آرتیفکت‌های تصویربرداری پرفیوژن قلبی به روش Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT): چند گزارش موردی

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 بخش پزشکی هسته‌ای، بیمارستان شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تصویربرداری پرفیوژن قلبی، یکی از مهم‌ترین روش‌های تصویربرداری در ارزیابی مشکلات قلبی- عروقی است. این روش، نقش مهمی در تشخیص بیماری‌های قلبی- عروقی و ارزیابی درمان این بیماران دارد. با این حال، به دلیل پیچیده بودن فرایند، احتمال رخداد خطا و آرتیفکت‌هایی که سبب محدودیت استفاده‌ی بالینی آن می‌شوند، بسیار زیاد است. این مسأله می‌تواند مربوط به بیمار، تجهیزات و عملکرد تکنولوژیست باشد.گزارش مورد: در این مقاله، گزارش چند مورد از آرتیفکت‌های ایجاد شده در تصویربرداری پرفیوژن قلبی به روش Single-photon emission computed tomography (SPECT) ارایه شده است که ناشی از موارد مختلفی مربوط به تکنولوژیست و یا بیمار است.نتیجه‌گیری: آگاهی از عوامل ایجاد کننده‌ی آرتیفکت، به منظور محدود ساختن و شناسایی آن‌ها در پیش‌گیری از تفسیر نادرست نتایج تصاویر پرفیوژن قلبی ضروری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artifacts in Myocardial Perfusion Single-Photon Emission Computed Tomography (SPECT); A Multi-Case Report

نویسندگان [English]

 • Masoud Moslehi 1
 • Tohid Dehghani 2
 • Zahra Alirezaei 3
1 Associate Professor, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Nuclear Medicine, Shahid Chamran Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 PhD Student, Department of Medical Physics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Myocardial perfusion imaging (MPI) is an important imaging technique in the monitoring of cardiovascular complications. This modality plays an important role in diagnosis and treatment assessment of patients with cardiovascular diseases. Although myocardial perfusion imaging is a valuable diagnostic tool, complexity of this modality can result in a variety of artifacts and pitfalls which may limit its clinical applications. These issues may originate from the patients, the nuclear medicine equipment or the technologist.Case Report: This report provides three illustrative examples of artifacts in myocardial perfusion single-photon emission computed tomography (SPECT) due to both technologists and patient's mistakes.Conclusion: It is crucial to be aware of factors resulting in artifacts, to limit and recognize them in order to prevent misinterpretation of the results of myocardial perfusion imaging.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myocardial Perfusion Imaging
 • Artifacts
 • Cardiac imaging techniques
 • Single-photon emission computerized tomography
 1. Burrell S, MacDonald A. Artifacts and pitfalls in myocardial perfusion imaging. J Nucl Med Technol 2006; 34(4): 193-211.
 2. Wheat J, Currie G. recognising and dealing with artifact in myocardial perfusion SPECT. Int J Cardiovasc Res 2006; 4(1): 1-4.
 3. Hesse B, Tagil K, Cuocolo A, Anagnostopoulos C, Bardies M, Bax J, et al. EANM/ESC procedural guidelines for myocardial perfusion imaging in nuclear cardiology. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005; 32(7): 855-97.
 4. Leide-Svegborn S, Ahlgren L, Johansson L, Mattsson S. Excretion of radionuclides in human breast milk after nuclear medicine examinations. Biokinetic and dosimetric data and recommendations on breastfeeding interruption. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2016; 43(5): 808-21.
 5. Seker D, Seker G, Ozturk E, Bayar B, Kulacoglu H. An incidentally detected breast cancer on tc-99m MIBI cardiac scintigraphy. J Breast Cancer 2012; 15(2): 252-4.
 6. Trost B, Croft L, Nair A, Henzlova M. Primary cardiac lymphoma detected by myocardial perfusion imaging: Case report. J Nucl Cardiol 2007; 14(1): e6-10.
 7. Williams KA, Hill KA, Sheridan CM. Noncardiac findings on dual-isotope myocardial perfusion SPECT. J Nucl Cardiol 2003; 10(4): 395-402.