بررسی مقایسه‌ای تأثیر کاتتر دبل بالون و میزوپروستول در آماده‌سازی دهانه‌ی رحم جهت تحریک زایمان حاملگی‌های طول کشیده با دهانه‌ی رحم نامناسب

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تحریک زایمان با وجود دهانه‌ی رحم نامساعد، منجر به طولانی شدن زایمان خواهد شد. روش‌های مختلفی جهت آماده‌سازی دهانه‌ی رحم قبل از القای زایمان ارایه شده است تا احتمال موفقیت القا را بهبود بخشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ای تأثیر کاتتر دبل بالون و میزوپروستول در آماده‌سازی دهانه‌ی رحم جهت تحریک زایمان حاملگی‌های طول کشیده با دهانه‌ی رحم نامناسب در سال 1395 در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام شد.روش‌ها: در این پژوهش کارآزمایی بالینی، 110 زن باردار با حاملگی طول کشیده در دو گروه 55 نفره توزیع شدند. جهت تحریک زایمان، در گروه اول یک چهارم قرص میزوپروستول 100 میکروگرمی (معادل 25 میکروگرم) در کلدوساک خلفی قرار داده شد و در گروه دوم، کاتتر دبل بالون تعبیه گردید. پیشرفت زایمان با استفاده از امتیاز Bishop در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: در طی مداخله، امتیاز Bishop در گروه میزوپروستول از 05/1 ± 69/1 به 52/1 ± 62/8 و در گروه کاتتر دبل بالون از 98/0 ± 78/1 به 64/1 ± 93/7 رسید. میانگین تغییرات امتیاز Bishop در گروه‌های میزوپروستول و کاتتر دبل بالون به ترتیب 74/1 ± 92/6 و 87/1 ± 15/6 به دست آمد و اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد (025/0 = P).نتیجه‌گیری: استفاده از کاتتر دبل بالون حداقل به اندازه‌ی میزوپروستول، جهت القای زایمان در زنان باردار با حاملگی‌های طول کشیده و دهانه‌ی رحم غیر مطلوب مؤثر می‌باشد و از آن‌جایی که استفاده از میزوپروستول با خطر بروز برخی عوارض ناخواسته همراه است، استفاده از کاتتر دبل بالون جهت القای زایمان مناسب به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Misoprostol and Double-Balloon Catheter in Preinduction of Cervical Ripening among Postterm Women

نویسندگان [English]

 • Azar Danesh-Shahraki 1
 • Kamelia Biranvand-Heidari 2
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Labor induction despite unfavorable cervix leads to a prolonged phase. Several methods are provided for preparing the cervix before induction of labor to improve the probability of success labor. This study aimed to compare the effect of double-balloon catheter and misoprostol for cervical ripening and labor induction in postterm pregnancy with unfavorable cervix in Shahid Beheshti hospital, Isfahan, Iran, during 2015-16.Methods: In a clinical trial study, 110 postterm women were randomly divided into two groups of 55. For labor induction in the first group, 100 µg misoprostol tablets and in the second group, double-balloon catheter were placed in the posterior cul-de-sac. Progress of labor was measured using Bishop score and compared between the two groups.Findings: During the intervention, Bishop score improved from 1.69 ± 1.05 to 8.62 ± 1.52 in misoprostol group and from 1.78 ± 0.98 to 7.93 ± 1.96 in double-balloon catheter group. Mean difference of Bishop score in the first and second groups was 6.92 ± 1.74 and 6.15 ± 1.87, respectively, and the difference between the two groups was statistically significant (P = 0.025).Conclusion: Using double-balloon catheter is effective at least as misoprostol to induce labor in postterm pregnant women with unfavorable cervix. As misoprostol is associated with the risk of some side effects, using double-balloon catheter is more suitable for induction of labor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prolonged pregnancy
 • Induction of labor
 • Misoprostol
 • Bishop score
 1. Simpson KR, Thorman KE. Obstetric "conveniences": Elective induction of labor, cesarean birth on demand, and other potentially unnecessary interventions. J Perinat Neonatal Nurs 2005; 19(2): 134-44.
 2. Ali J, Hebbar S, Rai L. Alternatives to bishop score to predict successful induction of labour. Int J Curr Res 2015; 7(1): 11632-40.
 3. Wing DA, Jones MM, Rahall A, Goodwin TM, Paul RH. A comparison of misoprostol and prostaglandin E2 gel for preinduction cervical ripening and labor induction. Am J Obstet Gynecol 1995; 172(6): 1804-10.
 4. Larranaga-Azcarate C, Campo-Molina G, Perez-Rodriguez AF, Ezcurdia-Gurpegui M. Dinoprostone vaginal slow-release system (Propess) compared to expectant management in the active treatment of premature rupture of the membranes at term: Impact on maternal and fetal outcomes. Acta Obstet Gynecol Scand 2008; 87(2): 195-200.
 5. el-Refaey H, Rajasekar D, Abdalla M, Calder L, Templeton A. Induction of abortion with mifepristone (RU 486) and oral or vaginal misoprostol. N Engl J Med 1995; 332(15): 983-7.
 6. Papanikolaou EG, Plachouras N, Drougia A, Andronikou S, Vlachou C, Stefos T, et al. Comparison of misoprostol and dinoprostone for elective induction of labour in nulliparous women at full term: A randomized prospective study. Reprod Biol Endocrinol 2004; 2: 70.
 7. van GN, Scherjon S, LeCessie S, van Leeuwen JH, van RJ, Kanhai HH. A randomised trial comparing low dose vaginal misoprostol and dinoprostone for labour induction. BJOG 2004; 111(1): 42-9.
 8. Gregson S, Waterstone M, Norman I, Murrells T. A randomised controlled trial comparing low dose vaginal misoprostol and dinoprostone vaginal gel for inducing labour at term. BJOG 2005; 112(4): 438-44.
 9. Weeks A, Faundes A. Misoprostol in obstetrics and gynecology. ‎Int J Gynecol Obstet 2007; 99: S156-S159.
 10. Tang OS, Schweer H, Seyberth HW, Lee SW, Ho PC. Pharmacokinetics of different routes of administration of misoprostol. Hum Reprod 2002; 17(2): 332-6.
 11. Egarter CH, Husslein PW, Rayburn WF. Uterine hyperstimulation after low-dose prostaglandin E2 therapy: tocolytic treatment in 181 cases. Am J Obstet Gynecol 1990; 163(3): 794-6.
 12. Dalui R, Suri V, Ray P, Gupta I. Comparison of extraamniotic Foley catheter and intracervical prostaglandin E gel for preinduction cervical ripening. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84(4): 362-7.
 13. Saleem S. Efficacy of dinoprostone, intracervical foleys and misoprostol in labor induction. J Coll Physicians Surg Pak 2006; 16(4): 276-9.
 14. Tenore JL. Methods for cervical ripening and induction of labor. Am Fam Physician 2003; 67(10): 2123-8.
 15. Leduc D, Biringer A, Lee L, Dy J. Induction of labour. J Obstet Gynaecol Can 2013; 35(9): 840-57.
 16. Kehl S, Ehard A, Berlit S, Spaich S, Sutterlin M, Siemer J. Combination of misoprostol and mechanical dilation for induction of labour: A randomized controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011; 159(2): 315-9.
 17. Wilkinson C, Adelson P, Turnbull D. A comparison of inpatient with outpatient balloon catheter cervical ripening: a pilot randomized controlled trial. BMC Pregnancy Childbirth 2015; 15: 126.