اثر عصاره‌ی آقطی (Sambucus ebulus) و اریترومایسین روی تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از آلبندازول در جفت موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آناتومی و جنین‌شناسی، دانشکده‌ی دام‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، گروه فارماکولوژی، دانشکده‌ی دام‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز و مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی، مرکز تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 استاد، گروه بافت‌شناسی، دانشکده‌ی دام‌پزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری تخصصی علوم آناتومی‌، دانشکده‌ی دام‌پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: گزارش‌هایی وجود دارد که آلبندازول از جفت عبور می‌کند و باعث ناهنجاری در جنین می‌شود. همچنین، شواهدی در دست است که علت اصلی عوارض ناشی از آلبندازول متابولیت سولفوکسید آلبندازول می‌باشد که در کبد تولید می‌گردد. به این منظور، اریترومایسین به عنوان مهار کننده‌ی آنزیم‌های متابولیزه کننده انتخاب شد. از سوی دیگر، رادیکال‌های آزاد از دلایل عمده‌ی اثرات و عوارض ناهنجاری‌زایی هستند. به این منظور، از عصاره‌ی گیاه آقطی به عنوان آنتی‌اکسیدان استفاده شد.روش‌ها: تعداد 42 سر موش صحرایی آبستن به 6 گروه تقسیم شدند. گروه اول، هم حجم با آلبندازول، نرمال‌سالین به صورت خوراکی، گروه دوم آلبندازول با دز 30 میلی‌گرم/کیلوگرم به صورت خوراکی، گروه سوم همراه با آلبندازول عصاره‌ی آقطی با دز 600 میلی‌گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی، گروه چهارم همراه با آلبندازول، اریترومایسین با دز 60 میلی‌گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی، گروه پنجم عصاره‌ی آقطی و گروه ششم اریترومایسین دریافت کردند. تمامی داروها در روزهای 11-9 آبستنی تجویز شدند. در روز بیستم آبستنی، برش‌های میکروسکوپی از جفت جنین‌ها تهیه و به روش هماتوکسیلین- ائوزین و تری‌کروم Mason رنگ‌آمیزی و مطالعه شدند.یافته‌ها: بررسی میکروسکوپی نشان داد که در گروه آلبندازول ضخامت لایه‌ی اسپانژیوم نسبت به گروه شاهد افزایش و ضخامت لایه‌ی لابیرنت، کاهش معنی‌داری داشت. در گروه چهارم، ضخامت لایه‌ی اسپانژیوم نسبت به گروه آلبندازول به تنهایی تغییر معنی‌داری نداشت، اما ضخامت لایه‌ی لابیرنت افزایش معنی‌دار را نشان داد. در گروه سوم، ضخامت لایه‌ی اسپانژیوم در مقایسه با گروه آلبندازول کاهش و ضخامت لایه‌ی لابیرنت افزایش معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، عصاره‌ی هیدروالکلی آقطی نسبت به اریترومایسین در کاهش عوارض ناشی از آلبندازول روی جفت مؤثرتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Sambucus Ebulus Extract and Erythromycin on Albendazole-Induced Histomorphometric Changes in Placenta of Rat

نویسندگان [English]

 • Mahmood Khaksary-Mahabady 1
 • Reza Ranjbar 1
 • Hossein Najafzadeh-Varzi 2
 • Hasan Morovvati 3
 • Elnaz Lak 4
1 Associate Professor, Department of Anatomy and Embryology, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department of Pharmacology, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz AND Molecular Biology Research Center, Health Research Institute, Babol University Medical Sciences, Babol, Iran
3 Professor, Department of Histology, School of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
4 DVSc in Anatomical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background: There are some reports that albendazole passes placenta and causes disorders in fetus. Besides, there is some evidence that the effect apparently is related to its active metabolite, albendazole sulfoxide. So, erythromycin is the choice to inhibit metabolizing enzymes. On the other hand, free radicals have an important role in teratogenic effect. For this reason, the Sambucus ebulus extract as an antioxidant agent was selected for this study.Methods: This study was performed on 42 pregnant rats divided into six groups. Control group received oral normal saline and test groups received albendazole (30 mg/kg/oral), albendazole (30 mg/kg/oral) plus Sambucus ebulus extract (600 mg/kg/intraperitoneal), albendazole (30 mg/kg/oral) plus erythromycin (60 mg/kg/intraperitoneal), erythromycin (60 mg/kg/intraperitoneal), and Sambucus ebulus extract (600 mg/kg/intraperitoneal), respectively. All drug administered on 9 to 11 days of gestation. On 20th day of gestation, placenta were harvested, and tissue sections were stained using hematoxylin and eosin (H&E) and Masson's trichrome, and examined under light microscope.Findings: Based on microscopic study, albendazole significantly increased the thickness of spongy layer and decreased the thickness of labyrinth layer of placenta compared to control group. In forth group, compared to albendazole group, the thickness of spongy layer was not significantly different, but the thickness of labyrinth layer was significantly increased. In third group, compared to albendazole group, the thickness of spongy layer decreased, and the thickness of labyrinth layer increased significantly.Conclusion: According to our findings, Sambucus ebulus extract compared to erythromycin, decreases the effect of albendazole in placenta much better.

کلیدواژه‌ها [English]

 • عصاره‌ی آقطی
 • جفت
 • آلبندازول
 • جنین
 • موش صحرایی
 1. Shehata HA, Nelson-Piercy C. Drugs to avoid in pregnancy. Curr Obstet Gynaecol 2000; 10(1): 44-52.
 2. Emmanouil-Nikoloussi EN, Nikoloussis E, Likartsis C, Goula OC. Placenta blood barrier and retinoids: Histological and immunohistochemical (HSPs) study in Balb/C mice placentae. Reprod Toxicol 2008; 26(1): 61.
 3. Serman A, Serman L. Development of placenta in a rodent--model for human placentation. Front Biosci (Elite Ed) 2011; 3: 233-9.
 4. Scudamore CL. A Practical Guide to the Histology of the Mouse. 1st ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2013. p. 96.
 5. Furukawa S, Kuroda Y, Sugiyama A. A comparison of the histological structure of the placenta in experimental animals. J Toxicol Pathol 2014; 27(1): 11-8.
 6. Adams HR. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Hoboken, NJ: Wiley; 2001. p. 102-7, 211-9.
 7. Ranjbar R, Najafzadeh H, Morovvati H, Khaksary-Mahabady M, Lak E. Effect of erythromycin on albendazole teratogenicity in pregnant rat. Zahedan J Res Med Sci2013; 15(5): 43-6. [In Persian]
 8. Theodorides VJ, Carakostas MC, Colaianne JJ, Freeman JF, Page SW. Safety of albendazole in developing bovine fetuses. Am J Vet Res 1993; 54(12): 2171-4.
 9. Torlesse H, Hodges M. Anthelminthic treatment and haemoglobin concentrations during pregnancy. Lancet 2000; 356(9235): 1083.
 10. Navarro M, Canut L, Carretero A, Cristofol C, Perez-Aparicio FJ, Arboix M, et al. Developmental toxicity in rat fetuses exposed to the benzimidazole netobimin. Reprod Toxicol 1999; 13(4): 295-302.
 11. Fletouris DJ, Botsoglou NA, Psomas IE, Mantis AI. Trace analysis of albendazole and its sulphoxide and sulphone metabolites in milk by liquid chromatography. J Chromatogr B Biomed Appl 1996; 687(2): 427-35.
 12. Moroni P, Buronfosse T, Longin-Sauvageon C, Delatour P, Benoit E. Chiral sulfoxidation of albendazole by the flavin adenine dinucleotide-containing and cytochrome P450-dependent monooxygenases from rat liver microsomes. Drug Metab Dispos 1995; 23(2): 160-5.
 13. Gokbulut C, Bilgili A, Hanedan B, McKellar QA. Comparative plasma disposition of fenbendazole, oxfendazole and albendazole in dogs. Vet Parasitol 2007; 148(3-4): 279-87.
 14. Kallen BA, Otterblad OP, Danielsson BR. Is erythromycin therapy teratogenic in humans? Reprod Toxicol 2005; 20(2): 209-14.
 15. Davidson EJ, Plumb DC. Veterinary drug handbook: Client information edition. Hoboken, NJ: Wiley; 2003. p. 61, 83.
 16. Kenyon S, Boulvain M, Neilson J. Antibiotics for preterm rupture of the membranes: A systematic review. Obstet Gynecol 2004; 104(5 Pt 1): 1051-7.
 17. Dando SJ, Nitsos I, Newnham JP, Jobe AH, Moss TJ, Knox CL. Maternal administration of erythromycin fails to eradicate intrauterine ureaplasma infection in an ovine model. Biol Reprod 2010; 83(4): 616-22.
 18. Sai Y, Nishimura T, Ochi K, Tanaka N, Takagi A, Tomi M, et al. Proton-coupled erythromycin antiport at rat blood-placenta barrier. Drug Metab Dispos 2010; 38(9): 1576-81.
 19. Mercer BM, Moretti ML, Prevost RR, Sibai BM. Erythromycin therapy in preterm premature rupture of the membranes: a prospective, randomized trial of 220 patients. Am J Obstet Gynecol 1992; 166(3): 794-802.
 20. Suntar IP, Akkol EK, Yalcin FN, Koca U, Keles H, Yesilada E. Wound healing potential of Sambucus ebulus L. leaves and isolation of an active component, quercetin 3-O-glucoside. J Ethnopharmacol 2010; 129(1): 106-14.
 21. Cano I, Calatayud V, Cervero J, Sanz MJ. Ozone effects on three Sambucus species. Environ Monit Assess 2007; 128(1-3): 83-91.
 22. Ebrahimzadeh MA, Nabavi SF, Nabavi SM. Antioxidant activities of methanol extract of Sambucus ebulus L. Flower. Pak J Biol Sci 2009; 12(5): 447-50.
 23. Balkan IA, Ilter Akulke AZ, Bagatur Y, Telci D, Goren AC, Kirmizibekmez H, et al. Sambulin A and B, non-glycosidic iridoids from Sambucus ebulus, exert significant in vitro anti-inflammatory activity in LPS-induced RAW 264.7 macrophages via inhibition of MAPKs's phosphorylation. J Ethnopharmacol 2017; 206: 347-52.
 24. Mahmoudi M, Ebrahimzadeh MA, Dooshan A, Arimi A, Ghasemi N, Fathiazad F. Antidepressant activities of Sambucus ebulus and Sambucus nigra. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014; 18(22): 3350-3.
 25. Stahl E. Analysis and identification of herbal drugs by microscopy and chromatography Synopsis. Trans. Samsam Shariat H. Isfahan, Iran: Mashal Publications; 1989; p. 273. [In Persian].
 26. Samsam Shariat H. Extraction and extraction of effective substances of medicinal plants and their identification and evaluation method. Isfahan, Iran: Mani Publications; 1992. p. 12-3. [In Persian].
 27. Teruel MT, Felipe AE, Solana HD, Sallovitz JM, Lanusse CE. Placental and fetal toxicity of albendazole sulphoxide in Wistar rats. Vet Hum Toxicol 2003; 45(3): 131-6.
 28. Ebrahimzadeh MA, Mahmoudi M, Salimi E. Antiinflammatory activity of Sambucus ebulus hexane extracts. Fitoterapia 2006; 77(2): 146-8.
 29. Celik H, Ayar A. Effects of erythromycin on pregnancy duration and birth weight in lipopolysaccharide-induced preterm labor in pregnant rats. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002; 103(1): 22-5.
 30. Bancroft JD, Gamble M. Theory and Practice of Histological Techniques. London, UK: Churchill Livingstone; 2002. p. 85-138.
 31. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins, 2011. p. 31.
 32. Teruel M, Garcia V, Catalano R. Effects of albendazole sulphoxide on embryonic, foetal and placental parameters in wistar rats. Int J Morphol 2009; 27(4): 1147-53.
 33. Capece BP. Pharmacological characterization of Albendazole sulfoxide and it's enantiomers in sheep and rats. Analysis of rumen metabolism. Resource Description 2002; 17: 159.
 34. Hennessy DR, Steel JW, Lacey E, Eagleson GK, Prichard RK. The disposition of albendazole in sheep. J Vet Pharmacol Ther 1989; 12(4): 421-9.
 35. Kiefer L, Rubin A, McCoy JB, Foltz EL. the placental transfer of erythromycin. Am J Obstet Gynecol 1955; 69(1): 174-7.
 36. Korzeniowski OM. Antibacterial agents in pregnancy. Infect Dis Clin North Am 1995; 9(3): 639-51.
 37. Friedman JM, Polifka JE. The effects of drugs on the fetus and nursing infant: a handbook for health care professionals. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press; 1996. p. 102-132.
 38. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. A population-based case-control teratologic study of oral erythromycin treatment during pregnancy. Reprod Toxicol 1999; 13(6): 531-6.
 39. Heikkinen T, Laine K, Neuvonen PJ, Ekblad U. The transplacental transfer of the macrolide antibiotics erythromycin, roxithromycin and azithromycin. BJOG 2000; 107(6): 770-5.
 40. Romero R, Sibai B, Caritis S, Paul R, Depp R, Rosen M, et al. Antibiotic treatment of preterm labor with intact membranes: a multicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. Am J Obstet Gynecol 1993; 169(4): 764-74.
 41. Moriguchi M, Fujita M, Koeda T. Teratological studies on SF-837. 2. Effects of SF-837 on mouse fetus and newborn mice. Jpn J Antibiot 1972; 25(3): 193-8. [In Japanese].
 42. Somova LO, Nadar A, Rammanan P, Shode FO. Cardiovascular, antihyperlipidemic and antioxidant effects of oleanolic and ursolic acids in experimental hypertension. Phytomedicine 2003; 10(2-3): 115-21.
 43. Schwaiger S, Zeller I, Polzelbauer P, Frotschnig S, Laufer G, Messner B, et al. Identification and pharmacological characterization of the anti-inflammatory principal of the leaves of dwarf elder (Sambucus ebulus L.). J Ethnopharmacol 2011; 133(2): 704-9.
 44. Hosseinimehr SJ, Pourmorad F, Shahabimajd N, Shahrbandy K, Hosseinzadeh R. In vitro antioxidant activity of Polygonium hyrcanicum, Centaurea depressa, Sambucus ebulus, Mentha spicata and Phytolacca americana. Pak J Biol Sci 2007; 10(4): 637-40.
 45. Ahmadiani A, Fereidoni M, Semnanian S, Kamalinejad M, Saremi S. Antinociceptive and anti-inflammatory effects of Sambucus ebulus rhizome extract in rats. J Ethnopharmacol 1998; 61(3): 229-35.
 46. Schmitzer V, Veberic R, Slatnar A, Stampar F. Elderberry (Sambucus nigra L.) wine: A product rich in health promoting compounds. J Agric Food Chem 2010; 58(18): 10143-6.
 47. Nayak BS, Sandiford S, Maxwell A. Evaluation of the wound-healing activity of ethanolic extract of Morinda citrifolia L. Leaf. Evid Based Complement Alternat Med 2009; 6(3): 351-6.
 48. Tiwari AK. Imbalance in antioxidant defense and human diseases: Multiple approach of natural antioxidants therapy. Curr Sci 2001; 81(9): 1179-87.
 49. Zorn TM, Zuniga M, Madrid E, Tostes R, Fortes Z, Giachini F, et al. Maternal diabetes affects cell proliferation in developing rat placenta. Histol Histopathol 2011; 26(8): 1049-56.
 50. Padmanabhan R, Singh S. histopathological changes of placenta induced by cyclophosphamide in rats. Congenit Anom 1984; 24(1): 1-8.
 51. Thliveris JA. Fine structure of the placental labyrinth in the rat at term and during prolonged gestation. Virchows Arch B Cell Pathol 1976; 21(2): 169-78.
 52. Jollie WP, Craig SS. The fine structure of placental junctional zone cells during prolonged pregnancy in rats. Acta Anat (Basel) 1979; 105(4): 386-400.
 53. Sing R. Placental changes induced by Trichloroacetic acid in rat. J Anat Soc India 2005; 54(2): 7-12.
 54. Furukawa S, Hayashi S, Usuda K, Abe M, Hagio S, Ogawa I. Effect of cisplatin on rat placenta development. Exp Toxicol Pathol 2013; 65(1-2): 211-7.
 55. Mohammadi T, Khaksary Mahabadi M, Najaf-ZadeVarzi H, Rezai Z. Protective effect of concurrent administration of mesna and galbanum oil on histological structure of rat placenta against cyclophosphamide toxicity. J Ardabil Univ Med Sci 2016; 16(2): 211-22. [In Persian].