مقایسه‌ی تأثیر روش درمانی ماساژ شکم با ملین پلی‌اتیلن گلیکول در بهبود علایم و کیفیت زندگی بیماران با یبوست عملکردی: کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کولورکتال، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دستیار، گروه داخلی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دستیار فلوشیپ گوارش، گروه داخلی، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های متابولیک و گروه طب اورژانس، بیمارستان بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قروین، ایران

6 استادیار، مرکز تحقیقات کولورکتال، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یبوست مزمن عملکردی، یکی از اختلالات عملکردی دستگاه گوارش است. یبوست، اثر منفی بر کیفیت زندگی دارد. اثربخشی درمان‌های دارویی و غیر دارویی برای یبوست، همچنان مورد بحث است. این مطالعه، با هدف مقایسه‌ی تأثیر دو روش درمانی ماساژ شکم با پلی‌اتیلن‌ گلیکول بر بهبود علایم و کیفیت زندگی در یبوست عملکردی انجام شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، بیماران مبتلا به یبوست عملکردی مبتنی بر معیارهای Rome IV و با محدوده‌ی سنی 65-18 سال که به درمانگاه گوارش بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران مراجعه کرده بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی در دو گروه درمان با ملین پلی‌اتیلن گلیکول و ماساژ شکم قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به یبوست، نمره‌ی Bristol و علایم در ابتدا و در پایان درمان ثبت شد. اثرات جانبی ناشی از دارو و پای‌بندی به درمان در فرم جمع‌آوری داده‌ها ثبت شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS در بین دو گروه مقایسه شد.یافته‌ها: 94 بیمار (47 بیمار در هر گروه) در مطالعه شرکت نمودند. یبوست در زنان، بیماران کم درآمد، تحصیل کرده و متأهل شایع‌تر بود. داده‌های دموگرافیک اولیه در بین دو گروه درمان تفاوت معنی‌داری نداشتند. کیفیت زندگی (028/0 = P)، علایم (032/0 = P) و نمره‌ی Bristol (001/0 > P) به صورت معنی‌داری در درمان ملین نسبت به ماساژ شکم بهبود یافت. عارضه‌ی جانبی در 8 درصد از گروه ملین و 1 درصد از گروه ماساژ شکم گزارش شد (001/0 > P) که خفیف و گذرا بودند.نتیجه‌گیری: ماساژ شکم، یک روش غیر دارویی و غیر جراحی، در دسترس، بدون عارضه و ارزان در درمان یبوست می‌باشد، اما به تنهایی برای درمان یبوست مؤثر نمی‌باشد. مطالعات بیشتری برای بررسی تأثیر مصرف ماساژ شکم هم‌زمان با سایر روش‌های درمانی و بررسی مدت زمان مناسب برای درمان ماساژ شکم، توصیه می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Polyethylene Glycol and Abdominal Massage on Symptoms and Quality of Life Improvement in Functional Constipation: A Randomize Clinical Trial Study

نویسندگان [English]

 • Mansour Bahardoost 1
 • Shahdieh Karimi 2
 • Alireza Hejrati 3
 • Farshad Naserifar 4
 • Peyman Namdar 5
 • Arezoo Chaharmahali 2
 • Marjan Mokhtare 6
1 Colorectal Research Center, Rasoul-e-Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Resident, Department of Internal Medicine, Rasoul-e-Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Fellowship Resident of Gastroenterology, Department of Internal Medicine, Rasoul-e-Akram hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Metabolic Disease Research Center AND Department of Emergency Medicine, Booali Hospital, Qazvin University of Medical Science, Qazvin, Iran
6 Assistant Professor, Colorectal Research Center, Rasoul-e-Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Chronic functional constipation is one of functional gastrointestinal disorders. Constipation has negative impact on quality of life (QOL). Pharmacological and non-pharmacological treatments are considered for constipation. This study was designed to compare the efficacy of polyethylene glycol (PEG) and abdominal massage on symptoms and quality of life improvement in functional constipation.Methods: In this randomize clinical trial study, all the patients with functional constipation, based on Rome IV criteria, with age of 18-65 years, who referred to gastroenterology clinic of Rasoul-e-Akram university hospital, Tehran, Iran, were enrolled. The patients were randomly assigned to two groups of treatment with polyethylene glycol or abdominal massage. Basic demographic data, Patient Assessment of Constipation Quality of Life (PAC-QOL) questionnaire, Bristol score, and presenting symptoms were recorded. We visited our patients in 2 weeks at the end of treatment and 2 weeks after completing treatment. Drug adverse effects and patient's adherence to treatment were recorded in data gathering sheets, too. The data were compared between the two groups using SPSS software.Findings: 94 patients (47 patients in each group) completed the study. Constipation was more common in women, and low income, educated, and married patients. No significant difference was seen in demographic data between the groups. Quality of life score was significantly better in polyethylene glycol therapy than abdominal massage (P = 0.028). Moreover, symptoms (P = 0.032) and Bristol score (P < 0.001) were significantly improved more in polyethylene glycol therapy. Treatment side effects were seen in 8% of polyethylene glycol group, as well as 1% in abdominal massage group (P < 0.001), which were transient and mild.Conclusion: Abdominal massage is a non-surgical non-medical modality for treatment of functional constipation. It is feasible, without any cost and adverse effect; but it is not an effective modality, lonely. Further studies should be considered to combine abdominal massage with other treatment modalities in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Functional colonic diseases
 • Constipation
 • Laxatives
 • Massage Therapy
 • Quality of Life
 1. Iraji N, Keshteli AH, Sadeghpour S, Daneshpajouhnejad P, Fazel M, Adibi P. Constipation in Iran: SEPAHAN Systematic Review No. 5. Int J Prev Med 2012; 3(Suppl 1): S34-S41.
 2. Shin JE, Jung HK, Lee TH, Jo Y, Lee H, Song KH, et al. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Chronic Functional Constipation in Korea, 2015 Revised Edition. J Neurogastroenterol Motil 2016; 22(3): 383-411.
 3. Sgouros SN, Mantides A. Polyethylene glycol in chronic constipation. Ann Gastroenterol 2004; 17(2): 142-4.
 4. Mimidis K, Mourvati E, Kaliontzidou M, Papadopoulos V, Thodis E, Kartalis G, et al. Efficacy of polyethylene glycol in constipated CAPD patients. Perit Dial Int 2005; 25(6): 601-3.
 5. Tack J, Muller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M, et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation--a European perspective. Neurogastroenterol Motil 2011; 23(8): 697-710.
 6. Johanson JF, Kralstein J. Chronic constipation: a survey of the patient perspective. Aliment Pharmacol Ther 2007; 25(5): 599-608.
 7. Mokhtare M, Ghafoori SM, Soltani-Kermanshahi M, Boghratian AH, Agah S, Sheikhvatan M. Reliability and validity of the Persian version of patient assessment of constipation- quality of life (PAC-QOL) questionnaire. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2017; 10(4): 289-94.
 8. Sinclair M. The use of abdominal massage to treat chronic constipation. J Bodyw Mov Ther 2011; 15(4): 436-45.
 9. Yeh GY, Eisenberg DM, Kaptchuk TJ, Phillips RS. Systematic review of herbs and dietary supplements for glycemic control in diabetes. Diabetes Care 2003; 26(4): 1277-94.
 10. Lee-Robichaud H, Thomas K, Morgan J, Nelson RL. Lactulose versus Polyethylene Glycol for Chronic Constipation. Cochrane Database Syst Rev 2010; (7): CD007570.
 11. Babb RR. Constipation and laxative abuse. West J Med 1975; 122(1): 93-6.
 12. Bekkali NL, van den Berg MM, Dijkgraaf MG, van Wijk MP, Bongers ME, Liem O, et al. Rectal fecal impaction treatment in childhood constipation: enemas versus high doses oral PEG. Pediatrics 2009; 124(6): e1108-e1115.
 13. McClurg D, Hagen S, Hawkins S, Lowe-Strong A. Abdominal massage for the alleviation of constipation symptoms in people with multiple sclerosis: a randomized controlled feasibility study. Mult Scler 2011; 17(2): 223-33.
 14. Preece J. Introducing abdominal massage in palliative care for the relief of constipation. Complement Ther Nurs Midwifery 2002; 8(2): 101-5.
 15. Minguez M, Lopez HA, Judez J. Use of polyethylene glycol in functional constipation and fecal impaction. Rev Esp Enferm Dig 2016; 108(12): 790-806.
 16. Lembo A, Camilleri M. Chronic constipation. N Engl J Med 2003; 349(14): 1360-8.
 17. Lamas K, Lindholm L, Stenlund H, Engstrom B, Jacobsson C. Effects of abdominal massage in management of constipation--a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2009; 46(6): 759-67.
 18. Kim TI, Nam MJ, Bang YI, Yeon YS. Effects of abdominal meridian massage with aroma oils by volunteers on the relief of constipation in hospitalized disability patients with brain lesions. Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society 2012; 13(5): 2267-77.
 19. Lamas K, Graneheim UH, Jacobsson C. Experiences of abdominal massage for constipation. J Clin Nurs 2012; 21(5-6): 757-65.