مقایسه‌ی یافته‌های معاینه‌ی بالینی و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی با آرتروسکوپی در بیماران با آسیب مینیسک و لیگامان زانو

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مفصل زانو به عنوان یکی از شایع‌ترین محل‌های آسیب در اثر تروما می‌باشد که شناسایی بیماری‌های جدی آن با دقت بالا امری ضروری است. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی یافته‌های معاینه‌ی بالینی و تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (Magnetic resonance imaging یا MRI) با آرتروسکوپی در بیماران با آسیب مینیسک و لیگامان زانو بود.روش‌ها: این مطالعه، بر روی 100 بیمار که کاندیدای آرتروسکوپی بودند، انجام گرفت. پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، بیماران تحت معاینه‌ی بالینی زانو و تصویربرداری MRI از زانو قرار گرفتند. گزارش‌های MRI توسط یک رادیولوژیست خوانده شد و نتیجه‌ی هر کدام از روش‌ها با نتیجه‌ی آرتروسکوپی (استاندارد طلایی یا Gold standard) مقایسه شد و حساسیت، ویژگی و دقت هر روش محاسبه گردید.یافته‌ها: حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و دقت کلی معاینه‌ی بالینی در تشخیص پارگی Anterior cruciate ligament (ACL) به ترتیب برابر با 100، 0/75، 1/94، 100 و 0/95 درصد بود و اما در رابطه با MRI، این مقادیر به ترتیب برابر با 7/93، 100، 100، 0/80 و 0/95 درصد به دست آمد. همچنین، برای تشخیص آسیب مینیسک، در رابطه با معاینه‌ی بالینی، مقادیر پیش‌گفته به ترتیب برابر با 1/74، 100، 100، 7/73 و 0/85 درصد بود و در رابطه با MRI به ترتیب برابر با 1/93، 1/88، 5/91، 2/90 و 0/91 درصد به دست آمد. با توجه به سطح معنی‌داری، برای تشخیص پارگی ACL، معاینه‌ی بالینی دارای حساسیت بیشتر و MRI دارای ویژگی بیشتری بود، اما دقت هر دو برابر بود. همچنین، برای تشخیص آسیب مینیسک، معاینه‌ی بالینی دارای ویژگی بالاتر اما MRI دارای حساسیت بیشتری بود و دقت MRI بالاتر بود.نتیجه‌گیری: معاینه‌ی بالینی و MRI دارای دقت‌های نزدیک به هم در تشخیص بیماری‌های زانو (پارگی ACL و آسیب مینیسک) می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Clinical Examination and Magnetic Resonance Imaging Findings with Arthroscopic Findings in Patients with Meniscus and Ligament Damages

نویسندگان [English]

 • Hossein Akbari-Aghdam 1
 • Kaveh Mehdizadeh-Davani 2
1 Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Knee joint is the most common site of injury in trauma and detection of its serious diseases with high precision is essential. The aim of this study was to compare clinical examination and magnetic resonance imaging (MRI) findings with arthroscopic findings in patients with meniscus and ligament damage.Methods: This study included 100 patients with indication for knee arthroscopy. After obtaining informed consent from patients, and recording demographic data, patients underwent clinical examination and magnetic resonance imaging of the knee. The result of each method was compared with arthroscopy result (known as the gold standard) and sensitivity, specificity, and accuracy of each method were calculated and compared.Findings: Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and accuracy of clinical examination in the diagnosis of anterior cruciate ligament (ACL) rupture were 100%, 75.0%, 94.1%, 100%, and 95.0%, respectively; the values were 93.75%, 100%, 100%, 80.0%, and 95.0%, respectively, for magnetic resonance imaging. In addition, for physical examination, in the diagnosis of meniscus damage, pre-mentioned values were 74.1%, 100%, 100%, 73.7%, and 85.0%, respectively, and 93.1 %, 88.1%, 91.5%, 90.2%, and 91%, respectively, for magnetic resonance imaging. By means of significance, magnetic resonance imaging had higher specificity and lower sensitivity than physical examination for anterior cruciate ligament rupture, and had lower specificity and higher sensitivity and overall accuracy for meniscus damage.Conclusion: Clinical examination and magnetic resonance imaging have close accuracy in diagnosis of anterior cruciate ligament rupture and meniscus damage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knee joint
 • Arthroscopy
 • Physical examination
 • Magnetic Resonance Imaging
 1. Tusek D, Dussault RG. Occult fracture patterns of the knee associated with anterior cruciate ligament tears: Assessment with MR imaging. Radiology 1992; 183(3): 835-8.
 2. Terry GC, Tagert BE, Young MJ. Reliability of the clinical assessment in predicting the cause of internal derangements of the knee. Arthroscopy 1995; 11(5): 568-76.
 3. Englund M, Guermazi A, Gale D, Hunter DJ, Aliabadi P, Clancy M, et al. Incidental meniscal findings on knee MRI in middle-aged and elderly persons. N Engl J Med 2008; 359(11): 1108-15.
 4. Kirkley A, Birmingham TB, Litchfield RB, Giffin JR, Willits KR, Wong CJ, et al. A randomized trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 2008; 359(11): 1097-107.
 5. Nickinson R, Darrah C, Donell S. Accuracy of clinical diagnosis in patients undergoing knee arthroscopy. Int Orthop 2010; 34(1): 39-44.
 6. Wagemakers HP, Heintjes EM, Boks SS, Berger MY, Verhaar JA, Koes BW, et al. Diagnostic value of history-taking and physical examination for assessing meniscal tears of the knee in general practice. Clin J Sport Med 2008; 18(1): 24-30.
 7. Selesnick FH, Noble HB, Bachman DC, Steinberg FL. Internal derangement of the knee: diagnosis by arthrography, arthroscopy, and arthrotomy. Clin Orthop Relat Res 1985; (198): 26-30.
 8. Ireland J, Trickey EL, Stoker DJ. Arthroscopy and arthrography of the knee: A critical review. J Bone Joint Surg Br 1980; 62-B(1): 3-6.
 9. Navali AM, Mohseni MA, Safari MB, Nozad A. Arthroscopic confirmation of clinical and MRI evaluation for meniscus and cruciate ligament injuries of knee. Iran J Orthop Surg 2008; 6(4): 180-5. [In Persian].
 10. Makhmalbaf H, Omidi Kashani F. The correlation between clinical diagnosis and knee arthroscopic findings in 171 cases. J Sabzevar Univ Med Sci 2003; 10(4): 31-8. [In Persian].
 11. Mazlomy SM, Makhmalbaf H, Omidi Kashani F, Mahvalati Sadri A. Comparison of clinical findings with arthroscopic findings in knee intra-articular injuries. Med J Mashad Univ Med Sci 2007; 49(4): 421-6. [In Persian].
 12. Rayan F, Bhonsle S, Shukla DD. Clinical, MRI, and arthroscopic correlation in meniscal and anterior cruciate ligament injuries. Int Orthop 2009; 33(1): 129-32.
 13. Behairy NH, Dorgham MA, Khaled SA. Accuracy of routine magnetic resonance imaging in meniscal and ligamentous injuries of the knee: comparison with arthroscopy. Int Orthop 2009; 33(4): 961-7.
 14. Thomas S, Pullagura M, Robinson E, Cohen A, Banaszkiewicz P. The value of magnetic resonance imaging in our current management of ACL and meniscal injuries. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007; 15(5): 533-6.
 15. Zairul-Nizam ZF, Hyzan MY, Gobinder S, Razak MA. The role of preoperative magnetic resonance imaging in internal derangement of the knee. Med J Malaysia 2000; 55(4): 433-8.
 16. Nikolaou VS, Chronopoulos E, Savvidou C, Plessas S, Giannoudis P, Efstathopoulos N, et al. MRI efficacy in diagnosing internal lesions of the knee: A retrospective analysis. J Trauma Manag Outcomes 2008; 2(1): 4.
 17. Rezaei Y, Rahim Nia A, Mirmohamad SM, Vaziri K, Fakhrejahani F. Sensitivity and specificity of MRI and arthroscopy in knee joint injuries. Tehran Univ Med J 2007; 65(9): 47-52. [In Persian].