فراوانی مننژیت در شیرخواران 18-6 ماهه با اولین تب و تشنج و حال عمومی خوب مراجعه کننده به بیمارستان‌های امام‌حسین‌ و امین اصفهان در سال 1395

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه نورولوژی اطفال، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تشنج ناشی از تب، شایع‌ترین شکل تشنج در کودکان است که در 5-3 درصد کودکان 6 ماهه تا 6 ساله رخ می‌دهد. در تب تشنج، بایستی عفونت‌های مغزی را مد نظر داشت و از طریق شرح حال، معاینه‌ی بالینی و در صورت لزوم بررسی مایع مغزی- نخاعی، آن را بررسی کرد. برخورد مراکز مختلف جهان در مورد انجام بررسی مایع مغزی- نخاعی متفاوت است. این سؤال همیشه مطرح بوده است که «آیا در همه‌ی شیرخواران زیر 18 ماه با اولین تشنج ناشی از تب، باید مایع مغزی- نخاعی بررسی شود یا خیر؟». مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی بروز مننژیت در شیرخواران 18-6 ماهه با اولین تشنج ناشی از تب و حال عمومی خوب انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی آینده‌نگر، بروز مننژیت را در شیرخواران 18-6 ماهه با اولین تب و تشنج و حال عمومی خوب (بدون علایم مطرح کننده‌ی مننژیت و سپسیس) که از خرداد تا اسفند 1395 به بیمارستان‌های امام حسین (ع) و امین اصفهان مراجعه کردند، مورد بررسی قرار داد. کلیه‌ی اطلاعات مربوط به بیماران که از طریق شرح حال، معاینه‌ی بالینی و بررسی‌های پیراپزشکی و انجام پانکسیون لومبار به دست آمد، در فرم‌های از پیش تهیه شده وارد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS واکاوی گردید.یافته‌ها: 170 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان با اولین تشنج ناشی از تب و حال عمومی خوب (بدون علایم مطرح کننده‌ی مننژیت یا سپسیس) مورد مطالعه قرار گرفتند و پانکسیون لومبار انجام شد. 128 نفر (3/75 درصد) تشنج ساده و 42 نفر (7/24 درصد) تشنج کمپلکس داشتند. برای 2 مورد (2/1 درصد) از بیماران تشخیص مننژیت (باکتریال یا آسپتیک) داده شد که هیچ کدام باکتریال نبودند.نتیجه‌گیری: در شیرخواران با گروه سنی 18-6 ماه با اولین تب و تشنج و حال عمومی خوب، بدون علایم مطرح کننده‌ی مننژیت و سپسیس، نیازی به انجام پانکسیون لومبار به عنوان بررسی معمول نمی‌باشد و توصیه‌های پیشین در این زمینه، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Incidence of Meningitis in Children Aged 6-18 Months with First Febrile Seizure and Good General Condition Referring to Imam Hossein and Amin Hospitals, Isfahan, Iran, from May 2016 to March 2017

نویسندگان [English]

 • Jafar Nasiri 1
 • Fatemeh Mokhtarian 2
1 Assistant Professor, Department of Pediatric Neurology, School of Medicine AND Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Febrile seizure is the most common type of childhood seizures that occurs in about 3-5 percent of children between the ages of six months and six years. Cerebral infections should be assessed through clinical examinations or, if necessary, lumbar puncture. However, this question has always been raised whether all children with the first febrile convulsion under the age of 18 months must really have lumber puncture? This study aimed to assess the incidence of meningitis in children aged 6-18 months with first febrile seizure and good general condition.Methods: In this prospective study, the of incidence of meningitis in children aged 6-18 month with first febrile seizure and good general condition (without symptoms suggestive of meningitis or sepsis) was calculated among the patients hospitalized in Imam Hossein and Amin hospitals, Isfahan, Iran, from May 2016 to March 2017. All patients' data from clinical and paraclinical examinations were entered into prepared forms and analyzed via SPSS software.Findings: Among 170 studied patients, all of them had lumbar puncture, 128 cases (75.3%) presented with simple and 42 (24.7%) with complex febrile seizure. Meningitis (bacterial or aseptic) were identified in 2 cases (1.2%). None of them had bacterial meningitis.Conclusion: Groups of children aged 6-18 months with first febrile seizure and good general condition and without symptoms suggestive of meningitis or sepsis do not need lumbar puncture; and previous recommendations should be reviewed in all children under the age of 18 months with the first febrile convulsion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Seizures
 • Febrile
 • Meningitis
 • Bacterial
 • Spinal puncture
 1. Sattar S, Saha SK, Parveen F, Banu LA, Momen A, Ahmed AU, et al. Intermittent prophylaxis of recurrent febrile seizures with clobazam versus diazepam. Mymensingh Med J 2014; 23(4): 676-85.
 2. Shiva F, Hashemian HR. Febrile seizures: Clinical course and diagnostic evaluation. J Pak Med Assoc 1998; 48(9): 276-7.
 3. Subcommittee on Febrile Seizures; American Academy of Pediatrics. Neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure. Pediatrics 2011; 127(2): 389-94.
 4. Hoberman A, Wald ER. Urinary tract infections in young febrile children. Pediatr Infect Dis J 1997; 16(1): 11-7.
 5. Jaffe DM, Fleisher GR. Temperature and total white blood cell count as indicators of bacteremia. Pediatrics 1991; 87(5): 670-4.
 6. Baraff LJ. Management of fever without source in infants and children. Ann Emerg Med 2000; 36(6): 602-14.
 7. Jaskiewicz JA, McCarthy CA, Richardson AC, White KC, Fisher DJ, Dagan R, et al. Febrile infants at low risk for serious bacterial infection--an appraisal of the Rochester criteria and implications for management. Febrile Infant Collaborative Study Group. Pediatrics 1994; 94(3): 390-6.
 8. Joshi BR, Rayamajhi A, Mahaseth C. Children with first episode of fever with seizure: Is lumbar puncture necessary? JNMA J Nepal Med Assoc 2008; 47(171): 109-12.
 9. Laditan AA. Analysis of the results of routine lumbar puncture after a first febrile convulsion in Hofuf, Al-Hassa, Saudi Arabia. East Afr Med J 1995; 72(6): 376-8.
 10. Kimia A, Ben-Joseph EP, Rudloe T, Capraro A, Sarco D, Hummel D, et al. Yield of lumbar puncture among children who present with their first complex febrile seizure. Pediatrics 2010; 126(1): 62-9.
 11. Rosman NP. Evaluation of the child who convulses with fever. Paediatr Drugs 2003; 5(7): 457-61.
 12. Ghotbi F, Shiva F. An assessment of the necessity of lumbar puncture in children with seizure and fever. J Pak Med Assoc 2009; 59(5): 292-5.
 13. Casasoprana A, Hachon Le Camus C, Claudet I, Grouteau E, Chaix Y, Cances C, et al. Value of lumbar puncture after a first febrile seizure in children aged less than 18 months. A retrospective study of 157 cases. Arch Pediatr 2013; 20(6): 594-600. [In French].
 14. Kimia AA, Capraro AJ, Hummel D, Johnston P, Harper MB. Utility of lumbar puncture for first simple febrile seizure among children 6 to 18 months of age. Pediatrics 2009; 123(1): 6-12.
 15. Trainor JL, Hampers LC, Krug SE, Listernick R. Children with first-time simple febrile seizures are at low risk of serious bacterial illness. Acad Emerg Med 2001; 8(8): 781-7.
 16. Carroll W, Brookfield D. Lumbar puncture following febrile convulsion. Arch Dis Child 2002; 87(3): 238-40.
 17. Shaked O, Pena BM, Linares MY, Baker RL. Simple febrile seizures: Are the AAP guidelines regarding lumbar puncture being followed? Pediatr Emerg Care 2009; 25(1): 8-11.
 18. Batra P, Gupta S, Gomber S, Saha A. Predictors of meningitis in children presenting with first febrile seizures. Pediatr Neurol 2011; 44(1): 35-9.
 19. Goldstein B, Giroir B, Randolph A. International pediatric sepsis consensus conference: definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005; 6(1): 2-8.
 20. Kim KS. Bacterial meningitis beyond the neonatal period. In: Cherry J, Demmler-Harrison GJ, Kaplan SL, Steinbach WJ, Hotez P, editors. Feigin and Cherry's textbook of pediatric infectious diseases. Philadelphia, PA: Saunders; 2013.
 21. Tavasoli A, Afsharkhas L, Edraki A. Frequency of meningitis in children presenting with febrile seizures at Ali-Asghar Children's Hospital. Iran J Child Neurol 2014; 8(4): 51-6.
 22. Guedj R, Chappuy H, Titomanlio L, Trieu TV, Biscardi S, Nissack-Obiketeki G, et al. Risk of bacterial meningitis in children 6 to 11 months of age with a first simple febrile seizure: A retrospective, cross-sectional, observational study. Acad Emerg Med 2015; 22(11): 1290-7.
 23. Golestan M, Fallah R, Akhavan- Karbasi S. Evaluation of CSF in 100 children admitted with febrile seizures. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2009; 16(5): 3-7. [In Persian].
 24. Ehsanipour F, Khodapanahandeh F, Aslani Z. The prevalence of meningitis in children with febrile seizure hospitalized at Hazrat Rasoul Hospital (1997-2002). Razi J Med Sci 2005; 11(44): 907-11. [In Persian].
 25. Siddiqui HB, Haider N, Khan Z. Frequency of acute bacterial meningitis in children with first episode of febrile seizures. J Pak Med Assoc 2017; 67(7): 1054-8.