بررسی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی استان اصفهان به مواد اعتیادآور و ارتباط آن با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی وخانواده، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه پزشکی اجتماعی و خانواده، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس، معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استادیار، مرکز تحقیقات پیش‌گیری از آسیب حوادث جاده‌ای و گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: مصرف مواد مخدر در دوران نوجوانی می‌تواند علاوه بر سنین نوجوانی، بقیه‌ی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. در مطالعه‌ی حاضر، وضعیت نگرش دانش‌آموزان دبیرستانی به مصرف مواد و همچنین، اثر برخی از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در این گرایش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.روش‌ها: در این بررسی، تعداد 3223 دانش‌آموز دبیرستانی ساکن استان اصفهان در سال 1394 وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه‌ی محقق- ساخته‌ی بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان مقطع دبیرستان منطقه‌ی شهری و روستایی استان اصفهان جمع‌آوری گردید.یافته‌ها: از دید دانش‌آموزان، سرخوشی لحظه‌ای و افسردگی از آثار پس از مصرف مواد بودند. دو عامل طلاق پدر و مادر و لذت‌طلبی، از مهم‌ترین عوامل گرایش به اعتیاد بودند. هر چند این عوامل، از دید دختران از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. کنجکاوی، تعارف دوستان و اختلافات خانوادگی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. همچنین، دختران، ناتوانی در حل مسایل روزمره را از عوامل مؤثر در گرایش به مواد عنوان کردند، اما از دید پسران، نقش عواملی همچون داشتن وقت آزاد و نبود امکانات تفریحی پررنگ‌تر بود. از بین عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، تحصیلات والدین، شغل پدر و منطقه‌ی محل سکونت، تأثیر معنی‌داری بر تعدادی از عوامل گرایش به اعتیاد نشان دادند.نتیجه‌گیری: در کنار اتخاذ سیاست‌های آگاهی دهنده و پیش‌گیرانه، مسؤولین و به ویژه والدین، بایستی افزایش عزت نفس و قدرت خود مدیریتی فرزندان را مد نظر قرار دهند و محیطی مطلوب برای نوجوانان در خانه و خانواده فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Attitude of High-School Students in Isfahan Province, Iran, towards Addictive Substances, and their Association with Social Determinants of Health

نویسندگان [English]

 • Hourieh Ansari 1
 • Ziba Farajzadegan 2
 • Sobhi Al-Dirani 3
 • Kamal Heidari 4
 • Razieh Omidi 5
 • Zahra Amini 1
 • Tohid Jafari-Koshki 6
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate professor, Research Center of Social Determinants of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Unit of Adolescents, Youth, and School Health, Vice Chancellor for Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Assistant Professor, Road Traffic Injury Research Center AND Department of Statistics and Epidemiology, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background: Substance abuse in adolescence could affect this period of life, as well as individual rest life. In this research, we studied the attitude of high-school student towards drug abuse, and the effect of some social determinants of heath associated with it.Methods: 3223 high-school students residing Isfahan Province, Iran, in 2015 were included in the study. Data were collected using the researcher-made questionnaire of assessment of knowledge, attitude, and action of urban and rural high-school students in Isfahan Province.Findings: In students’ opinion, momentary tipsiness and depression were the side-effects of drug abuse. Divorce of parents, and seeking pleasure were the most important factors associated with inclination to drugs albeit scored higher by girls. Moreover, girls expressed inability in dealing with daily difficulties as a factor in tendency to drug abuse. Whereas, boys claimed that factors such as too free time, and inadequate recreational facilities were more important. Among social determinants of health, education level of parents, father’s job, and residential area had significant effects on tendency to drug abuse.Conclusion: Besides preventive and educational policies, policy makers and parents should pay attention to improving their children’s self-esteem and self-management abilities, and provide homes as favorable and welcome places for them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Substance Abuse
 • Students
 • Secondary schools
 • Attitude, Social determinants of health
 1. Mohammad PA, Vahidi R, Fakhari A, Rostami F, Dastghiri S. Substance abuse in Iranian high school students. Addict Behav 2007; 32(3): 622-7.
 2. Chen K, Sheth AJ, Elliott DK, Yeager A. Prevalence and correlates of past-year substance use, abuse, and dependence in a suburban community sample of high-school students. Addict Behav 2004; 29(2): 413-23.
 3. Rahimi Movaghar A, Mohammad K, Razzaghi E. Trend of drug abuse situtation in Iran: A three decade survey. Hakim 2002; 5(3): 171-82. [In Persian].
 4. Farhadinasab A, Allahverdipour H, Bashirian S, Mahjoub H. Lifetime pattern of substance abuse, parental support, religiosity, and locus of control in adolescent and young male users. Iran J Public Health 2008; 37(4): 88-95.
 5. Ahmadi V, Banijamal S, Sarami G. The relationship between parenting styles and addiction potentiality in Ilam high school students: The mediating role of novelty seeking. J Ilam Univ Med Sci 2017; 25 (3): 117-24. [In Persian].
 6. Jazayeri A, Rafiei H, Nazari M. Students' attitudes toward addiction. Social Welfare 2003; 2(7): 217-29. [In Persian].
 7. Allahverdipour H, Farhadinasab A, Bashirian S, Mahjoob H. Pattern and inclination of adolescents towards substance Abuse. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2008; 15(4): 35-42. [In Persian].
 8. Fergusson DM, Boden JM, Horwood LJ. The developmental antecedents of illicit drug use: evidence from a 25-year longitudinal study. Drug Alcohol Depend 2008; 96(1-2): 165-77.
 9. Hezarjaribi J, Torkaman M, Moradi G. Factors contributing to juvenile and teenagers' tendency in Karaj toward drug use. Police Management Studies Quarterly 2010; 5(2): 322-38. [In Persian].
 10. Farzaneh S, Alizadeh S. Study in social determinants on social health among older people in Babol town. Journal of Studies of Socio-Cultural Development 2013; 2(1): 173-97. [In Persian].
 11. Khoshemehry G, Marin S, Shamsi M, Almasi Hashiani A. Social factors contributing to violence against women by their partners in Shahid Fayazbakhsh hospital in 2012. J Neyshabur Univ Med Sci 2014; 2(4): 36-44. [In Persian].
 12. Alizadeh M, Rahimi A, Arshinji M, Sharifi F, Arzaghi SM, Fakhrzadeh H. Physical health status and socio-economic outcomes on elderly in Tehran metropolitan area. Iran J Diabetes Lipid Disord 2013; 13(1): 29-37. [In Persian].
 13. Mohammadi Y, Dehghanian H, Dehghani F. Psychological and social factors influencing the violence against women, Nourabad, Fars. Armaghane-danesh 2014; 19(6): 542-52. [In Persian].
 14. Viner RM, Ozer EM, Denny S, Marmot M, Resnick M, Fatusi A, et al. Adolescence and the social determinants of health. Lancet 2012; 379(9826): 1641-52.
 15. Geramian N, Gharaat L, Taheri SA, Mohebpour F, Nahvizadeh M, Farajzadegan Z, et al. Development of a Questionnaire to Assess Drug Abuse among High School Students of Isfahan Province, Iran: An Action Research. Int J Prev Med 2014; 5(Suppl 2): S146-S153.
 16. Wilkinson RG, Marmot M. Social determinants of health: The solid facts. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2003.
 17. Piko B. Perceived social support from parents and peers: Which is the stronger predictor of adolescent substance use? Subst Use Misuse 2000; 35(4): 617-30.
 18. Jabbari Beyrami H, Bakhshian F, Vahidi R, Mohammadpour Asl A. High risk behaviors and attitudes of secondary school students in Tabriz toward drugs of abuse. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2008; 14(3): 350-4. [In Persian].
 19. Nasiry F, Nasiri S, Bakhshipour Roudsari A. The prediction of tendency to substance abuse on the basis of self esteem and components of emotional intelligence. Research on Addiction 2014; 8(31): 135-46. [In Persianچ.
 20. Nazarpour M, Pouzesh SH, Raoufi MB, Sedaghat K, Nazari M, Amini E, et al. Effect of life skills workshops on changing the attitudes and awareness toward narcotic drugs abuse in students. Med J Tabriz Univ Med Sci 2010; 31(4): 83-6. [In Persian].
دوره 36، شماره 479 - شماره پیاپی 479
خرداد و تیر 1397
صفحه 494-501
 • تاریخ دریافت: 20 فروردین 1397
 • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401