بررسی میزان افزایش پلاکت به دنبال تزریق یک واحد پلاکت در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ترانسفیوژن پلاکت به صورت شایع در بیمارانی که وضعیت بحرانی دارند و همچنین، در برخی موارد در بخش مراقبت‌های ویژه (Intensive care unit یا ICU)، برای جلوگیری از ایجاد ترومبوسیتوپنی انجام می‌گیرد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان افزایش پلاکت به دنبال تزریق یک واحد پلاکت در بیماران بستری در ICU بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی گذشته‌نگر، تعداد 130 بیمار که در ICU یک واحد پلاکت دریافت کرده بودند، با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه انتخاب شد. اطلاعات بیماران در یک چک لیست ثبت شد و میزان افزایش پلاکت بیماران در طی 7 روز از بستری با اطلاعات به دست آمده مقایسه گردید.یافته‌ها: میانگین میزان افزایش پلاکت در بیماران، 103 × (35/10 ± 16/31) میکرولیتر بود و بین میزان افزایش پلاکت با طول مدت بستری در ICU و تعداد دفعات خون‌گیری همبستگی معنی‌دار معکوسی وجود داشت (050/0 > P).نتیجه‌گیری: ترانسفیوژن پلاکت در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، باعث کوتاه شدت طول مدت بستری دراین بخش و همچنین، افزایش تعداد دفعات خون‌گیری باعث کاهش افزایش میزان پلاکت در این بیماران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Platelet Elevation Following Injection of a Platelet Unit in Patients Admitted to the Intensive Care Unit

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Masoudifar 1
 • Mosen Farshi 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Platelet transfusion is used in patients with a critical condition, and in some cases in the intensive care unit (ICU) to prevent thrombocytopenia. The aim of this study was to evaluate platelet elevation following injection of a platelet unit in patients admitted to intensive care unit.Methods: In this retrospective study, 130 patients who received a unit of platelet in the intensive care units of Alzahra hospital, Isfahan, Iran, were selected according to the inclusion and exclusion criteria of the study. Patients' information were recorded in the checklist, and the rate of platelet elevation in patients within 7 days of admission was compared with the data obtained.Findings: The mean elevation of platelet count in patients was 31.16 ± 10.35 × 103/μl. There was a reverse significant correlation between the elevation of platelet count with the duration of hospitalization in intensive care unit and the number of blood sampling times (P < 0.05).Conclusion: Platelet transfusion in patients admitted to intensive care unit may cause short duration of hospitalization; in addition, increase in the number of blood sampling times leads to a decrease in platelet count in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Platelet
 • Transfusion
 • Intensive Care Unit
 1. Salman SS, Fernandez Perez ER, Stubbs JR, Gajic O. The practice of platelet transfusion in the intensive care unit. J Intensive Care Med 2007; 22(2): 105-10.
 2. Moreau D, Timsit JF, Vesin A, Garrouste-Org, de Lassence A, Zahar JR, et al. Platelet count decline: An early prognostic marker in critically ill patients with prolonged ICU stays. Chest 2007; 131(6): 1735-41.
 3. Watson SP. Platelet activation by extracellular matrix proteins in haemostasis and thrombosis. Curr Pharm Des 2009; 15(12): 1358-72.
 4. Williamson DR, Lesur O, Tetrault JP, Nault V, Pilon D. Thrombocytopenia in the critically ill: Prevalence, incidence, risk factors, and clinical outcomes. Can J Anaesth 2013; 60(7): 641-51.
 5. Lim SY, Jeon EJ, Kim HJ, Jeon K, Um SW, Koh WJ, et al. The incidence, causes, and prognostic significance of new-onset thrombocytopenia in intensive care units: A prospective cohort study in a Korean hospital. J Korean Med Sci 2012; 27(11): 1418-23.
 6. Vandijck DM, Blot SI, De Waele JJ, Hoste EA, Vandewoude KH, Decruyenaere JM. Thrombocytopenia and outcome in critically ill patients with bloodstream infection. Heart Lung 2010; 39(1): 21-6.
 7. Hui P, Cook DJ, Lim W, Fraser GA, Arnold DM. The frequency and clinical significance of thrombocytopenia complicating critical illness: A systematic review. Chest 2011; 139(2): 271-8.
 8. Ning S, Barty R, Liu Y, Heddle NM, Rochwerg B, Arnold DM. Platelet transfusion practices in the ICU: Data from a large transfusion registry. Chest 2016; 150(3): 516-23.
 9. Thiolliere F, Serre-Sapin AF, Reignier J, Benedit M, Constantin JM, Lebert C, et al. Epidemiology and outcome of thrombocytopenic patients in the intensive care unit: results of a prospective multicenter study. Intensive Care Med 2013; 39(8): 1460-8.
 10. Habr B, Charpentier J, Champigneulle B, Dechartres A, Daviaud F, Geri G, et al. Platelet transfusions in cancer patients with hypoproliferative thrombocytopenia in the intensive care unit. Ann Intensive Care 2015; 5(1): 46.
 11. Aubron C, Flint AW, Bailey M, Pilcher D, Cheng AC, Hegarty C, et al. Is platelet transfusion associated with hospital-acquired infections in critically ill patients? Crit Care 2017; 21(1): 2.
 12. Barty M, Rebecca, Liu Y, Heddle N, Arnold D. The use of platelet transfusions in the intensive care unit and impact on platelet count: A 30000 patient registry study. Blood 2013; 122(21): 1154.
 13. Arnold DM, Ning S, Barty R, Liu Y, Cook R, Rochberg B, et al. The effect of platelet transfusion on death in the intensive care unit. Blood 2016; 128(22): 3850.
 14. Alikiaii B, Hashemi ST, Manteghi F. Evaluation of platelet elevation after injection in patients over 40 years of age admitted hospital; a retrospective study. J Isfahan Med Sch 2017; 35(451): 1438-43. [In Persian].
 15. Pirzadeh A, Forouzanfar M, Asdaghi Z. Assessment of therapeutic platelet transfusion effectiveness in thrombocytopenic hospitalized patients in hematology unit of Emam Khomeini Hospital, Ardabil [MD Thesis]. Ardabil, Iran: Ardabil University of Medical Sciences; 2012. [In Persian].