ارزیابی سندرم پای بی‌قرار در پره‌اکلامپسی و ارتباط آن با زایمان زودرس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زنان و زایمان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و مرکز پژوهشی خواب و تنفس بامداد اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز پژوهشی خواب و تنفس بامداد، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سندرم پای بی‌قرار (Restless legs syndrome یا RLS)، نوعی اختلال حسی- حرکتی است که طی آن فرد احساس ناخوشایندی در پاها دارد و تلاش می‌کند با حرکت دادن پا، این احساس را بهبود بخشد. از عواملی که می‌تواند منجر به RLS گردد، بارداری است. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی بروز RLS در خانم‌های باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی و ارتباط آن با زایمان زودرس پرداخته شد.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع مقطعی و سرشماری بود که بر روی 172 نفر از خانم‌های باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی طی سال‌های 97-1395 انجام شد. پرسش‌نامه‌ی تشخیصی سندرم پای بی‌قرار و نیز شدت این سندرم بر اساس پرسش‌نامه‌ی ارزیابی شدت سندرم پای بی‌قرار گروه بین‌المللی مطالعات سندرم پای بی‌قرار (International Restless Leg Syndrome Study Group rating scale یا IRLS) در بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک شامل سن مادر، استعمال دخانیات، شاخص توده‌ی بدنی، تعداد زایمان، تعداد سقط، سن بارداری، نوع زایمان، وزن نوزاد هنگام زایمان، جنس نوزاد و زایمان چند قلویی ثبت و مقایسه گردید.یافته‌ها: بین ابتلا به سندرم پای بی‌قرار و سن مادر، شاخص توده‌ی بدنی، مصرف دخانیات، تعداد زایمان، تعداد بارداری، تعداد سقط و زمان وضع حمل تفاوت معنی‌داری دیده نشد (050/0 < P برای همه). مدت بارداری در افراد مبتلا و غیر مبتلا به ترتیب 87/3 ± 43/33 و 26/4 ± 22/32 هفته بود. 7/85 درصد افراد مبتلا به سندرم پای بی‌قرار زایمان زودرس داشتند. شدت RLS در گروه زایمان زودرس 47/17 ± 11/6 و در گروه زایمان ترم 5/12 ± 98/3 مشاهده شد، اما از نظر آماری معنی‌دار نبود (063/0 = P).نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های مطالعه‌ی حاضر، با وجود این که RLS در خانم‌های باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی با زایمان زودرس همراه بود و همچنین، در این افراد بروز شدیدتری داشت، اما از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری یافت نشد. انجام مطالعات بیشتر توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Restless Legs Syndrome in Preeclampsia, and its Association with Preterm Labor

نویسندگان [English]

 • ّّFerdous Mehrabian 1
 • Amir Hossein Mortazi 2
 • Babak Amra 3
 • Forogh Soltaninejad 4
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences AND Bamdad Respiratory and Sleep Research Center, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences AND Bamdad Respiratory and Sleep Research Center, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Restless legs syndrome (RLS) is a sensory-motor disorder in which, a person experiences leg discomfort, and tries to improve it by leg motion. Pregnancy is among the factors that primarily causes or secondarily exacerbates restless legs syndrome. In this study, we assessed the incidence of this syndrome among pregnant women, and its association with preterm delivery.Methods: This was a cross-sectional study on 172 pregnant women with preeclampsia in 2015-2018 selected based on a census method. Restless legs syndrome diagnostic questionnaire and its severity based on International Restless Leg Syndrome Study Group rating scale (IRLS) were evaluated and compared in patients. Moreover, demographic information including age, smoking, body mass index (BMI), number of gravities, number of abortions, age of pregnancy, type of delivery, neonates' weight at the time of delivery, and neonates' gender were recorded and compared.Findings: There was no association between restless legs syndrome and mothers' age, body mass index, smoking, number of gravities, number of abortions, and time of delivery (P > 0.050 for all). Duration of pregnancy was 33.43 ± 3.87 and 32.22 ± 4.26 weeks in patients with and without restless legs syndrome, respectively. 85.7% of patients with restless legs syndrome had preterm delivery. Severity of restless legs syndrome was 17.47 ± 6.11 and 12.5 ± 3.98 in patients with preterm and term labor, respectively, but no significant association (P = 0.063).Conclusion: Based on findings of the current study, although restless legs syndrome among the women with preeclampsia was accompanied with preterm labor, and also was more severe among them, no statistical association was found in these regards. Further studies are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Restless legs syndrome
 • Premature labor
 • Pregnancy
 • Preeclampsia
 1. Garcia-Borreguero D, Kohnen R, Boothby L, Tzonova D, Larrosa O, Dunkl E. Validation of the Multiple Suggested Immobilization Test: A test for the assessment of severity of restless legs syndrome (Willis-Ekbom Disease). Sleep 2013; 36(7): 1101-9.
 2. Earley CJ, Silber MH. Restless legs syndrome: understanding its consequences and the need for better treatment. Sleep Med 2010; 11(9): 807-15.
 3. Winkelman JW, Redline S, Baldwin CM, Resnick HE, Newman AB, Gottlieb DJ. Polysomnographic and health-related quality of life correlates of restless legs syndrome in the Sleep Heart Health Study. Sleep 2009; 32(6): 772-8.
 4. Manconi M, Govoni V, De Vito A, Economou NT, Cesnik E, Mollica G, et al. Pregnancy as a risk factor for restless legs syndrome. Sleep Med 2004; 5(3): 305-8.
 5. Suzuki K, Ohida T, Sone T, Takemura S, Yokoyama E, Miyake T, et al. The prevalence of restless legs syndrome among pregnant women in Japan and the relationship between restless legs syndrome and sleep problems. Sleep 2003; 26(6): 673-7.
 6. Hubner A, Krafft A, Gadient S, Werth E, Zimmermann R, Bassetti CL. Characteristics and determinants of restless legs syndrome in pregnancy: A prospective study. Neurology 2013; 80(8): 738-42.
 7. Srivanitchapoom P, Pandey S, Hallett M. Restless legs syndrome and pregnancy: a review. Parkinsonism Relat Disord 2014; 20(7): 716-22.
 8. Tunc T, Karadag YS, Dogulu F, Inan LE. Predisposing factors of restless legs syndrome in pregnancy. Mov Disord 2007; 22(5): 627-31.
 9. Dzaja A, Wehrle R, Lancel M, Pollmacher T. Elevated estradiol plasma levels in women with restless legs during pregnancy. Sleep 2009; 32(2): 169-74.
 10. Nodine PM, Matthews EE. Common sleep disorders: management strategies and pregnancy outcomes. J Midwifery Womens Health 2013; 58(4): 368-77.
 11. Ramirez JO, Cabrera SA, Hidalgo H, Cabrera SG, Linnebank M, Bassetti CL, et al. Is preeclampsia associated with restless legs syndrome? Sleep Med 2013; 14(9): 894-6.
 12. Allen RP, Picchietti D, Hening WA, Trenkwalder C, Walters AS, Montplaisi J. Restless legs syndrome: diagnostic criteria, special considerations, and epidemiology. A report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology workshop at the National Institutes of Health. Sleep Med 2003; 4(2): 101-19.
 13. Walters AS, LeBrocq C, Dhar A, Hening W, Rosen R, Allen RP, et al. Validation of the International Restless Legs Syndrome Study Group rating scale for restless legs syndrome. Sleep Med 2003; 4(2): 121-32.
 14. Vahed A, Kordi M, Rezaeitalab F, Mazlom R, Lotfalizadeh M, Asgharipour N. Relationship between Pre-eclampsia and Restless Legs Syndrome: A Case-control Study. J Mazand Univ Med Sci 2016; 26(136): 26-35. [In Persian].
 15. Batool-Anwar S, Malhotra A, Forman J, Winkelman J, Li Y, Gao X. Restless legs syndrome and hypertension in middle-aged women. Hypertension 2011; 58(5): 791-6.
 16. Shen Y, Liu H, Dai T, Guan Y, Tu J, Nie H. Association between restless legs syndrome and hypertension: a meta-analysis of nine population-based studies. Neurol Sci 2018; 39(2): 235-42.
 17. Katsi V, Katsimichas T, Kallistratos MS, Tsekoura D, Makris T, Manolis AJ, et al. The association of Restless Legs Syndrome with hypertension and cardiovascular disease. Med Sci Monit 2014; 20: 654-9.
 18. Trenkwalder C, Allen R, Hogl B, Paulus W, Winkelmann J. Restless legs syndrome associated with major diseases: A systematic review and new concept. Neurology 2016; 86(14): 1336-43.
 19. Siddiqui F, Strus J, Ming X, Lee IA, Chokroverty S, Walters AS. Rise of blood pressure with periodic limb movements in sleep and wakefulness. Clin Neurophysiol 2007; 118(9): 1923-30.
 20. Rizzi L, Rosset I, Roriz-Cruz M. Global epidemiology of dementia: Alzheimer's and vascular types. Biomed Res In 2014; 2014: 908915.
 21. Pennestri MH, Montplaisir J, Colombo R, Lavigne G, Lanfranchi PA. Nocturnal blood pressure changes in patients with restless legs syndrome. Neurology 2007; 68(15): 1213-8.
 22. Schobel HP, Fischer T, Heuszer K, Geiger H, Schmieder RE. Preeclampsia -- a state of sympathetic overactivity. N Engl J Med 1996; 335(20): 1480-5.
 23. Whittom S, Dauvilliers Y, Pennestri MH, Vercauteren F, Molinari N, Petit D, et al. Age-at-onset in restless legs syndrome: a clinical and polysomnographic study. Sleep Med 2007; 9(1): 54-9.
 24. Ohayon MM, O'Hara R, Vitiello MV. Epidemiology of restless legs syndrome: a synthesis of the literature. Sleep Med Rev 2012; 16(4): 283-95.
 25. Desautels A, Turecki G, Montplaisir J, Brisebois K, Sequeira A, Adam B, et al. Evidence for a genetic association between monoamine oxidase A and restless legs syndrome. Neurology 2002; 59(2): 215-9.
 26. Winkelmann J, Muller-Myhsok B, Wittchen HU, Hock B, Prager M, Pfister H, et al. Complex segregation analysis of restless legs syndrome provides evidence for an autosomal dominant mode of inheritance in early age at onset families. Ann Neurol 2002; 52(3): 297-302.
 27. Meharaban Z, Yahya S, Sadegniiat K. Restless Legs syndrome during pregnancy and preterm birth in women referred to health centers of Ardabil. Iran Red Crescent Med J 2015; 17(12): e24438.
 28. Oyieng'o DO, Kirwa K, Tong I, Martin S, Antonio Rojas-Suarez J, Bourjeily G. Restless legs symptoms and pregnancy and neonatal outcomes. Clin Ther 2016; 38(2): 256-64.
 29. Minar M, Habanova H, Rusnak I, Planck K, Valkovic P. Prevalence and impact of restless legs syndrome in pregnancy. Neuro Endocrinol Lett 2013; 34(5): 366-71.
 30. O'Keeffe M, St-Onge MP. Sleep duration and disorders in pregnancy: Implications for glucose metabolism and pregnancy outcomes. Int J Obes (Lond ) 2013; 37(6): 765-70.
 31. Micheli K, Komninos I, Bagkeris E, Roumeliotaki T, Koutis A, Kogevinas M, et al. Sleep patterns in late pregnancy and risk of preterm birth and fetal growth restriction. Epidemiology 2011; 22(5): 738-44.
 32. Okun ML, Schetter CD, Glynn LM. Poor sleep quality is associated with preterm birth. Sleep 2011; 34(11): 1493-8.
 33. Dunietz GL, Lisabeth LD, Shedden K, Shamim-Uzzaman QA, Bullough AS, Chames MC, et al. Restless legs syndrome and sleep-wake disturbances in pregnancy. J Clin Sleep Med 2017; 13(7): 863-70.
 34. Moreira NC, Damasceno RS, Medeiros CA, Bruin PF, Teixeira CA, Horta WG, et al. Restless leg syndrome, sleep quality and fatigue in multiple sclerosis patients. Braz J Med Biol Res 2008; 41(10): 932-7.
 35. Grover A, Clark-Bilodeau C, D'Ambrosio CM. Restless leg syndrome in pregnancy. Obstet Med 2015; 8(3): 121-5.