Firouzabadi M, Etesami M, Mahmudzadeh T. Effect of pilates training on serum levels of brain-derived neurotrophic factor, malondialdehyde and total antioxidant capacity in women with multiple sclerosis. Sport Physiology 2016; 8(30): 143-58.
 32. Moghadasi M, Edalatmanesh M, Moeini A, Nematollahzadeh mahani M S, Arvin H. Effect of 8 weeks resistance training on plasma levels of nerve growth factor and interlukin-6 in female patients with multiple sclerosis. Iran South Med J 2015; 18(3): 527-37. [In Persian].
 33. Moghadasi M, Edalat Manesh M A, Moeini A, Namatollahzadeh M. Effects of eight weeks resistance training on brain derived neurotrophic factor in female patients with multiple sclerosis. Koomesh 2015; 17(1): 152-9. [In Persian].
 34. Sa MJ. Exercise therapy and multiple sclerosis: a systematic review. J Neurol 2014; 261(9): 1651-61.
 35. Waschbisch A, Tallner A, Pfeifer K, Maurer M. Multiple sclerosis and exercise : effects of physical activity on the immune system. Nervenarzt 2009; 80(6): 688-92. [In German].
 36. Florindo M. Inflammatory cytokines and physical activity in multiple sclerosis. ISRN Neurol 2014; 2014: 151572.
 37. Heesen C, Gold SM, Hartmann S, Mladek M, Reer R, Braumann KM, et al. Endocrine and cytokine responses to standardized physical stress in multiple sclerosis. Brain Behav Immun 2003; 17(6): 473-81.
 38. Ferris LT, Williams JS, Shen CL. The effect of acute exercise on serum brain-derived neurotrophic factor levels and cognitive function. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(4): 728-34.
 39. Rojas VS, Struder HK, Vera WB, Schmidt A, Bloch W, Hollmann W. Acute BDNF and cortisol response to low intensity exercise and following ramp incremental exercise to exhaustion in humans. Brain Res 2006; 1121(1): 59-65.
 40. Rasmussen P, Brassard P, Adser H, Pedersen MV, Leick L, Hart E, et al. Evidence for a release of brain-derived neurotrophic factor from the brain during exercise. Exp Physiol 2009; 94(10): 1062-9.
 41. Biojone C, Casarotto PC, Joca SR, Castren E. Interplay between nitric oxide and brain-derived neurotrophic factor in neuronal plasticity. CNS Neurol Disord Drug Targets 2015; 14(8): 979-87.
 42. Negaresh R, Ranjbar R, Habibi A, Gharibvand MM. Comparison of resistance training on muscle volume and cross section area and some anabolic and catabolic factor in elderly and young men [MSc Thesis]. Ahvaz, Iran: School of Sport Science, Shahid Chamran University; 2015. [In Persian].
 43. Ullrich A, Gray A, Berman C, Dull TJ. Human beta-nerve growth factor gene sequence highly homologous to that of mouse. Nature 1983; 303(5920): 821-5.
 44. Aloe L, Iannitelli A, Triaca V. Nerve growth factor and multiple sclerosis: studies on animal models and in humans. Ann Ist Super Sanita 2004; 40(1): 89-99. [In Italian].
 45. Balducci S, Iacobellis G, Parisi L, Di BN, Calandriello E, Leonetti F, et al. Exercise training can modify the natural history of diabetic peripheral neuropathy. J Diabetes Complications 2006; 20(4): 216-23.
 46. Manni L, Rocco ML, Bianchi P, Soligo M, Guaragna M, Barbaro SP, et al. Nerve growth factor: basic studies and possible therapeutic applications. Growth Factors 2013; 31(4): 115-22.
 47. Joo W, Hippenmeyer S, Luo L. Neurodevelopment. Dendrite morphogenesis depends on relative levels of NT-3/TrkC signaling. Science 2014; 346(6209): 626-9.
 48. Chung JY, Kim MW, Bang MS, Kim M. Increased expression of neurotrophin 4 following focal cerebral ischemia in adult rat brain with treadmill exercise. PLoS One 2013; 8(3): e52461.
 49. Eslami R, Gharakhanlou R, Mowla J, Rajabi H, Mohammadkhani R. Effect of resistance exercise on protein content and mrna expression of NT 4/5 In rat slow and fast muscles. J Gorgan Univ Med Sci 2014; 16(1): 35-41. [In Persian].
 50. Abolfathi F, Ranjbar R, Shakerian S, Yazdan Panah L. The effect of eight weeks aerobic interval training on adiponectin serum levels, lipid profile and hs-crp in women with type II diabetes. Int J Endocrinol Metab 2015; 17(4): 316-24. [In Persian].
 51. Mokhtarzade M, Ranjbar R, Majdinasab N, Patel D, Molanouri SM. Effect of aerobic interval training on serum IL-10, TNFalpha, and adipokines levels in women with multiple sclerosis: possible relations with fatigue and quality of life. Endocrine 2017; 57(2): 262-71.
 52. Erickson KI, Miller DL, Roecklein KA. The aging hippocampus: interactions between exercise, depression, and BDNF. Neuroscientist 2012; 18(1): 82-97.
 53. Griffin EW, Mullally S, Foley C, Warmington SA, O'Mara SM, Kelly AM. Aerobic exercise improves hippocampal function and increases BDNF in the serum of young adult males. Physiol Behav 2011; 104(5): 934-41.