بررسی تغییرات عوامل خونی، آنزیم‌های کبدی و Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) در افراد پرتوکار در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه رادیولوژی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناس ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، معاونت دارو و درمان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

4 مربی، گروه رادیوتراپی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

5 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت کردستان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

چکیده

قدمه: کاربرد پرتوهای یون‌ساز در بخش‌های تشخیصی و درمانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به طوری که در عمل تشخیص اولیه‌ی بعضی از بیماری‌ها تنها با کاربرد پرتوها امکان‌پذیر می‌باشد. در بخش درمان نیز پرتودرمانی مرکز اصلی ارایه‌ی خدمات درمانی به بیماران مبتلا به سرطان می‌باشد. امروزه، یکی از عوامل زیان‌آور محیط کار، پرتوهای یون‌ساز می‌باشد که می‌تواند باعث آسیب‌های جدی و جبران ناپذیری در افراد پرتوکار گردد. این مطالعه، با هدف شمارش سلول‌های خونی و بررسی آنزیم‌های کبدی و میزان Thyroid-stimulating hormone (TSH) در افراد پرتوکار شاغل در واحدهای تصویربرداری استان کردستان انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، سلول‌های خونی، آنزیم‌های کبدی و میزان TSH در 142 نفر از افراد پرتوکار که شرایط لازم را داشتند و 142 نفر از افراد شاغل در سایر بخش‌های بدون تماس با اشعه که از نظر متغیرهای مداخله‌گر همسان بودند، بررسی شد. برای تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS در سطح معنی‌داری P کمتر از 05/0 استفاده شد.یافته‌ها: در مجموع، 282 نفر (141 نفر پرتوکار شاغل به عنوان گروه مورد و 141 نفر به عنوان گروه شاهد) مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین لنفوسیت‌ها و آنزیم آلانین آمینوترانسفراز بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی‌داری داشت، اما سایر موارد در دو گروه تفاوتی را نشان نداد.نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این مطالعه، فعالیت پرتویی در بخش‌های کار با پرتو، باعث تغییر در بعضی از عوامل خونی می‌گردد، اما نمی‌تواند مطرح کننده‌ی میزان دز دریافتی افراد پرتوکار باشد. جهت افزایش ایمنی افراد پرتوکار در بخش‌های کار با پرتو، برای پایش این افراد، باید دزسنجی افراد را به روش سیتوژنتیک به صورت سالانه انجام داد تا بتوان دزسنجی دقیق را در این افراد انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Changes in Blood Factors, Liver Functional Tests, and Thyroid Tests in Radiation Workers in Hospitals in Kurdistan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Farideh Elahimanesh 1
 • Farzaneh Allaveisi 2
 • Rojin Zahedi 3
 • Jamil Abdolmohammadi 1
 • Mozaffar Mahmoodi 1
 • Jamal Amiri 4
 • Bijan Nouri 5
1 Instructor, Department of Radiology, School of Paramedical Sciences, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
2 Assistant, Department of Medical Physics, School of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
3 MSc in Radiobiology and Radiation Protection, Vice-Chancellor for Food and Drug, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
4 Instructor, Department of Radiotherapy, School of Paramedical Sciences, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
5 Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Background: Using ionizing radiation in diagnosis and treatment is of great importance. As early diagnosis in some diseases only can be done by using radiation, in treatment phase, radiotherapy is also the main center for healing patients with cancer. Today, one of occupational hazards is ionizing radiation which can cause serious and irreparable damages in radiation workers. This study aimed to count blood cells and evaluate liver enzymes and thyroid-stimulating hormone (TSH) in radiation workers in hospitals in Kurdistan Province, Iran.Methods: In this case-control study, blood cells, liver enzymes, and TSH levels were compared in 142 radiation staff (cases) and also 142 workers in other sections of hospitals. Matching was done for confounding factors. The statistical analysis was performed using SPSS software at the significance level of P < 0.05.Findings: Mean number of white blood cells and the level of serum alanine aminotransferase (ALT) enzyme in radiation staff were significantly different from that of the control group. But no significant difference was observed between other parameters.Conclusion: It seems that working in radiation wards can change some blood factors but can not predict the recieved dose. In order to increase the safety of radiation workers in radiation wards, monitoring of these individuals should be done annually using cytogenetic methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ionization radiation
 • Cytogenetics
 • Occult blood
 • Dosimeters
 1. Rastikerdar S, Naderi MH. Fundamentals of radiation protection. 1st ed. Isfahan, Iran: University of Isfahan Publications; 2000. [In Persian].
 2. International Atomic Energy Agency. Cytogenetic analysis for radiation dose assessment, technical reports series No. 405. Vienna, Austria: IAEA; 2001.
 3. Feinendegen LE, Pollycove M, Sondhaus CA. Responses to low doses of ionizing radiation in biological systems. Nonlinearity Biol Toxicol Med 2004; 2(3): 143-71.
 4. Maffei F, Angelini S, Forti GC, Lodi V, Violante FS, Mattioli S, et al. Micronuclei frequencies in hospital workers occupationally exposed to low levels of ionizing radiation: influence of smoking status and other factors. Mutagenesis 2002; 17(5): 405-9.
 5. Stamm A, Bogl W, Willich N, Lissner J. Biochemical indicators of radiation exposure, assessment of serum thymidine concentration, serum amylase activity and isoenzyme activities of acid serum phosphatase. Proceedings of the 7th International Congress of Radiation Research; 1983 Jul 3-8; Amsterdam, Netherlands.
 6. Giaccia AJ, Hall EJ. Radiobiology for the radiologist. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2006.
 7. Shabestani Monfared A, Amiri M, Hashem Oghla S. Chromosomal damages in radiology technicians in Babol. J Mazandaran Univ Med Sci 2006; 16(51): 43-51. [In Persian].
 8. Mozdarani H. Biological dosimetry: Biomarkers and methods. Tehran, Iran: Teb-e Novin Publications; 2004. [In Persian].
 9. Tavakkoli MR, Moradalizade M, Ananisarab GR, Hosseini SM. Evaluation of blood cell count in the radiology staff of Birjand Hospitals in 2011. Modern Care 2012; 9(2): 80-6. [In Persian].
 10. Zargan S, Seyedmehdi S, Emami H, Attarchi M, Yazdanparast T, hamidi H. Comparison of blood cells in radiology workers and non-radiation workers staff of a governmental hospital in Tehran. J Occu Health Epidemiol 2016; 13(4): 31-8. [In Persian].
 11. Khamisipour G, Tamjidi A, Tamjidi A, Nabipour I. Genetic damages in radiation workers of radiology centers in Bushehr port. Iran South Med J 2004; 7 (1): 11-8. [In Persian].
 12. Qian QZ, Cao XK, Liu HY, Shen FH, Wang Q, Tong JW, et al. Analysis of hemogram of radiation workers in Tangshan, China. J Clin Lab Anal 2016; 30(5): 682-8.
 13. Zahedi R, Bakhshandeh M, Sabouri H, Yar Ahmadi M, Nami A, Roshani D. Early effect of radiation on the liver function tests of patients with thoracic and abdominal tumors during radiotherapy. J Paramed Sci 2016; 7(3): 8-12.
 14. Miles DA, Van Dis ML, Razmus TF. Basic principles of oral and maxillofacial radiology. Philadelphia, PA; Saunders; 1992.