شیوع کمبود ویتامین D و ارتباط آن با مرگ و میر در کودکان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کمبود ویتامین D در کودکان بستری در مرکز مراقبت‌های ویژه (Pediatric intensive care unit یا PICU) شایع و با میزان مرگ و میر در ارتباط است. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی شیوع کمبود ویتامین D و ارتباط آن با مرگ و میر در کودکان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی- توصیفی، تعداد 61 کودک بستری در PICU، با توجه به معیارهای ورود و خروج، وارد مطالعه شدند. در بدو ورود به مطالعه، سطح سرمی ویتامین D در بیماران اندازه‌گیری شد. سپس، بیماران به دو گروه ویتامین D کمتر از 20 نانوگرم/میلی‌لیتر (گروه کمبود ویتامین D) و ویتامین D بیشتر از 20 نانوگرم/میلی‌لیتر (گروه سالم) تقسیم شدند. میزان مرگ و میر در بیماران با استفاده از معیارهای (Pediatric risk of mortality III یا PRISM III) و Pediatric index of mortality 2 (PIM 2) بررسی شد.یافته‌ها: میزان PIM 2 (020/0 = P) و PRISM III (001/0 > P) در گروه کمبود ویتامین D به صورت معنی‌داری بالاتر از گروه سالم بود، اما بین سطح سرمی ویتامین D با PIM 2 (590/0 = P) و PRISM III (180/0 = P) رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، میزان مرگ و میر در کودکان دچار کمبود ویتامین D بستری در PICU بالاتر از کودکان با ویتامین D طبیعی بود و همچنین، بین سطح سرمی ویتامین D و معیارهای مرگ و میر ارتباطی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Vitamin D Deficiency and its Correlation with Mortality in Pediatric Intensive Care Unit

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Habibzadeh 1
 • Amin Elahi-Najafi 2
 • Amir Shafa 1
1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Vitamin D deficiency is common in pediatric intensive care unit (PICU) and is related with mortality. The aim of current study was evaluation of prevalence and correlation between vitamin D deficiency and mortality in pediatric intensive care unit.Methods: In this cross-sectional study, 61 pediatrics patients admitted to pediatric intensive care unit were enrolled according to inclusion and exclusion criteria. Serum levels of vitamin D were measured in the patients at onset of study; then, patients were allocated into two groups of vitamin D deficiency (less than 20 ng/ml) and normal (vitamin D of more than 20 ng/ml). Mortality rate was evaluated in patients according to pediatric risk of mortality III (PRISM III) and pediatric index of mortality 2 (PIM 2).Findings: Both the indexes (PIM 2 and PRISM III) were higher in vitamin D deficiency group (P = 0.020 and P < 0.0001, respectively). There was no significant correlation between serum level of vitamin D with PIM 2 (P = 0.590) and PRISM III (P = 0.180).Conclusion: According to our results, the prevalence of mortality was higher in vitamin D deficiency group compared to normal group; but there was no significant correlation between serum levels of vitamin D and mortality rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vitamin D Deficiency
 • Mortality
 • Children
 • Pediatric Intensive Care Units
 1. Hewison M. Antibacterial effects of vitamin D. Nat Rev Endocrinol 2011; 7(6): 337-45.
 2. Rey C, Sanchez-Arango D, Lopez-Herce J, Martinez-Camblor P, Garcia-Hernandez I, Prieto B, et al. Vitamin D deficiency at pediatric intensive care admission. J Pediatr (Rio J) 2014; 90(2): 135-42.
 3. Pearce SH, Cheetham TD. Diagnosis and management of vitamin D deficiency. BMJ 2010; 340: b5664.
 4. Ford ES, Zhao G, Tsai J, Li C. Vitamin D and all-cause mortality among adults in USA: Findings from the National Health and Nutrition Examination Survey Linked Mortality Study. Int J Epidemiol 2011; 40(4): 998-1005.
 5. Misra M, Pacaud D, Petryk A, Collett-Solberg PF, Kappy M. Vitamin D deficiency in children and its management: Review of current knowledge and recommendations. Pediatrics 2008; 122(2): 398-417.
 6. Hollis BW, Wagner CL, Drezner MK, Binkley NC. Circulating vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D in humans: An important tool to define adequate nutritional vitamin D status. J Steroid Biochem Mol Biol 2007; 103(3-5): 631-4.
 7. McNally JD, Menon K, Chakraborty P, Fisher L, Williams KA, Al-Dirbashi OY, et al. The association of vitamin D status with pediatric critical illness. Pediatrics 2012; 130(3): 429-36.
 8. Rippel C, South M, Butt WW, Shekerdemian LS. Vitamin D status in critically ill children. Intensive Care Med 2012; 38(12): 2055-62.
 9. Quraishi SA, Camargo CA, Jr. Vitamin D in acute stress and critical illness. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2012; 15(6): 625-34.
 10. Ebenezer K, Job V, Antonisamy B, Dawodu A, Manivachagan MN, Steinhoff M. Serum vitamin d status and outcome among critically ill children admitted to the pediatric intensive care unit in south India. Indian J Pediatr 2016; 83(2): 120-5.
 11. Onwuneme C, Carroll A, Doherty D, Bruell H, Segurado R, Kilbane M, et al. Inadequate vitamin D levels are associated with culture positive sepsis and poor outcomes in paediatric intensive care. Acta Paediatr 2015; 104(10): e433-e438.
 12. Brook K, Camargo CA, Christopher KB, Quraishi SA. Admission vitamin D status is associated with discharge destination in critically ill surgical patients. Ann Intensive Care 2015; 5(1): 23.
 13. Ayulo M, Jr., Katyal C, Agarwal C, Sweberg T, Rastogi D, Markowitz M, et al. The prevalence of vitamin D deficiency and its relationship with disease severity in an urban pediatric critical care unit. Endocr Regul 2014; 48(2): 69-76.
 14. Bustos BR, Rodriguez-Nunez I, Pena ZR, Soto GG. Vitamin D deficiency in children admitted to the paediatric intensive care unit. Rev Chil Pediatr 2016; 87(6): 480-6. [In Spanish].
 15. Dayal D, Kumar S, Sachdeva N, Kumar R, Singh M, Singhi S. Fall in vitamin D levels during hospitalization in children. Int J Pediatr 2014; 2014: 291856.
 16. McCauley LA, Thomas W, Laguna TA, Regelmann WE, Moran A, Polgreen LE. Vitamin D deficiency is associated with pulmonary exacerbations in children with cystic fibrosis. Ann Am Thorac Soc 2014; 11(2): 198-204.
 17. Coussens AK, Wilkinson RJ, Hanifa Y, Nikolayevskyy V, Elkington PT, Islam K, et al. Vitamin D accelerates resolution of inflammatory responses during tuberculosis treatment. Proc Natl Acad Sci U S A 2012; 109(38): 15449-54.