بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو داروی میدازولام و دکسمدتومیدین بر کیفیت آرام‌بخشی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مراقبت از بیماران نیازمند حمایت، یکی از وظایف مهم بخش‌های مراقبت‌های ویژه است و آرام‌بخشی بیمار در حین تهویه‌ی مکانیکی، امری حیاتی است. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو داروی میدازولام و دکسمدتومیدین بر کیفیت آرام‌بخشی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بود.روش‌ها: این مطالعه بر روی 100 بیمار (50 نفر در گروه میدازولام و50 نفر در گروه دکسمدتومیدین) نیازمند تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و داروهای مورد نظر برای بیماران تجویز شد و علایم حیاتی و عوارض در بیماران ثبت گردید. از آزمون‌های 2χ و ANOVA جهت مقایسه‌ی داده‌ها استفاده شد.یافته‌ها: دکسمدتومیدین همانند میدازولام دارای اثرات آرام‌بخشی خوبی بود و از طرفی، مدت زمان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در مصرف‌کنندگان دکسمدتومیدین 58/9 روز و در مصرف‌کنندگان میدازولام 36/12 روز (110/0 = P) و نیاز به تهویه‌ی مکانیکی به ترتیب 96/3 و 74/6 روز (001/0 > P) بود. مصرف دکسمدتومیدین عوارض جدی و تغییرات همودینامیکی مهمی به دنبال نداشت.نتیجه‌گیری: با توجه به مؤثر بودن هر دو دارو، بر اساس نوع بیمار و شرایط آن (حساسیت داشتن به نوع خاصی از دارو) می‌توان هر دو دارو را در آرام‌بخشی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Efficacy of Midazolam and Dexmedetomidine in Quality of Sedation in Mechanically-Ventilated Patients Admitted to Intensive Care Unit

نویسندگان [English]

 • Parviz Kashefi 1
 • Nazanin Mahinparvar 2
 • Maryam Khalifsoltani-Khajooie 2
 • Pejman Mansouri 2
 • Shahin Sanaei 2
1 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine AND Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Caring for patients with respiratory support is one of the important tasks of intensive care units; sedation of patient during ventilation is important. Therefore, this study aimed to compare the effects of midazolam and dexmedetomidine on the sedation quality of patients undergoing mechanical ventilation in intensive care unit.Methods: This study was performed on 100 patients requiring mechanical ventilation in intensive care unit. Patients were randomly assigned into two equal groups of midazolam and dexmedetomidine; signs and complications were recorded in patients. Chi-square and ANOVA tests were used to compare the data.Findings: Dexmedetomidine, like midazolam, had a good sedation effect. The duration of hospitalization in intensive care unit (9.58 vs. 12.36 days, P = 0.011), and the need for ventilation (3.96 vs. 6.74 days, P < 0.001) were significantly lower in dexmedetomidine group, with no serious complications and hemodynamic changes.Conclusion: According to the efficacy of both drugs, depending on the type of patient and its conditions (sensitivity to a particular type of drug), both drugs can be used to sedate patients undergoing mechanical ventilation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Midazolam
 • Dexmedetomidine
 • Sedation
 • Mechanical Ventilation
 1. Motahedian Tabrizi E, Tadrisi SD, Mohammadyari A, Ebadi A, Mirhashemi S. Validity and reliability of ramsy sedation scale in adult patients hospitalized in critical care units. Iran J Crit Care Nurs 2010; 3(1): 39-44.
 2. Tadrisi SD, Madani SJ, Farmand F, Ebadi A, Karimi Zarchi AA, Saghafinia M, et al. Richmond agitation–sedation scale validity and reliability in intensive care unit adult patients; Persian edition. Iran J Crit Care Nurs 2009; 2(1): 15-21.
 3. Weisbrodt L, McKinley S, Marshall AP, Cole L, Seppelt IM, Delaney A. Daily interruption of sedation in patients receiving mechanical ventilation. Am J Crit Care 2011; 20(4): e90-e98.
 4. Botha JA, Mudholkar P. The effect of a sedation scale on ventilation hours, sedative, analgesic and inotropic use in an intensive care unit. Crit Care Resusc 2004; 6(4): 253-7.
 5. Elliott R, McKinley S, Aitken LM, Hendrikz J. The effect of an algorithm-based sedation guideline on the duration of mechanical ventilation in an Australian intensive care unit. Intensive Care Med 2006; 32(10): 1506-14.
 6. Hellstrom J, Owall A, Sackey PV. Wake-up times following sedation with sevoflurane versus propofol after cardiac surgery. Scand Cardiovasc J 2012; 46(5): 262-8.
 7. Simmons LE, Riker RR, Prato BS, Fraser GL. Assessing sedation during intensive care unit mechanical ventilation with the Bispectral Index and the Sedation-Agitation Scale. Crit Care Med 1999; 27(8): 1499-504.
 8. Degrado JR, Anger KE, Szumita PM, Pierce CD, Massaro AF. Evaluation of a local ICU sedation guideline on goal-directed administration of sedatives and analgesics. J Pain Res 2011; 4: 127-34.
 9. Bucknall TK, Manias E, Presneill JJ. A randomized trial of protocol-directed sedation management for mechanical ventilation in an Australian intensive care unit. Crit Care Med 2008; 36(5): 1444-50.
 10. Jakob SM, Ruokonen E, Grounds RM, Sarapohja T, Garratt C, Pocock SJ, et al. Dexmedetomidine vs midazolam or propofol for sedation during prolonged mechanical ventilation: two randomized controlled trials. JAMA 2012; 307(11): 1151-60.
 11. Mirkheshti A, Memary E, Nemati Honar B, Jalaeefar A, Sezari P. Local adjuvant dexmedetomidine effect on the dose of sedation during awake endotracheal intubation. Police Med 2016; 5(2): 97-102. [In Persian].
 12. Ghodraty M, Pournajafian A, Rokhtabnak F, Feiz H, Azhdarkosh H, Allame S. Evaluation of intranasal dexmedetomidine in providing moderate sedation in patients undergoing ERCP: A randomized controlled trial. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(143): 11-9. [In Persian].
 13. Heard C, Burrows F, Johnson K, Joshi P, Houck J, Lerman J. A comparison of dexmedetomidine-midazolam with propofol for maintenance of anesthesia in children undergoing magnetic resonance imaging. Anesth Analg 2008; 107(6): 1832-9.
 14. Mason KP, Prescilla R, Fontaine PJ, Zurakowski D. Pediatric CT sedation: Comparison of dexmedetomidine and pentobarbital. AJR Am J Roentgenol 2011; 196(2): W194-W198.
 15. Mirkheshti A, Memary E, Shafiee H, Dahi M. Effect of dexmedetomidine infusion on N-terminal pro-B-type natriuretic peptide level in patients with femoral shaft fractures under general anesthesia. Bangladesh J Pharmacol 2016; 11(4): 765-70.
 16. Riker RR, Shehabi Y, Bokesch PM, Ceraso D, Wisemandle W, Koura F, et al. Dexmedetomidine vs midazolam for sedation of critically ill patients: A randomized trial. JAMA 2009; 301(5): 489-99.