عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی داروسازی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اسکولیوز به انحنای جانبی در ستون فقرات گفته می‌شود. با توجه به این که عوارض بعد از عمل جراحی در این بیماران شایع است، مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی میزان عوارض بعد از عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار در بیماران بالغ مبتلا به اسکولیوز با علت ناشناخته انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، میزان عوارض بعد از عمل جراحی در 93 بیمار دچار اسکولیوز با علت ناشناخته که تحت عمل جراحی فیوژن خلفی به همراه ابزار بودند، بررسی شد. نمونه‌گیری به روش آسان با مراجعه به پرونده‌های این بیماران انجام شد. همچنین، اسکولیوز بیماران بر اساس نوع بد شکلی به 4 گروه (طولی C شکل، توراسیک، توراکولومبار/لومبار و Double curve) تقسیم و عوارض آن مقایسه گردید.یافته‌ها: مشکلات تنفسی بعد از عمل جراحی، در 4 گروه بد شکلی اسکولیوز با هم اختلاف معنی‌داری داشت (009/0 = P). همچنین، میزان عوارض بعد از عمل 35 مورد بود که 20 مورد از آن مربوط به عوارض ریوی بعد از عمل جراحی بود.نتیجه‌گیری: میزان عوارض بعد از عمل جراحی در بیماران دچار اسکولیوز با علت ناشناخته که تحت عمل جراحی فیوژن خلفی با ابزار هستند، شایع می‌باشد. عوارض ریوی، شایع‌ترین عوارض بعد از عمل جراحی در این بیماران هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postoperative Complications of Posterior Fusion with Instrumentation in Adult Patients with Idiopathic Scoliosis

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Etemadifar 1
 • Ali Andalib 2
 • Ashkan Talifi 3
 • Yasaman Seyedyousefi 4
1 Associate Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Pharmacy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Scoliosis is lateral curvature of the spine and postoperative complications are common in these patients. This study aimed to evaluate these complications in adult patients with idiopathic scoliosis.Methods: In this cross-sectional study, postoperative complications of posterior fusion with instrumentation were evaluated in the 93 adult patients. Convenience sampling method was used and patients were allocated into 4 groups of scoliosis deformity types (Long c, thoracic, thoracolumbar/lumbar, and double curve). Complications were compared between the 4 groups.Findings: There was a significant difference between the 4 groups regarding postoperative respiratory complications (P = 0.009). There were 35 cases with postoperative complications of them, 20 cases had respiratory complications.Conclusion: Postoperative complications are common in the adult patients with idiopathic scoliosis undergoing posterior fusion with instrumentation. Postoperative respiratory complications are the most common one in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scoliosis
 • Postoperative complications
 • Spinal fusion
 1. Asher MA, Burton DC. Adolescent idiopathic scoliosis: Natural history and long term treatment effects. Scoliosis 2006; 1(1): 2.
 2. Giampietro PF, Blank RD, Raggio CL, Merchant S, Jacobsen FS, Faciszewski T, et al. Congenital and idiopathic scoliosis: Clinical and genetic aspects. Clin Med Res 2003; 1(2): 125-36.
 3. Shands AR, Jr., Eisberg HB. The incidence of scoliosis in the state of Delaware; a study of 50,000 minifilms of the chest made during a survey for tuberculosis. J Bone Joint Surg Am 1955; 37-A(6): 1243-9.
 4. Smith PL, Donaldson S, Hedden D, Alman B, Howard A, Stephens D, et al. Parents' and patients' perceptions of postoperative appearance in adolescent idiopathic scoliosis. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31(20): 2367-74.
 5. Abumi K, Panjabi MM, Kramer KM, Duranceau J, Oxland T, Crisco JJ. Biomechanical evaluation of lumbar spinal stability after graded facetectomies. Spine (Phila Pa 1976) 1990; 15(11): 1142-7.
 6. Aebi M. The adult scoliosis. Eur Spine J 2005; 14(10): 925-48.
 7. Bradford DS, Tay BK, Hu SS. Adult scoliosis: surgical indications, operative management, complications, and outcomes. Spine (Phila Pa 1976) 1999; 24(24): 2617-29.
 8. Isaacs RE, Hyde J, Goodrich JA, Rodgers WB, Phillips FM. A prospective, nonrandomized, multicenter evaluation of extreme lateral interbody fusion for the treatment of adult degenerative scoliosis: perioperative outcomes and complications. Spine (Phila Pa 1976) 2010; 35(26 Suppl): S322-S330.
 9. Cho KJ, Suk SI, Park SR, Kim JH, Kim SS, Choi WK, et al. Complications in posterior fusion and instrumentation for degenerative lumbar scoliosis. Spine (Phila Pa 1976) 2007; 32(20): 2232-7.
 10. Tang H, Zhu J, Ji F, Wang S, Xie Y, Fei H. Risk factors for postoperative complication after spinal fusion and instrumentation in degenerative lumbar scoliosis patients. J Orthop Surg Res 2014; 9(1): 15.
 11. Phillips JH, Knapp DR, Jr., Herrera-Soto J. Mortality and morbidity in early-onset scoliosis surgery. Spine (Phila Pa 1976) 2013; 38(4): 324-7.
 12. Mohamad F, Parent S, Pawelek J, Marks M, Bastrom T, Faro F, et al. Perioperative complications after surgical correction in neuromuscular scoliosis. J Pediatr Orthop 2007; 27(4): 392-7.
 13. Kasliwal MK, Smith JS, Shaffrey CI, Carreon LY, Glassman SD, Schwab F, et al. Does prior short-segment surgery for adult scoliosis impact perioperative complication rates and clinical outcome among patients undergoing scoliosis correction? J Neurosurg Spine 2012; 17(2): 128-33.