مقایسه‌ی تأثیر آموزش بهداشت روان به دو روش ایفای نقش و گروه‌های کوچک بحث بر سلامت روان پسران نوجوان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت روان، یکی از مهم‌ترین ابعاد سلامتی در دوران نوجوانی می‌باشد که در صورت عدم توجه به آن، سبب بروز عوارض ناگواری در زندگی نوجوانان می‌شود. از این رو، یافتن راهی در جهت افزایش سلامت روان در این دوران امری ضروری است. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر آموزش بهداشت روان به دو روش ایفای نقش و گروه‌های کوچک بر سلامت روان پسران نوجوان می‌باشد.روش‌ها: این مطالعه بر روی 183 دانش‌آموز پسر که به صورت تصادفی از چهار مدرسه‌ی یکی از نواحی آموزش و پرورش شهرستان اصفهان (92 نفر در گروه‌های کوچک بحث و 91 نفر در گروه ایفای نقش) انتخاب شدند، انجام گرفت. ارزیابی مداخله با پرسش‌نامه‌ی Goldberg انجام گرفت که قبل و دو ماه بعد از مداخله در گروه‌های مورد مطالعه تکمیل شد.یافته‌ها: آموزش در دو روش مختلف ایفای نقش و گروه‌های کوچک بحث، در بهبود سلامت عمومی مؤثر بود، اما در گروه ایفای نقش (74/8 ± 57/11)، تأثیر کمتری نسبت به گروه‌های کوچک بحث (52/10 ± 58/14) داشت (003/0 > P). همچنین، در گروه ایفای نقش علایم اضطرابی (34/2± 46/2)، کارکرد اجتماعی (60/2 ± 74/2) و علایم جسمانی (32/2 ± 13/3) نسبت به علایم اضطرابی (11/3 ± 55/3) (001/0 = P)، کارکرد اجتماعی (11/3 ± 57/3) (001/0 = P) و علایم جسمانی (26/3 ± 01/4) (011/0 = P) در گروه‌های کوچک بحث، به طور معنی‌داری کمتر بود.نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر روش ایفای نقش در بهبود سلامت عمومی، می‌توان این روش را در ارتقای سلامت دانش‌آموزان مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Mental Health Education by Two Methods of Role Playing and Small Group Discussion on Boy Teenagers' Mental Health

نویسندگان [English]

 • Armindokht Shahsanai 1
 • Zahra Dana Siadat 1
 • Ali Ghane-Jahromi 2
1 Assistant Professor, Department of Preventive and Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Mental health is one of the most significant aspects of health in adolescence, to which, if we do not pay attention, may lead to complications in teenagers' life. Therefore, it is necessary to find a way to increase mental health in this period. This study aimed to compare the effect of mental health education by two methods, role playing and small group discussion, on boy teenagers’ mental health.Methods: This was a study on 183 boy students selected randomly from 4 random schools in one of areas of education and training in Isfahan City, Iran (92 boys in small groups of discussion and 91 in play a role group). Evaluation of the intervention was carried out prior to Goldberg questionnaire, two months after the intervention.Findings: The education led to a significant decrease in the overall mental health score in both the methods, but in the role playing group, the effect was more (11.57 ± 8.74) than small groups of discussion (14.58 ± 10.52) (P < 0.003). Moreover, anxiety symptoms (2.46 ± 2.34 vs. 3.55 ± 3.11, P = 0.001), social functioning (2.74 ± 2.6 vs. 3.57 ± 2.96, P > 0.001) and physical symptoms (3.13 ± 2.32 vs. 4.01 ± 3.26, P = 0.011) were significantly less in role playing group, too.Conclusion: Regarding the effect of role playing method in improving public health, it can be used effectively to promote boy students’ mental health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental Health
 • Education
 • Teens
 1. Jaffari A, Sadri J, Fathi Aghdam G. Relationship between family efficiency and religiosity and mental health of male and female students. Counseling Research and Development 2007; 6(22): 107-15. [In Persian].
 2. Ahangarzadeh Rezaee S, Izadi A. The effect of anger management training on nursing students' mental health in Faculty of Nursing and Midwifery, Urmia. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2012; 10(4): 502-7. [In Persian].
 3. Roberts RE, Attkisson CC, Rosenblatt A. Prevalence of psychopathology among children and adolescents. Am J Psychiatry 1998; 155(6): 715-25.
 4. Yousefi n, Jadidi h, Shirbegi N. An investigation mental health in students among as predictive of academic performance. Journal of Medical Education Development 2013; 5(9): 63-73. [In Persian].
 5. Navidian A. Concepts in psychiatric nursing. 1st ed. Tehran, Iran: Andishmand Publications; 2005. p. 13-7. [In Persian].
 6. Khodabakhsh M, Mansouri P. The effect of life skills education on psychological health. Zahedan J Res Med Sci 2011; 13(3): 51. [In Persian].
 7. Raisee R, Ganji F, Shahmoradi R, Mardanpour-Shahrekordi E, Shemiyan A, Nekouee A, et al. The effect of life skills face to face meeting on mental health of children of divorce. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14(4): 30-7.
 8. Rohde LA, Biederman J, Busnello EA, Zimmermann H, Schmitz M, Martins S, Tramontina S. ADHD in a school sample of Brazilian adolescents: a study of prevalence, comorbid conditions, and impairments. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999; 38(6): 716-22.
 9. Kooshan M, Vagheai C. Psychiatric nursing: Mental health. 1st ed. Tehran, Iran: Andishe Rafie Publications; 2004. p. 6-22. [In Persian].
 10. Maddi Neshat M, Lashkardoost H, Tabatabaei Chehr M. Nursing students' experience of training according to problem solving, based on role playing, and video clips in a department of psychiatry. J Med Educ Dev 2014; 9(1): 57-69. [In Persian].
 11. Williams P, Wilkinson G, Rawnsley K. The scope of epidemiological psychiatry. London, UK: Routledge; 1989.
 12. Taghavi MR. Validity and reliability of General Health Questionnaire (GHQ). Journal of Psychology 2001; 5(4): 381-98. [In Persian].
 13. Ostovar R, Fararuie M, Mohamed F. Comparison of classic vs. role plays teaching methods on the menstrual hygiene behavior of secondary school girls in Iran. Armaghane-danesh 2013; 18(5): 410-9. [In Persian].
 14. Lewis D, O'Boyle-Duggan M, Chapman J, Dee P, Sellner K, Gorman S. 'Putting words into action' project: Using role play in skills training. Br J Nurs 2013; 22(11): 638-44.
 15. Syed Sheriff RJ, Bass N, Hughes P, Ade-Odunlade P, Ismail A, Whitwell S, Jenkins R. Use of interactive teaching techniques to introduce mental health training to medical schools in a resource poor setting. Afr J Psychiatry (Johannesbg) 2013; 16(4): 256-63.
 16. Roberts LM, Wiskin C, Roalfe A. Effects of exposure to mental illness in role-play on undergraduate student attitudes. Fam Med 2008; 40(7): 477-83.
 17. Saraceno B, Levav I, Kohn R. The public mental health significance of research on socio-economic factors in schizophrenia and major depression. World Psychiatry. 2005 Oct; 4(3): 181-185.