بررسی شیوع انواع خونریزی‌های دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان‌های سطح 2 و 3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سه ماهه‌ی دوم سال 1395

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مامایی و بهداشت باروری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: خونریزی‌های مامایی، علت شایع مرگ مادران در اغلب کشورهای جهان و کشور ایران است. از این رو، بررسی عوامل بروز آن، جهت ارایه به سیاست‌گذاران در این زمینه، می‌تواند مهم‌ترین راهبرد بهبود سلامت مادران باشد. این مطالعه، با هدف تعیین شیوع خونریزی‌های بارداری و عوامل مرتبط با آن انجام شد.روش‌ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بر روی 2477 مادر باردار انجام شد. جمع‌آوری اطلاعات با مراجعه‌ی پژوهشگر به بخش‌های زایشگاه، مامایی و بستری مادران پر خطر در بیمارستان‌های سطح 2 و 3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سه ماهه‌ی دوم سال 1395 به دست آمد. تحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزارSPSS  و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی انجام شد.یافته‌ها: شیوع کلی خونریزی‌های بارداری 8/7 درصد بود و بین انجام مراقبت بارداری، فرد عامل مراقبت و بیماری‌های زمینه‌ای با انواع خونریزی‌ها رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (05/0 > P)؛ در حالی که بین مراقبت پیش از بارداری با این عارضه، رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت (05/0 < P). همچنین، Logistic regression نشان داد که مراقبت‌های بارداری و بیماری‌های زمینه‌ای نسبت به دیگر متغیرها، پیش‌بینی کننده‌ی معنی‌دارتری برای ایجاد خونریزی هستند (01/0 > P).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه مبنی بر نزدیک بودن شیوع خونریزی‌های بارداری به کتب رفرنس با وجود انجام پژوهش در مراکز ارجاعی، اگر چه نشان دهنده‌ی امکان مدیریت این عارضه در کلیه‌ی بیمارستان‌های استان اصفهان می‌باشد، اما نظر به قابل پیش‌گیری بودن بسیاری از موارد خونریزی‌های دوران بارداری، بر استفاده‌ی هر چه بیشتر از فرصت‌های موجود به ویژه در زمینه‌ی ارتقای کیفیت مراقبت‌ها و کنترل بیماری‌های زمینه‌ای تأکید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Prevalence of Different Types of Obstetric Hemorrhage and its Related Factors in the Second- and Third-Level Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran, during the Third Quarter of Year 2016

نویسندگان [English]

 • Shahrzad Tavakolipoor 1
 • Nafiseh Sadat Nekuei 2
 • Marjan Beigi 2
1 MSc Student, Department of Midwifery and Reproductive Health, Students Research Commitee, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Lecturer, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Obstetrics hemorrhage is a common reason of mortality among all of countries and also the country of Iran. Therefore, assessment of its incidence could be one of the most important strategies for the policy makers to improve mothers’ health. This study aimed to determine the prevalence of obstetric hemorrhage and its related factors in the second- and third-level hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran, during the third quarter of year 2016.Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 2477 pregnant mothers. Data were collected by daily visiting of the labor, and gynecology and high-risk pregnant mothers’ wards. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics via SPSS software.Findings: The prevalence of obstetric hemorrhage was 7.8%, and significant relation was between performing and the number of prenatal care (P < 0.01), care provider (P < 0.01), and also underling diseases (P < 0.01) with obstetric hemorrhages; however, no significant relation existed between preconception care and obstetric hemorrhages (P > 0.05). Logistic regression showed that prenatal care and underlying disease were more predictable for hemorrhage than other variables (P < 0.01).Conclusion: The prevalence of obstetric hemorrhages was close to the reference textbooks in the referral hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, which indicated the possibility of managing this incidence in all of the hospitals of Isfahan Province. Since obstetric hemorrhages are mostly preventable, it has been emphasized to benefit from all of the opportunities, especially in promotion of prenatal care and controlling of underlying disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prevalence
 • Hemorrhage
 • Pregnancy
 • Prenatal Care
 • Preconception care
 1. Office of Mothers' Health, Bureau of Family, Population and School Health. A study on the history of 42 dead mothers in 2011 (Based on the forms of maternal death care system). Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education; 2016. [In Persian].
 2. Bahreini S, Beigi M, Rahimi M, Valiani M. Analysis of maternal mortality in Isfahan, Iran: A case series study. Ann Trop Med Public Health 2017; 10(6): 1591-5.
 3. Nazemroaya B, Ghasemi-Tehrani H. Case report: Saving a pregnant woman from pulmonary embolism and massive hemorrhage due to placenta percreta with invasion to bladder. J Isfahan Med Sch 2016; 34(369): 35-40. [In Persian].
 4. World Health Organization. Maternal mortality [Online]. [cited 2018 Feb 16]; Available from: URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/index.html
 5. Hasegawa J, Sekizawa A, Tanaka H, Katsuragi S, Osato K, Murakoshi T, et al. Current status of pregnancy-related maternal mortality in Japan: A report from the Maternal Death Exploratory Committee in Japan. BMJ Open 2016; 6(3): e010304.
 6. Bloom SL, Corton MM, Spong CY, Dashe JS, Leveno KJ. Williams Obstetrics. 24th ed. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2014. p. 780.
 7. Waggoner MR. Motherhood preconceived: the emergence of the Preconception Health and Health Care Initiative. J Health Polit Policy Law 2013; 38(2): 345-71.
 8. Office of Mothers' Health, Bureau of Family, Population and School Health. IMES provincial monitoring of mothers' health program, 2005 [Unpublished report]. Isfahan, Iran: Deputy of Health, Isfahan University of Medical Sciences; 2005. [In Persian].
 9. Pasdar Y, Heidari N, Safari Y, Safari Faramani R, Izadi N, Jamshidpour M, et al. Prevalence of some risk factors in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2012; 15(21): 14-23. [In Persian].
 10. Ashtarimahini M, Tol A, Majlessi F, Rahimi Froshani A, Pourreza A. Assessment of abortion and some effective factors among of wemon referred to Zanjan City hospitals. J Health Syst Res 2013; 9(7):741-8. [In Persian].
 11. Hasani M, Keramat A, Khosravi A, Oshrieh Z, Hasani Marjan. Prevalence of ectopic pregnancy in Iran: a systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19 (23):15-23. [In Persian].
 12. Bienstock JL, Fox HE, Wallach EE. The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2015. p. 139-40.
 13. Ananth CV, Lavery JA, Vintzileos AM, Skupski DW, Varner M, Saade G, et al. Severe placental abruption: clinical definition and associations with maternal complications. Am J Obstet Gynecol 2016; 214(2): 272.
 14. Ananth CV, Keyes KM, Hamilton A, Gissler M, Wu C, Liu S, et al. An international contrast of rates of placental abruption: An age-period-cohort analysis. PLoS One 2015; 10(5): e0125246.
 15. Kavarkoohi F, Haydarpour S, Amolaee K, Mahdavi S, Rezaee M. et al. Assessment of the prevalence of placental abruption in pregnant women referred to Motazedi Hospital, Kermanshah, (2001-2002). J Kermanshah Univ Med Sci 2007; 11(3): 312-9. [In Persian].
 16. Kashani E, Tabandeh A, Karimi Zare E, Roshandel G. Risk factors and outcomes of placenta previa in pregnant women. J Gorgan Univ Med Sci 2011; 12(4): 46-50. [In Persian].
 17. Saleh Gargari S, Seify Z, Haghighi L, Khoshnood Shariati M, Mirzamoradi M. Risk factors and consequent outcomes of placenta previa: report from a referral center. Acta Med Iran 2016; 54(11): 713-7.
 18. Cresswell JA, Ronsmans C, Calvert C, Filippi V. Prevalence of placenta praevia by world region: A systematic review and meta-analysis. Trop Med Int Health 2013; 18(6): 712-24.
 19. Ononge S, Mirembe F, Wandabwa J, Campbell OMR. Incidence and risk factors for postpartum hemorrhage in Uganda. Reproductive Health 2016; 13(1): 38.
 20. Sheldon WR, Blum J, Vogel JP, Souza JP, Gulmezoglu AM, Winikoff B. Postpartum haemorrhage management, risks, and maternal outcomes: findings from the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. BJOG 2014; 121(Suppl 1): 5-13.
 21. Lotfalizadeh M, Mansouri A, Mansouri A, Ghomian N. Evaluation of Causes and Therapeutic Methods of Controlling of Postpartum Hemorrhage in two Governmental Hospital of Mashhad, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(62): 1-5. [In Persian].
 22. Pembe AB, Carlstedt A, Urassa DP, Lindmark G, Nystrom L, Darj E. Quality of antenatal care in rural Tanzania: Counselling on pregnancy danger signs. BMC Pregnancy and Childbirth 2010; 10(1): 35.
 23. Chang HJ, Suh CS. Ectopic pregnancy after assisted reproductive technology: What are the risk factors? Curr Opin Obstet Gynecol 2010; 22(3): 202-7.