اثربخشی آموزش روانی بر کاهش شدت علایم شیدایی و افزایش بینش بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع 1 در مرحله‌ی شیدایی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی اثربخشی آموزش روانی بر افزایش بینش و کاهش علایم شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی در مرحله‌ی شیدایی بود.روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌ آزمایشی به صورت پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه شاهد بود. جامعه‌ی آماری این مطالعه، شامل بیماران دو قطبی بستری در مرکز آموزشی- درمانی شفا در شهر رشت بود که از فروردین 1395 تا شهریور 1396 در این مرکز بستری بودند. نخست، آزمودنی‌ها با استفاده از معیارهای ورود و خروج غربال شدند. سپس، 24 بیمار (شامل 12 بیمار در هر گروه) بر پایه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. گروه مورد، علاوه بر دارودرمانی، آموزش روانی را به مدت 8 جلسه‌ی هفتگی دریافت کردند و گروه شاهد تنها دارودرمانی دریافت کردند. علایم شیدایی و بینش بیماران قبل و بعد از مداخله با استفاده از مقیاس سنجش مانیای Young (Young mania rating scale یا YMRS) و مقیاس سنجش آگاهی نداشتن از اختلال روانی (Scale to assess unawareness in mental disorder یا SUMD) ارزیابی شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون MANOVA تحلیل شد.یافته‌ها: گروه مورد به لحاظ آماری افزایش معنی‌داری را در میزان بینش نشان داد، اما هیچ تفاوت معنی‌داری بین علایم شیدایی گروه مورد و شاهد دیده نشد.نتیجه‌گیری: آموزش روانی در کنار دارودرمانی در افزایش بینش مؤثر است، اما هیچ تأثیری بر روی علایم شیدایی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نمی‌گذارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Psychoeducation on Reducing the Significance of Mania Symptoms and Increasing the Insights among the Patients with Bipolar I Disorder in Mania Phase

نویسندگان [English]

 • Afshin Saberi 1
 • Mortaza Tarkhan 2
 • Alireza Agha-Yousofi 2
 • Hosein Zare 3
1 PhD Student, Department of Pscychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Pscychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Pscychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of psychoeducation on increasing insight and reducing mania symptoms in patients with bipolar I disorder in mania phase.Methods: This was a quasi-experimental study with pretest-posttest design and control group. The statistical population included patients with bipolar I disorder in Shafa hospital in Rasht City, Iran, from April 2016 to September 2017. First, the subjects were screened using inclusion and exclusion criteria; then, 24 patients were selected based on convenience sampling and randomly assigned to equal intervention and control groups. In addition to medication, the intervention group received psychoeducation for 8 sessions per week, and the control group received only medication. The present study was a semi-experimental design with pre-test, post-test and control group. Mania and introspection symptoms were assessed before and after intervention using Young's Mania Rating Scale (YMRS) and Scale to Assess Unawareness in Mental Disorder (SUMD). The data were analyzed using multivariate analysis of variance.Findings: The intervention group showed statistically significant increase in insight, but no significant difference was found between the mania symptoms among the intervention and control groups.Conclusion: Psychoeducation as well as pharmacotherapy was effective in increasing insight, but had no effect on the mania symptoms among the patients with bipolar I disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological
 • Training
 • Mania
 • Behavioral symptoms
 • Mental health recovery
 1. Sadock BJ, Kaplan HI, Sadock VA. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.
 2. Nakigudde J, Ehnvall A, Mirembe F, Musisi S, Airaksinen E. An exploratory study on the feasibility and appropriateness of family psychoeducation for postpartum women with psychosis in Uganda. BMC Psychiatry 2013; 13(1): 131.
 3. Basco MR, Rush AJ. Cognitive-behavioral therapy for bipolar disorder. New York, NY: Guilford Press; 2005.
 4. Ghazaei B. A Study of some cognitive patterns in patients with comorbidity of anxiety and depression [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tehran Psychiatric Institute 1999. [In Persian].
 5. Lotfi Kashani F, Sharifi HP, Seifi M. Effectiveness of family psychoeducation (Atkinson and Coia Model) in general health of families coping with schizophrenia. Thought and Behavior in Clinical Psychology 2010; 5(17): 65-78. [In Persian].
 6. Gama CS, Kunz M, Magalhaes PV, Kapczinski F. Staging and neuroprogression in bipolar disorder: A systematic review of the literature. Rev Bras Psiquiatr 2013; 35(1): 70-4.
 7. Perlis RH, Ostacher MJ, Patel JK, Marangell LB, Zhang H, Wisniewski SR, et al. Predictors of recurrence in bipolar disorder: Primary outcomes from the Systematic Treatment Enhancement Program for Bipolar Disorder (STEP-BD). Am J Psychiatry 2006; 163(2): 217-24.
 8. Perlick DA, Miklowitz DJ, Lopez N, Chou J, Kalvin C, Adzhiashvili V, et al. Family-focused treatment for caregivers of patients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2010; 12(6): 627-37.
 9. Even C, Thuile J, Kalck-Stern M, Criquillion-Doublet S, Gorwood P, Rouillon F. Psychoeducation for patients with bipolar disorder receiving lithium: short and long term impact on locus of control and knowledge about lithium. J Affect Disord 2010; 123(1-3): 299-302.
 10. Gaudiano BA, Weinstock LM, Miller IW. Improving treatment adherence in bipolar disorder: a review of current psychosocial treatment efficacy and recommendations for future treatment development. Behav Modif 2008; 32(3): 267-301.
 11. Colom F. Keeping therapies simple: psychoeducation in the prevention of relapse in affective disorders. Br J Psychiatry 2011; 198(5): 338-40.
 12. Amini H, Sharifi V, Nejatisafa A, Arbabi M, Tabatabaie M, Alimadadi Z, et al. One year follow-up of patients with bipolar disorder admitted to Roozbeh Hospital. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2009; 15(2): 168-74. [In Persian].
 13. Atri A, Sharma M. Psychoeducation: Implications for the profession of health education. Californian Journal of Health Promotion 2007; 5(4): 32-9.
 14. Sharma N. The relationship of gender and burden among caregivers of patients with chronic mental illnesses [MD Thesis]. Chandigarh, India; Department of Psychiatry, Postgraduate Institute of Medical Education and Research; 2014.
 15. Amador XF, Seckinger RA. The assessment of insight: A methodological review. Psychiatric Annals 1997; 27(12): 798-805.
 16. Ghoshchian Chobmasjedi S, Makvand Hosseini S, Najafi M, Bigdeli I. Comparing effectiveness of complementary family and individual psycho-education on depression and maniac episodes of the bipolar disordered patients under medical therapy. Quarterly of Clinical Psychology Studies Allameh Tabataba'i University 2017; 7(27): 181-203. [In Persian].
 17. Talebi Zadeh M, Shahmir E, Jafari Fard S. Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy in the decrease of depression and maniac symptoms of individuals diagnosed with bipolar disorder. Andisheh Va Raftar (Applied Psychology) 2013; 7(26): 17-26. [In Persian].
 18. Vieta E. Guide to assessment scales in bipolar disorder. 2nd ed. New York, NY: Springer; 2010.
 19. Alipour A, Noor Bala AA. Study of efficiency of self-report Mania inventory (SRMI) in diagnosis of bipolar disorder manic phase. Daneshvar Med 2001; 8(34): 51-8. [In Persian].
 20. Barekatain M, Tavakoli M, Maulavi H, Marofi M, Salehi M. Standardization, reliability and validity of the Young Mania Scale. Journal of Psychology 2007; 11(2): 150–66. [In Persian].
 21. Ghaemi SN, Boiman E, Goodwin FK. Insight and outcome in bipolar, unipolar, and anxiety disorders. Compr Psychiatry 2000; 41(3): 167-71.
 22. Nadi Sakhvidi M, Shahrokhi H, Purafkari N, Malek A, Mokhtarzadeh A, Ghoreishizadeh S MA, et al . Reliability and validity of abridged version of the Farsi version of Scale to Assess Unawareness of Mental Disorders (SUMD) in Psychotic Mania. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2010; 16(3): 181-6. [In Persian].
 23. Tabatabaei Motlagh M, Motaghipour Y, Zarghami F. Bipolar disorders training guide. Tehran, Iran: Gissa Publication; 2013. [In Persian].
 24. Keck PE, Jr., McElroy SL, Nemeroff CB. Anticonvulsants in the treatment of bipolar disorder. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 1992; 4(4): 395-405.
 25. Corsentino EA, Molinari V, Gum AM, Roscoe LA, Mills WL. Family caregivers' future planning for younger and older adults with serious mental illness (SMI). J Appl Gerontol 2008; 27(4): 466-85.
 26. Murray SL, Holmes JG. Seeing virtues in faults: Negativity and the transformation of interpersonal narratives in close relationships. J Pers Soc Psychol 1993; 65(4): 707-22.
 27. Dour HJ, Wiley JF, Roy-Byrne P, Stein MB, Sullivan G, Sherbourne CD, et al. Perceived social support mediates anxiety and depressive symptom changes following primary care intervention. Depress Anxiety 2014; 31(5): 436-42.
 28. Tanaka E. Clinically significant pharmacokinetic drug interactions between antiepileptic drugs. J Clin Pharm Ther 1999; 24(2): 87-92.
 29. Weber B, Jermann F, Gex-Fabry M, Nallet A, Bondolfi G, Aubry JM. Mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder: A feasibility trial. Eur Psychiatry 2010; 25(6): 334-7.
 30. Miklowitz DJ, Alatiq Y, Goodwin GM, Geddes JR, Fennell MJV, Dimidjian S, et al. A pilot study of mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder. Int J Cogn Ther 2009; 2(4): 373-82.
 31. Lam DH, Jones SH, Hayward P, Bright JA. Cognitive therapy for bipolar disorder: A therapist's guide to concepts, methods and practice. Hoboken, NJ: Wiley; 1999.
 32. Glasofer DR, Brown AJ, Riegel M. Structured Clinical Interview for DSM-IV (SCID). In: Wade T, editor. Encyclopedia of feeding and eating disorders. Singapore, Singapore: Springer Singapore; 2015. p. 1-4.