بررسی میزان تطابق یافته‌های آندوسکوپی و بافت‌شناسی در بیوپسی‌های مری و معده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان: سال‌های 94-1393

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش پاتولوژى، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه پاتولوژى، دانشکده‌ی پزشکى، دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

قدمه: هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان تطابق یافته‌های آندوسکوپی و بافت‌شناسی در بیوپسی‌های مری و معده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان در سال‌های 94-1393 بود.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی گذشته‌نگر بود که در سال‌‌های 94-1393 در بخش پاتولوژی بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان و بر روی نمونه‌ی 243 بیمار انجام شد. محدوده‌ی سنی بیماران مورد مطالعه، یک ماه تا ۱۶ سال بود. آندوسکوپی و پاتولوژی بیماران مورد مطالعه استخراج شد و بر اساس عضو بیوپسی شده (مری یا معده) و نیز بر اساس تشخیص‌های اختصاصی (ازوفاژیت ائوزینوفیلیک، ازوفاژیت‌‌ و اولسر در مری، گاستریت، ندولاریتی، فولیکول و اروزیون در معده) طبقه‌بندی انجام گرفت. داده‌های به دست آمده در نهایت وارد رایانه شد. به منظور بررسی میزان تطابق یافته‌های آندوسکوپی و بافت‌شناسی در بیوپسی‌های مری و معده، از آزمون‌های 2χ، t و One-way ANOVA در نرم‌افزار SPSS استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌های مثبت آندوسکوپی و هیستوپاتولوژی مری به ترتیب برابر با 117 مورد (1/48 درصد) و 86 مورد (4/35 درصد) بود. حساسیت (Sensitivity) و ویژگی (Specificity) تشخیصی آندوسکوپی در شناسایی موارد غیر طبیعی مری، در مقایسه با هیستوپاتولوژی آن به ترتیب برابر با 3/73 و 3/51 درصد بود (002/0 = P، 623/0 = سطح زیر منحنی). یافته‌های مثبت آندوسکوپی و هیستوپاتولوژی معده به ترتیب برابر با 157 مورد (6/64 درصد) و 145 مورد (7/59 درصد) بود. حساسیت و ویژگی تشخیصی آندوسکوپی معده نیز در شناسایی موارد غیر طبیعی معده، در مقایسه با هیستوپاتولوژی معنی‌دار بود (043/0 = P، 576/0 = سطح زیر منحنی).نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، یافته‌های آندوسکوپی و بافت‌شناسی مری نسبت به معده دارای تطابق بیشتری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation between Endoscopic and Histological Findings of Esophageal and Gastric Biopsies in Pediatric Patients Referred to Imam Hussein Hospital, Isfahan, Iran, during the Years 2014 to 2015

نویسندگان [English]

 • Azar Naimi 1
 • Azar Baradaran 2
 • Amid Yazdani 3
1 Assistant Professor, Department of Pathology, Imam Hussein Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to evaluate the correlation between endoscopic and histological findings of esophageal and gastric biopsies in patients referred to Imam Hussein hospital, Isfahan, Iran, during the years 2014-2015.Methods: In this retrospective study, the endoscopic and histological findings of 243 patients were collected, and classified using the site of biopsy (esophageal or gastric) and the diagnostic findings (eosinophilic esophagitis, esophagitis and ulcer in esophagus, gastritis, nodularity, and gastric follicle and erosion). The age range of the enrolled patients was 1 month to 16 years. In order to find the correlation between endoscopic and histological findings, chi-square, t, and one-way ANOVA tests were performed using SPSS software.Findings: For the esophagus, the positive endoscopic and histologic findings were 117 (48.1%) and 86 (35.4%) cases, respectively. While, for the stomach the positive endoscopic and histologic findings were 157 (64.6%) and 145 (59.7%) cases, respectively. The sensitivity and specificity of the esophagus endoscopic findings were 73.3% and 51.3%, respectively [Area under curve (AUC) = 0.623; P = 0.002]. There were also significant for the stomach findings (AUC = 0.576; P = 0.043).Conclusion: Concordance between endoscopic and histologic findings of the esophagus was stronger compared to the stomach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Endoscopy
 • Histology
 • Esophagus
 • Stomach
 1. Saito T, Kurokawa Y, Takiguchi S, Mori M, Doki Y. Current status of function-preserving surgery for gastric cancer. World J Gastroenterol 2014; 20(46): 17297-304.
 2. Sheiko MA, Feinstein JA, Capocelli KE, Kramer RE. Diagnostic yield of EGD in children: a retrospective single-center study of 1000 cases. Gastrointest Endosc 2013; 78(1): 47-54.
 3. Ben-Menachem T, Decker GA, Early DS, Evans J, Fanelli RD, Fisher DA, et al. Adverse events of upper GI endoscopy. Gastrointest Endosc 2012; 76(4): 707-18.
 4. Sheiko MA, Feinstein JA, Capocelli KE, Kramer RE. The concordance of endoscopic and histologic findings of 1000 pediatric EGDs. Gastrointest Endosc 2015; 81(6): 1385-91.
 5. Garg B, Sandhu V, Sood N, Sood A, Malhotra V. Histopathological analysis of chronic gastritis and correlation of pathological features with each other and with endoscopic findings. Pol J Pathol 2012; 63(3): 172-8.
 6. Gilis-Januszewska A, Baczycska E, Szybinski P, Hubalewska-Dydejczyk A. Current opinions on pathogenesis, diagnostic procedures and management of gastric neuroendocrine tumors. Przeglad lekarski 2009; 66(12): 1052-61.
 7. Kominami Y, Yoshida S, Tanaka S, Sanomura Y, Hirakawa T, Raytchev B, et al. Computer-aided diagnosis of colorectal polyp histology by using a real-time image recognition system and narrow-band imaging magnifying colonoscopy. Gastrointest Endosc 2016; 83(3): 643-9.
 8. Oderda G, Ansaldi N. Comparison of suction capsule and endoscopic biopsy of small bowel mucosa. Gastrointest Endosc 1987; 33(3): 265-6.
 9. Oderda G, Forni M, Farina L, Dell'Olio D, Ansaldi N. Duodenitis in children: clinical, endoscopic, and pathological aspects. Gastrointest Endosc 1987; 33(5): 366-9.
 10. Wolf EM, Plieschnegger W, Geppert M, Wigginghaus B, Hoss GM, Eherer A, et al. Changing prevalence patterns in endoscopic and histological diagnosis of gastritis? Data from a cross-sectional Central European multicentre study. Dig Liver Dis 2014; 46(5): 412-8.
 11. Black DD, Haggitt RC, Whitington PF. Gastroduodenal endoscopic-histologic correlation in pediatric patients. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1988; 7(3): 353-8.
 12. Gilger MA, Gold BD. Pediatric endoscopy: new information from the PEDS-CORI project. Curr Gastroenterol Rep 2005; 7(3): 234-9.
 13. Israel DA, Peek RM, Jr. The role of persistence in Helicobacter pylori pathogenesis. Curr Opin Gastroenterol 2006; 22(1): 3-7.
 14. Parry WH, Martorano F, Cotton EK. Management of life-threatening asthma with intravenous isoproterenol infusions. Am J Dis Child 1976; 130(1): 39-42.
 15. Ament ME, Christie DL. Upper gastrointestinal fiberoptic endoscopy in pediatric patients. Gastroenterology 1977; 72(6): 1244-8.
 16. Carr NJ, Leadbetter H, Marriott A. Correlation between the endoscopic and histologic diagnosis of gastritis. Ann Diagn Pathol 2012; 16(1): 13-5.
 17. Dahshan A, Rabah R. Correlation of endoscopy and histology in the gastroesophageal mucosa in children: are routine biopsies justified? J Clin Gastroenterol 2000; 31(3): 213-6.