ارزیابی زیرسیستم‏ پرونده‌ی پزشکی الکترونیک بیمارستان‌های آموزشی بر اساس شاخص‏های ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استفاده از شیوه‌ی تحلیل سلسله مراتبی در سال 1395

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و فن‌آوری ‏اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع ‏رسانی‏ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی و مرکز تحقیقات فن‏آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، ایران

چکیده

مقدمه: سیستم پرونده‌ی پزشکی الکترونیک (Electronic medical record system یا EMRS)، یکی از مهم‌ترین زیرسیستم‏های سیستم اطلاعات بیمارستان است که نقش مهمی در مستندسازی صائب، دسترسی بیمار و پزشک به اطلاعات پرونده در هر زمان و مکان، کاهش خطاهای پزشکی و بهبود کیفیت مراقبت بیمار دارد. مطالعه‌ی حاضر، با هدف رتبه‏بندی سیستم پرونده‌ی پزشکی الکترونیک بر بستر سیستم‌های اطلاعات بیمارستان‏های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1395 انجام شد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر تحلیلی- مقطعی و از نوع کاربردی بود. جامعه‌ی آماری در مرحله‌ی اول، شامل 8 نفر از کاربران زیرسیستم‏ پرونده‌ی پزشکی الکترونیک و در مرحله‌ی دوم، دربردارنده‌ی سیستم‏های اطلاعات بیمارستان موجود در بیمارستان‏های آموزشی بود. پرسش‌نامه‏ای بر اساس چک‏لیست شاخص‏های ارزیابی سیستم‏های اطلاعات بیمارستانی وزارت‏ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و 16 مؤلفه‌ی مرتبط با زیرسیستم پرونده‌ی پزشکی الکترونیک آن از منظر پزشکان با شیوه‌ی تحلیل سلسله مراتبی (Analytical hierarchy process یا AHP) در نرم‌افزار Excel وزن‏دهی گردید. سپس، با استفاده از چک‌ لیست پیش‌گفته و شیوه‌ی وزن‏دهی ساده (Simple Additive Weighting یا SAW)، پرونده‌ی پزشکی الکترونیک سیستم‏های سایان‏رایان، پویا سامانه، کوثرو رایاوران رتبه‏بندی شد.یافته‌ها: میزان رعایت شاخص‏های زیرسیستم پرونده‌ی پزشکی الکترونیک در سیستم اطلاعات کوثر 100 درصد، در سیستم اطلاعات سایان‏رایان 81/84 درصد، در سیستم اطلاعات رایاوران 49/78 درصد و در سیستم اطلاعات پویا سامانه 33/28 درصد بود.نتیجه‌گیری: سیستم اطلاعات کوثر رتبه‌ی نخست و سیستم اطلاعات پویا سامانه، کمترین رتبه را به خود اختصاص داد. وزن‏دهی به چک‏ لیست ارزیابی سیستم پرونده‌ی پزشکی الکترونیک وزارتخانه با رویکرد کاربر محور، از دیگر دستاوردهای این مطالعه بود که به واسطه‌ی آن، می‏توان به رتبه‏بندی واقع‏گرایانه‏تر سیستم‏های اطلاعات بیمارستان پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Electronic Medical Record Subsystem of Educational Hospitals According to Iranian Ministry of Health and Medical Education Assessment Indicators Using Analytical Hierarchy Process in 2016

نویسندگان [English]

 • Mahtab Kasaei-Esfahani 1
 • Maryam Jahanbakhsh 2
 • Abbas Sheikh-Aboumasoudi 3
1 MSc Student, Department of Management and Health Information Technology, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management and Health Information Technology, School of Management and Medical Information AND Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, School of Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Background: Electronic medical record system is one of the most important subsystems of hospital information system. The system improves the accuracy of documentation, and patient and physician access at any time and place, and reduces medical errors, and quality of patient care. This study aimed to rank electronic medical record system in hospital information systems of teaching hospitals in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in 2016.Methods: This was an applied cross-sectional and analytical study. The statistical population consisted of 8 users of the electronic medical record subsystem, and hospital information systems in the first and second stage, respectively. A questionnaire was prepared based on the checklist of evaluation indicators of the hospital information systems of Iranian Ministry of Health and Medical Education, and 16 items related to electronic medical record subsystem were weighted from the physician' point of view using analytical hierarchy process in Excel software. In the next stage, Sayan Ryan, Pouya Samaneh, Kowsar, and Rayavaran were ranked and scores were determined using simple additive weighting method.Findings: The compliance with this subsystem in the health information system was 100.00, 84.81, 78.49, and 28.33 percent for Kowsar, Sayan Ryan, Rayavaran, and Pouya Samaneh, respectively.Conclusion: Kowsar subsystem of electronic medical record, with respect to the evaluation indicators, ranked first and Pouya Samane was the last. Weighting the evaluation checklist of Iranian Ministry of Health and Medical Education with a user-centric approach is one of the achievements of this study, which allows for more realistic ranking of hospital information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assessment
 • Hospital Information Systems
 • Electronic Medical Records
 1. Jahanbakhsh M, Rabiei R, Asadi F, Moghaddasi H. Electronic health record architecture: A systematic review. J Paramed Sci 2016; 7(3): 29-36.
 2. Amiresmaili M, Zarei L, Sheibani E, Arabpur A. Evaluation of the indicators of hospital information system. Health Inf Manage 2013; 10(1): 3-15. [In Persian].
 3. Riazi H, Bitaraf E, Abedian S. Evaluation of Hospital Information Systems. Tehran, Iran: Soror Kian; 2013. [In Persian].
 4. Tavakoli N, Shahin A, Jahanbakhsh M, Mokhtari H, Rafiei M. Investigating factors influencing users' acceptance and use of electronic medical record based on technology acceptance model at central oil industry's clinic. Hospital 2014; Special Issue: 1-11. [In Persian].
 5. Ovretveit J, Scott T, Rundall TG, Shortell SM, Brommels M. Implementation of electronic medical records in hospitals: Two case studies. Health Policy 2007; 84(2-3): 181-90.
 6. Likourezos A, Chalfin DB, Murphy DG, Sommer B, Darcy K, Davidson SJ. Physician and nurse satisfaction with an Electronic Medical Record system. J Emerg Med 2004; 27(4): 419-24.
 7. Moghaddasi H, Jahanbakhsh M, Rabiei R, Asadi F. An architectural model for structure of summary electronic health record. Health Inf Manage 2016; 13(4): 267-72. [In Persian].
 8. Lijun P, Xiaoting F, Fangfang C, Yu M, Changjiang Z. A compact electronic medical record system for regional clinics and health centers in China: Design and its application. 2016 p. 1010-5.
 9. Ehteshami A. Barcode technology acceptance and utilization in health information management department at academic hospitals according to technology acceptance model. Acta Inform Med 2017; 25(1): 4-8.
 10. Ghazi Saeedi M, Safdari R, Sharifian R, Mohammadzadeh N. Evaluation of Hospital Information Systems (HIS) in general hospitals of Tehran University of Medical Sciences (Perspective of physician and nurses). Payavard Salamat 2014; 7(5): 447-56. [In Persian].
 11. Ehteshami A, Sadoughi F, Saeedbakhsh S, Isfahani MK. Assessment of medical records module of health information system according to ISO 9241-10. Acta Inform Med 2013; 21(1): 36-41.
 12. Saghaeiannejad Isfahani S, Saeedbakhsh S, Jahanbakhsh M, Habibi M. Assessment and comparison of Hospital Information Systems in Isfahan Hospitals based on the Adjusted DeLone and McLean Model. Health Inf Manage 2011; 8(5): 609-20. [In Persian].
 13. Ahmadi M, Barabadi M, Kamkar Haghighi M. Evaluation of Hospital Information Systems in the medical records department. Health Inf Manage 2010; 7(1): 16-23. [In Persian].
 14. Saghaeiannejad-Isfahani S, Sharifi-Rad J, Raeisi A, Ehteshami A, Mirzaeian R. An evaluation of adherence to society of pharmacists' standards care in pharmacy information systems in Iran. Indian J Pharmacol 2015; 47(2): 190-4.
 15. Kyobe S, Musinguzi H, Lwanga N, Kezimbira D, Kigozi E, Katabazi FA, et al. Selecting a laboratory information management system for biorepositories in low- and middle-income countries: The H3Africa experience and lessons learned. Biopreserv Biobank 2017; 15(2): 111–5.
 16. Petrides AK, Bixho I, Goonan EM, Bates DW, Shaykevich S, Lipsitz SR, et al. The benefits and challenges of an interfaced electronic health record and laboratory information system: Effects on laboratory processes. Arch Pathol Lab Med 2017; 141(3): 410-7.
 17. Vishwanath A, Singh SR, Winkelstein P. The impact of electronic medical record systems on outpatient workflows: a longitudinal evaluation of its workflow effects. Int J Med Inform 2010; 79(11): 778-91.
 18. Abdekhoda M, Ahmadi M, Gohari M, Noruzi A. The effects of organizational contextual factors on physicians' attitude toward adoption of Electronic Medical Records. J Biomed Inform 2015; 53: 174-9.