بررسی تأثیر شیفت کاری بر فشار خون و شاخص‌ توده‌ی بدنی جمعیت شاغل شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع بالای چاقی و بیماری‌های قلبی- عروقی در افراد جامعه به خصوص افراد شاغل و مشکلاتی که به دنبال این بیماری‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌شود، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تأثیر شیفت کاری (روزکار، شب‌کار ثابت و شیفت گردشی) بر فشار خون و شاخص‌ توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) جمعیت شاغل شهر اصفهان انجام شد.روش‌ها: در این پژوهش مقطعی، 6983 فرد شاغل که در سال 1394 به مراکز طب کار شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، با توجه به معیارهای ورود و خروج در مطالعه شرکت نمودند. افراد شاغل بر اساس نوع کار، به دو گروه دفتری و غیر دفتری و بر اساس شیفت کاری، به سه گروه شیفت شب ثابت، شیفت روز و شیفت گردشی تقسیم شدند و متغیرهای سن، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، BMI و نوع شغل در این سه گروه مورد مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: 2/82 درصد افراد شیفت روز، 7/0 درصد شیفت شب ثابت و 1/17 درصد شیفت گردشی داشتند. اختلاف معنی‌داری از نظر سن (001/0 > P) و نوع شغل (001/0 > P) بین گروه‌ها وجود داشت، اما از نظر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و BMI اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه‌ی حاضر، شیفت کاری تأثیری بر میزان فشار خون و BMI افراد شاغل ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Work Shift on Blood Pressure and Body Mass Index in Employed People in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Matin Khanezarrin 1
 • Alireza Safaeian 2
 • Negah Tavakolifard 2
 • Aryan Golabbakhsh 1
 • Seyed Alireza Mortazavi 2
1
2
چکیده [English]

Background: Regarding the high prevalence of obesity and cardiovascular diseases in people, especially worker population, and the problems caused by these diseases, this study aimed to evaluate the effect of work shift (day, night, and rotate shift workers) on blood pressure and body mass index (BMI).Methods: In this cross-sectional study, 6983 employees who referred to the occupational centers of the city of Isfahan, Iran, in 2015, participated according to inclusion and exclusion criteria. They were divided into two groups based on type of work as official and non-official and three groups based on work shift: day, fixed night, and rotate shift working. Age, systolic and diastolic blood pressure, body mass index, and occupational type were compared between these groups.Findings: 82.2%, 0.7%, and 17.1% of participants were day, fixed night, and rotate shift workers, respectively. There was a significant difference between the groups in age and type of occupation (P < 0.001 for both); but there was no significant difference between the groups regarding systolic and diastolic blood pressure, and body mass index (P > 0.050 for all).Conclusion: The results of this study indicate that shift work has no effect on the level of blood pressure and body mass index.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shift work
 • Blood Pressure
 • Body Mass Index
 1. Brum MC, Filho FF, Schnorr CC, Bottega GB, Rodrigues TC. Shift work and its association with metabolic disorders. Diabetol Metab Syndr 2015; 7: 45.
 2. Yeom JH, Sim CS, Lee J, Yun SH, Park SJ, Yoo CI, et al. Effect of shift work on hypertension: Cross sectional study. Ann Occup Environ Med 2017; 29: 11.
 3. Ko SB. Night Shift Work, Sleep Quality, and Obesity. J Lifestyle Med 2013; 3(2): 110-6.
 4. Knutsson A, Boggild H. Gastrointestinal disorders among shift workers. Scand J Work Environ Health 2010; 36(2): 85-95.
 5. Straif K, Baan R, Grosse Y, Secretan B, El GF, Bouvard V, et al. Carcinogenicity of shift-work, painting, and fire-fighting. Lancet Oncol 2007; 8(12): 1065-6.
 6. Ohlander J, Keskin MC, Stork J, Radon K. Shift work and hypertension: Prevalence and analysis of disease pathways in a German car manufacturing company. Am J Ind Med 2015; 58(5): 549-60.
 7. Lo SH, Lin LY, Hwang JS, Chang YY, Liau CS, Wang JD. Working the night shift causes increased vascular stress and delayed recovery in young women. Chronobiol Int 2010; 27(7): 1454-68.
 8. Sfreddo C, Fuchs SC, Merlo AR, Fuchs FD. Shift work is not associated with high blood pressure or prevalence of hypertension. PLoS One 2010; 5(12): e15250.
 9. Ghazanfari E, Kazemnejad A, Gholami Fesharaki M, Rowzati M, Zayeri F. et al. Blood pressure modifications during shift work among workers in Isfahan City, Iran, Iran Red Crescent Med J 2016; 18(12): e30092.
 10. Suwazono Y, Dochi M, Sakata K, Okubo Y, Oishi M, Tanaka K, et al. Shift work is a risk factor for increased blood pressure in Japanese men: A 14-year historical cohort study. Hypertension 2008; 52(3): 581-6.
 11. Fouriaud C, Jacquinet-Salord MC, Degoulet P, Aime F, Lang T, Laprugne J, et al. Influence of socioprofessional conditions on blood pressure levels and hypertension control. Epidemiologic study of 6,665 subjects in the Paris district. Am J Epidemiol 1984; 120(1): 72-86.
 12. Suwazono Y, Dochi M, Sakata K, Okubo Y, Oishi M, Tanaka K, et al. A longitudinal study on the effect of shift work on weight gain in male Japanese workers. Obesity (Silver Spring) 2008; 16(8): 1887-93.
 13. Parkes KR. Shift work and age as interactive predictors of body mass index among offshore workers. Scand J Work Environ Health 2002; 28(1): 64-71.
 14. Kubo T, Fujino Y, Nakamura T, Kunimoto M, Tabata H, Tsuchiya T, et al. An industry-based cohort study of the association between weight gain and hypertension risk among rotating shift workers. J Occup Environ Med 2013; 55(9): 1041-5.
 15. Liu Z, Wang Y, Yan F, Wei X, Yu S. Analysis of risk factors for hypertension among taxi drivers on different shifts. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi 2015; 33(4): 263-5. [In Chinese].