بررسی اثربخشی نرم‌افزار واقعیت مجازی بر بهبود فوبیای خون- تزریق در کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه کامپیوتر، دانشکده‌ی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فوبیای خون-تزریق یک اختلال مزمن و ناتوان کننده در کودکان و نوجوانان می‌باشد که می‌تواند با اجتناب اضطرابی از تعداد زیادی از درمان‌های ضروری ارتباط داشته باشد. اگر چه تعدادی درمان پیشنهاد شده‌ی جاری برای فوبیای خون- تزریق وجود دارد، اما شواهد اندکی در مورد درمان واقعیت مجازی وجود دارد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر درمان به روش واقعیت مجازی بر روی فوبیای خون- تزریق کودکان و نوجوانان انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی نیمه‌تجربی، 31 کودک و نوجوان 18-6 ساله با تشخیص فوبیای خون-تزریق مورد بررسی قرار گرفتند. تمام کودکان 12 جلسه کار کردن با نرم‌افزار واقعیت مجازی را دریافت کردند. میزان اضطراب کودکان با استفاده از پرسش‌نامه‌های Spielberger و علایم اختصاصی فوبیای خون- تزریق مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.یافته‌ها: بعد از کار کردن با نرم‌افزار، میانگین امتیاز اضطراب موقعیتی، ذاتی و موقعیتی- ذاتی و نیز فوبیای خون- تزریق در کودکان به طور معنی‌داری پایین‌تر از میزان آن‌ها قبل از کار کردن با نرم‌افزار بود (050/0 > P). ارتباط مستقیم و معنی‌داری بین سن و میزان کاهش اضطراب موقعیتی- ذاتی وجود داشت (60/0+ = r و 001/0 > P).نتیجه‌گیری: درمان واقعیت مجازی، می‌تواند به طور مؤثری اضطراب موقعیتی، ذاتی و موقعیتی- ذاتی و نیز فوبیای خون- تزریق را در کودکان و نوجوانان کاهش دهد. با این وجود، مطالعات بیشتری برای تعیین بهترین نسخه‌ی نرم‌افزار واقعیت مجازی برای فوبیای خون- تزریق لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Virtual Reality Software on Improvement of Blood-Injection Phobia in Children and Adolescents

نویسندگان [English]

 • Mostafa Najafi 1
 • Seyed Ahmadreza Razian 2
 • Hossein Garavand 3
 • Shahla Akuchekian 1
1 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Computer, School of Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Blood-injection phobia is a chronic and debilitating disorder in children and adolescents which can be associated with anxiety avoidance of many essential treatments. Although there are some current recommended treatments for blood-injection phobia, little evidence is available on the virtual reality therapy. Therefore, in this study we aimed to investigate the effect of virtual reality therapy on blood-injection phobia among children and adolescents.Methods: In this quasi-experimental study, 31 children and adolescents aged 6 to 18 years with the diagnosis of blood-injection phobia were investigated. All children received 12 sessions of working with virtual reality software. The children's anxiety level was assessed using Spielberger and specific symptoms of blood-injection phobia questionnaires. Statistical analysis was performed using SPSS software.Findings: After working with the software, the mean scores of state, trait, and state-trait anxiety and also blood-injection phobia in children were significantly lower than their levels before working with the software (P < 0.050 for all). There was a direct and significant correlation between age and the degree of reduction of situational anxiety (r = +0.60, P < 0.001).Conclusion: Virtual reality therapy can effectively reduce state, trait, and state-trait anxiety and also blood-injection phobia in children and adolescents. However, further studies are required to determine the best version of virtual reality software for blood-injection phobia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adolescent
 • Blood
 • Child, Injections
 • Phobic disorders
 • Virtual reality
 1. Clark GI, Rock AJ. Processes contributing to the maintenance of flying phobia: A narrative review. Front Psychol 2016; 7: 754.
 2. Al-Agroudi MA, Ahmed SA, Morsy TA. Intervention program for nursing staff regarding approach to a patient with spider phobia and/or bite. J Egypt Soc Parasitol 2016; 46(1): 167-78.
 3. Ayala ES, Meuret AE, Ritz T. Treatments for blood-injury-injection phobia: A critical review of current evidence. J Psychiatr Res 2009; 43(15): 1235-42.
 4. Sadahiro T, Tamura Y, Mitamura H, Fukuda K. Blood-injection-injury phobia: Profound sinus arrest. Int J Cardiol 2013; 168(2): e74-e75.
 5. Meuret AE, Simon E, Bhaskara L, Ritz T. Ultra-brief behavioral skills trainings for blood injection injury phobia. Depress Anxiety 2017; 34(12): 1096-105.
 6. Djokovic J, Milovanovic B, Milovanovic JR, Milovanovic O, Stojic I, Mrvic S, et al. Translation of the medical fear survey to serbian: psychometric properties. Hippokratia 2016; 20(1): 44-9.
 7. Simon E, Meuret AE, Ritz T. Sympathetic and parasympathetic cardiac responses to phobia-relevant and disgust-specific emotion provocation in blood-injection-injury phobia with and without fainting history. Psychophysiology 2017; 54(10): 1512-27.
 8. Maples-Keller JL, Yasinski C, Manjin N, Rothbaum BO. Virtual reality-enhanced extinction of phobias and post-traumatic stress. Neurotherapeutics 2017; 14(3): 554-63.
 9. Kampmann IL, Emmelkamp PM, Morina N. Meta-analysis of technology-assisted interventions for social anxiety disorder. J Anxiety Disord 2016; 42: 71-84.
 10. Spielberger CD, Gorsuch RL. Manual for the State-trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; 1983.
 11. Page AC, Bennett K, Carter O, Smith J, Woodmore K. The Blood-Injection Symptom Scale (BISS): Assessing a structure of phobic symptoms elicited by blood and injections. Behav Res Therapy 1997; 35(5):457-64.
 12. Oar EL, Farrell LJ, Waters AM, Conlon EG, Ollendick TH. One session treatment for pediatric blood-injection-injury phobia: A controlled multiple baseline trial. Behav Res Ther 2015; 73: 131-42.
 13. Gebara CM, Barros-Neto TP, Gertsenchtein L, Lotufo-Neto F. Virtual reality exposure using three-dimensional images for the treatment of social phobia. Rev Bras Psiquiatr 2016; 38(1): 24-9.
 14. Raghav K, Van Wijk AJ, Abdullah F, Islam MN, Bernatchez M, De Jongh A. Efficacy of virtual reality exposure therapy for treatment of dental phobia: A randomized control trial. BMC Oral Health 2016; 16: 25.
 15. Botella C, Fernandez-Alvarez J, Guillen V, Garcia-Palacios A, Banos R. Recent progress in virtual reality exposure therapy for phobias: A systematic review. Curr Psychiatry Rep 2017; 19(7): 42.
 16. Choy Y, Fyer AJ, Lipsitz JD. Treatment of specific phobia in adults. Clin Psychol Rev 2007; 27(3): 266-86.
 17. Pallavicini F, Argenton L, Toniazzi N, Aceti L, Mantovani F. Virtual reality applications for stress management training in the military. Aerosp Med Hum Perform 2016; 87(12): 1021-30.