بررسی تأثیر استفاده از فیلرهای Homograft در اصلاح اسکارهای آتروفیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه جراحی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اسکارهای آتروفیک، از جمله معضلات جراحی پلاستیک به شمار می‌رود که تاکنون چندین روش از جمله Dermofat graft و تزریق چربی جهت درمان آن به کار گرفته شده است، اما نتایج به دست آمده متفاوت و در بعضی موارد متناقض می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی تأثیر Dermofat graft و تزریق چربی در بهبود اسکارهای آتروفیک انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی که در سال‌های 95-1394 در بیمارستان‌های الزهرا (س) و امام موسی کاظم (ع) اصفهان صورت گرفت، 50 بیمار مبتلا به اسکار آتروفیک در دو گروه 25 نفره توزیع شدند. گروه اول تحت تزریق چربی و گروه دوم تحت Dermofat graft قرار گرفتند. بیماران دو گروه 3 و 6 ماه بعد از درمان با استفاده از معیار Vancouver، از نظر وضعیت اسکار، وضعیت بهبودی و عوارض بررسی و مقایسه گردیدند.یافته‌ها: در دو گروه تحت Dermofat graft و تزریق چربی به ترتیب 8 (32 درصد) و 7 (28 درصد) نفر بهبودی مطلوبی داشتند و وضعیت پوست ناحیه‌ی اسکار، شبیه پوست ناحیه‌ی مجاور بود، اما اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشد (760/0 = P). در عین حال، وضعیت اسکار قبل و 6 ماه بعد از درمان نیز در هر دو گروه مطلوب‌تر شده بود.نتیجه‌گیری: هر دو روش Dermofat graft و تزریق چربی تأثیر نسبی در درمان اسکارهای آتروفیک داشت، اما برای نتیجه‌گیری مطلوب و کامل، لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Homograft Fillers on the Correction of Atrophic Scars

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Omranifard 1
 • Saeidreza Baezzat 2
1 Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Atrophic scars and skin damage are of the problems in plastic surgery for which several treatment methods including dermofat and fat injections have been used so far; but the results vary and are sometimes contradictory. This study aimed to compare the effect of dermofat and fat injections on the treatment of atrophic scars.Methods: In a clinical trial during 2015 and 2016 in Alzahra and Imam Musa Kazim hospitals, Isfahan, Iran, 50 patients with atrophic scars were distributed in two groups of 25 treating by fat and dermofat injection, respectively. The two groups were evaluated and compared 6 and 12 months after treatment and their scar condition, recovery, and complications were examined.Findings: In dermofat graft and fat injection groups, 8 (32%) and 7 (28%) patients had a good recovery, and the condition of the scar on their skin resembled the skin of the adjacent area; but no significant difference was observed between the two groups (P = 0.760). The scar condition compared to before treatment and six months after the treatment in both groups was more favorable.Conclusion: Both fat injection and dermofat graft have relative effectiveness in the treatment of atrophic scars and more studies are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scar
 • Dermal filler
 • Intradermal injections
 1. Beer K. A single-center, open-label study on the use of injectable poly-L-lactic acid for the treatment of moderate to severe scarring from acne or varicella. Dermatol Surg 2007; 33(Suppl 2): S159-S167.
 2. Rivera AE. Acne scarring: A review and current treatment modalities. J Am Acad Dermatol 2008; 59(4): 659-76.
 3. Goodman GJ, Baron JA. The management of postacne scarring. Dermatol Surg 2007; 33(10): 1175-88.
 4. Miteva M, Romanelli P. Hypertrophic and keloidal scars. In: Tosti A, Pie De Padova M, Beer K, editors. Acne scars: Classification and treatment. London, UK: Informa Healthcare; 2010. p. 11–110.
 5. Shockman S, Paghdal KV, Cohen G. Medical and surgical management of keloids: A review. J Drugs Dermatol 2010; 9(10): 1249-57.
 6. Babuccu B, Babuccu O, Yurdakan G, Ankarali H. The effect of the Botulinum toxin-A on craniofacial development: An experimental study. Ann Plast Surg 2009; 63(4): 449-56.
 7. Ozkan SB, Kir E, Dayanir V, Dundar SO. Botulinum toxin A in the treatment of adherence syndrome. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2003; 34(5): 391-5.
 8. Sherris DA, Gassner HG. Botulinum toxin to minimize facial scarring. Facial Plast Surg 2002; 18(1): 35-9.
 9. Gassner HG, Sherris DA, Otley CC. Treatment of facial wounds with botulinum toxin A improves cosmetic outcome in primates. Plast Reconstr Surg 2000; 105(6): 1948-53.
 10. Pu LL, Coleman SR, Cui X, Ferguson RE, Jr., Vasconez HC. Autologous fat grafts harvested and refined by the Coleman technique: A comparative study. Plast Reconstr Surg 2008; 122(3): 932-7.
 11. Mojallal A, Lequeux C, Shipkov C, Breton P, Foyatier JL, Braye F, et al. Improvement of skin quality after fat grafting: clinical observation and an animal study. Plast Reconstr Surg 2009; 124(3): 765-74.
 12. Salgarello M, Visconti G, Rusciani A. Breast fat grafting with platelet-rich plasma: A comparative clinical study and current state of the art. Plast Reconstr Surg 2011; 127(6): 2176-85.
 13. Omranifard M, Dehmordeiae M. A comparative study on results of the application of strip and punch forms of dermofat graft in the animal model (dogs). J Isfahan Med Sch 2011; 28(123): 1907-16. [In Persian].
 14. Rigotti G, Marchi A, Galie M, Baroni G, Benati D, Krampera M, et al. Clinical treatment of radiotherapy tissue damage by lipoaspirate transplant: A healing process mediated by adipose-derived adult stem cells. Plast Reconstr Surg 2007; 119(5): 1409-22.