مقایسه‌ی تأثیر ترکیب سه داروی دگزامتازون،کتامین و فنتانیل با متوکلوپرامید، کتامین و فنتانیل بر درد بعد از عمل بیماران کاندید کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درد بعد از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک، واکنش فیزیولوژیک پیچیده‌ای است که می‌تواند با عوارض شدید در ارگان‌های مختلف مرتبط باشد. از این‌رو، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی اثرات ترکیب دگزامتازون، فنتانیل و کتامین با ترکیب متوکلوپرامید، فنتانیل و کتامین بر درد بعد از عمل در بیماران کاندید کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک بود.روش‌ها: در این پژوهش کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی، 96 بیمار کاندید عمل کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک با طیف سنی 18 تا 80 سال، به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول، 15/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم دگزامتازون، 3/0 میلی‌گرم برکیلوگرم کتامین و 5/0 میکروگرم بر کیلوگرم فنتانیل، گروه دوم، 10 میلی‌گرم متوکلوپرامید، 3/0 میلی‌گرم برکیلوگرم کتامین و 5/0 میکروگرم بر کیلوگرم فنتانیل و گروه سوم تنها داروهای القای بیهوشی دریافت کرد. میزان درد و تهوع با استفاده از معیار Visual analog scale (VAS) و همچنین، تعداد دفعات استفراغ و میزان ماده‌ی ضد تهوع و مخدر دریافتی در 2، 6، 12 و 24 ساعت بعد از عمل جراحی اندازه‌گیری گردید.یافته‌ها: میانگین امتیاز درد در 2، 6، 12 و 24 ساعت بعد از جراحی به طور معنی‌داری در گروه اول کمتر از سایر گروه‌ها بود (050/0 > P). میزان مخدر مصرفی بعد از عمل 2 و 6 ساعت بعد از جراحی در گروه اول به طور معنی‌داری کمتر از سایر گروه‌ها بود (050/0 > P). میانگین امتیاز تهوع و مصرف داروی ضد تهوع در گروه دوم به طور معنی‌داری کمتر از سایر گروه‌ها بود (050/0 > P).نتیجه‌گیری: ترکیب سه داروی دگزامتازون، کتامین و فنتانیل به طور معنی‌داری درد بعد از عمل را در بیماران کاندید عمل کوله‌سیستکتومی لاپارسکوپیک کاهش می‌دهد. گرچه این تأثیر فقط به طور نسبی با ترکیب سه داروی متوکلوپرامید، کتامین و فنتانیل به دست آمد. هر دو ترکیب دارویی به طور معنی‌داری منجر به کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Combination of Dexamethasone, Ketamine, and Fentanyl with Combination of Metoclopramide, Ketamine, and Fentanyl on Postoperative Pain in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy

نویسندگان [English]

 • Seyed Morteza Heidari 1
 • Seyed Jalal Hashemi 1
 • Farshad Babamir 2
1 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Pain after laparoscopic cholecystectomy is a complex physiologic reaction which can be associated with severe complications in various organs. In this study, we aimed to compare the effects of combination of dexamethasone, fentanyl, and ketamine with combination of metoclopramide, fentanyl, and ketamine on postoperative pain in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.Methods: In this randomized, double-blind clinical trial study, 96 patients undergoing laparoscopic cholecystectomy aged 18-80 years were randomly allocated to three groups. Group 1 received dexamethasone (0.15 mg/kg), ketamine (0.3 mg/kg), and fentanyl (0.5 µg/kg); group 2 received metoclopramide (10 mg), ketamine (0.3 mg/kg), and fentanyl (0.5 µg/kg); and group 3 received only anesthetic induction drugs. The amount of pain and nausea were measured using the visual analog scale (VAS), as well as the frequency of vomiting and the amount of anti-nausea and drug administered at 2, 6, 12, and 24 hours after surgery.Findings: Mean pain score at 2, 6, 12, and 24 hours after surgery was significantly lower in group 1 than other groups (P < 0.05). Postoperative consumption of opioid at 2 and 6 hours after surgery was significantly lower in group 1 than other groups (P < 0.05). The mean score of nausea and anti-emetic consumption were significantly lower in group 2 than other groups (P < 0.05).Conclusion: The combination of three drugs, dexamethasone, ketamine, and fentanyl significantly reduced postoperative pain in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy, whereas this effect was only partially attained with the combination of three drugs, metoclopramide, ketamine, and fentanyl. Both combinations of the drugs significantly reduced postoperative nausea and vomiting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laparoscopic cholecystectomy
 • Postoperative pain
 • Dexamethasone
 • Metoclopramide
 • Fentanyl
 • Ketamine
 1. Boric K, Dosenovic S, Jelicic KA, Batinic M, Cavar M, Urlic M, et al. Interventions for postoperative pain in children: An overview of systematic reviews. Paediatr Anaesth 2017; 27(9): 893-904.
 2. Kolettas A, Lazaridis G, Baka S, Mpoukovinas I, Karavasilis V, Kioumis I, et al. Postoperative pain management. J Thorac Dis 2015; 7(Suppl 1): S62-S72.
 3. Correll D. Chronic postoperative pain: Recent findings in understanding and management. F1000Res 2017; 6: 1054.
 4. Longo MA, Cavalheiro BT, de Oliveira Filho GR. Laparoscopic cholecystectomy under neuraxial anesthesia compared with general anesthesia: Systematic review and meta-analyses. J Clin Anesth 2017; 41: 48-54.
 5. Zhang Y, Wang Y, Zhang X. Effect of pre-emptive pregabalin on pain management in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: A systematic review and meta-analysis. Int J Surg 2017; 44: 122-7.
 6. Lamvu G, Feranec J, Blanton E. Perioperative pain management: an update for obstetrician-gynecologists. Am J Obstet Gynecol 2017. [Epub ahead of print].
 7. Schug SA, Ting S. Fentanyl formulations in the management of pain: An update. Drugs 2017; 77(7): 747-63.
 8. Pourmand A, Mazer-Amirshahi M, Royall C, Alhawas R, Shesser R. Low dose ketamine use in the emergency department, a new direction in pain management. Am J Emerg Med 2017; 35(6): 918-21.
 9. Meng J, Li L. The efficiency and safety of dexamethasone for pain control in total joint arthroplasty: A meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore) 2017; 96(24): e7126.
 10. Shabanian S, Kalbasi S, Shabanian G, Khoram B, Ganji F. The effect of metoclopramide addition to lidocaine on pain of patients with grades II and III post-episiotomy repair. J Clin Diagn Res 2017; 11(4): QC11-QC14.
 11. Karaman K, Bostanci EB, Aksoy E, Ulas M, Yigit T, Erdemli MO, et al. Effects of dexamethasone and pheniramine hydrogen maleate on stress response in patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy. Am J Surg 2013; 205(2): 213-9.
 12. Mohtadi A, Nesioonpour S, Salari A, Akhondzadeh R, Masood RB, Aslani SM. The effect of single-dose administration of dexamethasone on postoperative pain in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Anesth Pain Med 2014; 4(3): e17872.
 13. Elhakim M, Nafie M, Mahmoud K, Atef A. Dexamethasone 8 mg in combination with ondansetron 4 mg appears to be the optimal dose for the prevention of nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy. Can J Anaesth 2002; 49(9): 922-6.
 14. Antonetti M, Kirton O, Bui P, Ademi A, Staff I, Hudson-Civetta JA, et al. The effects of preoperative rofecoxib, metoclopramide, dexamethasone, and ondansetron on postoperative pain and nausea in patients undergoing elective laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 2007; 21(10): 1855-61.
 15. Nazemroaya B, Mohammadi AH, Najafian J, Moradi-Farsani D. Effect of preemptive midazolam on post-electroconvulsive-therapy (ECT) headache, myalgia, and nausea and vomiting. J Isfahan Med Sch 2017; 35(417): 26-31. [In Persian].
 16. Naghibi K, Moradi-Farsani D, Hirmandpour A, Forutan A. Comparison of the effect of dexamethasone, acetaminophen, and normal saline on the prevention of headache in patients under elective cesarean section. J Isfahan Med Sch 2017; 35(424): 345-50. [In Persian].
 17. Moradi-Farsani D, Naghibi K, Taheri S, Ali-Kiaii B, Rahimi-Varposhti M. Effects of age and gender on acute postoperative pain after cataract surgery under topical anesthesia and sedation. J Isfahan Med Sch 2017; 34(414): 1627-33. [In Persian]
 18. Moradi-Farsani D, Akrami F, Naghibi K, Alikiaii B, Nazemorroaya B. The effect of age and sex on postoperative pain after deep vitrectomy. J Isfahan Med Sch 2017; 34(415): 1660-5. [In Persian].