مقایسه‌ی میزان خونریزی پس از جراحی و بروز تأخیر در تخلیه‌ی معده در طی بستری بیماران تحت جراحی Whipple در روش کلاسیک و حفظ پیلوروس؛ یک بررسی 5 ساله

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در زمینه‌ی عمل پانکراتیکودئودنکتومی، با وجود استفاده‌ی بالا در درمان کارسینوم سر پانکراس و معرفی روش‌های مختلف جراحی، تا کنون مطالعات اندکی در خصوص بررسی عوارض و پیامد جراحی‌های نوین به خصوص حفظ پیلوروس (Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy یا PPPD) وجود دارد. این مطالعه با هدف مقایسه‌ی میزان خونریزی پس از جراحی و بروز تأخیر در تخلیه‌ی معده در طی بستری بیماران تحت جراحی Whipple در روش کلاسیک و حفظ پیلوروس به انجام رسید.روش‌ها: این مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر، بر روی 94 بیمار تحت جراحی پانکراتیکودئودنکتومی (53 بیمار به روش کلاسیک و 41 بیمار به روش PPPD) انجام گرفت. اطلاعات لازم نظیر نوع جراحی و عوارض آن از پرونده‌ی بیماران و تماس با بیماران جمع‌آوری شد. آزمون‌های 2χ و t جهت مقایسه‌ی داده‌ها استفاده شد.یافته‌ها: خونریزی حین جراحی در روش PPPD (510 سی‌سی)، کمتر از روش کلاسیک (801 سی‌سی) بود (001/0 > P) و مدت بستری نیز کمتر بود (027/0 = P)، اما در خصوص خونریزی پس از جراحی، تفاوتی در دو نوع جراحی دیده نشد (050/0 < P). بروز تأخیر در تخلیه‌ی معده در طی بستری، در گروه PPPD کمتر بود، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (255/0 = P).نتیجه‌گیری: در بیماران با اندیکاسیون جراحی به علت کارسینوم‌های سر پانکراس که کاندیدای جراحی Whipple می‌باشند، جراحی PPPD برای بیماران در اولویت می‌باشد؛ چرا که سبب کاهش نیاز به خون حین جراحی و مدت بستری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Postoperative Bleeding and Delayed Gastric Emptying after the Whipple Surgery in Two Methods of Classic and Pylorus-Preserving in Patients Undergone Pancreaticoduodenectomy; A 5-Year Survey

نویسندگان [English]

 • Behnam Sanei 1
 • Asal Tayebi 2
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Despite the high use of pancreaticoduodenectomy in the treatment of pancreatic cancers of the head, and the introduction of various surgical techniques, few studies have been done to investigate the complications and consequences of new surgery methods, especially pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy (PPPD). Therefore, the aim of this study was to compare postoperative bleeding and delayed gastric emptying in patients undergoing Whipple surgery in classical and pylorus-preserving methods.Methods: In a prospective cohort study, 94 patients undergoing pancreaticoduodenectomy were studied, 53 patients with classical and 41 patients with PPPD method. The required information, including the type of surgery and its complications, were collected from patients' files, and contact with patients. Chi-square and t tests were used to compare the data.Findings: PPPD surgery had lower bleeding during surgery (801.34 versus 510.00 cc) (P < 0.001) and lower hospitalization duration (P = 0.027). However, there was no difference in postoperative bleeding (P < 0.050). Regarding the delay in gastric emptying during admission, although in the PPPD group was lower, but it was not statistically different (P = 0.255).Conclusion: In patients with surgical indication due to pancreatic cancers of the head, who are candidates for Whipple surgery, priority should be given to PPPD surgery, which reduces the need for blood during surgery, and the duration of hospitalization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pancreaticoduodenectomy
 • Surgery
 • Pylorus
 • Gastric emptying
 • Complications
 1. McEvoy SH, Lavelle LP, Hoare SM, O'Neill AC, Awan FN, Malone DE, et al. Pancreaticoduodenectomy: Expected post-operative anatomy and complications. Br J Radiol 2014; 87(1041): 20140050.
 2. Tani M, Terasawa H, Kawai M, Ina S, Hirono S, Uchiyama K, et al. Improvement of delayed gastric emptying in pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy: results of a prospective, randomized, controlled trial. Ann Surg 2006; 243(3): 316-20.
 3. Ball CG, Dixon E, Vollmer CM, Howard TJ. The view from 10,000 procedures: technical tips and wisdom from master pancreatic surgeons to avoid hemorrhage during pancreaticoduodenectomy. BMC Surg 2015; 15: 122.
 4. Saraee A, Vahedian-Ardakani J, Saraee E, Pakzad R, Wadji MB. Whipple procedure: A review of a 7-year clinical experience in a referral center for hepatobiliary and pancreas diseases. World J Surg Oncol 2015; 13: 98.
 5. Paraskevas KI, Avgerinos C, Manes C, Lytras D, Dervenis C. Delayed gastric emptying is associated with pylorus-preserving but not classical Whipple pancreaticoduodenectomy: A review of the literature and critical reappraisal of the implicated pathomechanism. World J Gastroenterol 2006; 12(37): 5951-8.
 6. Tran KT, Smeenk HG, van Eijck CH, Kazemier G, Hop WC, Greve JW, et al. Pylorus preserving pancreaticoduodenectomy versus standard Whipple procedure: a prospective, randomized, multicenter analysis of 170 patients with pancreatic and periampullary tumors. Ann Surg 2004; 240(5): 738-45.
 7. Huttner FJ, Fitzmaurice C, Schwarzer G, Seiler CM, Antes G, Buchler MW, et al. Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy (pp Whipple) versus pancreaticoduodenectomy (classic Whipple) for surgical treatment of periampullary and pancreatic carcinoma. Cochrane Database Syst Rev 2016; 2: CD006053.
 8. Taher MA, Khan ZR, Chowdhury MM, Nur-E-Elahi, Chowdhury AK, Faruque MS, et al. Pylorus Preserving Pancreaticoduodenectomy vs. Standard Whipple's Procedure in Case of Carcinoma head of the Pancreas and Periampullary Carcinoma. Mymensingh Med J 2015; 24(2): 319-25.
 9. Zhou Y, Lin L, Wu L, Xu D, Li B. A case-matched comparison and meta-analysis comparing pylorus-resecting pancreaticoduodenectomy with pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy for the incidence of postoperative delayed gastric emptying. HPB (Oxford ) 2015; 17(4): 337-43.
 10. Diener MK, Fitzmaurice C, Schwarzer G, Seiler CM, Huttner FJ, Antes G, et al. Pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy (pp Whipple) versus pancreaticoduodenectomy (classic Whipple) for surgical treatment of periampullary and pancreatic carcinoma. Cochrane Database Syst Rev 2014; (11): CD006053.
 11. Yang C, Wu HS, Chen XL, Wang CY, Gou SM, Xiao J, et al. Pylorus-preserving versus pylorus-resecting pancreaticoduodenectomy for periampullary and pancreatic carcinoma: a meta-analysis. PLoS One 2014; 9(3): e90316.
دوره 36، شماره 483 - شماره پیاپی 483
مرداد و شهریور 1397
صفحه 658-665
 • تاریخ دریافت: 10 اردیبهشت 1397
 • تاریخ بازنگری: 02 تیر 1403
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401