مقایسه‌ی تأثیر اعمال پیش‌دارو با تیوپنتال سدیم، سولفات منیزیم، میدازولام، اتومیدیت و رمی‌فنتانیل بر بروز میوکلونوس و درد ناشی از القای بیهوشی با اتومیدیت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعه‌ی حاضر، با هدف مقایسه‌ی اعمال پیش‌دارو با تیوپنتال سدیم، سولفات منیزیم، میدازولام، دز پریم اتومیدیت و رمی‌فنتانیل وریدی بر کاهش بروز میوکلونوس و درد ناشی از القای بیهوشی با اتومیدیت انجام گرفت.روش‌ها: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی بر روی 162 بیمار کاندیدای بیهوشی انجام گرفت. بیماران در شش گروه 27 نفره‌ی دریافت کننده‌ی تیوپنتال سدیم، سولفات منیزیم، میدازولام، رمی‌فنتانیل، دز پریم اتومیدیت یا سالین قرار گرفتند. سپس، درد، میوکلونوس و عوارض در شش گروه تعیین و مقایسه شد.یافته‌ها: شدت میوکلونوس در دقایق صفر، 10 و 15 میان شش گروه مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری نداشت و تنها در دقیقه‌ی 5، کمترین شدت میوکلونوس در بیماران دریافت کننده‌ی میدازولام (51/0) و رمی‌فنتانیل (81/0) و بیشترین شدت، در بیماران دریافت کننده‌ی منیزیم سولفات (88/1) و دز پریم اتومیدیت (77/1) دیده شد که این اختلاف از لحاظ آماری معنی‌دار بود (002/0 = P).نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تجویز میدازولام به همراه اتومیدیت برای بیهوشی انتخاب مناسبی باشد؛ چرا که این روش درمانی، دارای عوارض کمتری نظیر بروز پایین‌تر میوکلونوس و درد کمتر می‌باشد. در عین حال، توصیه می‌گردد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Sodium Thiopental, Magnesium Sulfate, Midazolam, Prime Etomidate, and Remifentanil on Myoclonus Incidence and Pain Induced by Anesthesia with Etomidate

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Safavi 1
 • Azim Honarmand 1
 • Shahrbanoo Zolfaghari 2
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to compare premedication with sodium thiopental, magnesium sulfate, midazolam, prime etomidate dosage, remifentanil, and normal saline on decreasing myoclonus incidence and pain induced by anesthesia with etomidate.Methods: In a clinical trial study, 162 patients who were candidates for anesthesia were randomly entered in 6 equal groups. Two minutes before induction of anesthesia, patients were treated with intravenous thiopental, magnesium sulfate, midazolam, remifentanil, prime etomidate dosage, or normal saline. Pain, myoclonus, and complications were determined and compared between the groups.Findings: Intensity of myoclonus was not significantly different between the six groups at zero, 10, and 15 minutes after anesthesia. But at 5th minute, midazolam (0.51) and fentanyl (0.81) groups had the lowest and magnesium sulfate (1.88) and prime etomidate dosage (1.77) groups had the highest myoclonus; the difference between the groups was significant (P = 0.002).Conclusion: It seems that administration of midazolam with etomidate is the best choice for anesthesia. Therefore, it is recommended that this drug be used in combination with etomidate to induce anesthesia in patients. More studies are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myoclonus
 • Etomidate
 • Midazolam
 • Anesthesia
 1. Hueter L, Schwarzkopf K, Simon M, Bredle D, Fritz H. Pretreatment with sufentanil reduces myoclonus after etomidate. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47(4): 482-4.
 2. Schwarzkopf KR, Hueter L, Simon M, Fritz HG. Midazolam pretreatment reduces etomidate-induced myoclonic movements. Anaesth Intensive Care 2003; 31(1): 18-20.
 3. Guler A, Satilmis T, Akinci SB, Celebioglu B, Kanbak M. Magnesium sulfate pretreatment reduces myoclonus after etomidate. Anesth Analg 2005; 101(3): 705-9, table.
 4. Kelsaka E, Karakaya D, Sarihasan B, Baris S. Remifentanil pretreatment reduces myoclonus after etomidate. J Clin Anesth 2006; 18(2): 83-6.
 5. Fassoulaki A, Pateras C, Kaniaris P. Fentanyl in the prevention of etomidate-induced myoclonus. Cah Anesthesiol 1987; 35(3): 201-2.
 6. Mizrak A, Koruk S, Bilgi M, Kocamer B, Erkutlu I, Ganidagli S, et al. Pretreatment with dexmedetomidine or thiopental decreases myoclonus after etomidate: a randomized, double-blind controlled trial. J Surg Res 2010; 159(1): e11-e16.
 7. Huter L, Schreiber T, Gugel M, Schwarzkopf K. Low-dose intravenous midazolam reduces etomidate-induced myoclonus: A prospective, randomized study in patients undergoing elective cardioversion. Anesth Analg 2007; 105(5): 1298-302.
 8. Aissaoui Y, Belyamani L, El Wali A, Idrissi Hajjouji SM, Atmani M, Drissi KN. Prevention of myoclonus after etomidate using a priming dose. Ann Fr Anesth Reanim 2006; 25(10): 1041-5. [In French].
 9. Isitemiz I, Uzman S, Toptas M, Vahapoglu A, Gul YG, Inal FY, et al. Prevention of etomidate-induced myoclonus: Which is superior: Fentanyl, midazolam, or a combination? A Retrospective comparative study. Med Sci Monit 2014; 20: 262-7.
 10. Un B, Ceyhan D, Yelken B. Prevention of etomidate-related myoclonus in anesthetic induction by pretreatment with magnesium. J Res Med Sci 2011; 16(11): 1490-4.
 11. Salim B, Siddiqui SZ, Shamim F, Haider S. Effectiveness of midazolam in the prevention of etomidate induced myoclonus. J Anesth Clin Res 2015; 6: 503.
 12. Sedighinejad A, Naderi NB, Haghighi M, Biazar G, Imantalab V, Rimaz S, et al. Comparison of the effects of low-dose midazolam, magnesium sulfate, remifentanil and low-dose etomidate on prevention of etomidate-induced myoclonus in orthopedic surgeries. Anesth Pain Med 2016; 6(2): e35333.