تأثیر مکمل‌دهی گلبرگ زعفران زیبا بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و اندواستاتین سرمی به دنبال تمرین هوازی شدید در بیماران پیوند عروق کرونری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، گروه تربیت بدنی، اداره‌ی آموزش و پرورش ناحیه‌ی دو، اراک، ایران

2 متخصص جراحی عمومی، بیمارستان میلاد، تهران، ایران

3 متخصص بیماری‌های قلبی- عروقی، گروه قلب و عروق، بیمارستان امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

4 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

5 اداره‌ی آموزش و پرورش، فراهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر مکمل‌دهی زعفران بر عامل رشدی اندوتلیال و اندوستاتین سرمی به دنبال تمرین شدت بالا در بیماران پیوند عروق کرونری بود.روش‌ها: پژوهش حاضر، از نظر روش‌شناسی نیمه‌تجربی و از نوع کاربردی بود. تعداد 30 نفر از بیمارانی که حدود یک ماه از عملشان گذشته بود، انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه‌ها قرار گرفتند. گروه تناوبی شدید، در هر جلسه دو زمان 10 دقیقه‌ای (15 ثانیه فعالیت با 100 درصد برون‌ده اوج توان و 15 ثانیه استراحت غیر فعال و 4 دقیقه استراحت بین دو نوبت 10 دقیقه‌‌ای) به فعالیت پرداخت و گروه مکمل، در کنار تمرین روزانه، 300 میلی‌گرم مکمل زعفران را بعد از وعده‌ی ناهار مصرف نمود. قبل و پس از اجرای شیوه‌نامه، نشانگرهای آنژیوژنز مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. از آزمون ANOVA و آزمون تعقیبی Bonferroni برای تعیین اختلاف و تشخیص محل تفاوت استفاده شد. کلیه‌ی تحلیل‌های آماری در سطح 05/0 > P انجام شد.یافته‌ها: اجرای تمرینات تناوبی، باعث افزایش معنی‌داری در مقدار عامل رشدی اندوتلیال، افزایش معنی‌داری در کسر تزریقی و کاهش معنی‌داری در مقدار اندوستاتین در بین گروه‌های تمرین و تمرین با مکمل نسبت به گروه شاهد شد (05/0 > P).نتیجه‌گیری: در این مطالعه مشخص شد که تمرین تناوبی با افزایش عامل رشدی اندوتلیال و کاهش اندوستاتین، تمرین ایمن و مؤثری در بهبود عوامل آنژیوژنز و سرکوبگر عامل مهاری آنژیوژنز در بیماران قلبی پس از عمل بای‌پس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Saffron (Crocus Speciosus) Supplementation on Serum Levels of Vascular Endothelial Growth Factor and Sndostatin following High-Intensity Aerobic Training in Patients with Coronary Artery Bypass Graft Surgery

نویسندگان [English]

 • Hossein Nik-Maleki 1
 • Babak Adli 2
 • Khosro Minavand 3
 • Mojtaba Dastjani-Farahan 4
 • Esmaeil Ortegoli-Farahani 5
1 PhD in Cardiovascular and Respiratory Exercise Physiology, Department of Physical Education, Department of Education District 2, Arak, Iran
2 General Surgion, Milad Hospitall, Tehran, Iran
3 Cardiologist, Department of Cardiology, Amirkabir Hospital, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
4 General Practitioner, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
5 Department of Education, Farahan, Iran
چکیده [English]

Background: The purpose of this study was to investigate the effect of saffron (Crocus speciosus) supplementation following high-intensity exercise training on serum levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and endostatin in patients with coronary artery bypass graft surgery (CABG).Methods: This was an applied quasi-experimental study. Participants were 40 patients who had been under surgery at least one month before this study; after screening, they were selected and randomly assigned to 3 groups. High-intensity interval training (HIIT) group in each session performed two 10-minute sets (15 seconds of activity with 100% peak power, and 15 seconds of inactive breaks and 4 minutes of rest between two 10-minute intervals), and the supplementary training group digested a daily 300-mg of saffron supplement behind training like the high-intensity interval training group. Vascular endothelial growth factor and endostatin were checked before and after training and supplement intervention. ANOVA and Bonferron's post hoc test were used to identify any diffrence. All statistical analyzes were performed at significance level of P < 0.05.Findings: Serum vascular endothelial growth factor and lef ventricular ejection fraction (LVEF) increased, and endostatin decreased in both training and supplementary training groups comparing to controls (P < 0.05).Conclusion: In this study, it was found that high-intensity interval training with increase in endothelial growth factor, and reduction in serum level of endostatin, is effective in improving angiogenesis, and suppressing angiogenesis inhibitors in patients after coronary artery bypass graft surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interval training
 • VEGF
 • Endostatin
 • Cardiac patients
 • Saffron supplementation
 1. Anker SD, Ponikowski PP, Clark AL, Leyva F, Rauchhaus M, Kemp M, et al. Cytokines and neurohormones relating to body composition alterations in the wasting syndrome of chronic heart failure. Eur Heart J 1999; 20(9): 683-93.
 2. Ghroubi S, Elleuch W, Abid L, Abdenadher M, Kammoun S, Elleuch MH. Effects of a low-intensity dynamic-resistance training protocol using an isokinetic dynamometer on muscular strength and aerobic capacity after coronary artery bypass grafting. Ann Phys Rehabil Med 2013; 56(2): 85-101.
 3. Ahmadizad S, El-Sayed MS. The acute effects of resistance exercise on the main determinants of blood rheology. J Sports Sci 2005; 23(3): 243-9.
 4. Weiss C, Seitel G, Bartsch P. Coagulation and fibrinolysis after moderate and very heavy exercise in healthy male subjects. Med Sci Sports Exerc 1998; 30(2): 246-51.
 5. Hamaad A, Sosin MD, Blann AD, Lip GY, MacFadyen RJ. Markers of thrombosis and hemostasis in acute coronary syndromes: relationship to increased heart rate and reduced heart-rate variability. Clin Cardiol 2009; 32(4): 204-9.
 6. Mousavi M, Baharara J, Zafar-Balanezhad S, Shaheokh-Abadi K. The Effect of Saffron aqua Extract on Angiogenesis in Chick Chorioalantoic Membrane . Zahedan J Res Med Sci 2014; 16(3) : 55-8. [In Persian].
 7. Roy S, Khanna S, Sen CK. Redox regulation of the VEGF signaling path and tissue vascularization: Hydrogen peroxide, the common link between physical exercise and cutaneous wound healing. Free Radic Biol Med 2008; 44(2): 180-92.
 8. Christopoulos A, Ahn SM, Klein JD, Kim S. Biology of vascular endothelial growth factor and its receptors in head and neck cancer: beyond angiogenesis. Head Neck 2011; 33(8): 1220-9.
 9. Nourshahi M, Ebrahim K, Taheri Chadorneshin H. The effect of vitamin E supplementation on angiogenic factor response to exhausted exercise. Sport Physiology (Research on Sport Science) 2011; 3(11): 81-96. [In Persian].
 10. Abdollahi A, Hahnfeldt P, Maercker C, Grone HJ, Debus J, Ansorge W, et al. Endostatin's antiangiogenic signaling network. Mol Cell 2004; 13(5): 649-63.
 11. Ravasi Aa, Yadegari M, Choobineh S. The effect of two types of physical activity on serum VEGF-A response in non-athletic Men. Sport Biosciences (Harakat) 2014; 6(1): 41-56. [In Persian].
 12. Nourshahi M, Hedayati M, Nemati J, Ranjbar K, Gholamali M. Effect of 8 weeks endurance training on serum vascular endothelial growth factor and endostatin in Wistar rats. Koomesh 2012; 13(4): 474-9. [In Persian].
 13. Taheri Chadorneshin H, Nurshahi M, Ranjbar K. The response of vascular endothelial growth factor to exhausted submaximal exercise and its relationship with VO2max. Journal of Sports Biosciences 2011; 2(7): 59-75. [In Persian].
 14. Nurshahi M, Babaei E, Bigdeli M, Ghasemi Birami M . The effect of six weeks of resistance training on tumor tissue VEGF and endostatin in mice with breast cancer cancer. Journal of Sports Biosciences 2013; 5(2): 27-46.[In Persian].
 15. Motahari Rad M, Attarzadeh Hosseini S R. Response of Vascular Endothelial Growth Factor and Endostatin to a Session Activity before and after a Period of L-Arginine Supplementation in Active Men. J Arak Uni Med Sci. 2017; 20(2):78-88. [In Persian].
 16. Moshtagh S, Baharara J, Zafar-Balanejad S, Ramezani T. Antiangiogenesis effect of saffron extract on rat aortic ring model. J Shahrekord Univ Med Sci. 2014; 16 (3) :79-88. [In Persian].
 17. Gu JW, Gadonski G, Wang J, Makey I, Adair TH. Exercise increases endostatin in circulation of healthy volunteers. BMC Physiol 2004; 4: 2.
 18. Sponder M, Fritzer-Szekeres M, Litschauer B, Binder T, Strametz-Juranek J. Endostatin and osteopontin are elevated in patients with both coronary artery disease and aortic valve calcification. IJC Metab Endocr 2015; 9: 5-9.