بررسی تأثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک 5 درصد بر تغییرات فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینه‌ای

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: افزایش فشار درون جمجمه، یک وضعیت تهدید کننده‌ی حیات حین اعمال جراحی کرانیوتومی است و سبب افزایش بروز عوارض و مرگ و میر در بیماران می‌شود. از این رو، یافتن راه درمان این عارضه، امری ضروری است. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک 5 درصد بر تغییرات فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینه‌ای بود.روش‌ها: این مطالعه، بر روی ۶۵ بیمار کاندیدای کرانیوتومی شامل ۳۳ نفر در گروه مورد و ۳۲ نفر در گروه شاهد انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند و در گروه مورد، ۵ میلی‌لیتر/کیلوگرم سالین هایپرتونیک ۵ درصد به اضافه‌ی ۰۵/۰ میلی‌لیتر/کیلوگرم فوروزماید و در گروه شاهد، سالین هایپرتونیک به اضافه‌ی ۰۵/۰ میلی‌لیتر/کیلوگرم آب مقطر تجویز شد و علایم حیاتی و فشار جمجمه در بیماران ثبت گردید.یافته‌ها: حالت آرامش (Relaxation) بعد از باز کردن جمجمه در گروه مورد (66/1) به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (37/2) بود (001/0 = P) و همچنین، حالت آرامش قبل از باز کردن دورا نیز در گروه مورد (33/1) به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد (81/1) بود (009/0 = P)، اما در خصوص پارامترهای همودینامیک و مدت اقامت در بیمارستان تفاوتی بین دو گروه دیده نشد (050/0 < P).نتیجه‌گیری: افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک 5 درصد، سبب بهبود و کاهش فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینه‌ای می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Adding Furosemide to Hypertonic Saline 5% on the Intracranial Pressure in Candidates of Craniotomy for Resection of Supratentorial Brain Tumors

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Masoudifar 1
 • Shirin Shams-khoramabadi 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 - Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Increasing in intracranial pressure is a life-threatening condition during craniotomy surgery, which increases the incidence of complications and mortality in patients. Therefore, it is necessary to find a way to cure this complication. The purpose of this study was to evaluate the effect of adding furosemide to hypertonic saline 5% on intracranial pressure changes in patients with craniotomy surgery for resection of supratentorial tumors.Methods: This study was performed on 65 candidate for craniotomy surgery (33 patients in the intervention group and 32 in the control group). Patients were randomly divided into two groups; the intervention group received 5 ml/kg saline hypertonic 5% plus 0.05 cc/kg furosemide, and the control group received 5 ml/kg saline hypertonic 5% plus 0.05 cc/kg distilled water. Vital signs and intracranial pressure were recorded in patients.Findings: The relaxation after cranial openings in the intervention group was significantly lower (1.66 versus 2.37) (P = 0.001), and also relaxation before the opening of the dura (1.33 versus 1.81) (P = 0.009). However, there was no difference in the hemodynamic parameters and the length of stay in the hospital (P > 0.050 for all).Conclusion: Adding furosemide to hypertonic saline 5% improves and decreases intracranial pressure in patients with craniotomy surgery for resection of supratentorial tumors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypertonic saline solution
 • Furosemide
 • Intracranial pressure
 1. El Ahmadieh TY, Adel JG, El Tecle NE, Daou MR, Aoun SG, Nanney AD 3rd, et al. Surgical treatment of elevated intracranial pressure: decompressive craniectomy and intracranial pressure monitoring. Neurosurg Clin N Am 2013; 24(3): 375-91.
 2. Rasmussen M, Bundgaard H, Cold GE. Craniotomy for supratentorial brain tumors: Risk factors for brain swelling after opening the dura mater. J Neurosurg 2004; 101(4): 621-6.
 3. Giles K. Mannitol vs. hypertonic saline for brain relaxation in patients undergoing craniotomy. Am J Nurs 2015; 115(1): 70.
 4. Li Y, Li Z, Li M, Yang Y, Wang B, Gao L, et al. Efficacy and safety of continuous micro-pump infusion of 3% hypertonic saline combined with furosemide to control elevated intracranial pressure. Med Sci Monit 2015; 21: 1752-8.
 5. Strandvik GF. Hypertonic saline in critical care: A review of the literature and guidelines for use in hypotensive states and raised intracranial pressure. Anaesthesia 2009; 64(9): 990-1003.
 6. Kerwin AJ, Schinco MA, Tepas JJ 3rd, Renfro WH, Vitarbo EA, Muehlberger M. The use of 23.4% hypertonic saline for the management of elevated intracranial pressure in patients with severe traumatic brain injury: a pilot study. J Trauma 2009; 67(2): 277-82.
 7. Infanti JL. Challenging the gold standard: should mannitol remain our first-line defense against intracranial hypertension? J Neurosci Nurs 2008; 40(6): 362-8.
 8. Ware ML, Nemani VM, Meeker M, Lee C, Morabito DJ, Manley GT. Effects of 23.4% sodium chloride solution in reducing intracranial pressure in patients with traumatic brain injury: A preliminary study. Neurosurgery 2005; 57(4): 727-36.
 9. Grande PO, Romner B. Osmotherapy in brain edema: A questionable therapy. J Neurosurg Anesthesiol 2012; 24(4): 407-12.
 10. Bilotta F, Giovannini F, Aghilone F, Stazi E, Titi L, Zeppa IO, et al. Potassium sparing diuretics as adjunct to mannitol therapy in neurocritical care patients with cerebral edema: Effects on potassium homeostasis and cardiac arrhythmias. Neurocrit Care 2012; 16(2): 280-5.
 11. Mayzler O, Leon A, Eilig I, Fuxman Y, Benifla M, Freixo PC, et al. The effect of hypertonic (3%) saline with and without furosemide on plasma osmolality, sodium concentration, and brain water content after closed head trauma in rats. J Neurosurg Anesthesiol 2006; 18(1): 24-31.
 12. Wilkinson HA, Rosenfeld SR. Furosemide and mannitol in the treatment of acute experimental intracranial hypertension. Neurosurgery 1983; 12(4): 405-10.
 13. Wang LC, Papangelou A, Lin C, Mirski MA, Gottschalk A, Toung TJ. Comparison of equivolume, equiosmolar solutions of mannitol and hypertonic saline with or without furosemide on brain water content in normal rats. Anesthesiology 2013; 118(4): 903-13.
 14. Muizelaar JP, Shahlaie K. Hypertonic saline in neurocritical care: Is continuous infusion appropriate? Crit Care Med 2009; 37(4): 1521-3.
 15. Walsh JC, Zhuang J, Shackford SR. A comparison of hypertonic to isotonic fluid in the resuscitation of brain injury and hemorrhagic shock. J Surg Res 1991; 50(3): 284-92.
 16. Qureshi AI, Suarez JI. Use of hypertonic saline solutions in treatment of cerebral edema and intracranial hypertension. Crit Care Med 2000; 28(9): 3301-13.
 17. White H, Cook D, Venkatesh B. The use of hypertonic saline for treating intracranial hypertension after traumatic brain injury. Anesth Analg 2006; 102(6): 1836-46.
 18. Tyagi R, Donaldson K, Loftus CM, Jallo J. Hypertonic saline: a clinical review. Neurosurg Rev 2007; 30(4): 277-89.
 19. Qureshi AI, Suarez JI, Bhardwaj A, Mirski M, Schnitzer MS, Hanley DF, et al. Use of hypertonic (3%) saline/acetate infusion in the treatment of cerebral edema: Effect on intracranial pressure and lateral displacement of the brain. Crit Care Med 1998; 26(3): 440-6.
 20. Khanna S, Davis D, Peterson B, Fisher B, Tung H, O'Quigley J, et al. Use of hypertonic saline in the treatment of severe refractory posttraumatic intracranial hypertension in pediatric traumatic brain injury. Crit Care Med 2000; 28(4): 1144-51.
 21. Froelich M, Ni Q, Wess C, Ougorets I, Hartl R. Continuous hypertonic saline therapy and the occurrence of complications in neurocritically ill patients. Crit Care Med 2009; 37(4): 1433-41.
دوره 36، شماره 483 - شماره پیاپی 483
مرداد و شهریور 1397
صفحه 629-636
 • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1397
 • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401