بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین ماهیت توده‌های گردنی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت تشخیص سریع ماهیت توده‌های گردنی، این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین ماهیت توده‌های گردنی به انجام رسید.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 108 بیمار مبتلا به توده‌های گردنی که در سال‌های 95-1394 در بیمارستان الزهرا (س) و آیت‌اله کاشانی اصفهان جهت عمل جراحی توده‌ی گردن بستری شده بودند، قبل از عمل تحت سونوگرافی توده‌ی گردن قرار گرفتند و پس از اخذ نتیجه‌ی پاتولوژی، معیارهای ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین ماهیت این توده‌ها، مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: سونوگرافی در مقایسه با پاتولوژی دارای حساسیت 8/91 درصد و ویژگی 1/66 درصد بود. درصد مثبت و منفی کاذب سونوگرافی به ترتیب 9/33 و 2/8 درصد بود. ارزش اخباری مثبت و منفی این روش نیز به ترتیب 2/69 و 7/90 درصد بود. میزان صحت سونوگرافی 1/81 درصد به دست آمد.نتیجه‌گیری: سونوگرافی جهت تعیین ماهیت توده‌های گردنی، روشی به نسبت دقیق و با ارزش است، اما لازمه‌ی آن، تجربه‌ی کافی سونوگرافیست می‌باشد که در صورت انجام صحیح آن و همچنین، دقت در نمونه‌برداری جهت پاتولوژی توسط جراح، می‌تواند افزایش دقت تشخیصی ماهیت توده‌های گردنی را به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ultrasound Diagnostic Values in Determining the Nature of Cervical Masses

نویسندگان [English]

 • Nezamoddin Berjis 1
 • Mahnaz Fosouli 2
 • Ali Mehrabi-Koushki 3
1 Professor, Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Considering the importance of rapidly recognizing of the nature of cervical masses, this study aimed to determine the diagnostic value of ultrasound in determining the nature of cervical masses.Methods: In a cross-sectional study, 108 patients with cervical masses admitted to Alzahra and Kashani hospitals in Isfahan, Iran, during the year 2015 were selected. The patients underwent ultrasonography of the neck mass, and after obtaining the result of pathology, ultrasound diagnostic values were calculated.Findings: Sensitivity of ultrasound was 91.8%, and its specificity was 66.1%. The false positive and negative results were 33.9% and 8.2%, respectively. Positive and negative predictive values were 69.2% and 90.7%, respectively. The accuracy of ultrasound was 81.1%.Conclusion: Ultrasonography is a fairly accurate and valuable method for determining the nature of cervical masses. However, it is necessary to have an adequate sonography experience, which, if done correctly, as well as the accuracy of sampling for pathology by the surgeon, can increase the diagnostic accuracy of the nature of cervical masses to bring.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cervical mass
 • Ultrasonography
 • Pathology
 • Diagnosis
 1. Vassallo P, Wernecke K, Roos N, Peters PE. Differentiation of benign from malignant superficial lymphadenopathy: The role of high-resolution US. Radiology 1992; 183(1): 215-20.
 2. Som PM. Detection of metastasis in cervical lymph nodes: CT and MR criteria and differential diagnosis. AJR Am J Roentgenol 1992; 158(5): 961-9.
 3. Baatenburg de Jong RJ, Rongen RJ, Lameris JS, Harthoorn M, Verwoerd CD, Knegt P. Metastatic neck disease. Palpation vs ultrasound examination. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 115(6): 689-90.
 4. Bruneton JN. Cervical Lymph Nodes. In: Bruneton JN, editor. Ultrasonography of the Neck. Berlin, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2007. p. 81-92.
 5. Baatenburg de Jong RJ, Rongen RJ, Verwoerd CD, van Overhagen H, Lameris JS, Knegt P. Ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy of neck nodes. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117(4): 402-4.
 6. Ahuja A, Ying M, King W, Metreweli C. A practical approach to ultrasound of cervical lymph nodes. J Laryngol Otol 1997; 111(3): 245-56.
 7. Ying M, Ahuja A, Brook F, Brown B, Metreweli C. Sonographic appearance and distribution of normal cervical lymph nodes in a Chinese population. J Ultrasound Med 1996; 15(6): 431-6.
 8. Ahuja A, Ying M, Yuen YH, Metreweli C. Power Doppler sonography of cervical lymphadenopathy. Clin Radiol 2001; 56(12): 965-9.
 9. Ariji Y, Kimura Y, Hayashi N, Onitsuka T, Yonetsu K, Hayashi K, et al. Power Doppler sonography of cervical lymph nodes in patients with head and neck cancer. AJNR Am J Neuroradiol 1998; 19(2): 303-7.
 10. Ying M, Ahuja A, Brook F, Metreweli C. Power Doppler sonography of normal cervical lymph nodes. J Ultrasound Med 2000; 19(8): 511-7.
 11. Wu CH, Chang YL, Hsu WC, Ko JY, Sheen TS, Hsieh FJ. Usefulness of Doppler spectral analysis and power Doppler sonography in the differentiation of cervical lymphadenopathies. AJR Am J Roentgenol 1998; 171(2): 503-9.
 12. Bhatia KS, Cho CC, Tong CS, Yuen EH, Ahuja AT. Shear wave elasticity imaging of cervical lymph nodes. Ultrasound Med Biol 2012; 38(2): 195-201.
 13. Bhatia KS, Cho CC, Yuen YH, Rasalkar DD, King AD, Ahuja AT. Real-time qualitative ultrasound elastography of cervical lymph nodes in routine clinical practice: interobserver agreement and correlation with malignancy. Ultrasound Med Biol 2010; 36(12): 1990-7.
 14. Som PM. Lymph nodes of the neck. Radiology 1987; 165(3): 593-600.
 15. Ahuja AT, Ying M, Ho SS, Metreweli C. Distribution of intranodal vessels in differentiating benign from metastatic neck nodes. Clin Radiol 2001; 56(3): 197-201.
 16. Nasiri S, Jamzadeh A. Diagnostic values of ultrasonography for detection of neck tumor [MD Thesis]. Tehran, Iran. Shahid Beheshti University of Medical Scinces; 2000. [In Persian].
 17. Ying M, Bhatia KS, Lee YP, Yuen HY, Ahuja AT. Review of ultrasonography of malignant neck nodes: greyscale, Doppler, contrast enhancement and elastography. Cancer Imaging 2014; 13(4): 658-69.
 18. Mazaher H, Abasi K. Evaluation of ultrasound in the diagnosis of parotid gland masses. Tehran Univ Med J 1999; 57(3): 27-33. [In Persian].